1 / 22

Kū-iok Lia̍t-ông-kì (II) Tē jī-cha̍p chiuⁿ

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經. Kū-iok Lia̍t-ông-kì (II) Tē jī-cha̍p chiuⁿ. 舊約 《 列王紀下 》 第 二十 章. II Kings. Lia̍t-ông- k ì(II ) 《 列王紀下 》 II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第 二十 章 Tē 1 chat 第 一 節. Hiah ê ji̍t ê tiong-kan Hi-se-ka phoà-pīⁿ tit-beh sí.

zilya
Download Presentation

Kū-iok Lia̍t-ông-kì (II) Tē jī-cha̍p chiuⁿ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng巴克禮修訂版聖經 Kū-iokLia̍t-ông-kì (II)Tē jī-cha̍p chiuⁿ 舊約 《列王紀下》 第二十章 II Kings

 2. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II KingsTē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 1 chat 第一節 Hiah ê ji̍t ê tiong-kan Hi-se-ka phoà-pīⁿ tit-beh sí. A-mô͘-su ê kiáⁿ sian-ti Í-sài-a, khì kìⁿ i, tùi i kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lí tio̍h siat-hoat lí ê ke-sū, in-ūi lí tit-beh sí, boē oa̍h.Hiah-ê日ê中間Hi-se-ka破病得beh死。 A-mô͘-su ê kiáⁿ先知以賽亞,去見伊,對伊講, 耶和華án-ni講,你tio̍h設法你ê家事, 因為你得beh死,boē活。

 3. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 2 chat 第二節 I chiū oa̍t-tńg bīn ǹg-piah, kî-tó Iâ-hô-hoa kóng,伊就oa̍t-tńg面ǹg壁, 祈禱耶和華講,

 4. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 3 chat 第三節 Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí kì-liām goá tī Lí ê bīn-chêng cháiⁿ-iūⁿ chûn oân-choân ê sim, chiàu sêng-si̍t lâi kiâⁿ; koh choè Lí só͘ khoàⁿ-choè hó--ê. Hi-se-ka chiū toā-siaⁿ thî-khàu.耶和華ah,求祢記念我tī 你ê面前怎樣存完全ê心, 照誠實來行;koh做祢所 看做好ê。Hi-se-ka就大聲啼哭。

 5. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 4 chat 第四節 Í-sài-a chhut-khì, iáu-bē kàu tiong-īⁿ, Iâ-hô-hoa ê oē chiū lîm-kàu i kóng,以賽亞出去, iáu未到中院, 耶和華ê話就臨到伊講,

 6. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 5 chat 第五節 Lí oat-tò-tńg, kā Goá ê peh-sìⁿ ê jîn-kun Hi-se-ka kóng, Lí ê chó͘ Tāi-pi̍t ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Goá í-keng thiaⁿ-kìⁿ lí ê kî-tó, khoàⁿ-kìⁿ lí ê ba̍k-sái; khoàⁿ ah, Goá beh i-hó lí; kàu tē-saⁿ ji̍t, lí beh chiūⁿ-khì Iâ-hô-hoa ê tiān.你oat-tò-tńg,kā我ê百姓ê人君Hi-se-ka講, 你ê祖大衛ê上帝耶和華án-ni講, 我已經聽見你ê祈禱,看見你ê目屎; 看ah,我 beh醫好你; 到第三日,你beh上去耶和華ê殿。

 7. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 6 chat 第六節 Goá beh ke-thiⁿ lí ê hè-siū cha̍p-gō͘ nî; koh Goá beh kiù lí kap chit ê siâⁿ thoat-lī A-su̍t ông ê chhiú; Goá ūi-tio̍h ka-kī ê iân-kò͘, koh ūi-tio̍h Goá ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t ê iân-kò͘, beh pó-hō͘ chit ê siâⁿ.我beh加添你ê歲壽十五年;koh我beh 救你kap chit-ê城脫離亞述王ê手; 我為tio̍h家己ê緣故,koh為tio̍h 我ê奴僕大衛ê緣故,beh保護chit-ê城。

 8. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 7 chat 第七節 Í-sài-a kóng, Tio̍h the̍h chi̍t-tè bû-hoa-kó-piáⁿ lâi; in chiū the̍h-lâi, tah tī lia̍p-á; ông chiū hó.以賽亞講, Tio̍h the̍h一塊無花果餅來; in就the̍h來,貼tī粒á;王就好。

 9. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 8 chat 第八節 Hi-se-ka mn̄g Í-sài-a kóng, Iâ-hô-hoa beh i-hó goá, kàu tē-saⁿ ji̍t goá beh chiūⁿ-khì Iâ-hô-hoa ê tiān, ū sím-mi̍h tiāu-thâu?Hi-se-ka問以賽亞講, 耶和華beh醫好我, 到第三日我beh上去耶和華ê殿, 有甚麼兆頭?

 10. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 9 chat 第九節 Í-sài-a kóng, Iâ-hô-hoa beh chiâⁿ I só͘ kóng ê, che sī Iâ-hô-hoa beh hō͘ lí ê tiāu-thâu; lí beh ji̍t-iáⁿ chìn-chêng cha̍p-tō͘, á-sī thè-āu cha̍p-tō͘ ah?以賽亞講,耶和華beh成祂所講ê, 這是耶和華beh hō͘你ê兆頭; 你beh日影進前十度, á是退後十度 ah?

 11. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 10 chat 第十節 Hi-se-ka ìn kóng, Ji̍t-iáⁿ chìn-chêng cha̍p-tō͘ sī khah-khoài; bô--lah, tio̍h ji̍t-iáⁿ thè-āu cha̍p-tō͘.Hi-se-ka應講, 日影進前十度是khah快; 無lah, tio̍h日影退後十度。

 12. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 11 chat 第十一節 Sian-ti Í-sài-a kiû-kiò Iâ-hô-hoa, I chiū hō͘ A-hap-su ê ji̍t-kui chìn-chêng ê ji̍t-iáⁿ thè-āu cha̍p-tō͘.先知以賽亞求叫耶和華, 祂就hō͘ A-hap-su ê日圭 進前ê日影退後十度。

 13. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 12 chat 第十二節 Tng-sî Pa-pí-lûn ông Pa-la̍h-tàn ê kiáⁿ Pí-lô-ta̍t-pa-la̍h-tàn thiaⁿ-kìⁿ Hi-se-ka phoà-pīⁿ, chiū sàng phoe-sìn kap lé-mi̍h hō͘ Hi-se-ka.當時巴比倫王Pa-la̍h-tàn ê kiáⁿ Pí-lô-ta̍t-pa-la̍h-tàn聽見Hi-se-ka破病, 就送phoe信kap禮物 hō͘ Hi-se-ka。

 14. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 13 chat 第十三節 Hi-se-ka thiaⁿ sù-chiá ê oē, chiū chiong i khǹg pó-mi̍h ê chhù, kim, gûn, hiuⁿ-liāu, kùi-khì ê iû, kap i ê kun-chong-ke̍k, kap hú-khò͘-lāi it-chhè só͘-ū-ê, lóng hō͘ in khoàⁿ; i ê ke-tiong kap i choân-kok ê lāi-bīn, Hi-se-ka bô chi̍t hāng bô hō͘ in khoàⁿ.Hi-se-ka聽使者ê話,就將伊 khǹg寶物ê厝,金、銀、香料、貴氣ê油, kap伊ê軍裝局,kap府庫內一切所有ê, lóng hō͘ in看;伊ê家中kap伊全國ê內面, Hi-se-ka無一項無hō͘ in看。

 15. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 14 chat 第十四節 Tùi án-ni sian-ti Í-sài-a lâi kìⁿ Hi-se-ka ông, mn̄g i kóng, Chiah ê lâng kóng sím-mi̍h? in tùi toh-lo̍h lâi kìⁿ lí? Hi-se-ka kóng, In tùi hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi, chiū-sī tùi Pa-pí-lûn lâi.Tùi án-ni,先知以賽亞來見Hi-se-ka王, 問伊講,chiah-ê人講甚麼? in tùi toh落來見你?Hi-se-ka講, In tùi遠遠ê所在,就是tùi巴比倫來。

 16. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 15 chat 第十五節 Í-sài-a kóng. In tī lí ê ke ū khoàⁿ-kìⁿ sím-mi̍h? Hi-se-ka ìn kóng, Hoān-nā goá ke-tiong só͘-ū-ê in lóng ū khoàⁿ-kìⁿ; goá ê châi-pó ê tiong-kan bô chi̍t-hāng bô hō͘ in khoàⁿ-kìⁿ.以賽亞講。In tī你ê家有看見甚麼? Hi-se-ka應講,凡若我家中所有ê in lóng有看見;我ê財寶ê中間 無一項無hō͘ in看見。

 17. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 16 chat 第十六節 Í-sài-a tùi Hi-se-ka kóng, Lí tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê oē.以賽亞對Hi-se-ka講, 你tio̍h聽耶和華ê話。

 18. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 17 chat 第十七節 Khoàⁿ ah, ji̍t-chí beh kàu, hoān-nā lí ke-lāi só͘-ū-ê kap lí ê lia̍t-chó͘ chek-chū kàu hiān-kim-ê, lóng beh siū-chhiúⁿ kàu Pa-pí-lûn, bô lâu chi̍t-hāng; che sī Iâ-hô-hoa kóng ê.看ah,日子beh到,凡若你家內 所有ê kap你ê列祖積聚到現今ê, lóng beh受搶到巴比倫, 無留一項;這是耶和華講ê。

 19. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 18 chat 第十八節 Koh tùi lí pún-sin só͘ siⁿ ê kiáⁿ-sun, kî-tiong ū-ê beh siū lia̍h--khì, tī Pa-pí-lûn ê ông-kiong tng thài-kàm.Koh對你本身所生ê kiáⁿ孫, 其中有ê beh受掠去, tī巴比倫ê王宮當太監。

 20. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 19 chat 第十九節 Hi-se-ka tùi Í-sài-a kóng, Lí só͘ thoân Iâ-hô-hoa ê oē sī hó; koh kóng, Goá iáu tī-teh ê ji̍t, nā ū thài-pêng kian-kò͘, kiám m̄-sī hó?Hi-se-ka對以賽亞講, 你所傳耶和華ê話是好; koh講,我iáu tī-teh ê日, 若有太平堅固,kiám m̄是好?

 21. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II KingsTē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 20 chat 第二十節 Hi-se-ka kî-û ê sū, kap i ê lêng-le̍k, i cháiⁿ-iūⁿ ku̍t tî khui kau, ín chúi ji̍p siâⁿ, kiám bô lóng kì tī Iû-tāi lia̍t-ông ê kì-lio̍k mah?Hi-se-ka其餘ê事,kap伊ê能力, 伊怎樣掘池開溝,引水入城, kiám無lóng記tī猶大列王ê記錄mah?

 22. Lia̍t-ông-kì(II)《列王紀下》II Kings Tē jī-cha̍p chiuⁿ 第二十章Tē 21 chat 第二十一節 Hi-se-ka kap i ê lia̍t-chó͘ tâng khùn. I ê kiáⁿ Má-ná-se soà-chiap i choè ông.Hi-se-ka kap伊ê列祖同睏。 伊ê kiáⁿ Má-ná-se 續接伊做王。

More Related