FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND - PowerPoint PPT Presentation

fyrbodals kommunalf rbund n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND PowerPoint Presentation
Download Presentation
FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND

play fullscreen
1 / 17
FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND
121 Views
Download Presentation
truong
Download Presentation

FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND 14 kommuner samarbetar för tillväxt

 2. Fyrbodalskommunerna • 14 till antalet • 260 000 invånare • 7684 km² • Havet i väster • Vänern i Öster • Beläget mellan Oslo och Göteborg • Gränsregion till Danmark och Norge

 3. Fyrbodal – en stark länk i regionen • Kommunal samverkan • Tillväxtfrågor • Driva gemensamma projekt • Fokusområden: Hälsa Kultur Utbildning Infrastruktur Näringsliv

 4. Beredningen Hälsa • Folkhälsa, socialtjänst och miljö • Nätverk • Socialchefer • Äldreomsorgschefer • MAS:ar • Anhörigstödjare • M fl.

 5. FyrNA Fyrbodals Nätverk för Anhörigstöd

 6. FyrNA • Nätverk 2009 • Fyrbodal sammankallande • Representanter anhörigstöd i Fyrbodals 14 kommuner samt Lilla Edets kommun • På uppdrag av social- och omsorgsnämnderna i området.

 7. Vision FyrNA skall utgöra en plattform för gemensamt utvecklingsarbete kring anhörigstöd med fokus på information förhållningssätt innehåll

 8. Mål FyrNA Stödja kommunernas utveckling av stödet till anhöriga

 9. Syfte FyrNA Lyfta fram och driva Fyrbodalsgemensamma frågor kring stöd till anhöriga i enlighet med Socialtjänstlagen 5 kap. 10 §

 10. Forts. Syfte FyrNA Utgöra en plattform för - Samverkansformer - Kunskapsutveckling - Erfarenhetsutbyte

 11. Processchema FyrNA 2013-2015

 12. Vad arbetar FyrNA med nu?

 13. Vad arbetar FyrNA med nu?

 14. Vad arbetar FyrNA med nu?

 15. Vad arbetar FyrNA med nu?

 16. Anhörigstöd i Fyrbodal www.fyrbodal.se/dettajobbarvimed/halsasocialtjanst/natverk/anhorigstodjare

 17. www.fyrbodal.se