ekonomika podnik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekonomika podniků PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekonomika podniků

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Ekonomika podniků - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

Ekonomika podniků. garant Doc.Ing. Eva Rosochatecká, CSc. katedra ekonomiky zkouška: písemná a ústní, zkouškový test 100 bodů, min. 60. Témata přednášek :. Vymezení předmětu , podniku, podnik jako ekonomický systém Majetková a kapitálová výstavba podniku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ekonomika podniků' - zuriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ekonomika podnik

Ekonomika podniků

garant

Doc.Ing. Eva Rosochatecká, CSc.

katedra ekonomiky

zkouška: písemná a ústní, zkouškový test 100 bodů, min. 60

t mata p edn ek
Témata přednášek:
 • Vymezení předmětu , podniku, podnik jako ekonomický systém
 • Majetková a kapitálová výstavba podniku
 • Finančně ekonomické výsledky podniku
 • Běžné a mimořádné financování podniku
 • Ekonomická efektivnost investic
 • Finanční analýza podniku
t mata p edn ek1
Témata přednášek
 • Nákladová strategie podniku, kalkulace nákladů
 • Mzdový systém, podstata, prvky
 • Zakladatelský rozpočet
 • Typologie podniků, základní ekonomická charakteristika
 • Ekonomická charakteristika vztahu faktor produkt, využití v ekonomice podniků
 • Daňová soustava v ČR
literatura
Literatura:
 • Rosochatecká a kol.: Ekonomika podniků, PEF Praha 2009
 • Obchodní zákoník, zákonné normy k problematice mezd
 • Doporučená literatura:
 • Valach,J.: Finanční řízení podniku, Grada 2001
 • Král a kol.: Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektrum,1997
 • Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada,2007
 • Kislingerová E. a kol.: Manažerské finance, C.H.Beck,2007
kam pat ekonomika podnik
Kam patří ekonomika podniků ?
 • mikroekonomie – zabývá se chováním malých ekonomických jednotek, např. domácností, firem, jednotlivých trhů, které operují v rámci národní ekonomiky
 • makroekonomie – měření, vysvětlení a predikce chování a vývoje ekonomiky jako celku, ekonomická realita zkoumána z hlediska celého národního hospodářství
 • obě součásti ekonomické vědy jsou relativně samostatné
 • zkoumání „malých jednotek“ předpokládá, že se nacházejí v určité národní ekonomice, která má určité vlastnosti
 • zkoumání ekonomiky jako celku musí pracovat s představou o určitém chování „malých jednotek“, souhrnná výslednice jejich chování se promítá do hlavních činností ekonomiky jako celku
 • národní hospodářství nelze chápat jen jako „součet“ vlastností „malých jednotek
celek m i takov vlastnosti kter v mal jednotce nevyskytuj
celek má i takové vlastnosti, které v „ malé jednotce“ nevyskytují
 • makroekonomie - teorie

- politika

 • mikroekonomie - teorie

- aplikační disciplíny (ekonomika podniků, marketing, finanční řízení, management…)

vznik podniku
Vznik podniku
 • dělba práce a kooperace vedou k technickému a ekonomickému osamostatnění
 • technická stránka podniku – vyrábí výrobky, má své technologické postupy, vybavení výrobními prostředky, pracovní silou
 • ekonomická stránka – spočívá v ocenění vkladů práce a výrobních prostředků, porovnávání výnosů a nákladů, tvorba a rozdělení zisku apod. Je kriteriálním znakem podniku
vz jemn vazby
vzájemné vazby
 • technická samostatnost je základem ekonomické samostatnosti
 • může existovat i bez ekonomické samostatnosti
 • ekonomická samostatnost je bez technické stránky nemyslitelná
 • technická samostatnost sama o sobě nevytváří hospodářský subjekt
 • charakteristické pro vznik podniku je jeho ekonomické a právní osamostatnění
podnik
Podnik
 • vzniká na základě zjištění a poznání potřeby, že je účelné organizovat hospodářskou činnost na vyšší úrovni než je v moci jednotlivce

Řada definic:

závisí na pohledu z jakého danou ekonomickou kategorii zkoumáme

 • je seskupení výrobních činitelů (přírodní zdroje, práce, kapitál) vytvořené pro určitý hospodářský, zpravidla výdělečný účel
 • samostatná hospodářská jednotka, která uskutečňuje svou činnost jako složitý systém v komplikovaném uspořádání od elementárních operací, až po vztahy k externím subjektům včetně rozdělení hospodářského výsledku
 • je hospodářská jednotka, která rozhoduje o pohybu finančních zdrojů v procesu jejich tvorby, rozdělování a užití
 • zápisem do obchodního rejstříku je právnická osoba zodpovědná před zákonem za svoje konání
definice podniku
definice podniku
 • Obchodní zákoník definuje podnik: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomu účelu sloužit. Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se používají ustanovení o věcech v právním smyslu.
 • Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se rozumí majetek ( věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.
 • obchodní majetek + závazky = obchodní jmění
 • obchodní majetek – závazky = čistý obchodní majetek
c l podniku ekonomick c l c le podnik n
Cíl podniku – ekonomický cíl, cíle podnikání
 • přežití a neustálý rozvoj v podmínkách tržní ekonomiky
 • dosažení zisku , jeho maximalizace
 • maximalizace tržní hodnoty podniku
 • modifikované cíle:

- maximalizace tržeb - získat stále více místa na trhu

- přežití - udržet se na trhu, mění se struktura potřeb, poptávka

- maximalizace běžného zisku – je možnost rychle měnit předmět činnosti

funkce podnik
Funkce podniků
 • spojené s výrobní základnou a činností podniku - výrobní, vědeckotechnická, organizátorská
 • spojené s hospodářskými vztahy - ekonomická – podnikatelská, obchodní, finanční
 • spojené s řízením a správou podniku - řídící, sociální
ekonomick syst m podniku z kladn znaky
Ekonomický systém podniku - základní znaky
 • jednota dvou stránek osamostatnění
 • fungování podniku jako samostatné hospodářské jednotky, která uspokojuje potřeby odběratelů
 • existence podniku jako realizátora individuální reprodukce a rozšiřování vlastního majetku

Systém obecně – soubor prvků ve vzájemných vazbách

Ekonomický systém – uspořádání prvků, vazeb a zásad, které optimálně zabezpečují podnikové ekonomické poslání

Základem je ekonomická struktura, jejíž prvky tvoří vnitropodnikové ekonomické jednotky

ekonomick syst m podniku
Ekonomický systém podniku
 • podnikatelský subsystém
 • obchodní ,zásobovací a odbytový subsystém
 • finanční subsystém
 • subsystém ekonomické struktury a vnitropodnikových ekonomických režimů
 • subsystém ekonomických informací