1 / 13

Afwijkende visuele waarneming bij mensen met Autisme Spectrum Stoornis

Afwijkende visuele waarneming bij mensen met Autisme Spectrum Stoornis. Laurence Frennet 1BaTPa. Inhoudstafel. Autismespectrumstoornis Atypische perceptuele vaardigheden Artikel gebaseerd op 2 studies Feedforward -, horizontale en feedback - verbindingen

zaltana
Download Presentation

Afwijkende visuele waarneming bij mensen met Autisme Spectrum Stoornis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Afwijkendevisuelewaarnemingbijmensen met Autisme Spectrum Stoornis Laurence Frennet 1BaTPa

 2. Inhoudstafel • Autismespectrumstoornis • Atypische perceptuele vaardigheden • Artikel gebaseerd op 2 studies • Feedforward-, horizontale en feedback- verbindingen • Onderzoek bij mensen met ass • Textuur-segregatietaak • Homogene-, frame- en stack- stimulus • Border dikker laten worden • Resultaat

 3. Autismespectrumstoornis • Sterk genetisch • Neurobiologische ontwikkelingsstoornis • Wordt gekenmerkt door afwijkingen in het gedrag • Gedragskenmerken kunnen we verdelen in 3 categorieën: • Sociale interactie • Beperkte communicatieve vaardigheden • Stereotype gedragingen

 4. Atypische perceptuele vaardigheden • Mensen met ASS hebben ook atypische perceptuele vaardigheden • Bv. versterkt waarnemen van details en, daarmee samenhangend, het minder goed waarnemen van globale gehelen • Geen vaststaande neurobiologische verklaring

 5. Artikel gebaseerd op 2 studies • In twee studies is nagegaan of de balans tussen verschillende neurale interacties verstoord is bij ass van belang voor detail en globale waarneming

 6. Feedforward-, horizontale en feedback- verbindingen • Feedforward-verbindingen: • Lopen van lage visuele gebieden naar hoge visuele gebieden • Zorgt ervoor dat globale, categoriale aspecten (bijvoorbeeld een gezicht) van een visuele scène in kaart worden gebracht. • Feedback-verbindingen: • Transporteren neurale signalen van de hoge visuele gebieden terug naar de lage visuele gebieden • zorgen voor het implementeren van details en het maken van onder- scheid tussen objecten binnen een categorie (welk gezicht). • Horizontale-verbindingen: • lopen tussen neuronen binnen een bepaald hersengebied

 7. Onderzoek bij mensen met ass • Feedforward en feedback-interacties zijn onderzocht bij mensen met ass. • Verwacht : disbalans in de relatieve sterkte van de interacties met als gevolg versterkte detailwaarneming • Onderzoek: Onderscheiden van figuren van elkaar en van hun achtergrond => figuur-grondscheiding

 8. Textuur-segregatietaak • De proefpersonen deden een textuur-segregatietaak met drie verschillende stimuli gemaakt van korte, zwarte lijnelementen, met een specifieke orientatie, op een witte achtergrond • Een homogene stimulus • Een frame-stimulus • Een stack-stimulus

 9. Homogene-, frame- en stack- stimulus • Homogene stimulus: • alle lijnelementen hebben dezelfde oriëntatie • Frame stimulus: • Een kader van lijnelementen met een andere oriëntatie dan de lijnen op de achtergrond • Stack stimulus: • Eenzelfde kader geprojecteerd op een achtergrond, maar nu hebben de lijnen in het kader een andere, derde orïentatiein vergelijking met de lijnen op de achtergrond

 10. Border dikker laten worden • Een extra manipulatie zorgde voor een parametrisch design. De dikte van de border in frame- en stack-stimuli varieerde in drie stappen • Verwacht: moeilijker om frame- van stack-stimuli te onder- scheiden naarmate de borders dikker werden

 11. resultaat • Proefpersonen met ass konden het frame-stimulu minder goed identificeren dan controleproefpersonen • Ass proefpersonen verwarden frame-stimuli met stack-stimuli • Reden: • het invullen van een extra oppervlak in frame-stimuli • mogelijke verklaring voor deze verwarring tussen frame- en stack-stimuli zou tegelijk ook de onderliggende oorzaak van versterkte detailwaarneming kunnen zijn

 12. EINDE Vandenbroucke, M. (2008). Afwijkende visuele waarneming bij mensen met Autisme Spectrum Stoornis. Neuropraxis, 12 (5), 164-169. DOI: 10.1007/BF03077141

More Related