Przyw dztwo
Download
1 / 41

przywództwo - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

przywództwo. Gostyń, 23 lipca 2013 r. Pojęcie przywództwa. Z czym kojarzy nam się słowo „przywództwo”. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Pojęcie przywództwa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' przywództwo' - xuan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Przyw dztwo

przywództwo

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Gostyń, 23 lipca 2013 r.


Poj cie przyw dztwa
Pojęcie przywództwa

 • Z czym kojarzy nam się słowo „przywództwo”

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Poj cie przyw dztwa1
Pojęcie przywództwa

 • Pojęcie „przywództwa”, tak jak je współcześnie rozumiemy, wywodzi się z języka angielskiego (leadership)

 • Dosłownie leading oznacza „podążanie”

 • Współcześnie przywództwo jest zatem rozumiane jako wskazywanie drogi i pociąganie innych za sobą

 • Tak rozumianym przywódcą (liderem/ką) zostaje się poprzez uznanie ze strony innych członków zespołu

 • Lider/ka musi być zatem wiarygodny/ai cieszyć się zaufaniem

 • Czy zawsze tak było?

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Poj cie przyw dztwa max weber
Pojęcie przywództwa – Max Weber

 • Pojęcie „przywództwa” związane jest z pojęciem „władzy”. Władza w socjologii organizacji Maxa Webera jest rozumiana jako „zdolność do przeprowadzenia swojej woli”

 • Max Weber wyróżnia 3 typy władzy:

  - Władza ekspercka związana jest z wiedzą profesjonalną i umiejętnościami (kwalifikacje te mogą być nabywane i doskonalone)

  - Władza formalna - to władza wynikająca z podziału władzy w ramach organizacji formalnej

  - Władza przypisana związana jest z cechami osobowymi; zwana jest charyzmą (kompetencje wrodzone)

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Koncepcje podej cia do przyw dztwa
Koncepcje podejścia do przywództwa

1. Podejście kwalifikacyjne - traktuje ono zdolność do sprawowania przywództwa jako coś wrodzonego: przywódcy rodzą się z odpowiednimi cechami; przywództwo jest umiejętnością rzadką, opiera się w dużej mierze na cechach osobowych, a przywódcy są z reguły obdarzeni charyzmą

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Koncepcje podej cia do przyw dztwa1
Koncepcje podejścia do przywództwa

2. Podejście behawioralne - podstawowym założeniem jest stwierdzenie, że lidera/kę można wyszkolić, wzmacniając pożądane lub tłumiąc nieodpowiednie zachowania. Wyróżniono dwie orientacje:

 • orientacja na ludzi – lider/ka dba o dobre stosunki międzyludzkie w organizacji i akceptuje różnice w grupie zwolenników - podwładnych;

 • orientacja na zadania - dla lidera/ki liczą się głownie rezultaty i osiągnięte wyniki, członków zespołu traktuje on/a raczej jako wykonawców zadań, a nie podmioty świata społecznego organizacji

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Koncepcje podej cia do przyw dztwa2
Koncepcje podejścia do przywództwa

3. Podejście sytuacyjne - niektórzy badacze przywództwa stwierdzali, że efektywność zespołu zależy od odpowiedniego zharmonizowania stylu przywództwa i stopnia, w jakim sytuacja umożliwia kontrolę i wpływ społeczny

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Poj cie przyw dztwa j r p french i b raven
POJĘCIE PRZYWÓDZTWA - J.R.P FRENCH I B.RAVEN

Podstawowe źródła władzy kierownika:

 • władzy formalnej - związana jest z pozycją formalną w strukturze, odnosi się do prawa definiowania zadań dla podwładnych

 • władzy nagradzania - uzależnione jest ono od możliwości sprawowania kontroli danego kierownika/czki nad rzadkimi zasobami w organizacji

 • władzy przymusu - jest to "odwrotność" nagrody. Podporządkowanie się poleceniom jest nagradzane, a brak dyscypliny i efektów karany

 • władzy charyzmatycznej - oparta ona jest na emocjonalnym związku miedzy liderem/ką a współpracownikami, czego efektem jest podziw, lojalność, oddanie

 • władzy opartej na wiedzy - czyli zdolności, umiejętności i "znajomości rzeczy" przez lidera/kę, będących źródłem jego/jej władzy

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Sytuacyjna teoria styl w przyw dztwa freda fiedlera
SYTUACYJNA TEORIA STYLÓW PRZYWÓDZTWA FREDA FIEDLERA

3 czynniki decydujące o wyborze stylu przywództwa:

 • Relacja: przywódca - członek: zaufanie, lojalność

 • Struktura zadań: praca rutynowa/powtarzalna się czy zmienna/złożona

 • Władza związana ze stanowiskiem: stopień uprawnień posiadanych przez menedżera/kę

  Przywództwo zorientowane na zadania jest lepsze, gdy trzy wspomniane czynniki są zdecydowanie korzystne lub niekorzystne. Przywództwo zorientowane na stosunki jest lepsze, gdy trzy wspomniane czynniki są nieznacznie korzystne lub tylko niektóre z nich są korzystne.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Koncepcja siatki kierowniczej blake a i mouton
Koncepcja siatki kierowniczej Blake’a i Mouton

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Koncepcja siatki kierowniczej blake a i mouton styl anemiczny
Koncepcja siatki kierowniczej Blake’a i MoutonSTYL ANEMICZNY

 • Jest najskuteczniejszy, kiedy:

  mamy do czynienia z pracownikami w pełni kompetentnymi i mającymi silną motywację do wykonywanych czynności, ponieważ podwładni nie potrzebują żadnej zachęty do pracy, ani też żadnych wskazówek, co do sposobu jej wykonywania: funkcją menedżera/ki będzie tu pasywna rola obserwatora/ki i przekaźnika informacji

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Koncepcja siatki kierowniczej blake a i mouton styl harmonijnego wsp dzia ania
Koncepcja siatki kierowniczej Blake’a i MoutonSTYL HARMONIJNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA

 • Jest najskuteczniejszy, kiedy:

  mamy do czynienia z pracownikaminiekompetentnymi, ale mającymi silną motywację do wykonywania powierzonych im zadań, albowiem silne zainteresowanie menedżera/ki produktywnością podwładnych pozwoli im polepszyć swoje kompetencje, zaś miła atmosfera i zrozumienie pracowników przez zarządzającego/ą stanowić będą dla nich swoistą nagrodę i utwierdzenie w motywacji

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Koncepcja siatki kierowniczej blake a i mouton styl klubowy
Koncepcja siatki kierowniczej Blake’a i MoutonSTYL KLUBOWY

 • Jest najskuteczniejszy, kiedy:

  mamy do czynienia z pracownikami kompetentnymi, lecz cierpiącymi na brak motywacji do wykonywanej pracy, gdyż z racji posiadanych już przez podwładnych kompetencji, zbędnym okazałoby się koncentrowanie uwagi menedżera/ki na produktywności, natomiast stworzenie pracownikom odpowiednio przyjaznych warunków działania pozwoli zwiększyć stopień ich motywacji

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Koncepcja siatki kierowniczej blake a i mouton styl autokratyczny
Koncepcja siatki kierowniczej Blake’a i MoutonSTYL AUTOKRATYCZNY

 • Jest najskuteczniejszy, kiedy:

  mamy do czynienia z pracownikami niekompetentnymi, którym zupełnie brak motywacji do wykonywania powierzonych im czynności, gdyż gwarantuje podwyższenie kompetencji podwładnych, dzięki skoncentrowaniu uwagi menedżera/ki na ich produktywności, przy jednoczesnejswoistej "obojętności"zarządzającego/ej na sprawy dotyczące atmosfery pracy i zrozumienia personelu, z racji brakuzaangażowania i motywacji tego ostatniego

  (styl kryzysowy)

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Procedury podejmowania decyzji
PROCEDURY PODEJMOWANIA DECYZJI

 • Ludzie, pracując zespołowo „oczekują jasnych reguł gry i łatwiej akceptują niepopularną decyzję, jeśli wierzą, że sposób jej podjęcia był uczciwy. Kluczowym elementem tego zagadnienia jest zaufanie. Ludzie muszą ufać osobie nadzorującej procedury. Jeśli zauważą, iż inni oszukują lub działają wyłącznie w swoich osobistych interesach, ich chęć akceptacji decyzji zniknie.”

  Źródło: Stwórz zespół z ikrą, Harvard Business Essentials 2006, str. 83

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Mo liwe procedury podejmowania decyzji
MOŻLIWE PROCEDURY PODEJMOWANIA DECYZJI

 • Rozstrzyga większość

 • Uzyskanie ogólnej zgody

 • Decyduje mała grupa

 • Lider/ka podejmuje

  decyzję samodzielnie

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Na czym polega rola lidera w ka dej z grup
NA CZYM POLEGA ROLA LIDERA W KAŻDEJ Z GRUP?

 • Rozstrzyga większość

 • Uzyskanie ogólnej zgody

 • Decyduje mała grupa

 • Lider/ka podejmuje

  decyzję samodzielnie

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Teoria continuum styl w przyw dztwa roberta tannenbauma i warrena schmidta
TEORIA CONTINUUM STYLÓW PRZYWÓDZTWA ROBERTA TANNENBAUMA I WARRENA SCHMIDTA

 • Teoria continuum między stylem autokratycznym a partycypacyjnym

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Szczeg owe role lidera ki
Szczegółowe role lidera/ki

Lider/ka to:

 • Inicjator/ka

 • Wzór

 • Negocjator/ka

 • Sędzia/ina

 • Coach

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Zadania formalne lidera ki
zadania formalne lidera/ki

 • Tworzenie struktury umożliwiającej działanie zespołu

 • Jasne, zrozumiałe artykułowanie celów

 • Wyznaczanie zadań pośrednich

 • Koordynowanie działań

 • Reprezentowanie zespołu na zewnątrz

 • Określanie zapotrzebowania na zasoby zewn.

 • Monitorowanie zaangażowania członków/iń, sprawiedliwego podziału pracy i korzyści

 • Kontrola jakości

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw ObywatelskichCechy przyw dcy wg davida a whettena i kim s cameron
cechy przywódcy wg davidaa. whettena i kim s. cameron

 • Zdolności personalne - określają dojrzałość emocjonalną, zawierają umiejętność samodoskonalenia, autooceny, formułowania swoich priorytetów, zarządzania stresem, zarządzanie energią życiową, twórcze rozwiązywanie problemów

 • Umiejętności interpersonalne - takie jak m.in. aktywne i świadome komunikowanie się, efektywne słuchanie, umiejętność stosowania reguł komunikacji werbalnej, zdolność do przeprowadzenia własnej woli w oparciu o relacje, umiejętność posługiwania się wpływem społecznym, zdolność motywowania i inspirowania innych, umiejętność kierowania konfliktem

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Kierownik czka a przyw dca czyni wg tqm
kierownik/CZKA a przywódca/CZYNI wg tqm

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Kierownik czka a przyw dca czyni wg tqm1
kierownik/czka a przywódca/czyni wg tqm

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Przyw dztwo1

przywództwo

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

A MISJA I WIZJA PRZEDSIĘBIORSTWA


Znaczenie wizji w przewodzeniu
Znaczenie wizji w przewodzeniu

Badania pokazują, że o byciu efektywnym menedżerem/ką w największym stopniu decyduje:

 • wizja, jaką umie przedstawić swoim podwładnym (36%),

 • umiejętność motywowania pracowników (33%),

 • komunikatywność (18%).

 • kompetencjei kwalifikacje definiują menedżera jedynie w 5%.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Znaczenie wizji w przewodzeniu1
Znaczenie wizji w przewodzeniu

Aby wizja i misja organizacji miały realny wpływ na postawy pracowników menedżer /ka musi nie tylko

 • wdrażać je w praktyce

 • ale także zatroszczyć się o to, by jego pracownicy wiedzieli o tym – czyli mogli zaobserwować to w jego codziennym zachowaniu

  Brak spójności między oficjalnym przekazem a codzienną praktyką może spowodować duże szkody w podejściu do pracy np. trudność w egzekwowaniu u pracowników postaw, których sam menedżer /ka nie przejawia, utrata wiarygodności, zmniejszenie roli i znaczenia wypracowanej wizji firmy dla pracowników.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Wizja przedsi biorstwa
Wizja przedsiębiorstwa

Wizjajest opisem wizerunku przedsiębiorstwa w odległej przyszłości, przy założeniu wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Jest to koncepcja pewnego modelu organizacji w przyszłości.

Wizja organizacji to wyobrażenie o jej przyszłym kształcie, a także wytyczenie dróg jego osiągnięcia.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Wizja przedsi biorstwa1
Wizja przedsiębiorstwa

W dwóch skrajnych przypadkach nowa wizja:

 • relacjonuje i przenosi w przyszłość stan obecny – wówczas można mówić o podtrzymywaniu tradycyjnej tożsamości firmy i ekstrapolacyjnym podejściu do planowania przyszłości, zgodnie z zasadą „byliśmy, jesteśmy, będziemy” – tacy jak dotąd

 • relacjonuje ogólne wyobrażenie przyszłego stanu firmy, niezależnie od historii i stanu obecnego, a nawet wbrew nim – możemy mówić wtedy o wizji zmian w firmie i radykalnym czy też wizjonerskim podejściu do zarządzania

  Pierwszy sposób rozumienia i formułowania wizji firmy charakterystyczny jest dla przedsiębiorstw broniących swojej pozycji, drugi – dla firm dążących do zmian. Pomiędzy oboma podejściami jest miejsce na szereg podejść kombinowanych

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Wizja przedsi biorstwa2
Wizja przedsiębiorstwa

Wizja – w relacji do tradycyjnej misji i strategii firmy, może być formułowana na trzy sposoby

Kontynuacja– firma podtrzymuje zasadnicze wątki dotychczasowej strategii; nie zmienia się sposób rozumienia sukcesu firmy, portfel i zasady działalności

Zmiana– firma dokonuje częściowego przewartościowania swojej strategii; zazwyczaj częściowo poszerza bądź zawęża portfel działalności, zmienia wybrane zasady ułożenia relacji wewnętrznych i zewnętrznych

Przełom – firma dokonuje zasadniczej reorientacji w kierunkach i priorytetach swojego działania: zmienia się podstawowy biznes firmy oraz skala i zasady działania. Przełom może przyjmować formę głębokiej restrukturyzacji bądź gwałtownej ekspansji

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Wizja trzy stopnie radykalizmu
WIZJA – TRZY STOPNIE RADYKALIZMU

Jak radykalna będzie wizja, zależy od tego, jakie mamy ambicje, a zwykle również od tego, jak mało satysfakcjonujący jest stan obecny.

KONTYNUACJA

ZMIANA

PRZEŁOM

kierunek i skala zmian

- tradycyjna misja / strategia

- wizja firmy

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Misja przedsi biorstwa
misja przedsiębiorstwa

Misja jest zasadą działalności gospodarczej, której charakter określa kierownictwo firmy na podstawie przyjętych kryteriów, np.: preferencji klientów, oferowanych produktów, przewagi konkurencyjnej. Cechy:

- jest ona charakterystycznąroląprzedsiębiorstwa wyrażającą jego odrębność

- misja określa szczegółowe cele jakie ma spełniać przedsiębiorstwo w zaspokojeniu potrzeb (po co jesteśmy)

- wyznacza kierunek działania przedsiębiorstwa, wyraża aspiracje, marzenia i wyzwania, które stają się udziałem pracowników

- buduje image firmy, to co ją wyróżnia pośród konkurencji

- wyznacza wartości identyfikujące pracowników z firmą i jej celami

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Misja przedsi biorstwa1
misja przedsiębiorstwa

Misja powinna być formułowana przy zastosowaniu następujących zasad:

 • jej realizacja musi być możliwa (zasada realności + zasada racjonalności planowania)

 • nie może być zbyt szczegółowa, by nie utrudniała wprowadzania zmian dostosowawczych, kiedy zmienią się warunki funkcjonowania danego przedsiębiorstwa

 • musi też być zrozumiała dla każdego pracownika, nawet pracującego na najniższym szczeblu hierarchii, tak by rzeczywiście wskazywała mu sposób postępowania w sytuacjach, dla których nie opracowano szczegółowych procedur

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Deklaracja misji wizji
Deklaracja misji/wizji

Deklaracja misji/wizji to hasłowe określenie zasadniczego sensu działania firmy w przyszłości. Zazwyczaj kierowana jest do wszystkich podmiotów (osób i instytucji), które mogą przyczynić się do sukcesu firmy – poprzez czynne działanie lub powstrzymanie się od działania

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Funkcje dobrej misji i wizji
Funkcje dobrej misji i wizji

 • Punkt odniesienia

  • umożliwia określenie generalnych priorytetów w działaniu organizacji

  • wyznacza ramy dla stawianych celów strategicznych, realizowanych przedsięwzięć i zadań

  • wspomaga określanie wytycznych dla systemów motywacji i kontroli

 • Deklaracja intencji

  • jest środkiem budowy wizerunku organizacji – na zewnątrz i pośród pracowników

  • jest zobowiązaniem dotyczącym kierunków bądź sposobów działania

  • stanowi podstawę oceny i rozliczenia kierownictwa organizacji

 • Wizja jako wartość wspólna

  • służy utożsamieniu interesów osobistych z interesem organizacji

  • łączy ludzi w spójny system społeczno-kulturowy

  • ma wpływać na system nieformalnych norm organizacyjnych

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Funkcje dobrej misji i wizji1
Funkcje dobrej misji i wizji

 • Gwarancja przyszłości

  • jest obowiązujący w długim okresie zbiorem reguł działania

  • tworzy pewność względnej niezmienności priorytetów w polityce zatrudniania i motywowania pracowników

  • neutralizuje poczucie zagrożenia nieuzasadnionymi zmianami

 • Źródło natchnienia

  • wyznacza priorytety dla poszukiwania innowacji i kierunków doskonalenia

  • pobudza inicjatywę wśród pracowników

  • skłania do doskonalenia organizacji w najważniejszych dla niej dziedzinach

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Funkcje dobrej misji i wizji2
Funkcje dobrej misji i wizji

Aby określić misję i wizję firmy, musimy odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Kim jesteśmy, jaka jest geneza powstania naszej firmy, jej historia?

 • Jaki jest przedmiot działalności przedsiębiorstwa:

  - na czym polega działalność?

  - jakimi dziedzinami chcemy się zajmować teraz i w przyszłości?

  - co otrzyma od nas klient? jakie jego potrzeby będą realizowane?

 • Jak postrzegamy sens prowadzenia takiej, a nie innej działalności?

 • Jaki jest cel działalności w wymiarze innym niż finansowy (np. w aspekcie społecznym, ekologicznym, ideologicznym)?

 • Jak firma (organizacja) chciałaby być postrzegana?

 • Co ma wyróżniać firmę pośród konkurencji?

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Przyk ady
Przykłady

Wizja

„LOT jest przewoźnikiem pierwszego

wyboru dla klientów podróżujących z i do Polski”.

Misja

„LOT w najbardziej efektywny i innowacyjny sposób zaspokaja potrzeby transportowe korporacyjnych i indywidualnych klientów latających z i do Polski pod względem jakości i wartości usługi, dzięki czemu staje się przewoźnikiem pierwszego wyboru. Lojalność klientów gwarantuje ciągły wzrost przychodów z działalności i maksymalizację zwrotu z kapitału zainwestowanego przez właścicieli”.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Przyk ady1
Przykłady

Wizja

 • „Do 2012 r. zostaniemy uznani za najbardziej dynamiczną firmę na rynku napojów, z najsilniejszym portfelem marek i najlepiej wykwalifikowanym zespołem”.

  Misja

 • „Przynosić orzeźwienie konsumentom naszych produktów.

 • Współpracować z naszymi klientami na zasadach partnerstwa.

 • Wypracowywać zysk dla naszych udziałowców.

 • Aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności”.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Przyk ady2
Przykłady

Wizja

„Być cenionym światowym liderem

w obszarze dostarczania komercyjnych

rozwiązań transportowych.”

Misja

 • „Tworząc wartość dla naszych klientów, tworzymy wartość dla naszych akcjonariuszy.

 • Korzystając z naszych kompetencji i doświadczenia, tworzymy usługi i produkty związane z transportem, charakteryzujące się najwyższą jakością, bezpieczeństwem i dbałością o środowisko naturalne, przeznaczone dla najbardziej wymagających klientów w wybranych segmentach.

 • Pracujemy z energią, pasją i szacunkiem dla człowieka.”

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę!

Malwina Pokrywka

[email protected]

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


ad