Bemanningen i barnehagen

Bemanningen i barnehagen PowerPoint PPT Presentation


  • 166 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Barnehagen som pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal v

Download Presentation

Bemanningen i barnehagen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Bemanningen i barnehagen Anita Rolland F. Fuglesang

2. Barnehagen som pedagogisk virksomhet Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet (§ 2) Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse (§ 17) Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet (§ 18)

3. Utdanningskravene i barnehageloven med forskrifter Det pedagogiske innholdet sikres blant annet ved at det stilles utdanningskrav til styrer og pedagogisk leder i barnehagen, jf. §§ 17 og 18 og til den pedagogiske veilederen i familiebarnehager, jf. § 5 i forskrift om familiebarnehager

4. Hvorfor er kravet til utdanning viktig? Hovedregelen om utdanningskravet er gitt for å sikre at personalet har nødvendig kompetanse for å drive barnehagen til beste for barn og foreldre, i tråd med føringer i lov og rammeplan. Personalets kvalifikasjoner er av vesentlig betydning for kvaliteten på tilbudet til barna Personalet er barnehagens viktigste ressurs

5. Barnehageloven § 17- Utdanningskravet til styrer Utdanning som førskolelærer eller Annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse For eksempel; annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk

6. Barnehageloven § 18 - Utdanningskravet til pedagogiske ledere Utdanning som førskolelærer eller Annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk

7. Forskriften § 5 - Utdanningskravet til pedagogiske veiledere i familiebarnehager En familiebarnehage er en barnehageform der barna får et tilbud i et privat hjem (Forskriften § 1) I familiebarnehager skal det gis pedagogisk veiledning til assistenten (Forskriften § 1) Utdanning som førskolelærer eller Annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk

8. Dispensasjoner Kommunen kan ”innvilge” dispensasjon fra utdanningskravet for styrer, jf. § 17 Kommunen kan ”gi” dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogiske ledere, jf. § 18 Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder

9. Nærmere om dispensasjoner - midlertidig dispensasjon Midlertidig dispensasjon for inntil 1 år av gangen Vilkår: Søknad fra barnehagens eier Stillingen må ha vært utlyst offentlig og ingen kvalifiserte søkere har meldt seg Kommunen kan innvilge men må ikke Må knyttes til en konkret person, en konkret stilling, i en konkret barnehage Gjelder også for pedagogisk veileder i familiebarnehage

10. Nærmere om dispensasjon – varig dispensasjon Varig dispensasjon etter 3 år Vilkår: Når en person har hatt midlertidig dispensasjon etter denne forskrift § 1 i tre år Dersom det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere Svært gode grunner må tale for dispensasjon SKAL BARE GIS UNNTAKSVIS Det skal foretas en individuell vurdering av vedkommendes reelle kompetanse knyttet til barnehagens samfunnsmandat. Kommunen kan innvilge men må ikke Må knyttes til en konkret person, en konkret stilling, i en konkret barnehage

11. Nærmere om dispensasjon – varig dispensasjon forts… For styrer og pedagogisk veileder i familiebarnehager kan det ikke gis varig dispensasjon fra utdanningskravet

12. Forskrifter om pedagogisk bemanning Forskrift om pedagogisk bemanning, jf barnehageloven § 18, 6. ledd; ”Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.” Forskrift om pedagogisk bemanning gjelder ikke for familiebarnehager. Forskriften om familiebarnehager gir egne regler om den pedagogiske bemanningen

13. Forskrift om pedagogisk bemanning § 1 - Pedagognormen Hvor mange pedagogiske ledere i forhold til antall barn? minimum én pedagogisk leder per 14 -18 barn = 3 år minimum én pedagogisk leder per 7-9 barn >3 år barnehager med kortere oppholdstid Normen er ikke en norm for gruppestørrelser Normen skal være oppfylt for barnehagen totalt

14. Midlertidig dispensasjon fra pedagognormen Eier kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon Uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg skal legges ved søknaden Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon for inntil 1 år av gangen når: særlige hensyn tilsier det Departementet: Dispensasjonsadgangen skal kun benyttes unntaksvis

15. Forskrift om familiebarnehager § 6 Bemanningsnormen Maksimalt 30 barn per førskolelærer som gir pedagogisk veiledning Det kan ikke dispenseres fra bestemmelsen Det er opp til kommunen som godkjenningsmyndighet å påse at antall barn per veileder til en hver tid er i samsvar med forskriftene Én assistent kan ha ansvaret for: inntil 5 barn der flertallet av barna = 3 år Antallet må reduseres der flertallet >3 år Bemanningen må være forsvarlig i forhold til barnas alder og forutsetninger

  • Login