Hvilke ledergrep ? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvilke ledergrep ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvilke ledergrep ?

play fullscreen
1 / 19
Hvilke ledergrep ?
112 Views
Download Presentation
yoshio-wallace
Download Presentation

Hvilke ledergrep ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. - Hvilke ledergrep ny NAV-leder tatt ? - Hva preger en NAV-ansatts hverdag ?- Hva tenker vi om fremtiden ?Orientering i partssammensatt samarbeidsutvalg i Drammen kommunev/ Veileder Johanna Bäckman-Nygaardv/ NAV-leder Steinar HansenRådhuset i Drammen, mandag 3. februar –14

 2. Hvilke ledergrep ? Valg av ledergrep avhenger av situasjonen Case: Sosialhjelpsutgiftene øker…!

 3. Hva var situasjonen i NAV Drammen… • Budsjettsprekk • Revidert budsjett 1. tert. • Store restanser • Stor pågang, mangel på kontroll • Lang saksbehandlingstid • ”Nødhjelp” i påvente av… • Hele NAV-kontoret påvirkes • Årsaksforklaringer…«ytre faktorer»…

 4. - Hva skjer ?- Hvorfor skjer dette ?- Hvordan stoppe denne utviklingen ?

 5. Umiddelbare tiltak: • Gjøre utfordringen til hele kontorets utfordring • Resultatforventninger til alle • Stramme inn «slacken» • Vikarbruk • Umiddelbare prosessforbedringer: • fjerne dok.brev/raskere innhenting av dok./raskere avslag • Analyse: »Saksflyt mellom mottak/klargjøring/øk.sos» Flere tiltak: • Tiltak blant saksbehandlere øk. sos.hjelp: • Fjerne privatpraksis • Forenkle saksbehandling, utarbeide maler og tekstbokser til vedtaksutforming. • Økt fagkompetanse, innført fagmøter, ansatt fagansv. • Raskt vedtak med ukes utbetaling/vilkår for brukere 18 – 25 år. • Fokus på å «jobbe smart» (lokale LEAN-prosesser)

 6. Tiltak i publikumsmottaket: • Riktig bruk av rolle: Vert, Sorterer, Kundebehandler, Portvokter • Riktig servicegrad // generalistkompetanse • Tydelige budskap, roll-ups, informasjon • Ombygging i dag…

 7. Aktiv bruk av vilkår og sanksjoner • Skal prege vårt informasjons-, veilednings- og oppfølgingsarbeid. • NAV Drammen skal kjennetegnes av aktiv vilkårssetting! ”Lovgivers intensjon”

 8. Kontormøte

 9. Al-Ali har selv fire måneder i NAV-systemet, men har nylig fått seg jobb på Nille på Gulskogen senter. Hun håper hun kan komme seg ut av NAV-systemet så fort som mulig. ”De har kontrollen på deg”. ”Det er ikke noe gøy å ikke ha kontroll over sin egen hverdag. Når det er sagt opplever jeg kursene som nyttige og lærerike”, sier Dyreng. ”Da jeg sa til kompisene mine at jeg gikk på kurs på NAV, lo de litt av meg. Men man lærer en del”, sier Al-Ali, som har fått seg en jobb han trives i. Verken Chanett eller Ali tror naving er utbredt, etter å ha møtt andre ungdommer på kurs. ”Det er slettes ikke ”in” med naving. Jeg får ikke noe av NAV med unntak av kurspenger, og man må dukke opp på kursene hver dag for å de”

 10. Ledelse – oppsummert: • Formulere mål, skape oppslutning om mål, vise vei, frigjøre ressurser, delegere, gi tillit, støtte, prestasjonsforbedringer, integrere endringen i ny praksis…

 11. Hva preger en NAV-ansatts hverdag ? • Hva kjennetegner NAV, Hvem er vi, Hvor kommer vi fra, Hva er oppdraget, Forventningspress ?

 12. NAV er en kompleks organisasjon: Nyfusjonert forvaltning med følgende kjennetegn; • to ”eiere” og to styringslinjer • flere og kompliserte lover- og lovanvendelser • utstrakt skjønnsutøvelse • differensiert virkemiddelapparat • uensartet kompetansebeholdning blant ledere og medarbeidere • differensierte fagfunksjoner

 13. NAV er en dynamisk organisasjon • Det viktigste verktøy i arbeids-, velferds- og sosialpolitikken. • Endringer i NAV skjer som følge av utvikling i konjunkturer og påfølgende endringer innen politikkområdene • Endringer i NAV skjer som følge av desentrale samtaler i organisasjonen; der kompetente mennesker møtes har vi utilsiktet, spontant og kreativ fremvekst av nye ideer. • Videre vil vi (ledere og medarbeidere) aktivt planlegge og gjennomføre små og større endringer som følge av at vi får ny kunnskap og nye erfaringer

 14. Hva tenker vi om fremtiden ? • NAV bygges hver dag av myndighetene, i lokalt partnerkskap, i NAV-kontorene, • Virkeliggjøre arbeidslinjen i NAV-kontorene • Bidra til at brukere av NAV tar eierskap til egen sak

 15. ARBEIDSLINJEN:Den styrendeideologi for NAV-reformen Resonnementet i arbeidslinjen: Gjennom arbeid og lønnsinntekt skal den enkelte innbyggerklare seg selv. Alle innbyggere i arbeid utgjør den samlede arbeidskraften. Arbeidskraften er samtidig samfunnets viktigste ressurs. Den fremtidige verdiskapning og våre muligheter for å utvikle velferdstilbudet er avhengig av arbeidsgivernes tilgang på arbeidskraft. Hvordan kan vi i NAV bidra til å realisere arbeidslinjen? • Kan innebære innsats mot prioriterte arbeidssøkere • Kan innebære innsats mot prioriterte arbeidsgivere • Kan innebære balansert innsats mot både arbeidssøkere og arbeidsgivere

 16. EMPOWERMENTEierskap til egen sak • De sentrale prinsippene i empowermenttenkningen er maktomfordeling, medvirkning og anerkjennelse av brukerens kompetanse som ekspert på seg selv. ”Samfunnskontrakten”