y net mde yen yakla imlar l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 352 Views
 • Uploaded on

YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR. Doç. Dr. Bayram COŞKUN. Yönetim Nedir?. Yönetim: Belli amaç veya amaçları kaynakları en iyi biçimde kullanmak suretiyle gerçekleştirme bilim ve sanatıdır. . Devleti Değişime Zorlayan Faktörler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR' - zuwena


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
y net mde yen yakla imlar

YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Doç. Dr. Bayram COŞKUN

y netim nedir
Yönetim Nedir?
 • Yönetim: Belli amaç veya amaçları kaynakları en iyi biçimde kullanmak suretiyle gerçekleştirme bilim ve sanatıdır.
devleti de i ime zorlayan fakt rler
Devleti Değişime Zorlayan Faktörler
 • 1970’li yılların başında ortaya çıkan petrol krizinin tetiklediği mali kriz,
 • Kamu sektörüne yöneltilen eleştirilerin artması,
 • Kamu hizmetlerine yönelik beklentinin artması,
 • Devletin rolü ve büyüklüğüne yönelik yeni değerlendirmeler,
y netimin yap ve leyi ini etkileyen yeni yakla mlar
Yönetimin Yapı ve İşleyişini Etkileyen Yeni Yaklaşımlar
 • Yeni Kamu Yönetimi (YKY)
 • Yönetişim
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma ve E-Devlet
 • Performans Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
 • Etik anlayışı yaygınlaştırma çalışmaları
yeni kamu y netimi
Yeni Kamu Yönetimi
 • 1980’li yılların başında ortaya çıkmıştır.
 • YKY’de temel amaç, kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasıdır.
 • Bu anlayışta aşırı merkeziyetçiliğe karşı çıkılır ve desantralizasyon savunulur.
yeni kamu y netimi yakla m
Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı
 • Performansa,
 • Sonuçlara,
 • Hizmetlerde niteliğe (kaliteye),
 • Etkinliğe ve verimliliğe,
 • Vatandaşa, sivil topluma ve
 • Piyasa sisteminin önemine vurgu yapmaktadır
y neti im
Yönetişim
 • Kavram ilk olarak Dünya Bankası tarafından kullanılmıştır.
 • AB Konseyi tarafından 2001 yılında yayımlanan Beyaz Kitap; yönetişimin açıklık, katılımcılık, hesap verebilirlik, etkililik ve tutarlılık olmak üzere beş ilkeden oluştuğunu ifade etmiştir.
slide8

2006 yılında yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği”nin 4. maddesinde yönetişim:

 • “Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışı” biçiminde tanımlanmıştır
y neti imin temel lkeleri
Yönetişimin Temel İlkeleri
 • Açıklık ve Saydamlık
 • Hesap verebilirlik
 • Katılımcılık
 • Etkililik
 • Tutarlılık
a kl k ve saydaml k
Açıklık ve Saydamlık
 • Yönetimde açıklık, saydamlık, ulaşılabilirlik ve cevap vermeyi gerektirir.
 • Açık yönetim, vatandaşların kamusal bilgi ve belgeleri talep ve elde edebildiği, hizmetlere ulaşabildiği ve karar alma sürecine katılabildiği bir yönetimi temsil etmektedir.
t rkiye de durum
Türkiye’de Durum
 • Türkiye’de kamu yönetiminde açıklığı sağlamak üzere 2003 yılında 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kabul edilmiştir.
 • Ayrıca bu kanunun uygulanmasını sağlamak üzere “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” 27/04/2004 tarih ve 25445 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
hesap verebilirlik
Hesap verebilirlik
 • Hesap verebilirlik, kısaca bir kimsenin veya kurumun yaptıklarından dolayı başka bir otoriteye açıklamada bulunması olarak tanımlanabilir.
 • Hesap verebilirliğin temel amacı bürokrasilerin daha fazla vatandaşa hesap verebilir kılınmasıyla yönetimin ve demokrasinin geliştirilmesidir.
kat l mc l k
Katılımcılık
 • Katılımcılık kamu örgütlerinin politika oluşturma, uygulama ve denetleme sürecine vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin dahil olmasını anlatan bir kavramdır.
 • Hizmetten yararlananların yönetime katılımı bilgilendirme, danışma ve aktif katılım biçiminde üç farklı türde olabilmektedir
etkililik
Etkililik
 • Etkililik amaçlara (hem çıktı hem de etki açısından) ulaşmayı ifade eder.
 • Kamu yönetimindeki kurumların kaynakları en iyi şekilde kullanarak istenen sonuçlara ulaşmasını ifade eder.
tutarl l k
Tutarlılık
 • Tutarlılık birden fazla kararın ve eylemlerin birbirleriyle uyumlu olmasını ve çatışmaması anlamına gelmektedir
e devlet
E-Devlet
 • E-devlet genel olarak; bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirmiş olduğu olanakların kamu hizmetlerinin sunumunda kullanılmasıdır.
e devlet uygulamalar n n yararlar u ekilde belirtilebilir
E-devlet uygulamalarının yararları şu şekilde belirtilebilir:
 • E-devlet kamu hizmetlerinin biçimini değiştirir.
 • E-devlet yönetim anlayışında dönüşüme yol açar.
 • E-devlet verimlilik artışı yanında daha etkili ve etkin hizmet sunumu sağlar.
 • E-demokrasinin yerleşmesine katkı yapar.
 • Bilgiye ulaşım daha kolaylaşmaktadır.
 • Yönetimde açıklığa katkı sağlamaktadır.
performans y netimi
Performans Yönetimi
 • Performans yönetiminde daha önceden belirlenmiş standartlara göre örgütsel ve kişisel performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi yapılmaktadır.
 • Bu kapsamda kamu kaynaklarının verimli kullanılması sonucunu doğurur.
toplam kalite y netimi tky
Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
 • TKY, kullanıcı (müşteri) memnuniyetini esas alan bir yönetim yaklaşımıdır.
 • TKY tekniği ile, maliyetlerde bir artış olmadan, kaliteyi arttırmak mümkündür.
 • TKY’ne göre, kalite kontrol edilmez, üretilir.
 • TKY süreçlere büyük önem verir.
slide20
Etik
 • Etik kamu görevlileri açısından uyulması gereken davranış kuralları, prosedürler ve şekil şartlarını ifade eder.
 • Kamu yönetimi açısından etik kavramı; dürüstlük, adalet, güvenirlilik, yararlılık, sorumluluk, hesap verebilirlilik, zarardan kaçınma gibi temel ilkelerin bir bütünü biçiminde tanımlanabilir.
kamu g revlileri etik kurulu
Kamu Görevlileri Etik Kurulu
 • 25.5.2004 tarih ve 5176 sayılı Kanun ile “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” kurulmuştur.
 • Kurulun temel görevi, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulanmasını gözetmektir.
slide22

2005 yılında da “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çıkarılmıştır.

sonu olarak
Sonuç olarak;
 • Kamu hizmetlerinin sunumunu derinden etkileyen bir çok yönetsel çaba ve yaklaşım özellikle son 20-30 yıldır global ölçekte kamu yönetimlerini etkisi altında bulundurmaktadır.
bug n kamu y netimleri
Bugün kamu yönetimleri;
 • Değişik toplumsal aktörlerle işbirliği içerisinde politikalar oluşturan,
 • Yerinden yönetime ağırlık veren,
 • Katılımcı ve hesap verebilen,
 • Etik ve yolsuzluk konularında duyarlı,
slide25

Şeffaflık ve açıklığı ilke edinen,

 • Performansı dikkate alan,
 • Vatandaş istek ve beklentilerine duyarlı,
 • Bilgi-iletişim teknolojilerini hizmet planlaması ve sunumunda azami ölçülerde kullanan yapılara doğru ilerle yolundadır.