Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi - PowerPoint PPT Presentation

Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół
Download
1 / 19

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi jako produkt finalny projektu DiAMEnT DiAMEnT jako projekt innowacyjny - specyfika i cele projektu.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Konferencja upowszechniaj ca dla kadry kierowniczej szk system pracy z uczniami zdolnymi

Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół

System pracy z uczniami zdolnymi

jako produkt finalny projektu DiAMEnT

DiAMEnT jako projekt innowacyjny - specyfika i cele projektu


Konferencja upowszechniaj ca dla kadry kierowniczej szk system pracy z uczniami zdolnymi

Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego i jest realizowany jako systemowy projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6

Lider projektu Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Partner krajowy Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym SączuPartner ponadnarodowy National-Louis University w Chicago

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Konferencja upowszechniaj ca dla kadry kierowniczej szk system pracy z uczniami zdolnymi

DiAMEnT jako projekt innowacyjny testujący

Zgodnie z Wytycznymi w sprawie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej projekty innowacyjne mają na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Konferencja upowszechniaj ca dla kadry kierowniczej szk system pracy z uczniami zdolnymi

Cel wprowadzenia innowacji

Celem ogólnym projektu DiAMEnT jest stworzenie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych dla województwa małopolskiego, służących wspieraniu uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych:

 • w obszarze rozwijania twórczego myślenia w klasach 1-3 szkoły podstawowej (1 etap kształcenia);

 • w obszarach: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne na 3 etapach kształcenia: klasy 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne kończące się maturą.

  W konsekwencji: podniesienie jakości procesu kształcenia oraz zwiększenie szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej i poprawy zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.


Konferencja upowszechniaj ca dla kadry kierowniczej szk system pracy z uczniami zdolnymi

Opis innowacji grupa docelowa

Odbiorcami innowacji są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w całym województwie małopolskim

Użytkownikami innowacji są nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, kadra kierownicza szkół, wizytatorzy KO, przedstawiciele JST, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy naukowi wyższych uczelni województwa małopolskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Konferencja upowszechniaj ca dla kadry kierowniczej szk system pracy z uczniami zdolnymi

Etapy realizacji projektu

Projekty innowacyjne testujące muszą być nastawione na badanie i rozwój konkretnego produktu.

Stąd też każdy z tych projektów musi być realizowany w dwóch etapach:

I ETAP PRZYGOTOWANIA

w projekcie DiAMEnT od 1 marca 2009 do 31.12.2009

II ETAP WDROŻENIA

w projekcie DiAMEnT od 1 stycznia 2010 do 30.09.2014


Konferencja upowszechniaj ca dla kadry kierowniczej szk system pracy z uczniami zdolnymi

I Etap przygotowania - najważniejsze wydarzenia

1. Organizacja pracy zespołu projektowego

2. Powołanie Rady Programowej projektu

3. Konferencje otwierające projekt

4. Wizyta studyjna w USA

5. Przygotowanie autorów programów pracy z uczniami zdolnymi

6. Opracowanie wstępnej wersji produktu

7. Przeprowadzenie naboru na szkolenia przygotowujące kadry do testowania produktów

8. Działania informacyjno-promocyjne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Konferencja upowszechniaj ca dla kadry kierowniczej szk system pracy z uczniami zdolnymi

II Etap wdrożenia - najważniejsze wydarzenia

1. Przygotowanie użytkowników innowacji - szkolenia.

2. Przeprowadzenie diagnozy uzdolnień uczniów.

3. Testowanie wstępnej wersji produktu - zorganizowanie i realizacja różnych form wsparcia dla uczniów zdolnych.

4. Przygotowanie finalnej wersji produktu.

5. Ocena finalnej wersji produktu przez Regionalną Sieć Tematyczną- walidacja.

6. Działania upowszechniająco -włączające

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Konferencja upowszechniaj ca dla kadry kierowniczej szk system pracy z uczniami zdolnymi

Zakres innowacji

przygotowanej i zrealizowanej w projekcie

Jako projekt innowacyjny DiAMEnT nie powiela i nie rozbudowuje istniejących już rozwiązań (indywidualne programy pracy z uczniami, konkursy przedmiotowe/olimpiady, stypendia, zajęcia pozalekcyjne itd.), ale wprowadza nowe, dotychczas niestosowane, służące skutecznemu rozwiązaniu stwierdzonych problemów w zakresie pracy z uczniami zdolnym i w konsekwencji systemowemu wsparciu uczniów zdolnych.


Konferencja upowszechniaj ca dla kadry kierowniczej szk system pracy z uczniami zdolnymi

Stwierdzone problemy /Zakres innowacji

 • kompleksowo przygotowana kadra jako odpowiedź na problem niewystarczających kompetencji kadry pedagogicznej;

 • system diagnozowania uzdolnień uczniów jako odpowiedź na brak narzędzi i procedur diagnozowania uzdolnień;

 • nowatorskie rozwiązania programowe i organizacyjne jako odpowiedź na brak programów, metod i form pracy .adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych;

 • Kluczowe dla realizowanej innowacji jest systemowe podejście do pracy z uczniem zdolnym, zapewniające każdemu dziecku o wysokim potencjale możliwość skorzystania ze wsparcia, co stanowi odpowiedź na problem zróżnicowania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk, szczególnie miejskich i wiejskich.


Konferencja upowszechniaj ca dla kadry kierowniczej szk system pracy z uczniami zdolnymi

Zakres testowania programów szkoleń kadr oświatowych –

przygotowanie użytkowników innowacji

listopad 2009 – kwiecień 2011

1444 dyrektorów szkół, wizytatorów i przedstawicieli JST przygotowano do wspierania realizacji działań na rzecz uczniów zdolnych.

923 n-li kl. 1-3 SP przygotowano do wdrożenia w swoich szkołach programu z zakresu rozwijania twórczego myślenia Twórczo odkrywam świat

1478 nauczycieli różnych przedmiotów przygotowano do pełnienia funkcji lidera pracy z uczniem zdolnym w szkole

819 nauczycieli matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i TIK przygotowano do prowadzenia zajęć w POWUZ

Podczas szkoleń zrealizowano 3441 godzin dydaktycznych, przeszkolono 4664 osoby w 195 grupach.


Konferencja upowszechniaj ca dla kadry kierowniczej szk system pracy z uczniami zdolnymi

Zakres testowania systemu diagnozy uzdolnień uczniów

 • luty - czerwiec 2010, kwiecień - czerwiec 2011

  2142 szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne województwa małopolskiego uczestniczących w diagnozie

  27 499 uczniów zdiagnozowanych pod kątem uzdolnień kierunkowych

  13 591 uczniów zakwalifikowanych do zajęć pozaszkolnych


Konferencja upowszechniaj ca dla kadry kierowniczej szk system pracy z uczniami zdolnymi

Zakres testowania nowatorskich rozwiązań programowych i organizacyjnych kierowanych do uczniów

październik 2010 – czerwiec 2012

 • zajęcia dla uczniów I etapu edukacyjnego z zakresu rozwijania twórczego myślenia

 • 494 szkoły, 1078 nauczycieli, ok. 19 000 uczniów.

 • zajęcia pozaszkolne realizowane w POWUZ

 • 161 POWUZ, 592 grupy,8533 uczniów, 49 405 godzin dydaktycznych.

 • e-learningowe koła naukowe

 • 5 grup, 193 uczniów, 1312 godzin dydaktycznych


Konferencja upowszechniaj ca dla kadry kierowniczej szk system pracy z uczniami zdolnymi

Zakres testowania nowatorskich rozwiązań programowych i organizacyjnych kierowanych do uczniów

lipiec 2011, lipiec 2012

 • warsztaty letnie

 • 107 grup, 1608 uczniów, 4280 godzin dydaktycznych

 • Letnia Szkoła Młodych Talentów

 • 8 grup, 200 uczniów, 360 godzin dydaktycznych

 • Forum Młodych Talentów

 • 4 grupy, 56 osób, 69 godzin ddyaktycznych


Konferencja upowszechniaj ca dla kadry kierowniczej szk system pracy z uczniami zdolnymi

Łączny zakres testowania

Produkt został przetestowany na grupie ponad 46 000 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

W testowaniu produktu uczestniczyło 4 496 nauczycieli, dyrektorów, wizytatorów, pracowników jednostek samorządu terytorialnego.


Konferencja upowszechniaj ca dla kadry kierowniczej szk system pracy z uczniami zdolnymi

Projekt DiAMEnT został laureatem w konkursie "Dobre Praktyki EFS 2012" zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Spośród 105 zgłoszeń niezależne jury konkursu wyłoniło 4 laureatów. Nagrodą w konkursie jest otrzymanie tytułu "Najlepsza inwestycja w człowieka 2012”.


 • Login