Dopplerov jav - PowerPoint PPT Presentation

dopplerov jav n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dopplerov jav PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dopplerov jav

play fullscreen
1 / 10
Dopplerov jav
726 Views
Download Presentation
zachery-houston
Download Presentation

Dopplerov jav

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dopplerov jav Monika Chylová II. A

  2. ChristianJohanndoppler • rakúsky fyzik • narodený v Salzburgu • štúdium- viedenská polytechnika • asistent na Katedre matematiky viedenskej univerzity • profesor na Štátnej technickej akadémii v Prahe • profesor matematiky, fyziky a mechaniky na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici • riaditeľ Fyzikálneho ústavu Viedenskej univerzity • inicioval zriadenie prvého samostatného fyzikálneho ústavu na svete

  3. Dopplerov jav • zmena vlnovej dĺžky (a teda frekvencie) elektromagnetických alebo akustických vĺn vyvolaná relatívnym pohybom zdroja a pozorovateľa • Doppler lokomotíva so zapnutou sirénou... rozdielna frekvencia zvuku pri približovaní a pri vzďaľovaní sa

  4. približovanie • zvukové vlny pred lokomotívou sa stláčajú • do ucha viac kmitov za jednu sekundu • viac kmitov vyššia frekvencia vyššia výška zvuku • pri pozorovateľovi • skutočná výška zvuku sirény • vzďaľovanie • za lokomotívou sa vlny zrieďujú • menej kmitov za jednu sekundu nižší tón sirény

  5. pohybujúca sa lokomotíva

  6. táto závislosť vnímanej frekvencie sa dá zapísať vzťahom: • fv frekvencia, ktorú vnímame ako pozorovateľ • f frekvencia, ktorú vysiela pohybujúci sa zdroj • v rýchlosť šírenia vĺn v danej látke • vzrelatívna rýchlosť zdroja voči pozorovateľovi fv=

  7. využitie: • meracia a radarová technika • letecké radary, sonary ponoriek, policajné radary, meranie rýchlosti bežcov pri rôznych športoch • meteorológia • radar- rádiové vlnenie sa odráža od dažďových kvapiek- zmena frekvencie signálu- časový rozdiel určuje polohu zrážok, posun určuje ako rýchlo sa búrka pohybuje a v akom smere

  8. Astronómia • rýchlosť vzdialených galaxií • spektrálne čiary posunuté do nižších frekvencií pohyb smerom od Zeme.... rozpínanie vesmíru • Echolokácia • netopier- ultrazvukové vlnenie, odrážajúce sa od predmetov... po odraze späť ku netopierovi, ktorý vníma zmenu frekvencie... získanie predstavy o okolitom svete

  9. medicína- ultrazvuk • prúdenie krvi v cievach • meranie pulzu srdca plodu v tele matky • ultrazvuk sa odráža od jednotlivých prostredí, ktorými prechádza počítač meria časový rozdiel medzi vyslaným a prijatým signálom- určenie vzdialenosti vytvorenie obrazu

  10. Zdroje: • http://sk.wikipedia.org/wiki/Dopplerov_jav • http://akotofunguje.hladas.sk/clanok/veda-a-technika/fyzika/ako-funguje-dopplerov-jav-/119 • http://greaty.host.sk/akustika/fjdoppler.html • http://sk.wikipedia.org/wiki/Christian_Johann_Doppler • učebnica: Fyzika pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom