samarbeid om helse i nord gudbrandsdal l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samarbeid om helse i Nord-Gudbrandsdal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samarbeid om helse i Nord-Gudbrandsdal

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
zareh

Samarbeid om helse i Nord-Gudbrandsdal - PowerPoint PPT Presentation

153 Views
Download Presentation
Samarbeid om helse i Nord-Gudbrandsdal
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hamar 24.mai 2011 Vigdis Rotlid Vestad, prosjektleder Samarbeid om helse i Nord-Gudbrandsdal

 2. Befolkning pr. 01.01.10: Totalt i Oppland:185 216 Skjåk : 2.265 Lom : 2.410 Vågå : 3.722 Sel : 5.999 Dovre : 2.776 Lesja : 2.174 Sum :19.346

 3. Reiseavstand i km til Otta sentrum fra: Grotli (Skjåk) 120 km Krossbu (Lom) 107 km Bjorli (Lesja) 102 km Gjendesheim (Vågå) 92 km Hjerkinn (Dovre) 78 km Bismo (Skjåk) 78 km Lesja tettstad (Lesja) 62 km Dombås (Dovre) 46 km Vågåmo (Vågå) 31 km Reiseavstand fra Otta sentrum videre til Lillehammer: 119 km Lillehammer er nærmeste lokalsykehus Altså: Over 200 km til sykehus fra ytterkantene i regionen Kilde: Statens vegvesen Avstander

 4. Sel kommune, Otta Nytt bygg våren 2010. ca 3500 kv.m. DPS er nabobygg Senterets tjenestetilbud er delt inn i: kommunale helsetjenester spesialisthelsetjeneste interkommunale helsetjenester Nord-Gudbrandsdal Lokal Medisinske Senter

 5. Sel kommune Sykehuset Innlandet Regionrådet i NG Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja Rådmannen i Sel NGLMS NGLMS Spesialisthelsetjenester Kommunal helsetj. Interkommunalt samarbeid Ambulerende spesialister Dialyse Røntgen Hørselssentral Lysbehandling Telemedisin Råd/veiledning Kompetanse • Prosjekt NGLMS • Legevakt - Legevaktvarsling • 5 Intermediære sengeplasser • Fysio-ergo/rehab. • Jordmorvakttjeneste • Samfunnsmedisin - Folkehelse • Regional plan • Felles journalsystem • Telemedisin-videokonferanse • Kompetanse/forskning • Ultralydundersøkelser Legekontor Kortidsavdeling Fysio- rehab. avd.

 6. Prosjekt NGLMS 2010 - 2011 styringsgruppe brukerutvalg prosjektgruppe prosjektleder DEL 1 A1organisering A2 interm. senger med. behandling A3 samf.med folkehelse A4 kompetanse forskning Samf.medisiner Vigdis Vigdis Avd.leder * DEL 2 B3 helse- samarbeid B4 legevakt B1 spesialist-helsetjeneste B2 utstyr Eystein Inge Vigdis 6 – K –helse/SI Vigdis Egen gruppe

 7. Ortopedi Revmatologi Nevrologi Gynekologi Hørselsentral Hudlege Lysbehandling Røntgen 6 dialysesenger-blodtransfusjoner- cytostatikabehandling Telemedisin-videokonferanse Kompetanse Råd- og veiledning Spesialisthelsetjeneste iNGLMS

 8. Fysio - og ergoterapienhet Kommunalt legesenter Korttidsavdeling for pleie- og omsorgstjenesten Kommunale helsetjenester i NGLMS

 9. Prosjekt NGLMS Legevakt Legevaktvarsling 5 Intermediære sengeplasser Fysio-ergo/rehab. Jordmorvakttjeneste Samfunnsmedisin Folkehelse Regionalplan for helsesamarbeid i NG Felles journalsystem for lege, helsesøster, fysioterapi og jordmor Felles journalsystem for pleie- og omsorgstjenesten Telemedisin-videokonferanse Kompetanse/forskning/evaluering Ultralydundersøkelser Interkommunalt samarbeid iNGLMS

 10. Regionråd Kommunestyre Rådmannsutvalg 6-K-helse Politiske og administrative prosesser i helsesamarbeid

 11. En erkjennelse av at den enkelte kommune ikke greier å løse alle velferdsutfordringene på egen hånd Samhandlingsreformen, nasjonal helseplan, nye helselover, øvrige nasjonale føringer Med bygging av lokalmedisinsk senter på Otta har regionen blitt ”tvunget” til fortgang i helsesamarbeid Årsaken til samarbeid

 12. Forarbeid våren 2010 –kommuner, sykehuset, FK og Helsedir. 6-K-helse, prosjektleder NLMS, direktør SI Oppstart med studie i planarbeid for kommunalt ansatte Tilsette adm.ressurs Koordinator for samfunnsmedisin en ressurs i arbeidet Regionalplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal

 13. Regiondata Felles pasientjournalsystem: lege, helsesøster, jordmor, fysioterapeut pleie- og omsorg Felles outlock for alle ansatte i 6 kommuner Enkelt å samarbeide innen IKT Spes.h.tj. sitt eget journalsystem i NGLMS Åpne for meldingsutveksling når programvare er på plass Organisering av IKT

 14. Røntgen - Dialyse Intermediære senger Overføring av møter Samtale om/med pasient Kompetanseoverføring - utvikling Strukturer og systemer for IKT- samhandling Innkjøp av videoutstyr i alle kommuner Telemedisin - Videokonferanse

 15. Hvilke behov har den enkelte samarbeidspart? Finansieringsmodeller Samarbeidsavtaler Manglende strukturer, IKT, systemer og rutiner for samarbeid og kommunikasjon Kompetanse - rekruttering Utfordringer

 16. Samarbeidsprosesser tar tid Dialog og respekt for hverandres egenart Finansieringsmodeller – en utfordring Fokus på helseforebyggende arbeid Sikre gode behandlingstilbud Desentralisere spes.helsetilbud som er nyttig for pasient og/eller samfunn Regionalplan for helsesamarbeid i NG IKT er viktig for utvikling av pasientlogistikk og ressursstyring Oppsummert