Sosiologi i barnehagen - PowerPoint PPT Presentation

Sosiologi i barnehagen
Download
1 / 14

 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sosiologi i barnehagen. Konfliktperspektivet og det symbolske perspektiv Ronald Nolet. Konfliktperspektivet. Harmoni er unntak heller enn regel Det er mer fruktbart å se på barnehagen hvor ulike personer har ulike interesser og verdier

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sosiologi i barnehagen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sosiologi i barnehagen

Sosiologi i barnehagen

Konfliktperspektivet og det symbolske perspektiv

Ronald Nolet


Konfliktperspektivet

Konfliktperspektivet

 • Harmoni er unntak heller enn regel

 • Det er mer fruktbart å se på barnehagen hvor ulike personer har ulike interesser og verdier

 • På grunn av ulike interesser og verdier vil det oppstå konflikt

 • Hvem som får gjennomslag for sine interesser og verdier avhenger av hvilke plassering en har i maktfordelingen

 • Makt begrepet er derfor svært viktig innen dette perspektivet


Sosiologi i barnehagen

 • Konflikt er ikke bare negativt – den har også sine positive sider

 • For øvrig er det lite formålstjenlig å snakke om negative eller positive sider

 • Poenget er nemlig å forstå at konflikt er en del av alle sosiale systemer

 • De bør anerkjennes som naturlige

 • Konflikt kan gi utvikling og vekst i alle ledd i samfunnet (individ, gruppe, organisasjon, stat osv.)


Sosiologi i barnehagen

 • Barnehagen trenger både harmoni og konflikt (disharmoni)

 • Forholdet harmoni og disharmoni kan ses på som en prosess

 • Aktørene vil styre konfliktene slik at man kan oppnå harmoni

 • Ensidig harmoni eller konflikt er ikke et gode

 • Ensidighet skaper stagnasjon (stillstand)


Funksjonelle og dysfunksjonelle konflikter

Funksjonelle og dysfunksjonelle konflikter

 • Vi skiller mellom to typer konflikter:

 • Produktive (funksjonelle) og uproduktive (dysfunskonelle)

 • Til de funksjonelle regnes interesse- og verdikonflikter og er produktive

 • Dårlig kommunikasjon (relasjonskonflikter) og uenighet om de faktiske forhold er uproduktive


Produktive konflikter

Produktive konflikter

 • Konflikter skaper ofte utvikling (et behov for endring)

 • Konflikter kan styrke det indre samholdet

 • Dette gjelder særlig der konflikt grunnlaget kommer utenfra (nedskjæringer osv….)


Rsaksfaktorer for konflikt

Årsaksfaktorer for konflikt

 • Konflikter i barnehagen kan skrive seg fra forhold i samfunnet

 • Eksempel: Rammene for barnehagene bestemmes av kommune og stat

 • Er rammebetingelsene mangelfulle vil dette påvirke den daglige driften

 • Barn kommer fra ulike sosiale og kulturelle miljøer

 • Å gjøre alle foreldre til lags, kan være vanskelig


Sosiologi i barnehagen

 • Konfliktperspektivet behandler også konflikter i barnehagen

 • Det kan være uenighet om hvordan virksomheten er organisert, turnusordningen osv

 • Og det kan oppstå konflikt om innholdet i virksomheten

 • Hva skal profileres og hvordan osv?


Konfliktbegrepet

Konfliktbegrepet

 • Konfliktbegrepet er ikke uproblematisk

 • Er en konflikt en tendens eller en prosess?

 • Hva handler konflikten egentlig om?

 • Hvem står i motsetning til hverandre, og om hva?

 • Altså: hvilket nivå utspiller konflikten seg på?

 • Hvem tjener eller taper på konflikten?


Konflikth ndtering

Konflikthåndtering

 • Når en konflikt oppstår i en barnehage, er det nødvendig å stille en rekke vesentlige spørsmål:

 • Hvilke aktører står i motsetning mot hverandre?

 • Hva handler konflikten om?

 • Hvordan handler aktørene og hva mener de om konflikten?

 • Hvorfor oppstod den?

 • Hvilke maktressurser rår aktørene over?


Konfliktanalyse

Konfliktanalyse

 • Galtung utviklet et trekantskjema for å analysere konflikter

 • Han trekker frem tre viktige analyse faktorer:

 • Innstilling og holdning

 • Atferd

 • konfliktinnhold


Konfliktl sning

Konfliktløsning

 • Martinussen setter opp fire typer av konfliktløsning

 • Kutte relasjonene mellom de stridende partnere

 • Endre fellesskapet/situasjonen mellom partene

 • Justering av krav og jenke oppfatningene gjennom forhandlinger

 • Skape nye samhandlingsbetingelser – la en autoritet regulere disse


Det symbolske perspektiv

Det symbolske perspektiv

 • Mens de tre andre perspektivene er opptatte av å forklare, legger det symbolske perspektiv mer vekt på å forstå

 • I en barnehage bør barn behandles som subjekter ikke objekter (Weber)

 • Man bør trenge bak det barnet egentlig vil

 • M.a.o. vi må forstå barnets atferd

 • Dette krever at de som arbeider med barn må ha innsikt i sosiale og relasjonelle ferdigheter (les småbarns ped: Mead særlig)


Symboler

Symboler

 • Blumer sier at symbolsk interaksjonisme bygger på tre forutsetninger:

 • Et menneske handler i forhold til objekter ut fra den meningen disse objektene har for dem

 • Miljøet barnet vokser opp i gir objektet mening – meningen barnet gir til objektet er m.a.o. et sosialt produkt

 • Meningen barnet gir objektet er ikke statisk


 • Login