ZLOP - PowerPoint PPT Presentation

yehuda
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZLOP PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
Presentation Description
119 Views
Download Presentation

ZLOP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZLOP WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 2. ZLOP ZAŁOŻENIE ORGANIZACJI 77% ORGANIZACJI ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ W CIĄGU OSTANICH 10 LAT 1919 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAŁOŻONA ORGANIZACJA 2005 ROK – OSTANIA ZAŁOŻONA ORGANIZACJA 1998, 2003, 2004 ROK – W TYCH LATACH ZOSTAŁO ZAŁOŻONYCH NAJWIĘCEJ ORGANIZACJI (PO 10)

 3. ZLOP ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 75% ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH W CIĄGU OSTANICH 10 LAT 1956 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA 2006 ROK – OSTATNIO ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA 2003 ROK – W TYM ROKU ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH NAJWIĘCEJ (8) ORGANIZACJI

 4. ZLOP LOKALIZACJA ORGANIZACJI • WIEŚ – 10 • MIASTO 5 - 15 TYSIĘCY – 8 • MIASTO 15 – 50 TYSIĘCY - 13 • MIASTO 100 – 500 TYSIĘCY – 21

 5. ZLOP ZASIĘG DZIAŁANIA ORGANIZACJI • MIEJSCOWOŚĆ – 4 • POWIAT – 2 • GMINA – 6 • WOJEWÓDZTWO – 15 • KRAJ – 15 • EUROPA – 2 • ŚWIAT – 2 • BRAK DANYCH – 6


 6. ZLOP STATUS PRAWNY ORGANIZACJI STOWARZYSZENIE ZAREJESTROWANE – 49 FUNDACJA – 2 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ - 1

 7. ZLOP ADRESACI ORGANIZACJI OSOBY INDYWIDUALNE – 45 GRUPY SPOŁECZNE – 30 ORGANIZACJE I INSTYTUCJE – 12 OSOBY INDYWIDUALNE I GRUPY SPOŁECZNE – 14 OSOBY INDYWIDUALNE I ORGANIZACJE I INSTYTUCJE – 2 GRUPY SPOŁECZNE I ORGANIZACJE I INSTYTUCJE - 1 WSZYSTKIE KATEGORIE - 9

 8. ZLOP STATUS OPP 12 ORGANIZACJI POSIADA STATUS OPP 7 UZYSKAŁO GO W 2004 ROKU 2 ORGANIZACJE STARAŁY SIĘ GO UZYSKAĆ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT

 9. ZLOP PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI PARASOLOWYCH 14 – NALEŻY DO ORGANZIACJI PARASOLOWEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM INNEJ NIŻ WRZOS 2 – NALEŻY DO ORGANIZACJI PARASOLOWEJ O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

 10. ZLOP CHARAKTERYSTYKA OSÓB PRACUJCYCH NA RZECZ ORGANIZACJI

 11. ZLOP ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW 10 – ZATRUDNIA OSOBY NA ETAT 34 – NIE ZATRUDNIAJĄ NIKOGO NIEZALEŻNIE OD FORMY UMOWY

 12. ZLOP LICZBA PRACOWNIKÓW 23 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA CAŁY ETAT 5 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA NIEPEŁNY ETAT 111 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ O DZIEŁO 145 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ - ZLECENIE

 13. ZLOP PŁACE 617 – NAJNIŻSZA PŁACA OSOBY ZATRUDNIONEJ NA CAŁY ETAT 2000 – NAJWYŻSZA PŁACA OSOBY ZATRUDNIONEJ NA CAŁY ETAT 627 – ŚREDNIA PŁACA OSOBY ZATRUDNIONEJ NA CAŁY ETAT 2300 – OCZEKIWANIA WOBEC PŁAC DLA PRACOWNIKÓW PRACUJĄCYCH NA CAŁY ETAT

 14. ZLOP WYKSZTAŁCENIE I WIEK PRACOWNIKÓW 50% - WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE 75% - WIEK PRACOWNIKÓW MIĘDZY 35 A 50 ROKIEM ŻYCIA

 15. ZLOP WOLONATIRUSZE 35 – WSPÓŁPRACUJE Z WOLONTARIUSZAMI 1305 – LICZBA WOLONTARIUSZY PRACUJĄCYCH DLA ORGANIZACJI 37% - WOLONTARIUSZE STALE WSPÓŁPRACUJĄCY Z ORGANIZAJĄ 5 – PODPISUJE Z WOLONTARIUSZAMI UMOWY ZGODNIE Z USTAWĄ O WOLONTARIACIE

 16. ZLOP ZARZĄD ORGANIZACJI 274 OSOBY PRACUJĄ W ZARZĄDACH WSZYSTKICH ORGANIZACJI 5 OSÓB LICZY ŚREDNIO ZARZĄD ORGANIZACJI 46% ORGANIZACJI ZARZĄD ZBIERA SIĘ OD 2 DO 4 RAZY W ROKU

 17. ZLOP ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI • Administracja polska samorządowa – 26 • Składki członkowskie – 18 • Darowizna od osób fizycznych – 15 • Darowizna od firm prywatnych – 14 • Administracja polska centralna – 11 • Sponsoring – 9 • Opłaty za usługi świadczone przez organizację – 8 • Polskie NGO’s – 6 • Nawiązki i spadki – 5 • Odsetki z kapitału – 3 • Zbiórki pieniędzy – 3 • Dochody z działalności gospodarczej – 2 • EFS – 2 • Zagraniczne NGO’s – 2

 18. ZLOP GŁÓWNE PROBLEMY KTÓRYCH ROZWIĄZYWANIEM ZAJMUJĄ SIĘ ORGANIZACJE • problemy wychowawcze dzieci i młodzieży – 20 • problemy edukacyjne dzieci i młodzieży - 19 • alkoholizm dorosłych - 15 • alkoholizm dzieci - 14 • ubóstwo – 11 • niepełnosprawność fizyczna dzieci - 10 • problemy kobiet - 9 • narkomania dzieci - 8 • narkomania dorosłych – 8 • przemoc w rodzinie - 8 • niepełnosprawność intelektualna dzieci - 7 • niepełnosprawność fizyczna dorosłych - 7 • problemy rodzin niepełnych - 7 • bezrobocie – 6 • problemy rodzin wielodzietnych - 6 • bezdomność - 5

 19. ZLOP GŁÓWNE RODZAJE GRUP PODOPIECZNYCH • Dzieci i młodzież – 30 • Alkoholicy i rodziny alkoholików – 12 • Niepełnosprawni fizycznie – 12 • Kobiety – 8 • Bezrobotni – 7 • Samotni rodzice – 7 • Skrajnie ubodzy – 7 • Bezdomni – 6 • Narkomanii i ich rodziny – 6

 20. ZLOP NAJLICZNIEJSZE GRUPY PODOPIECZNYCH • Dzieci i młodzież – 5318 • Niepełnosprawni fizycznie – 1348 • Kobiety – 1028 • Alkoholicy i rodziny alkoholików – 701 • Skrajnie ubodzy – 528

 21. ZLOP ŁĄCZNA LICZBA PODOPIECZNYCH 13592 OSÓB

 22. ZLOP GŁÓWNE TYPY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE • Organizowanie czasu wolnego – 25 • Doradztwo i poradnictwo specjalistyczne – 23 • Szkolenia – 23 • Organizowanie wypoczynku – 21 • Pomoc terapeutyczna – 20 • Pomoc materialna - 14 • Pomoc żywieniowa – 14 • Reprezentowanie interesów swoich podopiecznych - 10

 23. ZLOP WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI • Rząd, ministerstwa, agendy centralne – 11 • Wojewoda i jego agendy – 15 • Powiat i jego agendy – 23 • Gmina i jej agendy – 32 • Miasto i jego agendy – 26 • Społeczność lokalna – 41 • Partie i środowiska polityczne – 4 • Kościół i organizacje wyznaniowe – 19 • Media – 23 • Środowiska biznesowe – 17 • Polskie NGO – 38 • Zagraniczne NGO - 8

 24. ZLOP SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI 85% ODCZUWA POTRZEBĘ ORGANIZACJI SZKOLEŃ 83% ODCZUWA POTRZEBĘ ZORGANIZOWANIA SYSTEMU INFORMACJI SZKOLENIOWEJ W RAMACH STRUKTURY WRZOS 96% ORGANIZACJI NIE STAĆ NA UCZESTNICTWO W PŁATNYCH SZKOLENIACH 37% BRAŁO UDZIAŁ W SZKOLENIACH W CIĄGU OSTATNICH 6 MIESIĘCY

 25. ZLOP MISJA I STRATEGIA ORGANIZACJI 85% MA JASNO OKREŚLONĄ MISJĘ ORGANIZACJI 60% NIE MA OPRACOWANEGO STRATEGICZNEGO PLANU DZIAŁANIA

 26. ZLOP GŁÓWNE KATEGORIE PROBLEMÓW, Z KTÓRYMI BORYKAJĄ SIĘ ORGANIZACJE • brak funduszy na działania organizacji • trudności w zdobywaniu funduszy na działania organizacji • brak zainteresowania partii i środowisk politycznych działaniami organizacji • brak zaplecza technicznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizacji

 27. ZLOP tomasz.sobierajski@wp.pl