Download
f dek den i havet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fødekæden i havet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fødekæden i havet

Fødekæden i havet

235 Views Download Presentation
Download Presentation

Fødekæden i havet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TRIN 1: Fødekæden • Her er seks typer organismer i vilkårlig rækkefølge, der alle indgår i havets fødekæde. Cirklerne med spørgsmålstegn er to områder, der er absolut nødvendige for fødekæden, og som du skal finde frem til. • Placer organismerne, som de indgår i fødekæden, og placer og skriv navnet i de sidste to cirkler. • Sæt pile mellem cirklerne, der viser, hvem der spiser hvad. Gør pilene tykkere fra de organismegrupper, der er flest af og tyndere fra de organismer, der er færrest af. ? Alger Fredfisk Bakterier ? Rovfisk Dyreplankton Mennesker Fødekæden i havet NB! pilene herover kan drejes i alle retninger

  2. TRIN 2: Forurening og iltsvind (Slet den hvide baggrundsboks) Alger Fredfisk Bakterier Rovfisk Dyreplankton Mange alger Forurening og iltsvind

  3. Supplerende spørgsmål • 1. Nævn fire hovedområder (inkl. organisk stof og næringsstof), der kan medføre forurening af vandmiljøet. Hvilke konsekvenser for vandmiljøet fører de fire typer med sig? • 2. Hvorfor kan bakterier i spildevandet være et problem? • 3. Hvorfor er tungmetaller et problem for vandmiljøet. Hvorfor kan selv små mængder tungmetal i vandmiljøet ende med at blive et problem? Hvordan ender tungmetallerne i vores føde? Giv et par eksempler på tungmetaller. • 4. Hvilke metoder benytter biologerne til at bedømme forureningsgraden af et vandområde? Beskriv hvordan de forskellige metoder virker.