slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dünyada Yaşanan Büyük Endüstriyel Kazalar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dünyada Yaşanan Büyük Endüstriyel Kazalar

play fullscreen
1 / 41
Download Presentation

Dünyada Yaşanan Büyük Endüstriyel Kazalar - PowerPoint PPT Presentation

peta
672 Views
Download Presentation

Dünyada Yaşanan Büyük Endüstriyel Kazalar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. huseyinozcan63@hotmail.com

 2. Hızla gelişmekte olan teknolojinin sanayide kullanılması sonucunda uygulanan yeni ve karmaşık üretim yöntemleri yeni ve karmaşık riskleri de beraberinde getirmiştir. huseyinozcan63@hotmail.com

 3. Hızlı sanayileşme süreci ile üretimin kontrolsüz bir şekilde artması, başta felaket düzeyindeki kazaların sayısını artırmış, çevre kirliliği gibi önemli sorunların da önemli boyutlara ulaşmasına sebep olmuştur. huseyinozcan63@hotmail.com

 4. Tehlikeli kimyasal maddelerin üretilmesi, kullanılması ve depolanması nedeniyle dünyada ve ülkemizde meydana gelmiş olan büyük endüstriyel kazalar; huseyinozcan63@hotmail.com

 5. Dünyada Yaşanan Büyük Endüstriyel Kazalar huseyinozcan63@hotmail.com

 6. Ülkemizde Yaşanan Büyük Endüstriyel Kazalar huseyinozcan63@hotmail.com

 7. Yaşanan büyük endüstriyel kazalardan sonra, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan zararlardan işyerinin, çalışanların, halkın ve çevrenin korunması için klasik iş sağlığı ve güvenliği anlayışından farklı, bilimsel ve sistematik yeni bir yaklaşım ihtiyacı zorunlu bir hale gelmiştir. huseyinozcan63@hotmail.com

 8. Bunun sonucunda, Avrupa Birliğinde 82/501/EEC (Seveso I) Directive ardından 96/82/EC (Seveso II) ile Direktifi kabul edilmiştir. huseyinozcan63@hotmail.com

 9. Bu direktiflerin temel amacı, Avrupa Birliğine üye veya aday ülkelerde büyük endüstriyel kazaların önlenmesine ilişkin yeni bir sistem oluşturmak ve bu sayede büyük kazaların insanlara ve çevreye olan etkilerini en aza indirmektir. huseyinozcan63@hotmail.com

 10. huseyinozcan63@hotmail.com

 11. huseyinozcan63@hotmail.com

 12. AB Ülkelerinde; 1 Haziran 2015 tarihi itibarıyla 96/82/EC Sayılı SEVESO I ve SEVESO II direktifleri yürürlükten kaldırılarak 2012/18/EU Sayılı; SEVESO III Direktifi yürürlüğe girecektir. huseyinozcan63@hotmail.com

 13. Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde ülkemiz; 96/82/EC SEVESO II Direktifini uyumlaştırmak ve kendi iç mevzuatına aktarmakla yükümlü olduğundan; Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik30 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. huseyinozcan63@hotmail.com

 14. Söz konusu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. huseyinozcan63@hotmail.com

 15. Bu Yönetmelik ek-1’deki tehlikeli maddeleri bulunduran, bulundurulması muhtemel olan veya bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında oluşması beklenen ve bu maddeleri Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilen miktarlarda bulunduran alt ve üst seviyeli kuruluşlara uygulanacaktır. huseyinozcan63@hotmail.com

 16. Bir kuruluşun; Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında olup olmadığı, bu kapsamda hangi seviyede bir kuruluş olduğunun tespit etmek için ek-1’deki hesaplamalarla birlikte Çevre Şehircilik Bakanlığı SEVESO Bildirim Sistemine kayıt yapılması zorunludur. huseyinozcan63@hotmail.com

 17. Bildirim kayıt sisteminde mevcut bir kuruluşun; • Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması, • Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde veya fiziki şeklinde değişiklik olması, • Uygulanan proseslerde değişiklik olması, huseyinozcan63@hotmail.com

 18. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması, • Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi, hallerinde yirmi iş günü içerisinde bildirimleri güncellenecektir. huseyinozcan63@hotmail.com

 19. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yürütülecek SEVESO II 2014 yılı Pilot Denetim Projesi’nin amaçları nedir? huseyinozcan63@hotmail.com

 20. Büyük endüstriyel kazalara yönelik uygulanması planlanan teftiş modellemesinin temel yaklaşım unsuru, bu kapsama giren işyerlerindeki proses güvenliğine yönelik teknik ve organizasyonel önlemlerin alınıp alınmadığının araştırmak, huseyinozcan63@hotmail.com

 21. kapsam dahilindeki kuruluşlara teknik ve mevzuat uygulamaları hakkında bilgi vermek, rehberlik etmek, huseyinozcan63@hotmail.com

 22. büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve bu kazaların insan ve çevreye olan zararlarının azaltılmasında temel teşkil eden Güvenlik Yönetim Sisteminin (GYS) yedi unsuru hakkında sektörel araştırmalarda bulunmaktır. huseyinozcan63@hotmail.com

 23. BKÖP • İşletme sahibince hazırlanan büyük kaza önleme politika belgesinin ve güvenlik yönetim sisteminin uygulanmasında; Büyük kaza önleme politikası belgesinde belirtilen gereksinimler, işletme tarafından sunulan büyük kaza tehlikeleri ile orantılı olup olmadığı ayrıntılı olarak incelenecektir. huseyinozcan63@hotmail.com

 24. Büyük kaza önleme politika belgesi yazılı olarak hazırlanacak ve işletme sahibinin tüm amaçlarını ve büyük kaza tehlikelerinin kontrolü ile ilgili eylem prensiplerini, gerekli olan organizasyon yapısını, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, süreçleri ve kaynakları da içine alan genel yönetim sisteminin bir parçasını içerecektir. huseyinozcan63@hotmail.com

 25. GYS’nin Unsurları; • Organizasyon ve personel, • Büyük kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi, • İşletim kontrolü, • Değişimin yönetimi, • Acil durumlar için planlama, • Performansın izlenmesi, • Denetleme ve inceleme. huseyinozcan63@hotmail.com

 26. Organizasyon ve personel: Organizasyonun bütün kademelerinde büyük tehlikelerin önlenmesinde yer alan personelin görev ve sorumlulukları, kuruluşta çalışanların tümü için gerekli olan eğitimin sağlanması. huseyinozcan63@hotmail.com

 27. Büyük kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi: Normal ve normal olmayan işlemlerden kaynaklanan büyük tehlikelerin, sistematik bir şekilde belirlenmesi için prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması ve bu tehlikelerin olasılığı ve şiddetinin değerlendirilmesi. huseyinozcan63@hotmail.com

 28. İşletim kontrolü: Tesisin bakımı, süreçler,  ekipman ve geçici kesintileri de içine alan, güvenli işletme için prosedür ve talimatların benimsenmesi ve uygulanması. huseyinozcan63@hotmail.com

 29. Değişimin yönetimi: Yapılacak değişikliklerin planlanması ya da yeni tesislerin, süreçlerin ya da depolama faaliyetlerinin tasarımı için  prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması. huseyinozcan63@hotmail.com

 30. Acil durumlar için planlama: Sistematik analiz ile önceden tespit edilebilecek acil durumların belirlenmesi, acil durum planlarının hazırlanması, test edilmesi ve gözden geçirilmesi, bu tür acil durumlara cevap verilebilmesi ve ilgili personel için özel eğitim sağlanması amacıyla, prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması. Bu tür eğitimler, kuruluşta çalışan bütün personele verilecektir. huseyinozcan63@hotmail.com

 31. Performansın izlenmesi: Hazırlanan büyük kaza önleme politika belgesi ve güvenlik yönetim sistemi ile belirlenen hedeflerle uyum sağlanmasının değerlendirmesi içinprosedürlerinbenimsenmesi ve uygulanması, huseyinozcan63@hotmail.com

 32. uyum sağlanmaması durumunda, düzeltici faaliyetlerin araştırılması ve bu önlemlerin alınması için mekanizmalar oluşturulması. Prosedürler, tam anlamıyla gerçekleşmemiş büyük kazaların raporlanması için gereken işletme sistemini ve özellikle de önleyici önlemlerin başarısızlığa uğraması ve bunlardan çıkarılan dersler ışığında araştırılıp izlenmesini de kapsayacaktır. huseyinozcan63@hotmail.com

 33. Denetleme ve inceleme: Büyük kaza önleme politikasının ve güvenlik yönetim sisteminin etkinliği ve uygunluğunun, periyodik ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesi için prosedürler benimsenecek ve uygulanacak politika ve güvenlik yönetim sisteminin performansı, dokümante edilerek incelenecek ve üst yönetimce gözden geçirilerek güncellenecektir. huseyinozcan63@hotmail.com

 34. Uygulanacak teftiş modeli, bu unsurların uygulama kapasitelerini görmek, 2016 yılında başlaması planlanan SEVESO denetimlerinin sahadaki uygulamasına yönelik tespitler yapmak ve “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’e ilişkin uygulama kapasitesini araştırma teftişidir. huseyinozcan63@hotmail.com

 35. Bu araştırma faaliyeti kapsamında, GYS’nin yedi unsuru hakkında işyerlerinde detaylı bir araştırma ve rehberlik yapmak, en az iki unsurun incelenmesi suretiyle, 2016 yılında yürürlüğe girmesi Hedeflenen Yönetmeliğe işyerlerinin hazırlık yapmalarını sağlanması hedeflenmektedir. huseyinozcan63@hotmail.com

 36. Sonuç itibariyle, klasik iş sağlığı ve güvenliği teftiş modelinden farklı olan proses güvenliği teftiş modelinde yeni bir uygulama ve kültür anlayışının oluşturulması hedeflenmektedir. huseyinozcan63@hotmail.com

 37. Bu programlı teftiş kapsamında Adana, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Erzincan, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Yalova, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, İzmir, Manisa, Uşak, huseyinozcan63@hotmail.com

 38. illerindeki toplam 80 işyerinde büyük endüstriyel kazaların önlenmesine ilişkin proses güveliğine yönelik teknik ve organizasyonel önlemlere yönelik araştırmalar yapılması planlanmıştır. huseyinozcan63@hotmail.com

 39. Ayrıca; 2016 yılına kadar SEVESO II kapsamında yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’in SEVESO III kapsamına, huseyinozcan63@hotmail.com

 40. Aynı Yönetmeliğin Ek-1 yer alan GHS sisteminin CLP Tüzüğüne geçişinin de tamamlanması hedeflenmektedir. huseyinozcan63@hotmail.com

 41. TEŞEKKÜRLER… huseyinozcan63@hotmail.com