Download
s d ng powerpoint so n gi o n i n t d y h c n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tự dạy học PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tự dạy học

Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tự dạy học

273 Views Download Presentation
Download Presentation

Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tự dạy học

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tự dạy học

 2. Nội dung chương trình • Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học: • Mục đích sử dụng • Các tính năng chung • Một số kỹ năng thuyết trình sử dụng PP • Làm quen với PowerPoint: • Giao diện người sử dụng • Một số khái niệm cơ bản SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 3. Nội dung chương trình (tiếp…) • Tạo một bài giảng sử dụng PP: • Tạo bài giảng với sự trợ giúp của PP • Tạo các đoạn văn bản có định dạng • Tạo hình vẽ • Một số trợ giúp nhằm tăng tính sinh động cho bài giảng • Kết hợp giữa MS PP, Word và Excel • Thực tập (8 tiết) SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 4. Nội dung chương trình • Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học • Làm quen với PowerPoint • Tạo bài giảng sử dụng PowerPoint • Thực tập SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 5. 1.1. Giới thiệu PowerPoint • Mục đích sử dụng và các tính năng chung: • Là một công cụ trợ giúp để tạo và trình diễn các bài giảng, các bài thuyết trình • Có các tính năng hiện đại cho phép tạo và thay đổi nội dung một cách nhanh chóng và thuận tiện • Cho phép tạo các bài giảng đa phương tiện bằng cách hỗ trợ văn bản, hình vẽ (động và tĩnh), âm thanh SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 6. 1.1. Giới thiệu PowerPoint • Ưu điểm của PowerPoint so với phương pháp soạn bài giảng truyền thống: • Cho phép tiết kiệm thời gian soạn bài • Tăng tính sinh động và hấp dẫn của bài giảng • Cho phép người nghe tiếp cận vấn đề nhanh hơn và sâu hơn SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 7. 1.2. Một số kỹ năng thuyết trình sử dụng PowerPoint • Màu nền và font chữ • Cỡ chữ và số dòng trên một slide • Lượng nội dung truyền tải trên một slide • Phương pháp trình bày của giáo viên SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 8. Nội dung chương trình • Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học • Làm quen với PowerPoint • Tạo bài giảng sử dụng PowerPoint • Thực tập SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 9. Phần phác thảo Menu Các công cụ hỗ trợ Bảng chức năng (task pane) Slide 2.1. Giao diện người sử dụng SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 10. 2.1. Giao diện người sử dụng (tiếp…) SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 11. 2.1. Giao diện người sử dụng (tiếp…) SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY HỌC Lý Văn Thia E_mail: thiavan@Gmail.com Tổ: Toán- Lý Trường: THCS HƯNG HỘI SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 12. 2.2. Một số khái niệm trong PowerPoint • Khái niệm”bài thuyết trình” (presentation) • Khái niệm “trang” (slide) • Khái niệm “slide master”, “notes master” và “handout master” • Khái niệm “đối tượng” (object) SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 13. 2.3. Masters • Slide master: • Thể hiện định dạng cấu trúc của slide • Xem: <Menu> View  Master  Slide Master • Thoát: Close Master View • Handout master: • Thể hiện định dạng của bài giảng phát cho học viên • Xem: <Menu> View  Master  Handout Master SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 14. 2.3. Masters (tiếp …) • Notes Master: • Tạo định dạng cho các ghi chú trong bài giảng • Xem: <Menu> View  Master  Notes Master SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 15. 2.4. Khởi đầu với PowerPoint • Tải một tệp presentation: • Dạng tệp: .ppt • Cách tải: <Menu> File  Open • Ghi một presentation: • <Menu> File  Save • <Menu> File  Save As SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 16. 2.4. Khởi đầu với PowerPoint (tiếp…) • Ghi presentation theo các định dạng khác: • <Menu> File  Save As  Save as type • Một số định dạng được hỗ trợ trong PowerPoint 2003: • Web Page; PowerPoint 95,97; GIF, JPEG; RTF; PowerPoint Show SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 17. 2.4. Khởi đầu với PowerPoint (tiếp…) • In một bài giảng trong PowerPoint: • In bài trình bày (slides): <Menu> File  Print  Print What: Slides • In bài giảng phát cho sinh viên (handouts): <Menu> File  Print  Print What: Handouts • In phần ghi chú (notes): <Menu> File  Print  Print What: Notes SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 18. 2.4. Khởi đầu với PowerPoint (tiếp…) • Trình chiếu một bài giảng (sử dụng máy chiếu) • F5 • <Menu> Slide Show  View Show • Sử dụng thanh công cụ hỗ trợ: SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 19. 2.4. Khởi đầu với PowerPoint (tiếp…) • Thiết lập thời gian chiếu tự động cho các slide: • <Menu> Slide Show  Slide Transition  <Bảng chức năng:> Advance slide  Automatically after: (giây)  Apply to All Slides • <Menu> Slide Show  Set Up Show…  Using timings, if present SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 20. 2.4. Khởi đầu với PowerPoint (tiếp…) • Thay đổi kích thước của slide trên màn hình: • <Menu> View  Zoom SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 21. Nội dung chương trình • Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học • Làm quen với PowerPoint • Tạo bài giảng sử dụng PowerPoint • Thực tập SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 22. Tạo một bài giảng mới trong PP • Từ mẫu có sẵn (template) • Theo chủ đề (Autocontent Wizard) • Theo bố cục văn bản và nội dung (blank presentation with text and content layouts) SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 23. 3.1. Tạo bài giảng với template • Template được sử dụng để chọn màu nền và phong cách trình bày cho một bài giảng • <Menu> File  New • <Bảng chức năng: New Presentation> From design template • <Bảng chức năng: Slide Design> chọn template, bảng màu (Color Schemes), .v.v. SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 24. New From design template Chọn template 3.1. Tạo bài giảng với template (tiếp…) SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 25. 3.2. Tạo bài giảng theo chủ đề (với Autocontent Wizard) • Autocontend Wizard được sử dụng để chọn dàn bài và phong cách thích hợp thể hiện bài giảng theo chủ đề • <Menu> File  New • <Bảng chức năng: New Presentation> From AutoContent wizard… • <Bảng AutoContent wizard:> chọn chủ điểm thích hợp, tên bài giảng .v.v. SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 26. New From AutoContent wizard … 3.2. Tạo bài giảng theo chủ đề (với Autocontent Wizard) (tiếp…) SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 27. Start Presentation type Presentation style Presentation options Finish 3.2. Tạo bài giảng theo chủ đề (với Autocontent Wizard) (tiếp…) • AutoContent Wizard:  General, Corporate, Projects, Sales  On-screen, Web, black&white, color, .v.v.  title, footer, date, slide number SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 28. 3.3. Tạo bài giảng theo bố cục nội dung • Cho phép người sử dụng toàn quyền tuỳ chọn màu nền, phong cách trình bày của bài giảng • <Menu> File  New • <Bảng chức năng: New Presentation> Blank presentation • <Bảng chức năng: Slide Layout> Chọn bố cục nội dung của một slide • Format  Slide design  <Bảng chức năng: Slide Design> Chọn màu nền của bài giảng SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 29. New Blank presentation Chọn bố cục 3.3. Tạo bài giảng theo bố cục nội dung (tiếp…) SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 30. Chọn nền Slide Design 3.3. Tạo bài giảng theo bố cục nội dung (tiếp…) SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 31. 3.4. Thêm các thông tin hữu ích lên slide • Thêm số trang: • <Menu> View  Header and Footer  Slide number • Thêm các thông tin bổ sung ở tất cả các slide: • <Menu> View  Header and Footer  Date and Time, Fixed, Footer SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 32. 3.4. Thêm các thông tin hữu ích lên slide (tiếp…) • View  Header and Footer SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 33. 3.5. Thay đổi kiểu dáng của slide • Thay đổi kích thước và font chữ • <Menu> View  Master  Slide Master • Chọn ký tự cần thay đổi • <Menu> Format  Font • Thay đổi vị trí của các thông tin bổ sung • <Menu> View  Master  Slide Master SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 34. 3.6. Thêm - bớt slide trong bài giảng • Chèn thêm slide mới: • <Menu> Insert  New Slide • Slide mới sẽ được chèn xuống dưới slide hiện tại • Xoá slide: • Đến slide cần xoá • <Menu> Edit  Delete Slide SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 35. Cửa sổ chú giải (note pane) 3.7. Thêm lời chú giải vào slide SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 36. Cửa sổ text 3.8. Làm việc với ký tự (text) • Thêm các nội dung ký tự vào bài giảng: • Từ các cửa sổ text đã có sẵn khi tạo slide SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 37. Text box 3.8. Làm việc với ký tự (text) (tiếp…) • Thêm một cửa sổ text mới: • <Menu> Insert  Text Box • Đưa con trỏ đến vị trí cần thiết • Thêm nội dung • Xê dịch và quay cửa sổ text SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 38. 3.8. Làm việc với ký tự (text) (tiếp…) • Thay đổi font, kích thước, màu sắc của ký tự: • Chọn đoạn ký tự cần thay đổi • <Menu> Format  Font SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 39. 3.8. Làm việc với ký tự (text) (tiếp…) • Font Style: • Regular: Chữ thường • Bold: Đậm • Italic: Nghiêng • Bold Italic: Nghiêngvàđậm • Effects: (Hiệu quả) • Underline: Gạch dưới • Shadow: Bóng • Emboss: Nổi • Superscript: Mũ • Subscript: Chỉ số SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 40. 3.8. Làm việc với ký tự (text) (tiếp…) • Size: Kíchthước • Color: Màu SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 41. 3.8. Làm việc với ký tự (text) (tiếp…) • Sắp xếp các ký tự: Format  Alignment • Align Left: Sắp xếp về bên trái • Center: Trung tâm • Align Right: Sắp xếp về bên phải • Justify: Sắp thẳng hàng SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 42. 3.8. Làm việc với ký tự (text) (tiếp…) • Đánh số và gạch đầu dòng: • <Menu> Format  Bullet and Numbering •  Bulleted •  Numbered SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 43. 3.9. Làm việc với WordArt • WordArt cho phép tạo các đoạn text trang trí • <Menu> Insert  Picture  WordArt • Chọn phong cách thích hợp • Chèn nội dung, chọn font Bài giảng PowerPoint SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 44. 3.10. Liên kết giữa Word và PowerPoint • Cách 1: • <Menu> Insert  Object  Microsoft Word Document  Create from file  Browse • Chọn tệp MS Word cần chèn • Cách 2: • Trong MS Word, đánh dấu đoạn ký tự cần chèn. • <Menu>Edit  Copy • Trở về PowerPoint • <Menu> Edit  Paste Special…  Microsoft Word Document Object SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 45. 3.10. Liên kết giữa Word và PowerPoint (tiếp…) SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 46. 3.11. Làm việc với bảng biểu • Chèn bảng vào slide: • <Menu> Insert  Table… • Chọn số dòng và cột của bảng • Thao tác với bảng: • <Menu> Format  Table SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 47. 3.12. Liên kết giữa Excel và PowerPoint • Chèn bảng Excel vào PowerPoint: • Trong Excel, chọn bảng cần chèn • Chuyển về PowerPoint • <Menu> Edit  Paste Special  Paste Link  Microsoft Excel Worksheet Object SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 48. 3.12. Liên kết giữa Excel và Powerpoint (tiếp…) • Chèn đồ thị từ Excel vào PowerPoint: tương tự như bảng biểu SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 49. 3.13. Viết công thức trong PowerPoint • Chèn công thức: • <Menu> Insert  Object  Microsoft Equation 3.0 • <Equation Editor> View  Tool Bar • Trở lại PowerPoint SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC

 50. 3.13. Viết công thức trong PowerPoint (tiếp…) Insert  Object  Microsoft Equation 3.0 SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC