podnikov ekonomika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podniková ekonomika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podniková ekonomika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Podniková ekonomika - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Podniková ekonomika. Investiční činnost. Pojetí investic. Investice na nejobecnější úrovni lze chápat jako vynakládání zdrojů za účelem získání užitků , které jsou očekávány v delším budoucím časovém období . Z tohoto pojetí vyplývají zároveň základní charakteristiky investiční činnosti:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podniková ekonomika' - kyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podnikov ekonomika

Podniková ekonomika

Investiční činnost

pojet investic
Pojetí investic
 • Investice na nejobecnější úrovni lze chápat jako vynakládání zdrojů za účelem získání užitků, které jsou očekávány v delším budoucím časovém období.
 • Z tohoto pojetí vyplývají zároveň základní charakteristiky investiční činnosti:
  • vysoká kapitálová náročnost,
  • dlouhodobý dopad,
  • relativní nevratnost rozhodnutí,
  • časový faktor,
  • nejistota a riziko.

?

pojet investic1
Pojetí investic

Ekonomická teorie chápe investice například jako:

 • 1) odložení spotřeby za účelem získání budoucích užitků,
 • 2) jednorázově, nebo v relativně krátké době vynaložené zdroje, které budou přinášet užitek (obvykle peněžní příjmy) během delšího budoucího období
 • 3) kapitálová aktiva sestávající se ze statků, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, ale jsou určeny pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo dalších kapitálových statků.
 • Může být rozdíl mezi ekonomickým (manažerským) a dále např. účetním (legislativním) pojetím investic (DHM nad 40 000 a DNM nad 60 000 Kč)
len n investic
Členění investic
 • Základní skupiny investic:
  • hmotné investice, vytvářející nebo rozšiřující výrobní kapacitu podniku,
  • nehmotné investice, jako je nákup know-how, licence, atp.
  • finanční investice, jako je nákup cenných papírů, obligací, akcií atp.
len n investic1
Členění investic

Z hlediska dalšího vývoje podniku lze rozlišit :

 • 1) investice obnovovací - měly by udržet stávající schopnosti vyrábět, udržet stávající výrobní kapacitu. Popudem k realizaci obnovovací investice by měla být především fyzická či morální zchátralost (zastaralost, opotřebovanost) stávajícího zařízení. Obnovovací investice obvykle nezpůsobí výraznější zvýšení zisku, přinášejí však efekty plynoucí z nárůstu odpisů.
 • 2) investice rozvojové – měly by zvyšovat schopnost vyrábět, rozšiřovat kapacitu a i výrazněji zvyšovat zisk podniku.
 • Součet obnovovacích a rozvojových investic označujeme jako hrubé investice, tj. celkovou částku vydanou v určitém období na nákup investičních statků.
rozhodov n o investic ch
Rozhodování o investicích
 • Vzhledem k výše uvedeným dopadům investiční činnosti na budoucí chod podniku je potřeba investiční činnost plánovat.
 • Základním nástrojem je investiční plán, vycházející ze strategického podnikatelského plánu. Konkretizací investičního plánu jsou pak jednotlivé investiční projekty.
 • Samotné rozhodování spočívá ve výběru přípustných projektů a rozhodnutí o jejich realizaci. K tomuto rozhodnutí se vypracovává podrobná technicko-ekonomická studie (feasibility study), která posuzuje investiční projekt z věcného (technická a výrobní stránka investice) a ekonomického (posouzení ekonomické efektivnosti a způsobu financování) hlediska.
financov n investic
Financování investic

Jako zdroje financování investic lze použít dva základní zdroje:

 • Vlastní zdroje
  • odpisy,
  • zisk,
  • výnosy z prodeje a z likvidace majetku a zásob,
  • nově vydané akcie.
 • Cizí zdroje
  • investiční úvěr,
  • vydané a prodané obligace,
  • splátkový prodej,
  • leasing (finanční či operativní).
hodnocen efektivnosti investic1
Hodnocení efektivnosti investic
 • Podstatou většiny metod hodnocení investice je porovnávání vynaloženého kapitálu (výdaje na investici) s výnosy (příjmy) s přihlédnutím k rizikovosti investice.
 • Postup hodnocení efektivnosti investic lze shrnout do několika základních kroků:
  • určení kapitálových výdajů na investici,
  • odhad budoucích příjmů, které investice přinese včetně zohlednění rizika,
  • určení „nákladů na kapitál“, kterým se investice financuje,
  • aplikování různých metod ekonomického hodnocení investice.
ur en pen n ch tok souvisej c ch s investic
Určení peněžních toků souvisejících s investicí
 • Jde o odhad kapitálových výdajů (tj. pořizovací cena investice, nutný nárůst čistého pracovního kapitálu, změna provozních výdajů, výdaje na likvidaci investičního majetku tzn. odhad všech výdajů souvisejících s pořízením a provozem investice) a příjmů, z investice plynoucích po dobu její životnosti (nárůst tržeb, úspory nákladů, daňové efekty, příjmy z prodeje investičního majetku atd.).
odhad kapit lov ch n klad
Odhad kapitálových nákladů
 • Kapitálové náklady investice představují veličinu, která je velmi často používaná jako tzv. diskontní sazba. V případě, že investice je financována ze stejných zdrojů jako celý podnik a je stejně riziková, pak lze za tuto hodnotu dosadit podnikové kapitálové náklady (WACC). Obecně se rizikovost odráží v nákladech jednotlivých složek kapitálu, ze kterých je investice financována.
 • Jako diskontní míra nemusí být použity pouze kapitálové náklady, například lze použít požadovanou míru výnosnosti vlastního kapitálu, oportunitní náklady, či jiné veličiny odrážející riziko i faktor času.
metody ekonomick ho hodnocen investic
Metody ekonomického hodnocení investic
 • Seznámíme se s třemi metodami:
 • Metoda doba návratnosti dodatečných investičních nákladů
 • Metoda doba návratnosti investice (vloženého kapitálu)
 • Metoda čisté současné hodnoty
n kladov metody hodnocen investic
Nákladové metody hodnocení investic

Doba návratnosti dodatečných investičních nákladů – porovnává dvě investice pomocí jejich počátečních investičních a každoročních provozních nákladů. Ukazuje, za jak dlouho se celkové náklady investice A (která má vyšší investiční náklady a nižší provozní) vyrovnají celkovým nákladům investice B (s nižšími investičními náklady a tedy vyššími provozními).

 • Mám možnost zakoupit nový traktor jehož cena je 3 mil. Kč a roční provozní náklady (RPN - nafta, atd.) jsou 400 000 Kč, nebo starší traktor za 1,5 mil. Kč s RPN 700 000 Kč. Jaký mám pořídit, pokud je budu používat 3, 5 nebo 8 let?
 • Ni – investiční (pořizovací) náklady, NP – provozní náklady
statick metody
Statické metody
 • Doba návratnosti investice – udává, za jak dlouho se kumulativní součty čistých CF plynoucí v jednotlivých letech životnosti z investice vyrovnají kapitálovým výdajům. Je-li doba návratnosti kratší než doba životnosti investice, je investice přípustná. Budeme-li diskontovat CF z investice, lze pak metodu chápat jako dynamickou.
 • Koupím-li stroj na výrobu zmrzliny za 50 000 Kč a každý měsíc vytvořím prodejem zmrzliny zisk 2 500 Kč, jaká bude doba návratnosti?
 • Koupím-li si do bytu plynový kotel (s dobou životnosti 10 let) za 70 000 Kč namísto elektrického vytápění a přinese-li mi tato změna měsíční úsporu v nákladech za topení 1 000 Kč, jaká je doba návratnosti?
dynamick metody
Dynamické metody
 • Čistá současná hodnota – představuje přebytek diskontovaných příjmů nad diskontovanými výdaji, neboli součet všech diskontovaných CF po dobu životnosti (kladných i záporných peněžních toků)
 • Investice je podle kriteria přijatelná, je-li ČSH nezáporná(v podstatě to znamená, že příjmy z investice jsou vyšší než výdaje na investici, vše vyjádřeno v současné hodnotě). Z více možných investičních projektů je vhodnější ten, který má vyšší ČSH.

Abychom pochopili, co je to

současná hodnota, musíme si udělat

malý exkurz do časové hodnoty peněz

Současná hodnota příjmů

Současná hodnota výdajů

asov hodnota pen z

Vysvětlení časové hodnoty peněz

Časová hodnota peněz
 • Časová hodnota peněz – finanční metoda sloužící ke srovnání dvou a více peněžních částek v různých časových obdobích.
 • Základní předpoklad časové hodnoty peněz:
 • Stejné nominální částky mají v různých obdobích různou hodnotu. (Koruna získaná dnes má jinou hodnotu než koruna získaná zítra)
 • Z časové hodnoty peněz vyplývá fakt, že peněžní částky lze za určitých podmínek během doby zhodnocovat (zvyšovat jejich hodnotu). Pokud se o jejich zhodnocování nesnažíme, dochází vlastně k jejich znehodnocování a měli bychom je přenechat někomu (bance, podniku, investičnímu fondu, atd.), kdo je zhodnotit dokáže.
asov hodnota pen z1

Vysvětlení časové hodnoty peněz

Časová hodnota peněz

1 000 Kč, které získám v roce 2001

1 000 Kč, které získám v roce 2012

=

2012

2001

2011

2002

2010

2003

2009

2004

2008

2005

2007

2006

asov hodnota pen z2

Vysvětlení časové hodnoty peněz

Časová hodnota peněz
 • Jistina – peněžní částka (vklad či půjčka), z níž se počítá úrok.
 • Úrok – absolutní částka, jež je odměnou za poskytnutí peněžní částky (jistiny) po určité období.
 • Úrokovámíra – poměr úroku a jistiny, vyjadřovaný v % nebo jako desetinné číslo. Vždy je udávána za určité období (roční, půlroční, čtvrtletní, měsíční, atd.)
asov hodnota pen z3

Vysvětlení časové hodnoty peněz

Časová hodnota peněz

Budoucí hodnota peněz (BH)

 • BH představuje částku, kterou budeme mít za určitou dobu v budoucnu, jestliže do něčeho v současnosti vložíme své peníze.

SH

X Kč

BH

? Kč

2018

2013

budouc hodnota pen z

Vysvětlení časové hodnoty peněz

Budoucí hodnota peněz
 • Vložíme-li do banky 100 Kč na 3 roky při úrokové míře 10 %, kolik budeme mít po 3 letech v bance?
 • K zodpovězení otázky můžeme použít tzv. úročitele
  • kde i je úroková míra a n je počet úrokovacích období
 • Budoucí hodnotu našich současných 100 Kč zjistíme tak, že je vynásobíme úročitelem (pro úrokovou míru 10 % a 3 úrokovací období)
 • BH = 100 * (1+0,1)3 = 133,1 Kč
asov hodnota pen z4

Vysvětlení časové hodnoty peněz

Časová hodnota peněz

Budoucí hodnota peněz (BH)

 • Příklad – o exklusivitu na celoroční služby naší bezpečnostní agentury mají zájem 2 zákazníci. 1. nabízí v hotovosti ihned 2 000 000 Kč, 2. zájemce nabízí 1 000 000 ihned a 1 050 000 Kč po dodávce služeb na konci roku. Utržené peníze můžeme uložit na termínovaný účet s úrokovou mírou 5 % p.a. Koho zvolíme?
budouc hodnota pen z1

Vysvětlení časové hodnoty peněz

Budoucí hodnota peněz
 • Vložíme-li do banky 100 Kč na 3 roky při úrokové míře 10 %, kolik budeme mít po 3 letech v bance?
 • K zodpovězení otázky můžeme použít tzv. úročitele
  • kde i je úroková míra a n je počet úrokovacích období
 • Budoucí hodnotu našich současných 100 Kč zjistíme tak, že je vynásobíme úročitelem (pro úrokovou míru 10 % a 3 úrokovací období)
 • BH = 100 * (1+0,1)3 = 133,1 Kč
budouc hodnota pen z2

Vysvětlení časové hodnoty peněz

Budoucí hodnota peněz

úroková míra (nejlepší dostupná míra zhodnocení peněz) = 10 % p.a.

BHCF4 =

100 * 1,1 * 1,1 * 1,1 * 1,1 =

100 * 1,14 =

100 * (1+0,1)4

BHCF3 =

100 * 1,1 * 1,1 * 1,1 = 100 * 1,13 =

100 * (1+0,1)3

BHCF2 =

100 *1,1 *1,1 = 100 * 1,12 = 100 * (1+0,1)2

BHCF1 =

100 + 100 * 0,1 = 100 * 1,1 =

100 * (1+0,1)1

BHCF4

146,41

BHCF3

133,1

BHCF2

121

+

-

BHCF1

110

SHCF0

100

2010 2011 2012 2013 2014 čas

asov hodnota pen z5

Vysvětlení časové hodnoty peněz

Časová hodnota peněz

Současná hodnota peněz (SH)

 • SH říká, kolik bychom měli dnes investovat, jestliže chceme v budoucnu získat z této investice přesně danou částku.

SH

? Kč

BH

X Kč

2018

2013

sou asn hodnota pen z

Vysvětlení časové hodnoty peněz

Současná hodnota peněz
 • Podobně můžeme zpětně zjistit jakou má pro nás dnes (tedy v současnosti) hodnotu určitá budoucí peněžní částka. Použijeme k tomu odúročitele:
 • SH využijeme tehdy, když potřebujeme vědět, kolik máme dnes uložit do banky, abychom v ní např. za 5 let měli 100 000 Kč při úrokové míře 10 %.
 • SH = 100 000 * 1/(1+0,1)5= 62 092 Kč
sou asn hodnota pen z1

Vysvětlení časové hodnoty peněz

+

-

2010 2011 2012 2013 2014 čas

Současná hodnota peněz

Jaká je současná hodnota čtyřech stejných částek, které budou vypláceny po čtyři po sobě jdoucí období? Představme si je jako vlastnické právo k patentu, z něhož můžeme získávat po 4 roky dané částky. Jakou má dnes tento patent hodnotu?

Diskontní míra (nejlepší dostupná míra zhodnocení peněz) = 10 % p.a.

Σ

=

380,37

SHCF4 81,96

SHCF3 90,15

SHCF2

99,17

CF3

120

CF2

120

CF1

120

CF4

120

CF3

120

CF4

120

CF1

120

CF2

120

SHCF1

109,09

120 / (1+0,1)4

120 / (1+0,1)3

120 / (1+0,1)1

120 / (1+0,1)2

p klad

Vysvětlení časové hodnoty peněz

Příklad
 • Vyhráli jste v loterii 5 milionů splatných po 1 milionu po příštích 5 let. Máte možnost namísto toho dostat 4,5 milionu ihned. Přijmete nabídku? (Běžná míra zhodnocení peněz je 1 %.)

1 000 000 / (1+0,01)1

1 000 000 / (1+0,01)2

sou asn hodnota cash flow z investice

Vysvětlení časové hodnoty peněz

Současná hodnota cash flow z investice
 • Abychom mohli peněžní toky mezi sebou sčítat, je nutné je nejdříve všechny převést na jeden časový okamžik, nejčastěji na současnou hodnotu.
 • Obecně lze současnou hodnotu peněžních toků (SHCF) vyjádřit následovně.
ist sou asn hodnota

Jak se tedy spočítá Čistá současná hodnota investice?

+

-

2010 2011 2012 2013 2014 čas

Čistá současná hodnota

Diskontní míra (nejlepší alternativní míra zhodnocení peněz) = 10 % p.a.

SHCF1

109,09

SHCF2

99,17

SHCF3 75,13

SHCF4 75,13

120 / (1+0,1)2

110 / (1+0,1)4

100 / (1+0,1)3

120 / (1+0,1)1

ČSH

108,52

SHCF

358,52

CF2

120

CF1

120

CF4

110

CF3

100

Investiční výdaj

250

Investiční výdaj

400

?

vzorec sh

Jak se tedy spočítá Čistá současná hodnota investice?

Vzorec ČSH

1 750,64 Kč

1,1255

1,0609

1,0927

1,1592

1,03

1 735,1 Kč

1

1,0609

1,0927

1,1255

1,1592

1,03

i = 0,1

1 750,64 Kč

1 735,1 Kč

15,54 Kč

rozhodov n mezi v ce investi n mi variantami
Rozhodování mezi více investičními variantami
 • Budeme-li vybírat z více možných variant vzájemně se vylučujících, jako kriterium zvolíme srovnatelné ČSH a vybereme investici s vyšší ČSH, která bude poté realizována.
 • Existují-li více než dvě přípustné varianty a podnik je kapitálově omezen na realizaci pouze omezeného počtu variant, pak kriteriem výběru bude VVP (viz doplněk). Jedná se o relativní ukazatel, zohledňující i vložený kapitál.