Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
Download
1 / 34

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Bratislava - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Bratislava. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu. Je špeciálne zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré poskytuje služby viac ako 48 rokov. Zriaďovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Bratislava' - zaina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov

so zdravotným postihnutím Bratislava


Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu

 • Je špeciálne zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré poskytuje služby viac ako 48 rokov.

 • Zriaďovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 • IPR poskytuje svoje služby v Centre sociálnej a pracovnej rehabilitácie (CSPR), v Strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutím (SOŠ) a prostredníctvom úseku zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie (úsek ZS a LR)

  1. CSPR – zabezpečuje pracovnú a sociálnu rehabilitáciu občanom so zdravotným

  postihnutím, ktorí chcú, môžu pracovať a hľadajú si prácu.

  2. SOŠ– zabezpečuje prípravu na povolanie, pracovnú rehabilitáciu, v štruktúre4-ročných

  študijných odborov s maturitou, 3-ročných učebných odborov, 2-ročnej dennej

  forme nadstavbovéhoa pomaturitného štúdia.

  3.úsek ZS a LR – poskytujem žiakom SOŠ a klientom CSPR liečebno-preventívnu starostlivosť, liečebnú rehabilitáciu a u študentov SOŠ sleduje ich zdravotný stav počas sústavnej prípravy na povolenie.


Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie (CSPR)

Pracovná a sociálna rehabilitácia v IPR sa uskutočňuje ako súčasť komplexnej rehabilitácie občanov so zdravotným postihnutím.


V našej praxi pri pomoci občanom so zdravotným znevýhodnením sa usilujeme v CSPR o vytvorenie komplexných rehabilitačných programov zahrňujúcich:

 • liečebnú rehabilitáciu - zahrňujúcu liečbu podporujúcu regeneráciu (obnovu) síl a prevenciu zhoršenia stavu (elektroliečba, vodoliečba, telocvik, masáže a pod.)

 • pracovnú rehabilitáciu - chápanú ako dynamický dlhodobý proces pre ľudí s ochorením zväčša chronického rázu alebo aj po úrazoch s cieľom nájdenia si práce, resp. zabezpečenia prípravy do nového zamestnania. Návrat na pracovný trh je zabezpečovaný formou ergoterapie, nácvikom pracovných zručností, zisťovaním profesionálnej orientácie, odporučením profesionálnej prípravy alebo vzdelávania, príp. nasmerovaním na podporované zamestnávanie

 • sociálnu rehabilitáciu - ako finálnu integráciu občana so zdravotným postihnutím do bežného spoločenského, osobného a pracovného života s poskytovaním podporných služieb formou poradenstva a poskytovania informácií o možnostiach kompenzačnej pomoci, ekonomického zabezpečenia v rámci invalidity, právnej pomoci, psychologickej podpory, spoločenskej a osvetovej činnosti.


Cieľ starostlivosti v CSPR znevýhodnením sa usilujeme v CSPR o vytvorenie komplexných rehabilitačných programov zahrňujúcich

Hlavným cieľom CSPR je svojimi službami pomôcť klientom so zdravotným postihnutím čo najskôr umiestniť sa na trhu práce.

Prostriedkami pre dosiahnutie tohto cieľa sú individuálne a skupinové motivačné, pracovné a rehabilitačné aktivity, ktoré napomáhajú klientom v rozvoji sociálnych a komunikačných zručností a smerujú ich k výberu vhodnej pracovnej činnosti.

Klientom sú služby poskytované na základe ich vlastného zváženia spôsobu spolupráce a sú zabezpečované tímom viacerých odborných pracovníkov.


Klientom CSPR môžu byť: znevýhodnením sa usilujeme v CSPR o vytvorenie komplexných rehabilitačných programov zahrňujúcich

 • invalidní občania v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorí majú pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%,

 • občania, ktorí majú v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o 20% ale najviac o 40%,

 • inak zdravotne znevýhodnení občania,

 • zamestnávatelia, ktorí chcú a môžu zamestnať občanov so zdravotným postihnutím,

 • organizácie a inštitúcie, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o občanov so zdravotným postihnutím


Služby poskytované v CSPR znevýhodnením sa usilujeme v CSPR o vytvorenie komplexných rehabilitačných programov zahrňujúcich

 • informačné a poradenské služby pre občanov so zdravotným postihnutím, zamestnávateľov a verejnosť,

 • výber a doporučenie vhodnej pracovnej činnosti alebo vzdelávania,

 • možnosť psychologického poradenstva (intervencia krízy), psychologického posúdenia a psychologickej podpory v bežnom živote,

 • podpora a poradenstvo počas zaškoľovania, skúšobnej praxe a sprostredkovanie podporných služieb počas zamestnania,

 • diagnostikovanie schopností, zručností a návykov klienta – zisťovanie zostatkového fyzického pracovného potenciálu (FCE ISERNHAGEN),


 • aktivizácia občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom tréningu a hodnotenia všeobecných a špecifických zručností a návykov a tiež pracovnej záťaže,

 • odstraňovanie negatívnych vplyvov a návykov formou aktivít, zameraných na nácvik komunikačných a sociálnych zručností, zisťovanie osobnostných predpokladov a rozumových schopností,

 • vyhodnotenie klienta a vybilancovanie celkových schopností, znalostí a zručností v pracovnej a pracovno-sociálnej oblasti, prípadne ich zdravotného obmedzenia.

  Služby poskytované klientom CSPR sú bezplatné.


Odborné poradenské služby v CSPR zabezpečuje tím týchto pracovníkov:

1. sociálno-rehabilitačný pracovník

2. psychológ

3. fyzioterapeut

4. pracovný terapeut

5. pracovný poradca

6. lekár

7. sociálno-administratívny pracovník


Špecifikom činnosti CSPR je týchto pracovníkov:

 • možnosť vyskúšať si výkon praktických činností a získanie základných pracovných zručností v dielni CSPR a to prostredníctvom práce s kovom, drevom, s elektronickými súčiastkami, s rôznymi prírodnými alebo syntetickými materiálmi a klient CSPR má tiež možnosť získať praktické skúsenosti v oblasti práce s PC

 • diagnostikovanie zostatkového pracovného potenciálu klienta so zdravotným postihnutím


Kontaktné údaje týchto pracovníkov:

02/5920 9128, 5920 9157 alebo 0911474013

Fax: 02/54650063

E-mail: [email protected]

www.iprba.sk

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie

Mokrohájska 1

842 04 BratislavaIsernhagen fce z kladn pravidl
ISERNHAGEN FCE – základné pravidlá potenciálu klientov

Úplné testovanie sa vykonáva počas 2 dní v rozsahu 28 rôznych disciplín.

Pri posudzovaní sa dbá predovšetkým na bezpečnosť a zdravie klienta.

Pri testovaní je veľmi dôležité, aby klient pracoval naplno.

Počas celého priebehu posudzovania sa meria klientovi srdcová frekvencia.

Pokojová srdcová frekvencia sa musí dosiahnuť pred každou ďalšou funkčnou aktivitou.

Ak klient uvedie, že nevládze, ďalšie posudzovanie sa nekoná.


Isernhagen fce z kladn pravidl1
ISERNHAGEN FCE – základné pravidlá potenciálu klientov

Posudzovanie funkčnej kapacity vykonáva fyzioterapeut.

Posudzovania sa zároveň zúčastňujú:

- posudkový lekár a

- pracovný rehabilitačný poradca

Súčasťou fyzického testovania môže byť psychologické

zhodnotenie pracovného potenciálu.

Posudzovací tím je na túto činnosť odborne vyškolený zahraničnými špecialistami.


Isernhagen fce z kladn pravidl2
ISERNHAGEN FCE – základné pravidlá potenciálu klientov

 • Pred samotným diagnostikovaním :

  klient poskytne informácie o zdravotnom stave a lekár vykoná základné vyšetrenie klienta s odporučením testovať príp. netestovať,

 • Testovanie:

  klient vyplní tlačivá :

 • subjektívny test 50 otázok, zameraných na fyzický výkon,

 • test bolesti za posledných 7 dní a jej intenzitu


Pracovn vy etrovac postup
Pracovný vyšetrovací postup potenciálu klientov

Dvíhanie

- z podlahy do výšky pása

- horizontálne dvíhanie a prenášanie

-z výšky pása do výšky temena


Tlačenie/ťahanie potenciálu klientov

- statické tlačenie /ťahanie

- dynamické

tlačenie /ťahanie


- nosenie pravou rukou potenciálu klientov

- nosenie ľavou

rukou

- nosenie pred sebou

 • Nosenie bremena


Práca nad hlavou potenciálu klientov

Predklon

- tolerancia predklonu v sede

- tolerancia predklonu v stoji


Rotácia bez hmotného zaťaženia potenciálu klientov

- v sede

- v stoji


Testovanie hornej končatiny potenciálu klientov

- sila ruky

(dynamometer s 5 polohami úchopu)

- koordinácia ruky (tri rôzne úlohy)


Chôdza potenciálu klientov (400 m)

Stúpanie po schodoch

(100 schodov)

Stúpanie (šplhanie) po rebríku


Lezenie potenciálu klientov

Kľak

Podrep

Drepy


Rovnov ha
Rovnováha potenciálu klientov

vpred a vzad (voľná chôdza, päta-špička

- vbok


Udržanie polohy tela potenciálu klientov

- v sede (30min.)

- v stoji (30min.)


Ergonomické hodnotenie pracovného miesta potenciálu klientov

 • Pracovné polohy

  • Polohy pri práci

  • Vynútené polohy

  • Opakované polohy

  • Trvanie

Podnik

Štruktúra podniku

Pracovný čas

Pracovné nasadenie

Pracovné prostredie

Organizácia práce

Druh pracoviska

Cesta do práce

Narábanie s bremenami

Váhové kategórie

Transportné vzdialenosti

Vynaložená sila

Pracovné výšky

Forma bremien

Opakované úkony

Pracovné nástroje

Pomôcky

Špeciálne

Pracovný odev

Špeciálne schopnosti


Záver testovania potenciálu klientov

 • Vyhodnotenie PACK testu

 • Bežný záverečný rozhovor s klientom

 • Vypracovanie záverečnej správy.


Posudzovanie vhodnej pracovnej pozície klienta podľa zdravotných a osobnostných požiadaviek


ad