1 / 5

BP gjør Trinidad gassfunn

BP Trinidad & Tobago (bpTT) kunngjorde i dag at det har oppdaget en anslagsvis 1 billion kubikkfot (tcf) av gass offshore Trinidad, dobling anslagsvis gassen i stedet for gassfeltet Savonette til 2tcf. BPTT gjort kunngjøringen under et møte i London mellom Minister of Energy og energi saker, Kevin Ramnarine; Trinidad og Tobago's High Commissioner i London, Garvin Nicholas; og BP representanter med Bob Fryar, Executive Vice President-produksjon; Bernard Looney, Executive Vice President-utviklingen; og Norman Christie, President, bpTT. Den Savonette 4 brønnen ble boret til en utestet feil-blokk øst for den opprinnelige Savonette felt funnbrønnen Vel, i vanndybder på nesten 300 meter i Columbus-bassenget ca 80 kilometer utenfor sørøstkysten av Trinidad. Brønnen ble boret til en total dybde på 18,678 meter og gjennomsyret hydrokarbonførende reservoar i to intervaller med oppdaget gass i stedet overstiger startestimater. Savonette-feltet ble oppdaget i 2004 av Chachalaca leting godt og startet produksjon i 2009 gjennom en normalt ubemannet plattform bygget i Trinidad på TOFCO. Basert på suksessen til Savonette 4-brønnen, bpTT foreslår å bore en ytterligere to utvikling brønner i Savonette reservoarer. Gassen oppdaget startet produksjon i oktober 2012, med Savonette 4 godt for tiden strømmer på ca 225 millioner standard kubikkmeter gass per dag (mmscf/d), en gradvis opp til 250mmscf/d. Hvis det lykkes, er to ekstra utvikling brønnene også ventet å bli brakt inn i produksjon i løpet av neste år til atten måneder. "Dette er spennende nyheter for både bpTT og industrien siden dette representerer de største oppdagelsen for bpTT siden 2005," sa Norman Christie. "Betydelige investeringer i Savonette 4 godt og potensielle ytterligere investeringer i to ekstra utvikling brønner, kombinert med investeringer i havet bunnen kabel seismiske oppkjøpet, er bevis på Bptt's pågående forpliktelse til utvikling av våre Trinidad og Tobago-operasjoner og større bransjen. Denne oppdagels

blacknis
Download Presentation

BP gjør Trinidad gassfunn

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BP HOLDINGS BP gjør Trinidad gassfunn

  2. Den Savonette 4 brønnenbleborettil en utestetfeil-blokkøst for den opprinneligeSavonette felt funnbrønnenVel, i vanndybderpånesten 300 meter i Columbus-bassengetca 80 kilometer utenforsørøstkystenav Trinidad. Brønnenbleborettil en total dybdepå 18,678 meter oggjennomsyrethydrokarbonførendereservoar i to intervaller med oppdagetgass i stedetoverstigerstartestimater. BP Trinidad & Tobago (bpTT) kunngjorde i dag at detharoppdaget en anslagsvis 1 billion kubikkfot (tcf) avgass offshore Trinidad, doblinganslagsvisgassen i stedet for gassfeltetSavonettetil 2tcf. BPTT gjortkunngjøringen under et møte i London mellom Minister of Energy ogenergisaker, Kevin Ramnarine; Trinidad og Tobago's High Commissioner i London, Garvin Nicholas; og BP representanter med Bob Fryar, Executive Vice President-produksjon; Bernard Looney, Executive Vice President-utviklingen; og Norman Christie, President, bpTT.

  3. Savonette-feltetbleoppdaget i 2004 avChachalacaletinggodtogstartetproduksjon i 2009 gjennom en normaltubemannetplattformbygget i Trinidad på TOFCO. BasertpåsuksessentilSavonette 4-brønnen, bpTTforeslår å bore en ytterligere to utviklingbrønner i Savonettereservoarer. Gassenoppdagetstartetproduksjon i oktober 2012, med Savonette 4 godt for tidenstrømmerpåca 225 millioner standard kubikkmetergass per dag (mmscf/d), en gradvisopptil 250mmscf/d. Hvisdetlykkes, er to ekstrautviklingbrønneneogsåventet å blibrakt inn i produksjon i løpetavnesteårtilattenmåneder. "Detteerspennendenyheter for bådebpTTogindustriensidendetterepresenterer de størsteoppdagelsen for bpTTsiden 2005," sa Norman Christie.

  4. "Betydeligeinvesteringer i Savonette 4 godtogpotensielleytterligereinvesteringer i to ekstrautviklingbrønner, kombinert med investeringer i havetbunnenkabelseismiskeoppkjøpet, erbevispåBptt'spågåendeforpliktelsetilutviklingavvåre Trinidad og Tobago-operasjonerogstørrebransjen. Denneoppdagelsenviser at med riktigteknologikan vi fortsette å avdekkedetfullepotensialetav Columbus-bassenget."

  5. BP har en 100 prosenteierandel i Savonette 4. Ytterligereinformasjon: Navn: BP pressekontor Beliggenhet: London Telefon:   +44 (0)20 7496 4076 E-post: bppress@bp.com Navn: BPTT-pressekontor Beliggenhet: Trinidad Telefon: 623-2862 ext 5355 E-post: luis.araujo@bp.com

More Related