Lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz
Download
1 / 41

- PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

PREDSTAVITEV PRIROČNIKA za uporabo Uredbe o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015. Lendava, Murska Sobota, Ljutomer 17.5.2010 Gornja Radgona, Ormož 18.5.2010 SVLR, DURS, ZRSZ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - yuval


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz

PREDSTAVITEV PRIROČNIKA za uporabo Uredbe o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015

Lendava, Murska Sobota, Ljutomer 17.5.2010

Gornja Radgona, Ormož 18.5.2010

SVLR, DURS, ZRSZ


Namen priro nika
Namen Priročnika

Lažje razumevanje, prijaznejše administriranje

 • Podrobneje pojasniti kriterije, pogoje in načine uveljavljanja spodbud:

  • davčne olajšave za zaposlovanje in povračila plačanih prispevkov delodajalcev,

  • davčna olajšava za investiranje.

 • Uredba in Zakon o razvojni podpori Pomurju 2010-15 se uporabljata od 1.1.2010

 • Cilj: spodbuditi razvoj in zaposlovanje v regiji

 • Spodbude veljajo od 2010 dalje

 • Prvi davčni obračun za 2010 marca 2011


Druge p ravne podlage
Druge pravne podlage

 • Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9.8.2008 str. 3)

 • Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah - Ur.l. RS 44/07 – UPB2

 • Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči - Ur.l. RS 72/06, 70/07, 99/08, 17/09


Vsebina priro nika
Vsebina Priročnika

 • Kdo in pod kakšnimi pogoji lahko uveljavlja spodbude

 • Max. višina pomoči glede na državne pomoči

 • Primeri izračunov spodbud za zavezance

 • Testni obrazci

 • Primer namišljenega podjetja pri prijavi na več vrst spodbud

 • Nakazane možnosti kombiniranja z drugimi javnimi viri


Kdo uveljavlja dav ne olaj ave
Kdo uveljavlja davčne olajšave

 • Zavezanec po ZDDPO-2, ki:

  • ima sedež v Pomurski regiji in

  • dejansko opravlja ekonomsko aktivnost v Pomurski regiji

 • Zavezanec po ZDoh-2, ki:

  • dosega dohodek iz dejavnosti in

  • ima sedež v Pomurski regiji in

  • dejansko opravlja ekonomsko aktivnost v Pomurski regiji


Kdo uveljavlja dav ne olaj ave1
Kdo uveljavlja davčne olajšave

 • Zavezanec po ZDoh-2, ki opravlja dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ ali druga predpisana evidenca in ki:

  • dosega dohodek iz dejavnosti in

  • ima stalno ali začasno prebivališče v Pomurski regiji in

  • dejansko opravlja ekonomsko aktivnost v Pomurski regiji


Kdo ni upravi en do olaj ave
Kdo ni upravičen do olajšave

 • Davčnih olajšav ne morejo uveljavljati zavezanci, ki:

  • ugotavljajo davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in z upoštevanjem normiranih odhodkov

  • so v zakonu izrecno navedeni kot zavezanci, ki niso upravičeni do olajšav

   (5. odst. 5. čl. in 6. odst. 6. čl. ZRPPR1015)

  • izkazujejo davčno izgubo v davčnem obračunu (neizkoriščene davčne olajšave se ne prenašajo v naslednja davčna obdobja)


T 2 dav na olaj ava za zaposlovanje
Tč. 2 Davčna olajšava za zaposlovanje


Dav na olaj ava za zaposlovanje
Davčna olajšava za zaposlovanje

 • Se lahko uveljavi v primeru zaposlitve prikrajšanega delavca za NČ ali najmanj 12 mesecev v Pomurski regiji.

 • Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70 % stroškov prikrajšanega delavca, vendar največ v višini davčne osnove.

 • Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo največ za prvih 12 mesecev po zaposlitvi.

 • Najvišji dovoljen znesek državne pomoči za zaposlovanje: 50% stroškov plače delavca, obračunanih za posamezno leto.


Dav na olaj ava za zaposlovanje1
Davčna olajšava za zaposlovanje

 • Med stroške prikrajšanega delavca se štejejo obračunana:

  • bruto plača in obvezni prispevki delodajalca za socialno varnost

  • bolniško nadomestilo

  • nadomestilo za letni dopust

  • plačilo za opravljene nadure


Dav na olaj ava za zaposlovanje2
Davčna olajšava za zaposlovanje

 • Med stroške prikrajšanega delavca se ne štejejo:

  • regres za letni dopust

  • jubilejne nagrade

  • odpravnine

  • nadomestila za uporabo lastnih sredstev za delo pri delodajalcu ali pri delu na domu


Pogoji za uveljavljanje 1
Pogoji za uveljavljanje (1):

 • da zavezanec lahko uveljavlja olajšavo in

 • da zaposli prikrajšanega delavca v Pomurju in

 • da se sklene pogodba o zaposlitvi:

  • za nedoločen čas ali

  • najmanj za dobo 12 mesecev in

 • da zaposlitev pomeni neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem v zadnjih 12 mesecih (razen upravičene izjeme; okoliščine, ne more vplivati) in


Pogoji za uveljavljanje 2
Pogoji za uveljavljanje (2):

 • da zavezanec – delodajalec ni:

  • iz dejavnosti v sektorju premogovništva in/ali

  • družba v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah in po Uredbi Komisije ES 800/2008.


Obrazec
OBRAZEC

Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje – Pomurje:

 • objavljen v Uredbi (Ur.l. RS, 3/2010) – P1

 • sestavni del obračuna DDPO in DohDej

 • dodatne zap. št. (12.xx in 15.xx) v obračunu DDPO in DohDej in dodatna priloga

 • metodologija za izpolnjevanje v Uredbi


Olaj ava za zaposlitev izra un 1
Olajšava za zaposlitev - izračun 1

Podjetje z davčno osnovo 100.000 uveljavlja davčno

olajšavo za zaposlitev 1 delavca z bruto plačo II 1.000:

1.000 bruto II * 12 mes. = 12.000 * 70% = 8.400 EUR

100.000 EUR - 8.400 EUR = 91.600 EUR

Davčna osnova brez olajšave: 100.000 EUR

Plačilo davka: 100.000 EUR * 20% = 20.000 EUR

Davčna osnova z olajšavo: 91.600 EUR

Plačilo davka: 91.600 EUR * 20% = 18.320 EUR

Davčna korist pri zaposlitvi 1 delavca = 1.680 EUR

Davčna korist pri zaposlitvi 5 delavcev = 8.400 EUR


Olaj ava za zaposlitev izra un 2
Olajšava za zaposlitev - izračun 2

Samostojni podjetnik z davčno osnovo 7.000 EUR (Zap. 13. obr. DOHDEJ) uveljavlja davčno olajšavo za zaposlitev 1 prikrajšanega delavca v marcu 2010 z bruto plačo 800 EUR in 1 v novembru 2010 z bruto plačo 700 EUR.

800 EUR * 10 mesecev = 8.000 * 70% = 5.600 EUR

700 EUR * 2 meseca = 1.400 * 70% = 980 EUR

7.000 EUR – 5.600 EUR – 980 EUR = 420 EUR

Davčna osnova brez olajšave: 7.000 EUR

Plačilo davka: 7.000 EUR * 16% = 1.120 EUR


Olaj ava za zaposlitev izra un 21
Olajšava za zaposlitev - izračun 2

Davčna osnova z olajšavo: 420 EUR

Plačilo davka: 420 EUR * 16% = 67,20 EUR

Davčna korist za s.p. =

(1.120 – 67.20) =1.052,80 EUR

V obr. DOHDEJ 2010/ 2015 v okviru št. 15.Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave => posebna zap. št 15.XX


T 3 povrnitev prispevkov delodajalcem zrsz
Tč. 3 Povrnitev prispevkov delodajalcem - ZRSZ


Izra un dav na olaj ava in prispevki
Izračun davčna olajšava IN prispevki

 • Za leto, ko podjetje zaposli delavca z bruto II 1.000 EUR, bo uveljavljal davčno korist 1.680 EUR.

 • Za prvo leto mu pripada še znesek v višini 1.664,09 od povračila prispevkov (možna akont).

 • Celoten/preostali znesek prispevkov bo nakazan po preteku dveh let od sklenitve pogodbe o zaposlitvi prikrajšane osebe, skupaj 3.328,18 za 2 leti.


Izra un dav na olaj ava in prispevki1
Izračun davčna olajšava IN prispevki

 • Skupni znesek pomoči na zaposlenega po obeh ukrepih na leto: 1.680 olajš. + 1.664,09 povr. prisp. = 3.344,09

 • Določila državnih pomoči; najvišji dovoljen znesek državnih pomoči; 50% let. bruto plače = 6.000

 • Do višine 6.000 EUR podjetje še lahko pridobi državno pomoč.


T 4 olaj ave za investiranje
Tč.4 Olajšave za investiranje


Olaj ave za investiranje
Olajšave za investiranje

 • Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za 70% investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmete-na sredstva v Pomurski regiji, največ v višini davčne osnove.

 • Zmanjšanje ne more uveljavljati, če gre za opremo in neopredmetena sredstva iz 2. in 3. odst. 55.a člena ZDDPO-2 oziroma iz 2. in 3. odst. 66.a člena ZDoh-2.


Lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz

Pogoji za uveljavljanje (1):

 • da lahko uveljavlja olajšavo in

 • da gre za novo začetno investicijo v Pomurju in

 • da gre za vlaganja v:

  • opremo in/ali neopredmetena sredstva in

 • da ne gre za investicijo v:

 • pohištvo in pisarniš. opremo, razen računalniške ali

 • motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon, tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustrezna najmanj emisijskim zahtevam EURO VI ali


Lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz

Pogoji za uveljavljanje (2):

 • da ne gre za investicijo v:

 • dobro ime in usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva ali

 • nakup prevozne opreme s sektorju transporta in

 • da zavezanec – delodajalec ni:

  • iz dejavnosti v sektorju:

   • premogovništva, jeklarstva, sintetič. vlaken

   • pridelave kmetij. proizvodov in ribištva in/ali

  • družba v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukt. gosp. družb v težavah in po Uredbi EK ES 800/2008 in


 • Lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz

  Pogoji za uveljavljanje (3):

  • da zavezanec prispeva k investiciji lastna sredstvanajmanj v višini 25 % vrednosti investicije in

  • da se oprema in neopredmetena sredstva uporabljajo izključno v podjetju oz. pri zavezancu, ki je uveljavljal olajšavo in

  • da oprema in neopredmetena sredstva ostanejo in se uporabljajo v podjetju, ki je prejelo državno pomoč:

  • vsaj 5 let (velja za velika podjetja) ali

  • vsaj 3 leta (velja za SMP).


  Lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz

  Začetna investicija

  • Uveljavljanje davčne olajšave za opremo in NS

  • v primerih začetnih investicij, to je:

  • Vzpostavitev novega obrata,

  • Širitev obstoječega obrata,

  • Diverzifikacija izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki,

  • Bistvena sprememba proizvodnega procesa v obstoječem obratu.


  Najvi ji znesek dr avne pomo i
  Najvišji znesek državne pomoči

  • Najvišji dovoljen znesek državne pomoči v obliki spodbud za investiranje (poleg te davčne olajšave še druge pomoči, vključno s pomočmi de minimis) je:

  • do 30 % upravičenih stroškov naložb ali ustvarjenih delovnih mest povezanih z investicijo za velika podjetja

  • do 40 % za srednja podjetja,

  • Do 50 % za mala podjetja.


  Lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz

  Izključevanje davčnih olajšav

  • Zavezanec, ki uveljavlja davčno olajšavo za

  • investicije po tem zakonu, ne more za iste

  • investicije uveljavljati:

  • olajšave za investiranje po 55. a členu ZDDPO-2 (Priloga 6a DDPO) oz. 66. a členu ZDoh-2 (Priloga 7a DohDej);

  • regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (Priloga 7b DDPO oz. Priloga 8b DohDej).


  Lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz

  Način izračuna državne pomoči

  • DRŽAVNA POMOČ = DAVČNA KORIST

  • Način izračuna:

   • znesek koriščenja davčne olajšave x davčna stopnja (20%) pri DDPO

   • razlika v akontaciji davka brez in z upoštevanjem davčne olajšave pri DohDej


  Lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz

  OBRAZEC

  • Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje – Pomurje:

   • objavljen v Uredbi (Ur.l. RS, 3/2010) – P2

   • sestavni del obračuna DDPO in DohDej

   • dodatne zap. št. (12.xx in 15.xx) v obračunu DDPO in DohDej in dodatna priloga

   • metodologija za izpolnjevanje v Uredbi


  Olaj ava za investiranje izra un 1
  Olajšava za investiranje – izračun 1

  Podjetje z davčno osnovo 40.000 EUR uveljavlja olajšavo za investicijo vredno 10.000 EUR :

  10.000 EUR * 70% = 7.000 EUR

  40.000 EUR – 7.000 EUR = 33.000 EUR

  Davčna osnova brez olajšave: 40.000 EUR

  Plačilo davka brez ol.: 40.000 EUR * 20% = 8.000

  Davčna osnova z olajšavo: 33.000 EUR

  Plačilo davka z ol.: 33.000 EUR * 20% = 6.600 EUR

  Davčna korist = 1.400 EUR


  Olaj ava za investiranje izra un 2
  Olajšava za investiranje – izračun 2

  Samostojni podjetnik z davčno osnovo 14.000 EUR uveljavlja olajšavo za vlaganje v delovni stroj v obratu v Pomurski regiji 6.000 EUR in v delovni stroj izven Pomurske regije 10.000 EUR.

  Izračun davčne olajšave za investiranje pri obračunu DOHDEJ za leto 2010:

  • 6.000 EUR * 70% = 4.200 EUR 10.000 EUR * 30% = 3.000 EUR

  • 14.000 EUR – 4.200 EUR – 3.000 EUR = 6.800 EUR

   Davčna osnova brez olajšave: 14.000 EUR

   Plačilo davka brez olajšave: 7.528,99 EUR * 16% (1.204,64 EUR) + 6.471,01 * 27% (1.747,17)

   = 2.951,81EUR

   Davčna osnova z olajšavo:  6.800 EUR

   Plačilo davka z olajšavo: 6.800 EUR * 16% = 1.088,00 EUR


  Olaj ava za investiranje izra un 21
  Olajšava za investiranje – izračun 2

  Davčna korist s.p. z investicijo v Pomurski regiji v znesku 6.000 EUR

  in izven Pomurske regije v znesku 10.000 EUR = (2.951,81 – 1.088,00) = 1.863,81 EUR

  Plačilo davka brez olajšave v Pomurski regiji: 14.000 EUR – 3.000 EUR =11.000 EUR 7.528,99 EUR * 16% (1.204,64 EUR) + 3.471,01 * 27% (937,17 EUR) = 2.141,81 EUR

  Davčna korist samo zaradi olajšave v Pomurski regiji = (2.141,81 – 1.088,00) = 1.053,81 EUR

  V obr. DOHDEJ 2010/2015 v okviru št. 15.Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave posebna zap. št. 15.XX


  Kombinacija vseh ugodnosti
  Kombinacija vseh ugodnosti

  PODJETJE C (malo podjetje):

  • Davčna osnova: 40.000 EUR

  • Investicijska vrednost: 10.000 EUR

  • Zaposlitev: 5 prikrajš. oseb (1000 EUR) za 2 leti

  • Davčna korist za inv. podjetje z je 1.400 EUR

  • Davčna korist za zaposlitev 5 delavcev: 8.400 EUR

  • Povrnitev prispevkov: 138,67 EUR *12 mes.*5 delav.*2 leti = 16.640,40 EUR (na letni ravni 8.320,20 EUR).


  Kombinacija vseh ugodnosti1
  Kombinacija vseh ugodnosti

  • SKUPNA LETNA KORIST ZA PODJETJE A JE SLEDEČA:

  • 1.400 EUR + 8.400 EUR + 8.320,20 = 18.120,20 EUR

  • Najvišji dovoljeni znesek državnih pomoči:

   • za investicije: 50% stroš. upravič. naložb=5.000

   • za spodbude za zaposlov.: 50% stroškov plače posameznega delavca, obračunanih na posamezno leto = 30.000 EUR (za 5 delavcev).


  T 5 kombinacije z drugimi javnimi viri
  Tč. 5 Kombinacije z drugimi javnimi viri


  Uporabne informacije
  Uporabne informacije

  • Projektna pisarna Vlade RS v Pomurski regiji Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota

  • tel: 02 536 14 61, 02 534 80 20

  • e-mail:

   • pomurska-pisarna@rra-mura.si,

   • pomurska-pisarna.svlr@gov.si


  Uporabne informacije1
  Uporabne informacije

  • Pogosta vprašanja in odgovori na spletu

  • Spletne strani:

   • http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/

   • www.rra-mura.si


  Uporabne informacije durs
  Uporabne informacije DURS

  • DURS, Davčni urad Murska Sobota, Slomškova 1

  • Tel: 02 530 32 58 (Nataša Banič)

  • E-mail: gp.durs-ms@gov.si

  • DURS, Davčni urad Ptuj, Trstenjakova 2a

  • Tel: 02 748 23 91 (Terezija Crnjakovič)

  • E-mail: gp.durs-pt@gov.si

  • Spletna stran DURS: www.durs.gov.si