utviklingen innen farmakoterapi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utviklingen innen farmakoterapi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utviklingen innen farmakoterapi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Utviklingen innen farmakoterapi - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Utviklingen innen farmakoterapi. Legemidler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Utviklingen innen farmakoterapi' - zola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
legemidler
Legemidler
 • Legemidler er stoffer, droger eller preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr, eller ved innvortes eller utvortes bruk å påvise sykdom.
legemidler og reseptgrupper
Legemidler og reseptgrupper
 • A og B-preparater: Vanedannende medikamenter
  • A-preparater: Narkotiske stoffer. Egen reseptblokk. Resepter registreres i nasjonalt register.
  • B-preparater: Vanedannende, ikke-narkotiske stoffer.
 • C-preparater: Alle andre reseptpliktige medikamenter
utviklingen nye medikamenter
Utviklingen – nye medikamenter
 • Før 1914: Eter og kloroform (anestesimidler), nitroglycerin, desinfeksjonsmidler (toksiske), ASA, prokain. Salvarsan. Koppevaksine.
 • Mellomkrigsårene: Sulfonamider, penicillin (1929/1941 – kommersielt tilgjengelig), insulin.
 • 1949: Kortison
 • 1952: Klorpromazin
 • 1960: P-piller
 • 1961: Levodopa
 • 1987: Trombolytiske medikamenter
 • 1996: Trippelterapi for AIDS
 • 1998: Viagra
bivirkninger
Bivirkninger
 • WHOs definisjon:

«en uønsket og skadelig reaksjon som skyldes legemidler brukt terapeutisk, profylaktisk, diagnostisk eller for å modifisere fysiologiske funksjoner».

 • Reaksjoner skapt av doser utover de som vanligvis anbefales skal regnes som forgiftning.
bivirkninger15
Bivirkninger
 • Fire hovedtyper:
  • Forutsigbare bivirkninger (ut fra legemidlets farmakologiske virkningsmekanismer).
  • Ikke forutsigbare bivirkninger (idiosynkratiske), (ut fra legemidlets kjente farmakologiske virkningsmekanismer).
  • Legemiddelbivirkninger som følge av langtidsbruk.
  • Senbivirkninger
 • Skyldes både individets biologi og stoffets kjemi
bivirkninger16
Bivirkninger
 • Alle organsystemer – men oftest:
  • Hud, bloddannende organer, lever, CNS, nyrer.
 • De fleste er lette og/eller forbigående men kan være alvorlige (livstruende eller gi varige men).
 • Disponerende faktorer:
  • Høy alder, redusert organfunksjon (nyrer, lever, hjerte), polyfarmasi.
 • Kan gi de fleste kliniske sykdomsbilder - er ofte vanskelig å diagnostisere
 • Antas å være årsak til 5-10% av alle innleggelser i indremedisinske avdelinger, 2-3% av alle kontakter i allmennpraksis
 • I Norge skal bivirkninger meldes.
farmakodynamikk
Farmakodynamikk
 • Farmakodynamikken beskriver og forklarer effekter av legemidler.
  • Biokjemiske effekter i celler og fysiologiske effekter i vev og organer.
  • gir også bakgrunn for å forstå uønskede virkninger
 • Legemidler virker ved å stimulere eller hemme fysiologiske prosesser
farmakodynamikk dose effekt
Farmakodynamikk – dose - effekt

Fig 1 Dose-effektkurver for legemidlene A og B. Figuren viser graderte effekter, dvs. det er en kontinuerlig økning i effekt som følge av doseøkning inntil Emax nås. Utover dette har det ingen hensikt å øke maksimaldosen. For å få større effekt kan man bytte fra legemiddel B til legemiddel A.

farmakodynamikk dose frekvens
Farmakodynamikk - dose - frekvens

Fig 2 Dose-frekvenskurver for en gruppe pasienter.  Figuren viser andel pasienter som oppnår en definert ønsket effekt og en gitt uønsket effekt ved økende dosering av et legemiddel. Denne type kurver sier ikke noe om størrelsen av effekten, men hvor mange som oppnår en bestemt effekt.

farmakokinetikk
Farmakokinetikk
 • Beskrivelsen av hvordan konsentrasjonen av et legemiddel forandrer seg med tiden i biologiske væsker, fortrinnsvis plasma, og hvilke prosesser som styrer konsentrasjonsforløpet, dvs. absorpsjon, distribusjon (fordeling), og eliminasjon (metabolisme og ekskresjon).
absorpsjon
Absorpsjon
 • Legemidler kan gis:
  • Intravenøst
  • Peroral
  • I munnhulen
  • Rectal
  • Gjennom huden
  • Subkutant og intramuskulært
 • Bare når legemidler gis intravenøst unngår man variasjoner i absorpsjonen.
 • Absorpsjon av et legemiddel vil ellers være avhengig av flere faktorer, bl.a. legemidlets lipidløselighet og ioniseringsgrad, absorpsjonsstedets areal og blodgjennomstrømningen.
distribusjon og eliminasjon
Distribusjon og eliminasjon
 • Distribusjon (fordeling) av et legemiddel karakteriseres dels ved den hastighet som legemidlet passerer fra blodbanen til vev med og dels den fordeling av legemidlet mellom blodbane og vev som finnes ved fordelingslikevekt.
plasmakonsentrasjon tidskurve etter intraven s injeksjon
Plasmakonsentrasjon – tidskurve etterintravenøs injeksjon

Raskere fall i konsentrasjonen i første del av kurven skyldes fordeling ut til vevene. Lineært fall i konsentrasjonen i et slikt koordinatsystem gir en konstant halveringstid og viser at eliminasjonen skjer ved førsteordenskinetikk. For legemidler som fordeler seg momentant til vevene, sees ikke den første bratte delen av kurven. Merk at Y-aksen er logaritmisk.

plasmakonsentrasjon dosering
Plasmakonsentrasjon - dosering

Plasmakonsentrasjon – dosering.  Kurve 1 viser økningen i plasmakonsentrasjon av legemiddel inntil likevektskonsentrasjon nås, når vedlikeholdsdosen gis fra starten. Tiden til likevektskonsentrasjon er da 5×eliminasjonshalveringstiden.  Kurve 2 viser hvordan man ved å gi en oppladningsdose som første dose kan nå ønsket nivå straks.

interaksjoner
Interaksjoner
 • Når et legemiddel forandrer effekten til et annet legemiddel ved å påvirke dets farmakokinetikk eller dets farmakodynamikk.
 • Farmakokinetiske interaksjoner: et legemiddel forandrer absorpsjonen, proteinbindingen, distribusjonen, metabolismen eller ekskresjonen til at annet legemiddel slik at konsentrasjonen i kroppen endres.
 • Farmakodynamiske interaksjoner: et legemiddel påvirker direkte eller indirekte effekten av et annet legemiddel på virkestedet uten at legemidlets konsentrasjon forandres.
legemidler og spesielle grupper
Legemidler og spesielle grupper
 • Barn
 • Eldre og gamle
 • Gravide og ammende
 • Personer med organsvikt: lever, hjerte, nyrer