Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti ing marek radvansk e sav
Download
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


 • 261 Views
 • Uploaded on

SATUROVANIE DOPYTU PO PRACOVNEJ SILE PROSTREDNÍCTVOM MIGRÁCIE V SR. Ing. Tomáš Domonkos, PhD. (EÚ SAV) Ing. Michal Páleník, PhD. (Inštitút zamestnanosti) Ing. Marek Radvanský (EÚ SAV). Európska migračná sieť bola založená rozhodnutím Rady 2008/381/ES a je financovaná Európskou úniou.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - yama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti ing marek radvansk e sav

SATUROVANIE DOPYTU PO PRACOVNEJ SILE PROSTREDNÍCTVOM MIGRÁCIE V SR

Ing. Tomáš Domonkos, PhD. (EÚ SAV)

Ing. Michal Páleník, PhD. (Inštitút zamestnanosti)

Ing. Marek Radvanský (EÚ SAV)

Európska migračná sieť bola založená rozhodnutím Rady 2008/381/ES a je financovaná Európskou úniou.

Spolufinancované Ministerstvom vnútra SR.


Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

Motivácia MIGRÁCIE V SR

 • Spracovaná v rámci aktivít Európskej migračnej siete – pracovný program na rok 2010

 • Spoločné špecifikácie pre všetky členské krajiny EÚ

 • Bude súčasťou súhrnnej štúdie rovnakého zamerania na úrovni EÚ, v ktorej budú zhrnuté výsledky národných štúdií spracovaných členskými krajinami EÚ


Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

Ciele štúdie MIGRÁCIE V SR

 • Na úrovni EÚ

  • Poskytnúť tvorcom politík a analytikom na úrovni EÚ prehľad o rôznych postupoch v jednotlivých členských krajinách v oblasti saturovaniu dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie vrátane zosumarizovania štatistických údajov

 • Na národnej úrovni

  • Poskytnúť informácie o charakteristike migračnej politiky SR s dôrazom na problematiku uspokojenia dopytu po pracovnej sile so zameraním najmä na migrantov z tretích krajín

  • Charakterizovať stratégie a politiky Slovenskej republiky v oblasti problematiky uspokojenia dopytu po pracovnej sile a preskúmať ich všeobecné vnímanie a uskutočnené alebo plánované zmeny v týchto stratégiách a politikách ako reakciu na súčasný vývoj ekonomického prostredia


 • Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Štruktúra prednášky MIGRÁCIE V SR

  • Implementácia ekonomickej migračnej politiky a legislatívy

  • Štatistika a trendy migrácie

   • Štatistika na trhu práce a migrácia

   • Analýza trendov a budúceho vývoja


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Východisková situácia MIGRÁCIE V SR

  • Slovensko bolo v období transformácie vnímané skôr ako zdroj ekonomických migrantov než ako cieľ pracovnej migrácie

  • Od roku 1990, kedy bol pojem migrácia takmer neznámy a počet migrantov marginálny, nastalo v tejto oblasti niekoľko významných zmien

  • Najvýznamnejšie vplýval na potrebu zmien v migračnej politike SR vstup Slovenska do EÚ a s ním spojený voľný pohyb osôb


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Legislatíva v oblasti pracovnej migrácie MIGRÁCIE V SR

  • Najzásadnejšie zákony

  • Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Ďalšie ako napr. zákonník práce, zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákon o sociálnom poistení


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Základné dokumenty MIGRÁCIE V SR

  • Koncepcia migračnej politiky (2005) – len základný rámec pre migračnú politiku

  • V súčasnosti prebieha aktualizácia Koncepcie (uznesenie vlády SR 467/2009 a 331/2010)

  • Pripravujú sa koncepčné zámery migračnej politiky na roky 2011-2015 (programové vyhlásenie vlády)

  • Koncepcii integrácie cudzincov v SR (2009) - problematika pracovnej migrácie len okrajovo


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Politika pracovnej migrácie MIGRÁCIE V SR

  • Neexistujú politické koncepty na zlepšenie riadenia legálnej pracovnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do SR

  • Legálna imigrácia z tretích krajín nie je regulovaná napríklad stanovením kvót pre určité skupiny ekonomických migrantov z tretích krajín, prípadne stanovením zoznamov profesií

  • Migrácia za prácou sa riadi potrebami trhu práce a preferenciou občanov EÚ, resp. zachovávaní podmienky obsadzovania voľných pracovných miest evidovaným uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie z radov občanov SR a krajín EÚ/EHP a Švajčiarskej konfederácie a až následne štátnymi príslušníkmi tretích krajín

  • Z dôvodu demografického vývoja, posúvania dôchodkového veku žien na 62 rokov, nižšiu zamestnanosť obyvateľstva v produktívnom veku a vysokú mieru nezamestnanosti v SR sa nejaví výraznejšia potreba organizovania legálneho prisťahovalectva (MPSVR)

  • Na druhej strane hospodárska kríza - SR nepristúpila z hľadiska zamestnávania cudzincov k reštrikčným opatreniam, akými sú závažné zmeny právnych predpisov, ktorých účelom by bolo cielene zamedziť prístup na trh práce SR alebo k opatreniam na podporu návratu migrantov do krajín pôvodu


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Štatistika a trendy migrácie MIGRÁCIE V SR

  • V štúdii je analyzovaný vývoj pracovnej migrácie v SR podľa jednotlivých socioekonomických skupín v rokoch 2004 až 2009

  • Analýzy pracovnej migrácie vychádzajú z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

  • Uvedené údaje sledujú počty pracovných migrantov, nie celkový počet cudzincov na Slovensku

  • Vychádzali sme z klasifikácie zamestnaných (KZAM)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Štatistika a trendy migrácie MIGRÁCIE V SR

  • KZAM - zaviedol Federálny štatistický úrad ČSFR ako určitý preklad ISCO-88

  • národné potreby sa v roku 2000 vypracovala rozšírená 6 miestna KZAM so zachovaním prvých 4 miest podľa ISCO-88

  • V KZAM sa pri zatrieďovaní zamestnaní podľa klasifikácie pri definovaní 10 hlavných tried používajú dve úrovne

   • stupeň vzdelania

   • špecializácia vzdelania  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Počet pracovných migrantov (cudzincov) podľa krajiny pôvodu (ľavá os) a celkový počet migrantov (pravá os)  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Celkový počet pracovných migrantov (cudzincov) zo starých členských krajín podľa pohlavia (EÚ 15)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Celkový počet pracovných migrantov (cudzincov) z nových členských krajín podľa pohlavia (EÚ 10)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Celkový počet pracovných migrantov (cudzincov) z nových členských krajín podľa pohlavia (EÚ 2)  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Štruktúra pracovných migrantov (cudzincov) podľa krajiny pôvodu, pohlavia a vzdelania (rok 2009)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Porovnanie vonkajšej a vnútornej migrácie (NUTS 2) v SR pôvodu, pohlavia a vzdelania (rok 2009)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Ďakujem za pozornosť pôvodu cudzinca