problemy z realizacj zasady r wno ci szans kobiet i m czyzn w przygotowywaniu projekt w po kl n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Problemy z realizacją zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przygotowywaniu projektów PO KL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Problemy z realizacją zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przygotowywaniu projektów PO KL - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Problemy z realizacją zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przygotowywaniu projektów PO KL. Łukasz Jaworski Grzegorz Grześkiewicz 21 czerwca 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE. Obowiązujący standard minimum.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Problemy z realizacją zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przygotowywaniu projektów PO KL' - umed


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
problemy z realizacj zasady r wno ci szans kobiet i m czyzn w przygotowywaniu projekt w po kl

Problemy z realizacją zasady równości szans kobiet i mężczyznw przygotowywaniu projektów PO KL

Łukasz Jaworski

Grzegorz Grześkiewicz

21 czerwca 2010 r.

WOJEWÓDZTWO

KUJAWSKO-POMORSKIE

obowi zuj cy standard minimum
Obowiązujący standard minimum
 • Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu wskazuje na istnienie nierówności (pkt 1) bądź brak nierówności (pkt 2)?
 • Czy dane użyte w analizie w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? (pkt 3)
 • Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć lub ich formy są zróżnicowane w odniesieniu do kobiet i mężczyzn? (pkt 4)
obowi zuj cy standard minimum1
Obowiązujący standard minimum
 • Czy rezultaty są podane w podziale na płeć i wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? (pkt 5)
 • Czy projekt wskazuje jak będzie realizowane równościowe zarządzanie? (pkt 6)
 • Czy projekt należy do wyjątku? (pkt 7)
  • profil działalności projektodawcy
  • realizacja działań pozytywnych
  • zamknięta rekrutacja
r d a trudno ci w stosowaniu zasady
Źródła trudności w stosowaniu zasady
 • Niewłaściwe postrzeganie istoty zasady równości szans
 • Brak świadomości, że kwestie związane z równością płci należy brać pod uwagę na etapie tworzenia projektu
 • Powierzchowna znajomość materiałów pomocniczych, takich jak poradnik, FAQ do standardu minimum
 • Błędne przekonanie dotyczące zakresu obowiązywania zasady równości szans kobiet i mężczyzn
 • Trudności w odbiorze informacji dot. równości szans, wynikające m.in. ze stosowanego języka, poczucia narzucania elementów światopoglądowych
trudno ci projektodawc w diagnoza
Trudności projektodawców - diagnoza
 • Brak lub nieadekwatne dane ilościowe / jakościowe w odniesieniu do obszaru realizacji projektu
 • Sztuczne przytaczanie posiadanych danych statystycznych nie odnoszących się do koncepcji lub zasięgu projektu
 • Trudności z dostępem do rzetelnych opracowań i raportów zawierających poszukiwane dane statystyczne
 • Nie prowadzenie własnych badań potrzeb uczestników pod kątem informacji dot. problemów równości szans
trudno ci projektodawc w wnioski i cele
Trudności projektodawców – wnioski i cele
 • Ogólnikowy opis problemów i potrzeb uczestników – kobiet i mężczyzn
 • Wnioski z analizy problemowej nie uwzględniają równości szans, brak wskazania przyczyn dostrzeżonych barier
 • Wnioski z analizy nie przekładają się na dalsze działania „równościowe”
 • Problemy z właściwym konstruowaniem celów projektu (SMART), tym bardziej celów „równościowych”
trudno ci projektodawc w dzia ania rezultaty
Trudności projektodawców – działania, rezultaty
 • Brak działań na rzecz wyrównywania nierówności i barier zdiagnozowanych w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn
 • Brak różnicowania wsparcia udzielanego w ramach projektu w odniesieniu do kobiet i mężczyzn
 • Brak informacji we wniosku w jaki sposób rezultaty przyczyniają się do zmniejszenia istniejących w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu nierówności ze względu na płeć
trudno ci projektodawc w zarz dzanie
Trudności projektodawców – zarządzanie
 • Zbyt małe wykorzystywanie w ramach zarządzania projektu rozwiązań „równościowych” takich jak elastyczny czas pracy, praca w systemie zadaniowym, praca na odległość
 • Mylne rozumienie, że równościowe zarządzania projektem polega jednak na zatrudnieniu do obsługi projektu 50% mężczyzn i 50% kobiet, lub na jednozdaniowej deklaracji, że projekt będzie zarządzany równościowo
 • Brak świadomości, że równościowe zarządzanie projektem polega przede wszystkim na uświadomieniu osób zaangażowanych w realizację projektu (zarówno personel jak i np. wykonawców),
pozosta e problemy
Pozostałe problemy
 • Specyficzne typy projektów:
  • informacyjno-promocyjne, badawcze
  • projekty zamknięte (wątpliwości w odniesieniu do stosowania wyjątku w ramach standardu minimum)
  • projekty wspierające nabywanie kompetencji uznawane „stereotypowo” za męskie bądź kobiece
 • Nierealistyczne oczekiwania wobec projektodawców formułowane w poradniku do zasady równości
 • Ograniczenia wynikające z limitu znaków we wniosku o dofinansowanie
slide11

Regionalny Ośrodek EFS

w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Długa 34

tel. (52) 322 67 20

www.bydgoszcz.roEFS.pl

roefs@pte.bydgoszcz.pl

Regionalny Ośrodek EFS

w Toruniu

Toruń, Plac Św. Katarzyny 9

tel. (56) 652 22 40

www.torun.roEFS.pl

roefs@ecwm.org.pl

WOJEWÓDZTWO

KUJAWSKO-POMORSKIE

dzi kujemy za uwag

Dziękujemy za uwagę!

WOJEWÓDZTWO

KUJAWSKO-POMORSKIE

ad