Zavád ě ní výsledk ů aktualizace BPEJ do katastru nemovitostí s pomocí programu PROLAND - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zavád ě ní výsledk ů aktualizace BPEJ do katastru nemovitostí s pomocí programu PROLAND PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zavád ě ní výsledk ů aktualizace BPEJ do katastru nemovitostí s pomocí programu PROLAND

play fullscreen
1 / 13
Zavád ě ní výsledk ů aktualizace BPEJ do katastru nemovitostí s pomocí programu PROLAND
99 Views
Download Presentation
zia-rodriguez
Download Presentation

Zavád ě ní výsledk ů aktualizace BPEJ do katastru nemovitostí s pomocí programu PROLAND

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zavádění výsledků aktualizace BPEJ do katastru nemovitostí s pomocí programu PROLAND Ing. Jan Kusovský – Pozemkový úřad Nymburk 15. ročník setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS, Brno, 19. – 20. října 2009

 2. Historie BPEJ • Komplexní průzkum zemědělských půd (1961 – 1972) vymezil základní půdní typy (černozemě, hnědozemě, rendziny…) • Při následném bonitačním mapování (1974 – 1982) vznikl systém bonitovaných půdně ekologických jednotek • Kód BPEJ obsahuje 5 cifer: • Původní účel: objektivní odborné a produkční hodnocení půd, zařazení velkých zemědělských podniků do PES (produkčně ekonomických skupin) – danění podniků • Dnes: ocenění pozemků zemědělského půdního fondu

 3. Vedení BPEJ Aktualizace – na žádost vlastníků nebo při provádění KPÚ

 4. Postup při určování bonitních dílů • Ručně – planimetrování, následně vyrovnání na výměry SPI • Automaticky na počítači: • vektorizace katastrální mapy (včetně parcel nezapsaných na LV) a mapy bývalého pozemkového katastru (včetně doplnění vlastnických parcel evidence nemovitostí a grafických přídělů) • automatický výpočet výměr bonitních dílů, automatické vyrovnání na výměru SPI vlastnické parcely • nevlastnické KN parcely definují, které ZE parcely jsou součástí ZPF (mají být bonitovány) • kontrola výsledků (parcely, které chybí v mapě nebo v SPI, déle hrubé rozdíly mezi výměrou v mapě a v SPI) • automatizovaný výstup (XLS, TXT) a aktualizace ISKN (seznam dotčených parcel CSV, změnové věty VFK)

 5. Přerov na Labem Mapa BPEJ: Původní stav Nový stav

 6. Přerov na Labem – ruční zpracování

 7. Kněžice u Městce Králové • Při rebonitaci v roce 2007 hledány cesty, jak postup zjednodušit a automatizovat • Výpočet výměr bonitních dílů parcel bylo možné realizovat funkcemi pro výpočet vstupních nároků pozemkové úpravy • Po diskusi s katastrálním pracovištěm navrženo předání výsledků formou změnových vět VFK pro automatizovanou aktualizaci ISKN • PROLAND byl rozšířen o funkci Rebonitace, která zobrazí přehled vlastnických parcel ZPF a jejich bonity (s možností filtrovat parcely bez změny, nově bonitované či nebonitované a se změnou BPEJ) • Po praktickém ověření na KP Nymburk a KP Jičín navrženo doplnit předávané soubory o seznam dotčených parcel (CSV), který umožní přiřadit tyto parcely k příslušnému řízení v ISKN

 8. Kněžice – automatické zpracování

 9. Kněžice – výsledek

 10. Klady a zápory digitálního zpracování • minimalizace chyb při výpočtu bonitních dílů • určení, které parcely ZE mají být bonitovány, automatické vyrovnání výměr dílů a výměru vlastnické parcely • bezchybné a rychlé provedení záznamu do katastru nemovitostí • možnost odhalit chyby vzniklé vedením katastru • v případě komplexní pozemkové úpravy se zavedením bonit do KN před vystavením nároků vyhneme možným nedorozuměním s vlastníky (rozdíl bonit na platném LV a na soupisu nároků – zdroj sporů) • investice do pořízení vektorových dat (svépomocí, na zakázku, nebo využít meziprodukt při KPÚ)

 11. Tipy a triky pro vektorizaci dat • Používat plátované natransformované rastry BPK • Nejprve digitalizovat parcelní čísla pomocí makra P_CIS3: • načte všechna parcelní čísla z písemného operátu • parcelní čísla se kreslí přesunutím z tabulky do výkresu • udržuje a kontroluje technologii kresby (vrstva, kreslicí klíč, font, velikost) • neumožní zadat jedno číslo dvakrát, kontroluje soulad s SPI • průběžně je vidět, která čísla nejsou zadána • Poté vektorizovat hranice parcel • hranice KN parcel totožné s hranicemi PK parcel přitáhnout na PK hranice, případně posunout KN rastry podle PK rastru • Využít topologické kontroly a kontroly SPI KN

 12. Další informace • „K aktualizaci výměr bonitovaných dílů parcel při rebonitaci“, Pozemkové úpravy č. 65 (září 2008), http://www.mze.cz/attachments/PU65proWEB.pdf • „PROLAND – Jak vyzrát na rebonitace“, Zeměměřič 1+2/2008,http://www.gepro.cz/wp-content/uploads/2009/05/2008_0102.pdf • „Funkčnost a jednoduchost: verze 9 produktů firmy GEPRO“, Zeměměřič 1+2/2009, http://www.gepro.cz/wp-content/uploads/2009/05/2009_0102.pdf

 13. Děkuji za pozornost … Ukázková data jsou majetkem MZe PÚ Nymburk a ČUZK