1 / 10

Nie jedź na kacu. Włącz myślenie.

Nie jedź na kacu. Włącz myślenie. Podsumowanie efektów kampanii. Informacje o badaniu. Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI ) w dniach 29 VII – 08 VIII 2011 roku.

zytka
Download Presentation

Nie jedź na kacu. Włącz myślenie.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Nie jedź na kacu. Włącz myślenie. Podsumowanie efektów kampanii

  2. Informacje o badaniu • Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI ) w dniach 29 VII – 08 VIII 2011 roku. • Próba badania ilościowego uwzględnia jednocześnie dwie grupy celowe badania: kierowców i nie-kierowców, dodatkowo • zdefiniowano grupy ze względu na posiadane doświadczenie jako kierowcy. • Strukturę badania ilościowego przedstawia poniższa tabela:

  3. Grupa ryzyka wśród kierowców

  4. Dotarcie: budowanie zasięgu w telewizji

  5. Znajomość kampanii Spontaniczna znajomość kampanii Wspomagana znajomość kampanii

  6. Perswazyjność kampanii (AdEvalTM)

  7. „Nie jedź na kacu”: wysoka motywacja po kampanii Kierujący po bezpośrednim spożyciu alkoholu lub na kacu Ogół kierowców Ogół badanych Świadkowie 66 72 60 57 Przekonanie 9 12 25 25 Zaangażowanie 11 3 10 5 Zapamiętanie Pominięci 14 13 5 13

  8. Szczegółowa ocena kampanii Index, lipiec-sierpień 2011

  9. Deklaracje zmian zachowań po kampanii nie bycie pasażerem kierowcy będącego bezpośrednio po spożyciu pod wpływem alkoholu lub na kacu zwrócenie uwagi innej osobie, żeby nie prowadziła bezpośrednio po spożyciu alkoholu lub na kacu nie prowadzenie pojazdu bezpośrednio po spożyciu alkoholu lub na kacu x Ogół badanych Ogół kierowców Świadkowie Kierujący po bezpośrednim spożyciu alkoholu lub na kacu Zdecydowanie tak/ raczej tak Zdecydowanie nie/ raczej nie Nie wiem/ trudno powiedzieć

  10. Wnioski Wysoka znajomość kampanii Kampania skłania do zmian zachowań Bardzo dobra perswazyjność (motywacja)

More Related