pr vn norma a z kon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRÁVNÍ NORMA A ZÁKON PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRÁVNÍ NORMA A ZÁKON

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

PRÁVNÍ NORMA A ZÁKON - PowerPoint PPT Presentation

zander
84 Views
Download Presentation

PRÁVNÍ NORMA A ZÁKON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PRÁVNÍ NORMA A ZÁKON Mgr. Michal Oblouk

  2. PRÁVNÍ NORMA • závazné pravidlo jednání, které přejímá nebo vytváří stát a jehož dodržování je státem vynucováno pod hrozbou postihu • má tuto strukturu: • DISPOZICE – pravidlo chování (vyjádření příkazu, zákazu, dovolení nebo nároku), např. „Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi.“ • HYPOTÉZA – podmínka pro uplatnění, např. „Každý je povinen ztracenou věc, kterou nalezl, vydat vlastníkovi.“ • SANKCE – následky nesplnění, právní postih

  3. MORÁLNÍ (ETICKÉ) NORMY • vznikají přirozeně jako soubor nepsaných pravidel, které nám říkají, že nemáme hledět jen na svůj prospěch, ale brát ohled i na ostatní • při jejich porušení nás netrestají soudy a policie, ale je to otázka našeho svědomí • hlavní morální zásady – takt, ohleduplnost a úcta k jiným lidem

  4. PRÁVNÍ NORMA / MORÁLNÍ NORMA

  5. VZNIK PRÁVNÍCH NOREM • cesta zvyku – zvykové, obyčejové (nepsané) právo, řídily se jím např. barbarské kmeny v době stěhování národů • cesta rozhodování nestranného soudce – soudcovské (precedentní) právo, angloamerický systém (přikládá obecnému právu váhu precedentu na základě toho, že by přece nebylo spravedlivé nakládat při různých příležitostech s obdobnými fakty různě - soubor precedentů/„commonlaw“ je závazný pro budoucí rozhodnutí, v případech, kdy se strany nedohodnou na právní kvalifikaci, bude se soud řídit posledním precedenčním rozhodnutím příslušného soudu, pokud již byl podobný spor rozřešen v minulosti, je soud povinen následovat logiku předchozího rozhodnutí, pokud však soud shledá, že současný spor se zásadně liší od všech předchozích případů, má soudce pravomoc a povinnost precedent vytvořit) • cesta smlouvy – dohoda, hlavní pramen mezinárodního práva • cesta zákonů – normativní, kodexové (sepsané) právo, evropské kontinentální právo

  6. NÁBOŽENSKÉ PRÁVO • právní systém založený výslovně na náboženských přikázáních • židovské právo -založeno na nezpochybnitelných zásadách, které Bůh zjevil proroku Mojžíšovi, jejich prvotním pramenem je posvátná kniha Tóra a jejich interpretací se zabývá halacha, řídí se jím některé komunity v Izraeli • křesťanské právo - založeno na nezpochybnitelných zásadách, které Bůh zjevil proroku Ježíšovi, jejich prvotním pramenem je posvátná kniha Bible a jejich interpretací se zabývá kanonické právo, řídí se jím samotné církve a také například Vatikán • islámské právo/šaría - založeno na nezpochybnitelných zásadách, které Bůh zjevil proroku Mohamedovi, jejich prvotním pramenem je posvátná kniha Korán a jejich interpretací se zabývá fiqh, řídí se jím mnoho zemí, je třetím nejrozšířenějším právním systémem na světě • hinduistické právo - založeno na textu Zákoník Manuův, uznávali ho za doby své nadvlády Britové, ale od založení sekulární Indické republiky ztratilo na významu

  7. ZÁKONY • soubory právních norem, které mají psanou podobu • obecně závazné předpisy přijaté parlamentem • v právním státě upravují vztahy mezi občany • porušení zákonů je trestné KAŽDÝ MŮŽE ČINIT, CO NENÍ ZÁKONEM ZAKÁZÁNO, A NIKDO NESMÍ BÝT NIKÝM NUCEN DĚLAT NĚCO, CO NEUKLÁDÁ ZÁKON. NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ!

  8. PRÁVNÍ ODVĚTVÍ - např. Pracovní právo, Rodinné právo, Občanské právo, Trestní právo PRÁVNÍ PŘEDPIS - např. Zákoník práce, Zákon o rodině, Občanský zákoník, Trestní zákoník PRÁVNÍ NORMA - např. Právo na odměnu za odvedenou práci, Vznik manželství, Dědictví, Druhy trestů a ochranných opatření

  9. ZDROJE • http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_norma • http://www.lidovky.cz/ln_domov.asp?c=A070911_092230_ln_praha_hlm • http://ona.idnes.cz/odhalte-manipulatora-vyjadruje-se-neurcite-a-tvrdi-ze-ma-cestne-umysly-13z-/vztahy-sex.aspx?c=A100519_125505_ona_vztahy_ves • http://drogy-info.inup.cz/?zakon,31 • http://ius.tulacek.eu/ustavni-pravo/pfuk/ustavko/zkouska/otazka-16 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Angloamerick%C3%A9_pr%C3%A1vo • http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A9_pr%C3%A1vo