1 / 3

Fødekæden i havet

TRIN 1: Fødekæden Her er seks typer organismer i vilkårlig rækkefølge, der alle indgår i havets fødekæde. Cirklerne med spørgsmålstegn er to områder, der er absolut nødvendige for fødekæden, og som du skal finde frem til.

yehudi
Download Presentation

Fødekæden i havet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. TRIN 1: Fødekæden • Her er seks typer organismer i vilkårlig rækkefølge, der alle indgår i havets fødekæde. Cirklerne med spørgsmålstegn er to områder, der er absolut nødvendige for fødekæden, og som du skal finde frem til. • Placer organismerne, som de indgår i fødekæden, og placer og skriv navnet i de sidste to cirkler. • Sæt pile mellem cirklerne, der viser, hvem der spiser hvad. Gør pilene tykkere fra de organismegrupper, der er flest af og tyndere fra de organismer, der er færrest af. ? Alger Fredfisk Bakterier ? Rovfisk Dyreplankton Mennesker Fødekæden i havet NB! pilene herover kan drejes i alle retninger

  2. TRIN 2: Forurening og iltsvind (Slet den hvide baggrundsboks) Alger Fredfisk Bakterier Rovfisk Dyreplankton Mange alger Forurening og iltsvind

  3. Supplerende spørgsmål • 1. Nævn fire hovedområder (inkl. organisk stof og næringsstof), der kan medføre forurening af vandmiljøet. Hvilke konsekvenser for vandmiljøet fører de fire typer med sig? • 2. Hvorfor kan bakterier i spildevandet være et problem? • 3. Hvorfor er tungmetaller et problem for vandmiljøet. Hvorfor kan selv små mængder tungmetal i vandmiljøet ende med at blive et problem? Hvordan ender tungmetallerne i vores føde? Giv et par eksempler på tungmetaller. • 4. Hvilke metoder benytter biologerne til at bedømme forureningsgraden af et vandområde? Beskriv hvordan de forskellige metoder virker.

More Related