Kardiovasküler Hastalıklarda Rejyonal Anestezi - PowerPoint PPT Presentation

Kardiovask ler hastal klarda rejyonal anestezi
Download
1 / 46

 • 363 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kardiovasküler Hastalıklarda Rejyonal Anestezi. Prof. Dr. Ercan KURT. GATA TIP FAKÜLTESİ Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Kardiovasküler Hastalıklar. Myokard iskemisi ve infarktüsü Kapak hastalıkları Ritm ve ileti bozuklukları Myokard ve perikard hastalıkları

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kardiovasküler Hastalıklarda Rejyonal Anestezi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kardiovask ler hastal klarda rejyonal anestezi

Kardiovasküler Hastalıklarda Rejyonal Anestezi

Prof. Dr. Ercan KURT

GATA TIP FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD


Kardiovask ler hastal klar

Kardiovasküler Hastalıklar

 • Myokard iskemisi ve infarktüsü

 • Kapak hastalıkları

 • Ritm ve ileti bozuklukları

 • Myokard ve perikard hastalıkları

 • Primer/sekonder pulmoner hipertansiyon

 • Konjenital kalp hastalıkları


Rejyonal a nestezi

RejyonalAnestezi

 • Spinal

  • Tek doz

  • Devamlı kateter

 • Epidural

  • Tek doz

  • Devamlı kateter

 • Periferik sinir blokları

  • Tek doz

  • Devamlı kateter

Genel anestezi + Rejyonal blok


Rejyonal anestezi

SVR

EF

Hipotansiyon

Bradikardi

Taşikardi

Anemi

Hipoksi

Hipotermi

Ağrı

Rejyonal Anestezi

Antikoagülan alımı


Rejyonal anestezi1

Rejyonal Anestezi

Uygun hasta seçimi

Preoperatif değerlendirme

İnvazif tedavi

Mönitorizasyon

Uygun endikasyon

Uygun rejyonal blok

Periferik sinir blokları en uygun seçenektir

Devamlı spinal ve/veya epidural anestezi


Rejyonal anestezi se imi

Rejyonal Anestezi Seçimi

 • Devamlı spinal anestezi

 • Devamlı epidural kateter

 • Kombine spinal epidural kateter

 • Ekstremite operasyonlarında periferik sinir blokları en üstün seçenektir

Tek doz spinal ve tek doz epidural

blok tercih edilmemelidir !


Periferik b loklar

PeriferikBloklar

 • Ekstremite cerrahisi için ideal yöntemdir

 • Tek doz ve/veya kateter

  • Zaman alması

  • Yamalı blok riski

  • Lokal anestetik dozu

  • Ultrasonografi ile doz azaltılabilir

 • Adrenalin kullanımı

 • Hasta ve cerrah uyumuna gereksinim

 • Antikoagulan Kullanımı Ciddi Sorun !


Devaml spinal anestezi

Devamlı Spinal Anestezi

 • 1944 Edward Tuohy ilk tanımlayan

 • Düşük doz lokal anestezik, artan dozlar kontrollü verilir

 • Yüksek seviyeli spinal anestezi sağlanabilir

 • KVS’de çok az etkilenme olasılığı

 • Postoperatif etkin analjezi

Postspinal baş ağrısı

Kalıcı nörolojik hasar (mikro-makro kateter)

Bel ağrısı

Enfeksiyon


Devaml spinal v eya epidural anestezi

Devamlı Spinal veya Epidural Anestezi?


Modifiye new york association fonksiyonel s n fland rmas

Modifiye New York Association Fonksiyonel Sınıflandırması

SINIFTANIMLAMA

I Aşırı egzersiz dışında asemptomatik

II Orta derecede aktivite ile semptomatik

III Çok az derecede aktivite ile semptomatik

IV İstirahatte semptomatik


Kalp d cerrahide multifakt riyel kalp risk ndeksi goldman ve ark

Kalp Dışı Cerrahide Multifaktöriyel Kalp Risk İndeksi Goldman ve Ark.

 • Yaş >705

 • 6 Ay içinde MI10

 • Aort darlığı3

 • EKG sinüs dışı ritm7

 • 5 > VPA / dk7

 • PaO2< 60 veya PaCO2> 50 mmHg3

 • K+> 3.0 veya HCO3-<20 mEq/lt3

 • BUN > 5 veya kreatinin > 3.0 mg/dl3

 • Anormal SGOT3

 • Kalp dışı nedenlerle yatalak olma3

 • İntraabdominal, intratorasik cerrahi3

 • Acil operasyon4

 • TOPLAM 53

Klas I 0-5 Düşük risk

Klas II 6-12 Orta risk

Klas III 13-25 Yüksek risk

Klas IV 26 >Çok yüksek risk


Y ksek perioperatif kardiyovask ler risk

Yüksek PerioperatifKardiyovasküler Risk

 • Major

  • Anstabl koroner sendromlar

  • Akut veya yakın zamandaki MI

  • Dekompanse kalp yetmezliği

  • Ciddi aritmiler

  • Yüksek derece atriyoventriküler blok

  • Kontrol aaltında olmayan yüksek ventrikül geçişli supraventriküler aritmiler

  • Ciddi kapak hastalığı

 • Orta dereceli

  • Hafif anjina pektoris

  • Daha önceki MI hikayesi veya patalojik Q dalgaları

  • Kompanse kalp yetmezliği

  • Diabetes mellitus (özellikle insulin bağımlı)

  • Renal yetmezlik

 • Minor

  • İleri yaş

  • Anormal EKG (sol ventrikül hipertrofisi, sol-dal bloğu, ST-T anormallikleri)

  • Sinüs dışındaki ritimler (örn. bir torba yük ile bir kat merdiven çıkamama)

  • Felç hikayesi

  • Kontrolsüz sistemik hipertansiyon


Elektif nonkardiyak cerrahi in kontrendikasyonlar

Elektif Nonkardiyak Cerrahi İçin Kontrendikasyonlar

 • Kesin

  • Son bir ay içinde geçirilmiş MI

  • Kompanse olmayan kalp yetmezliği

  • Ciddi aort stenozu

  • Ciddi mitral stenozu

 • Rölatif

  • 3-6 ay önce geçirilmiş MI

  • Anjinapektoris

  • Hafif kalp yetmezliği

  • Siyanotik kalp hastalığı

  • Ağır polisitemi


 • Rejyonal anestezinin kontrendikasyonlar

  Rejyonal Anestezinin Kontrendikasyonları

  • Antikoagülan alan hastalar

  • Ciddi aort kapak stenozu


  Postoperatif skemi

  Postoperatif İskemi

  Koroner arter hastalığı olanlarda postoperatifiskemi atakları;

  • Sessizdir

  • İlk üç gün gözlenir

  • Kalp hızı artar

  • ST segment değişimi olmayabilir

   Perioperativemyocardialischemia in patientsundergoingnoncardiacsurgery--II: Incidence

   andseverityduringthe 1st weekaftersurgery. TheStudy of PerioperativeIschemia (SPI)

   ResearchGroup.

  Mangona DT, J Am Coll Cardiol. 1991 Mar 15;17(4):851-7


  Nonkardiyak cerrahi sonras mortaliteye etki eden fakt rler

  Nonkardiyak Cerrahi Sonrası Mortaliteye Etki Eden Faktörler

  • Acil cerrahi

  • Ameliyat bölgesi

   • Majör cerrahi

   • Büyük sıvı kayıpları

   • Vasküler cerrahi

  • Anstabil koroner sendrom

  • Konjestif kalp yetmezliği

  • Aort stenozu


  Nonkardiyak cerrahi sonras mortalite

  Nonkardiyak Cerrahi Sonrası Mortalite

  • Nonkardiyak cerrahi sonrası ölümlerin %25-20’unu KVS’e ait komplikasyonlar oluşturur

   • Pulmoner ödem

   • MI

   • KKY


  Peroperatif mortalite

  Peroperatif Mortalite

  • Daha önceden bypass geçirmiş kişilerde nonkardiyak operasyonlar için peroperatif mortalite, koroner hastalığı olmayan kişilerdeki gibidir

   Risk of noncardiac operation in patients with defined coronarydisease: The

   Coronary Artery Surgery Study (CASS) registryexperience.

  Foster ED, Ann Thorac Surg. 1986 Jan;41(1):42-50


  Hipertansiyon

  Hipertansiyon

  • Antihipertansifler kesilmemelidir

  • Devamlı epidural blok iyi bir alternatiftir

  • Genel anestezi + Epidural tercih edilebilir

  • Hipotansiyon için gerekli tedbirler alınarak spinal anestezi de yapılabilir


  Hipertansiyon1

  Hipertansiyon

  Sistolik Basınç Diyastolik Basınç

  Kan Basıncı (mmHg) (mmHg)

  Normal <130 <85

  Yüksek normal 130-139 85-89

  Hipertansiyon

  Devre 1/hafif 140-159 90-99

  Devre 2/orta 160–179100-109

  Devre 3/ciddi 180-209110-119

  Devre 4/çok ciddi >210 <120


  Aort stenozu

  Aort Stenozu

  • Konjenital, romatizmal, sklerotik olabilir

  • Volüm iyi korunmalıdır

  • Sistolik fonksiyon bozulur

  • Diastolik fonksiyon bozulur

  • İnvaziv monitorizasyon yapılmalıdır

  • % 2-5 olguda ani ölüm görülebilir


  Aort stenozu1

  Aort Stenozu

  • Spinal ve epidural anestezi şiddetli aort

   darlığı olan hastalar için kontraendikedir


  Aort stenozu2

  Aort Stenozu

  • Continuous spinal anesthesia with invasive hemodynamic monitoring for surgical repair of the hip in two patients with severe aortic stenosis

  • Collard CD. Anesth Analg. 1995 Jul;81(1):195-8


  Aort stenozu3

  Aort Stenozu

  Continuous spinal anesthesia for femoral

  fracture in two patients with severe

  aortic stenosis

  Fuzier R Ann Fr Anesth Reanim. 2006 May;25(5):528-31

  • SVR düşebilir

  • Aort kapak alanı <0.5 cm2

  • İzobarik 0.25% bupivakain titrasyonu ile totaldoz 5 mgaltında kalmıştır


  Ciddi aort stenozu

  Ciddi Aort Stenozu

  • Epiduralanesthesiaforileocecectomy in a patientwith severe aorticstenosisMayahara T. Masui. 2002 Sep;51(9):1020-2

   • Aort kapak alanı 0.5 cm2

   • Fenilefrin ile hipotansiyonu önlenmelidir


  Idiopathic hypertrophic subaortic stenosis

  IdiopathicHypertrophicSubaorticStenosis

  • Combined spinal and epidural anesthesia in a parturient with idiopathic hypertrophic subaortic stenosis

  Ho KM Anesthesiology 1997 Jul;87(1):168-9


  Mitral stenoz

  Mitral Stenoz

  • Akut romatizmal ateşin geç komplikasyonudur

  • Kapak alanı 4-6 cm2 olup, 2 cm2 düşmesi 20-30 yıl sürer

  • Taşikardiden sakınmalıdır

  • Aritmiyi tedavi etmek uygundur

   • TaşikardiBradikardiVolüm değişiklikleri

 • Atrialfibrilasyon ve emboli riski

 • Spinal veya epiduralkateter uygun olabilir

 • Santral blokların vazodilatatör etkilerine çok duyarlıdır

 • Preload’u artırmamalıdır

 • Afterload’u düşürmemelidir

 • Temel hedef sinüs ritmini sürdürmek


 • Mitral yetmezlik

  Mitral Yetmezlik

  • Pulmoner hipertansiyon ve düşük kalp debisi olabilir

  • Bradikardiden sakın

  • Volüm yüklenmesi sol ventrikülü dilate eder

  • Sol venrikül fonksiyonu iyi olanlar spinal ve epidural anesteziyi tolere ederler


  Mitral ve aort kapak yetmezli i

  Mitral ve Aort Kapak Yetmezliği

  • Bradikardiden sakın

  • Afterload’u azaltmamak temel amaç

  • Myokantraktiliteyi azaltan ilaçlardan sakın

  • Aritmiyi tedavi et

  • Lokal anestetiğe epinefrin eklenebilir


  Trik spit yetmezli i

  Triküspit Yetmezliği

  • Afterload artmıştır

  • Pulmoner hipertansiyon

  • Sağ ventrikül dilatasyonu

  • Spinal ve epidural anesteziyi iyi tolere ederler


  Erken d nem mi

  Erken Dönem MI

  • Olgu:56 yaş ♂

  • Tanı:Ciddi sepsis, erken dönem MI

  • Operasyon:Dizüstü amputasyon

   Peripheral nerve blocks for lower limb surgery--a choice anaesthetic

   technique for patients with a recent myocardial infarction?

  Chia N Singapore Med J. 2002 Nov;43(11):583-6.


  Yeni ge irilmi kardiak arrest

  Yeni Geçirilmiş Kardiak Arrest

  • Olgu:54 yaş ♂

  • Tanı:Kardiak arrestten 2 gün sonrası, toksik kardiyomyopati

  • Operasyon:Dizüstü amputasyon

   Combined sciatic nerve - 3 in 1 block in high risk patient - 20 ml.Mepivakain%1

  Marhofer P Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther. 1998 Jun;33(6):399-401


  Unilateral spinal blok periferik sinir blo u

  Unilateral Spinal Blok - Periferik Sinir Bloğu

  ASA I-II

  Unilateral Spinal Anestezi

  8 mg hiperbarik bupivakain 0.5% yavaş enj. (hız=0.02 ml sn.) 15 dk 25 G

  Kombine siyatik-femoral sinir bloğu

  Kombine siyatik-femoral sinir bloğu 7 mg/kg mepivacaine 2%

  Cardiovascular effects of two different regionalanaesthetic techniques for

  Unilateralleg surgery

  Fanalli G. Acta Anaesthesiol Scand. 1998 Jan;42(1):80-4.


  Unilateral spinal blok

  Unilateral Spinal Blok

  Unilateralspinalblockforoutpatientknee

  arthroscopy: a dose-findingstudy

  Borghi B. J ClinAnesth. 2003 Aug;15(5):351-6

  10 ml.kg-1 RingerLaktat solüsyon 20 min içinde

  4,6,8 mg hiperbarikbup.

  25 g Whitacre

  3 dk enjeksiyon

  15 dk yan yatıyor

  Cerrahi blok başlama süresi 13 +/- 5 dk.


  Dilate k ardiomyopati

  Dilate Kardiomyopati

  • Epidural Anesthesiafor Laparoscopic Cholecystectomy In A Patient With Dilated Cardiomyopathy

   Abdelazeem A. El-DawlatlyThe Internet Journal of Anesthesiology 1092-406

   Volume 18 Number 1

  • EF % 15

  • PAP 40 mmHg

  • Düşük insuflasyon basıncı 10 mmHg, 5 mg Dopamin infüzyonu

  • Torasik epidural kateter T 8-9


  Periferik b loklar1

  Periferik Bloklar

  • Paravertebral block for opencholecystectomy in patients with cardiopulmonary pathology

  Serpentinis I. Acta Anaesthesiol Scand. 2008Jul;52(6):872-3.


  Konjestif kalp yetmezli i ve pulmoner hipertansiyon

  Konjestif Kalp Yetmezliği ve Pulmoner Hipertansiyon

  • SuccesfulUse Of ContinuousSpinalAnesthesiaTechniqueForFemoro-PoplitealBy-PassIn A PatientWithCongestiveHeartFailureAndPulmonaryHypertension

  • Mehmet Turan Inal, The Internet Journal of Anesthesiology

   Olgu:71 yaş

   PAP 55-60 mmHg

   2 lt/dk oksijen

   T10 kadar duysal blok


  Kardiovask ler hastal klarda rejyonal anestezi

  OLGU

  84 bayan

  Sağ diz üstü amputasyon

  6 gün MI

  15 yıldır DM

  10 yıldır HT

  2 yıl önce 2 damar koroner by-pass

  2 ay önce diz altı amputasyon

  Teknik

  LMWH den 10 saatsonra

  18 G crawford iğne

  2,5 mg Hiperbarik Bupivakain Toplam 7,5mg


  Perioperatif myokardiyal skemi

  Tipik iskemik göğüs ağrısı

  EKG değişiklikleri

  CK- MB izoenzim düzeyinde artma

  Kardiyak troponinlercTnT

  Myocardialinfarctionandcoronarydeaths in theWorldHealthOrganization

  MONICA Project. Registrationprocedures, eventrates, andcase-fatalityrates in 38

  populationsfrom 21 countries in fourcontinents.

  Tunstall-pedoe H.Circulation. 1994 Jul;90(1):583-612.

  Perioperatif Myokardiyal İskemi


  Perioperatif mi nleme

  Perioperatif MI Önleme

  • Preoperatif revaskülarizasyon

   • Preoperatif koroner anjiografi

   • Preoperatif perkütan girişimler

    • Perkutan transluminal koroner anjioplasti

    • Koroner stent

  • Preoperatif cerrahi koroner revaskülarizasyon

 • Farmakolojik tedavi


 • Koroner stentler

  Koroner Stentler

  • Perioperatif MI

  • Ciddi kanama

   • 2 hafta ertelenebilir, ideal olan 4-6 haftadır

   • Antikoagulan tedavi sürmelidir,

    Catastrophicoutcomes of noncardiacsurgerysoonaftercoronarystenting.

    Kaluza GLJ AmCollCardiol. 2000 Apr;35(5):1288-94

   • 40Olgu

   • 7 PMI

   • 11Ciddi kanama

   • 8 Exitus - Stenttrombozu


  Tromboprofilaksi n roaksiyal anestezi

  Tromboprofilaksi - Nöroaksiyal Anestezi


  Postoperatif skemi1

  Postoperatif İskemi

  • Anemi

  • Hipotermi

  • Ağrı

  • Perioperatif ilaç tedavisi

   • Statinler, aspirin, β-blokerler


  Rejyonal anestezi2

  Rejyonal Anestezi

  Kalbin iş yükünü azaltır

  Pulmoner fonksiyonu iyileştirir

  Oksijenizasyonu artırır

  Mobilizasyonu artırır

  Kognitif fonksiyonları korur

  Ağrı ve stresi azaltır


  Sonu olarak

  Sonuç Olarak

  • Rejyonal Anestezi

   • Uygun hasta seçimi

   • Uygun endikasyon

   • Uygun rejyonal blok

   • Periferik sinir blokları en uygun seçenektir

   • Devamlı spinal ve/veya epidural anestezi

    uygulanabilir


  Kardiovask ler hastal klarda rejyonal anestezi

  İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM


 • Login