1 / 50

Châu-khut ‧ 自覺 ‧ 堅心:台語文學推廣之管見

Châu-khut ‧ 自覺 ‧ 堅心:台語文學推廣之管見. 國立台灣文學館 研究典藏組 ‧ 助理研究員 Tēng-pang Suyaka Chiu / 周定邦. 台語? Hō-ló話 ? 閩南語 ?. 台灣 (的) 語言( Taiwanese languages )

lahela
Download Presentation

Châu-khut ‧ 自覺 ‧ 堅心:台語文學推廣之管見

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Châu-khut‧自覺‧堅心:台語文學推廣之管見 國立台灣文學館 研究典藏組‧助理研究員 Tēng-pang Suyaka Chiu / 周定邦

 2. 台語?Hō-ló話?閩南語? 台灣(的)語言(Taiwanese languages) 在自然狀態的遷徙之下(非殖民政權強迫使用),經過土著化(indigenization) 又有台灣傳統歷史文化代表性而且外界普遍認同的語言,其中包含了原住民各族語言、客語、台語,所以「台語」其實只是「台灣(的)語言」中的一種,與原住民各族語言、客語同樣都屬於「台灣(的)語言」,並非「台灣(的)語言」只有台語,而其他原住民各族語言、客語不是「台灣(的)語言」。

 3. 台語?Hō-ló話?閩南語? 「台語」又稱為「台灣話」、「台灣語」,之所以為有如此的稱呼,是因為它是在眾多「台灣(的)語言」當中透過自然競爭所形成的一種台灣共通語(Lingua franca),就如同「法國語言」包含了90%的法國人在用的「法語」(Francais)及其他24種少數族群的語言如「Breton」、「Dutch」、「Gascon」、「Limousin」、「Avergnat」、「Languedocien」…一樣。

 4. 台語?Hō-ló話?閩南語? 「台語」(Taiwanese)是專有名詞,非「台灣的語言」(Taiwanese languages)的簡稱。 「台語」一詞的稱呼並無排他性。 「台語」一詞並不會排除14族原住民族語、平埔族群語言、客家族群語言。

 5. 台語?Hō-ló話?閩南語? 河洛語或福佬語都不足以代表台灣人的母語。 河洛語或福佬語均源自Hoklo一詞。依據美國傳教士Kennelly於1908年編譯的《中國坤輿詳誌》記載,Hoklo一詞為廣東本地人對潮州地區的潮州人的稱呼。Hoklo後來被寫成「學老」、「福狫」、「河洛」或「福佬」等不同漢字。不論Hoklo被寫成何字,該詞都不足以代表台灣人的母語。

 6. 台語?Hō-ló話?閩南語? 閩南地區不只有閩南語,且閩字具侮辱、貶抑之意,「福佬(狫)」一詞亦同。 「台語」係約定俗成,各族群有自稱之權利。

 7. 台語文學簡介 民間文學 作家文學

 8. 台語文學之民間文學 傳說、神話、民間故事 諺語、謎語、笑話、Gia̍t-khiat-á-ōe 歌謠

 9. 台語文學之民間文學 李献璋

 10. 台語文學之民間文學 平澤丁東

 11. 民間文學:歌謠 Gín-á-koa(兒歌、童謠) Bîn-iâu(民謠、民歌) Po-koa(褒歌) Chū-jiân bîn-iâu(自然民謠) Liām-koa(唸歌)

 12. 民間文學:Gín-á-koa • 西北雨直直落 西北雨,直直落,chit-á魚,beh chhōa-bó͘,ko͘-tai兄,phah鑼鼓,媒人婆仔,塗虱嫂,天色暗,chhōe無路,趕緊來,火金姑,做好心,來照路,西北雨,直直落。 西北雨,直直落,白鴒鷥,來趕路,盤山嶺,過溪河,chhōe無siū,poa̍h一倒,日頭暗,怎樣好?土地公,土地婆,做好心,來chhōa路,西北雨,直直落。

 13. 民間文學:Gín-á-koa 阿姊 阿姊(ché),阿姊,kha-chhng無洗。 阿姊(chí),阿姊,食糖仔lak chhùi齒。 烏面lā-poe 烏面lā-poe 飛飛飛, Ta̍k冬飛來曾文溪, 你是阮ê好人客, 阮 beh 請你食魚蝦。

 14. 民間文學:民謠 恆春民謠 Sū-siang-ki, 四季春, 楓港調,平埔調,牛尾pōaⁿ 陳達ê Sū-siang-ki 朱丁順ê四季春

 15. Po-koa(褒歌) 手gia̍h鐵釘tèng大柱, 無疑àu柴tèng bōe tiâu, 想beh kap 哥盡心妙, 無疑hō͘ 哥你先hiau。

 16. Po-koa(褒歌) 一尾好魚m̄ 食釣, 走kah江中尾直搖, 掠你bōe tio̍h hō͘ 你笑, 堅心做網pha kah tio̍h。

 17. Liām-koa(唸歌) 青竹絲奇案/呂柳仙月琴彈唱/周定邦整理

 18. 台語現代文學

 19. 台語現代文學khí-kiàn Tâi-oân Hú-siâⁿ kàu-hōe-pò(台灣府城教會報)

 20. 白話字台語文學作品 1925年 林茂生 ê 劇本:Lō͘-tek kái-kàu le̍k-sú-hì 賴仁聲 ê 小說:Án-niá ê Ba̍k-sái 蔡培火 ê 散文:Cha̍p-Hāng Koán-kiàn 1926年 鄭溪泮 ê 小說:Chhut-Sí-Sòaⁿ (賴和 ê 短篇小說:一桿稱仔)

 21. 白話字台語文學作品 1954年 賴仁聲 ê 小說:Chhì-á-lāi ê Pek-ha̍p-hoe 1955年 賴仁聲 ê 小說:Thiàⁿ Lí Iâⁿ Kè Thong Sè-kan 1960年 賴仁聲 ê 小說:Khó-ài ê Siû-jîn

 22. 1930年代台灣語文論戰 你是台灣人,你頭戴台灣天,腳踏台灣地,眼睛所看見的是台灣的狀況,耳孔所聽見的是台灣的消息,時間所歷的亦是台灣的經驗,嘴裡所說的亦是台灣的語言,所以你的那枝如椽的健筆,生花的彩筆,亦應該去寫台灣的文學了。台灣的文學怎樣寫呢?便是用台灣話做文,用台灣話做詩,用台灣話做小說,用台灣話做歌曲,描寫台灣的事物。 ─節錄自 黃石輝〈怎樣不提倡鄉土文學〉 《伍人報》第9號-第11號, 1930.8.16~9.1

 23. 台語文漢字書寫 《南音》:台灣話文討論區

 24. 日治時期國語政策 1895台灣割讓給日本。 總督府開設土語講習,要求文武職員於公務之餘學習台語。 1896總督府更於各地方設置「土語講習所」,對全島日本憲兵、警察講習台語。 總督府公佈「國語傳習所規定」、「國語學校規則」,並在各地設置國語傳習所。 1897國語傳習所設漢文科。 1898發布台灣公學校規則,各地成立公學校;漢文併於讀書科。 書房義塾規程發布,書房改從慣例,但應漸增國語及算數等科目。 警察官及司獄官練習所規程發布,土語為初任教養中時數最多的科目。

 25. 日治時期國語政策 1902師範教育中,「土語」改稱為「台灣語」。 1904公學校中,漢文獨立為一科。 1905公學校中,陸續開辦國語夜學會、國語普及會。 1907公學校中,漢文不再是必修。 1922實施內台共學,但以「國語常用者」與否,作為進入小學校或公學校的依據。 公佈〈台灣教育令〉,將漢文由必修改為選修,許多公學校自動廢除漢文。 1923警察官及司獄官練習所加設語學特科,教授福建語、廣東語、漢文與羅馬字台灣語。

 26. 日治時期國語政策 1928警察法規的「土語」改稱「台灣語」。 1933台灣語於高等小學校列為選意科。 1937修改公學校規則,廢止漢文科。 廢止各報漢文版。 總督府開始推行「國語常用運動」,通令全台官公衙署職員無論公私場合,宜用日語,並指示各州、廳致力於全台之國語化。 1943國民學校改為義務教育,仍以出身國語家庭與否依不同課表就讀。

 27. 國民黨時期國語政策 1945日本投降,國民黨政府「接收」台灣。 1946教育處規定各級學校一律授國語及語體文。 廢除報紙、雜誌的日文版,並禁止台籍作家用日文寫作,二二八事變後全面禁講日語,禁用日語唱片。 1947電令各級學校禁用日語,授課以國語教學為主,暫酌用本省方言;日常用語盡量以國語交談,不准以日語交談,若有違背情事決以嚴懲。

 28. 國民黨時期國語政策 1948省國語推行委員會訂定台灣省各縣市國語推行委員會組織規程。 1950頒布「非常時期教育綱領實施辦法」,指示各級學校及社教機關應加強推行國語運動。 1951頒令各級學校凡舉行各種集會口頭報告,必須使用國語。 公佈台灣省各縣山地鄉推行國語辦法。 1953查禁「方言」歌曲唱本。 1955禁止教會以羅馬拼音傳教,並嚴加取締。

 29. 國民黨時期國語政策 1956開始全面推行「說國語運動」。 學校禁止台語,學生在學校講台灣話會被老師處罰。 1957羅馬字的台語聖經被國民黨沒收。 1959教育部規定放映國語片,不准加用台語通譯,違者將予糾正或勒令停業。 1963政府立即訂定〈廣播及電視無線電台節目輔導準則〉,其第三條規定廣播電視台對於國內的播音語言,以國語為主,「方言」節目不超過百分之五十。

 30. 國民黨時期國語政策 1966省政府令各級學校「加強推行國語計畫」。 1971規定辦公室及公共場所應一律使用國語。 1973制定「台灣省各縣山地鄉國語推行辦法」。 訂定「台灣省國民中小學教師國語教學能力查詢工作要點」。 1975規定「公眾集會及公共場所與公務洽談應使用國語」。 1976通過廣電法,所有的電台廣播及電視節目台語的時間受到強烈限制。

 31. 國民黨時期國語政策 1984 教育部致函內政部應力求傳教士使用國語傳教,以免妨礙國語文教育之推行。 1985 教育部完成「語文法」草案初稿,因強大民意反對而「中止制定」。 1987 國中、小不得再以體罰、罰錢等不當手段制裁在校園內說方言的學生。 1988 原住民團體發動「還我土地」運動。 上萬名客家人第一次走上街頭,發動「還我客語」運動。

 32. 國民黨時期國語政策 1993 教育部宣佈今後將母語教育列入中小學正式教學範疇,以選修方式學習閩南語及客家話。 1994 教育部頒布「國民小學鄉土教學活動課程標準」,其中總目標為增進對鄉土歷史、地理、『語言』和藝術等的知識。 教育部公告原住民音標系統。 1996 李登輝當選第一任民選總統。 國小三年級到六年級增設「鄉土教學活動」一科,其中包括鄉土語言教學。

 33. 國民黨時期國語政策 1998 教育部公告使用「臺灣閩南語音標系統」、「臺灣客家語音標系統」。 2000 民進黨總統候選人陳水扁當選第二任民選總統。 2001 教育部正式實施九年一貫課程,將鄉土語言納入正式課程之中。 2002 教育部開始於國小實施母語教學。 2003 教育部國語推行委員會制定「語言平等法草案」。

 34. 國民黨時期國語政策 2006 教育部公告整合成功的「台灣閩南語羅馬字拼音方案」。 2007 行政院院會通過「國家語言發展法草案」,明定國家語言為本國族群或地方使用之自然語言及手語。

 35. 1980年代台語文學論戰 1988.10.14《台灣時報副刊》,陳千武〈台灣國語詩的創作〉。 1988.10.23,林央敏〈道道地地的台灣文學—駁陳千武先生的謬見〉。 廖咸浩:台語文學的商榷 洪惟仁:一篇台語文學評論的盲點與囿限 林央敏:不可扭曲台語文學運動 宋澤萊:何必悲觀

 36. 1980~1990年代台語文學論戰 彭瑞金、李喬、林錦賢、洪惟仁、林央敏、林宗源、許極墩、陳若曦、黃勁連 參考《台語文學運動論文集》,呂興昌主編,台北:前衛,1999。

 37. 80年代khí-khiàn ê台語文運動 國外: 王育德(日本):1960年代tī《台灣青年》提倡漢羅lām寫。 1975年,鄭良偉、李豐明、陳清風(美國)創刊《台語通訊》,實踐漢羅lām寫。 1977年,《台語通訊》改名《台灣語文月報》,推sak漢羅lām寫。 1990年鄭良光等tī美國成立「台文習作會」,1991年創刊《台文通訊》。

 38. 80年代khí-khiàn ê台語文運動 國內:蕃薯詩社 1991年5月25,林宗源、黃勁連、林央敏、李勤岸、陳明仁、周鴻鳴、莊柏林、黃恆秋……做伙發起,tī台南神學院成立ê台語文學社團。1991年8月開始出版發行全部用台語書寫ê《蕃薯詩刊》,kàu 1996年6月lóng總出版7本詩刊。蕃薯詩社ê成立kap《蕃薯詩刊》ê出版發行,是戰後台語文學運動tsiâⁿ要緊ê一大步。

 39. 蕃薯詩刊:1992.5.25~1996.6.10

 40. 釘根seⁿ-thòaⁿ 蕃薯詩社頭人 林宗源 林央敏 黃勁連 陳明仁 李勤岸 胡民祥 陳雷

 41. 台語文推展協會 頭人:林央敏,林宗源 1995年5月28成立,是以推展台語文、釘根台灣民族意識、復興本土文化發展台灣新文化為宗旨ê運動組織,歷任會長有林央敏、林明男、林宗源等。成立ê時siāng時出版《茄苳台文月刊》,1999年4月初1第25期出版liáu後停刊。另外,協會ê作家編輯5本「台語精選文庫」是台語文推展協會一項重要ê工作。 作家群:林央敏,林宗源,黃元興,林文平,陳金順。

 42. 菅芒花台語文學會 頭人:黃勁連,施炳華 1998年5月黃勁連、施炳華、董峰政kap陳正雄、藍淑貞…做伙發起成立,是以推sak台語運動、台語教學kiau台語文學創作為目的ê運動組織,前身是1996年成立ê「鄉城台語讀書會」,出版《菅芒花詩刊》(1997~)kap《菅芒花台語文學》(1999-2001)。歷任理事長有黃勁連、施炳華、方耀乾、周定邦、藍淑貞等。 作家群:黃勁連,董峰政,藍淑貞,許正勳,周定邦,方耀乾,陳正雄。 紅樹林台語文推展協會:藍淑貞 作家群:吳嘉芬,程鐵翼。

 43. 台灣羅馬字協會 頭人:鄭兒玉、張復聚、陳明仁、蔣為文kap廖瑞銘。 2001年8月19 tī台北淡水真理大學成立,宗旨是beh推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化,建構多元、開放kiau互相尊重ê台灣文化。成立到taⁿ推sak真tsē台語文運動ê事工,親像舉辦世界台語文化營、羅馬字國際學術研討會、台語文學學術研討會等,對台語文ê推sak有真大ê貢獻。

 44. 李江卻台語文教基金會 1990年李江却女士ê cha-bó͘囝李秀卿kap囝婿林皙陽為siàu念伊,捐款創設本基金會。基金會ê宗旨是beh提倡台灣各族群母語,發展母語文學kap文化;工作計畫是推展台灣各族群語文全面使用、創作、翻譯、研究、教學、傳播、傳承ê相關活動;具體ê事工有贊助出版《台文BONG報》、《台文通訊》雜誌,策畫製作台語文學有聲叢刊/台語文學節目/出版現代台語文學作品集、協助開辦台語文課程、指導iah協助台語文社團活動、舉辦台語文學創作kap論文研究獎勵金活動(阿却賞)kap其他符合宗旨ê事項。董事長是林皙陽,董事有張復聚、廖瑞銘、陳明仁、林怜利、邱文錫、蔣為文、李文正、吳玉祥、洪清峰、陳豐惠。

 45. 學生台語運動:學生台灣語文促進會 1992年5月初3,台大台語社、成大台語社、清華台語社、交大台研社、台大客家社、實踐台文社、淡江台語社、政大台文社…聯合發起,tī台北市台大校友會館成立ê學生台灣語文運動團體。1992年9月初10,機關刊物《台語學生》正式創刊,tshím頭是1月日出3期,到1994年正--月ê第19期改做季刊,到第22期(1995.02.25)停刊。學生台灣語文促進會lāi-téê幹部有楊允言、蔣為文等,後來lóngtsiâⁿ做台語文運動ê實踐者。

 46. Hiān-chhú-sî ê台文雜誌 台文通訊Bong報 海翁台語文學雜誌 台文戰線 台灣文藝

 47. 行ǹg國際文壇 台文筆會 2009年11月21日tī台灣文學館成立 歷任理事長:李勤岸,廖瑞銘。 歷任秘書長:胡長松,柯柏榮,周定邦。

 48. 台灣文學館推廣ê台語文學事工 台語白話字文學資料收集 2008愛‧疼‧惜:台語文學展 2010台灣本土母語文學常設展 台語白話字文學選集 台灣民間文學歌仔冊資料庫 台語文學導論 文學與歌謠特展 台灣民間文學有聲冊出版計畫

 49. 結論 Châu-khut Chū-kak Kian-sim

More Related