Szkolenie przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i zastępców PZE
Download
1 / 61

- PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Szkolenie przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i zastępców PZE. Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2013 roku. Egzamin maturalny. Termin główny. CZĘŚĆ USTNA. 7 – 28 maja. przeprowadzana wg harmonogramów ustalonych przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (PZE).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wynter-graham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Szkolenie przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i zastępców PZE

Organizacja i przeprowadzenie

egzaminu maturalnego

w 2013 roku


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny zastępców PZE

Termin główny

CZĘŚĆ USTNA

7 – 28 maja

przeprowadzana wg harmonogramów ustalonych przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (PZE)

CZĘŚĆ PISEMNA

7 – 28 maja

przeprowadzana wg harmonogramów ustalonych przez dyrektora CKE


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny zastępców PZE

Termin dodatkowy

CZĘŚĆ USTNA

3 – 19 czerwca

przeprowadzana w szkołach macierzystych wg harmonogramów ustalonych przez PZE

CZĘŚĆ PISEMNA

3 – 19 czerwca

przeprowadzana w ośrodkach

wg harmonogramów ustalonych przez CKE


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Przekazanie świadectw do szkół zastępców PZE

Egzamin maturalny

Przekazanie świadectw

termin główny i dodatkowy

28 czerwca 2013 r.


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny zastępców PZE

Termin poprawkowy

CZĘŚĆ USTNA

26 – 30 sierpnia

przeprowadzana w szkołach macierzystych wg harmonogramów ustalonych przez PZE

CZĘŚĆ PISEMNA

27 sierpnia

przeprowadzana w szkołach macierzystych


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Przekazanie świadectw do szkół zastępców PZE

Egzamin maturalny – termin poprawkowy

Przekazanie świadectw

termin poprawkowy

13 września 2013 r.


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

8 maja zastępców PZE

7 maja

Egzamin w części pisemnej

 • język polski – pp

 • wiedza o tańcu – pp i pr

 • matematyka – pp

 • historia muzyki – pp i pr

Dystrybucja – w godz. od 5.00 do 7.30


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

9 maja zastępców PZE

Egzamin w części pisemnej

Dystrybucja – w godz. od 5.00 do 7.30

 • język angielski – pp i pr

 • język angielski dla klas dwujęzycznych

 • język polski – pr

 • matematyka – pr


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

13 maja zastępców PZE

 • wos – pp i pr

 • filozofia – pp i pr

 • chemia – pp i pr

 • biologia – pp i pr

 • historia – pp i pr

 • geografia – pp i pr

 • j. mniejszości (białoruski, litewski, ukraiński) – pp i pr

 • arkusze na egzaminy zdawane w języku obcym (matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka i certyfikaty hiszpańskie)

Egzamin w części pisemnej

Dystrybucja – w godz. od 5.00 do 7.30


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

20 maja zastępców PZE (arkusze pp i pr)

 • fizyka i astronomia

 • j. łaciński i kultura antyczna

 • informatyka

 • historia sztuki

 • język francuski, język francuski dla klas dwujęzycznych

 • język hiszpański, j. hiszpański dla klas dwujęzycznych

 • język niemiecki, język niemiecki dla klas dwujęzycznych

 • język rosyjski, język rosyjski dla klas dwujęzycznych

 • język włoski

Egzamin w części pisemnej

Dystrybucja – w godz. od 5.00 do 7.30


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Odbiór przesyłki

Materiały egzaminacyjne (liczba zgodna z zamówieniem) odbiera PZE lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego w obecności innego członka tego zespołu

Rezerwa:

 • jeśli szkoła zamówiła arkusze (każdego rodzaju z osobna, nie łącznie):

 • od 1 do 50 - otrzyma 1 arkusz rezerwowy

 • powyżej 51 - otrzyma 2 arkusze rezerwowe

 • Ta sama zasada dotyczy płyt CD na egzamin z języka obcego nowożytnego


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Odbiór przesyłki

Materiały egzaminacyjne należy przeliczyć natychmiast po dostarczeniu ich przez dystrybutora

W przypadku stwierdzenia, że przesyłka została uszkodzona lub/i zawiera niewłaściwą liczbę materiałów egzaminacyjnych, PZE powiadamia dyrektora OKE i dystrybutora - dostarcza brakujące arkusze i materiały egzaminacyjne w ramach procedury awaryjnej

PZE zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części ustnej zastępców PZE

Przekazanie zestawów zadań

Materiały zostaną przekazane na szkoleniach zastępców PZE

Olsztyn

Elbląg

Białystok

Ełk

Suwałki

Łomża


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części ustnej zastępców PZE

Przekazanie zestawów zadań

Liczba zestawów zadań

do 45 zdających

o5zestawów więcej

powyżej 45 zdających

równa 50

PZE, w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy liczba zestawów jest odpowiednia do liczby zdających i zabezpiecza je przed nieuprawnionym ujawnieniem, w przypadku niezgodności –informuje OKE


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części ustnej zastępców PZE

Przekazanie zestawów zadań – język obcy nowożytny

W pakiecie z zestawami przekazywanymi przez OKE będą znajdowały się zestawy do przeprowadzenia egzaminu

bez określenia poziomu

na poziomie podstawowym

i rozszerzonym


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części ustnej zastępców PZE

Przedmiotowy zespół egzaminacyjny

Przedmiotowy zespół egzaminacyjny

Przewodniczący ZE*

(egzaminator wpisany do ewidencji OKE z zakresu egzaminu maturalnego

z danego języka)

Członek ZE

(nauczyciel danego języka)

*W przypadku języka obcego nowożytnego – osoba, która ukończyła szkolenie uzupełniające dla kandydatów na przewodniczących zespołów przedmiotowych


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Przedmiotowy zespół egzaminacyjny zastępców PZE

Egzamin w części ustnej

Ważne, aby:

 • żadna z osób wchodzących w skład zespołu egzaminacyjnego nie prowadziła ze zdającymi zajęć z danego przedmiotu w ostatnim roku nauki (dotyczy tylko zdających, którzy w danym roku szkolnym ukończą szkołę)

 • co najmniej jedna z tych osób to osoba zatrudnionaw innej szkole lub placówce


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części ustnej zastępców PZE

Bibliografia

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:

przyjmuje od zdających – nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego:

bibliografię wykorzystaną do opracowania tematu

informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, które zdający zamierza wykorzystać podczas prezentacji

skreśla z listy zdających ww. egzaminy osoby, które nie złożyły

bibliografii w wyznaczonym terminie i informuje je o tym fakcie


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części ustnej zastępców PZE

Dostosowanie szczegółowych kryteriów wypowiedzi ustnej

W serwisie ISA udostępniono Kryteria oceniania egzaminu ustnego z języka polskiego dla absolwentów, którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Ww. kryteria dostosowano zgodnie z punktem XIII Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/13 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Zadania PZE

PZE odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu w szkole oraz za realizację zadań wynikających z przepisów dotyczących jego przeprowadzenia, m.in.:

informuje uczniów/absolwentów o zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego; zapoznaje ich z obowiązującymi harmonogramami

powołuje zespół egzaminacyjny, spośród którego powołuje przedmiotowe zespoły egzaminacyjne i zespoły nadzorujące

przeprowadza szkolenie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Zadania PZE

W każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem:

sprawdza, czy materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone (w przypadku naruszenia zawiesza część pisemną egzaminu – informuje OKE)

przekazuje przewodniczącym ZN materiały egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu (w obecności przedstawicieli zdających)

nadzoruje prawidłowy przebieg egzaminu w poszczególnych salach egzaminacyjnych (interweniuje w sytuacjach szczególnych – np.: podejmuje decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu)


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Zadania zespołu nadzorującego

Pracą zespołu nadzorującego (ZN) kieruje przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN), który m.in.:

odbiera od PZE, w obecności przedstawicieli zdających, materiały egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu

o godzinie wyznaczonej przez PZE wpuszcza zdających do sali egzaminacyjnej wg kolejności na liście OKE

zleca członkom ZN sprawdzenie tożsamości zdających (świadectw) oraz rozdanie każdemu zdającemu naklejek kodujących


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Zadania ZN

dopilnowuje, aby zdający potwierdził podpisem na liście zdających fakt sprawdzenia poprawności numeru PESEL lub w przypadku błędu w numerze PESEL – skorygowania go na liście

dopilnowuje, aby zdający nie wnosili żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i innych niedozwolonych materiałów i przyborów

(zakaz dotyczy zdających, członków ZN oraz obserwatorów)


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Zadania ZN

rozmieszcza członków ZN w sali w sposób zapewniający możliwość nadzorowania wszystkich zdających

przypomina zdającym o:

sprawdzeniu kompletności arkusza (wymienia wadliwe arkusze na kompletne – nie wykonuje kserokopii)

zakodowaniu arkusza i karty odpowiedzi

zapoznaniu się z Instrukcją dla zdającego

zasadach zachowania się podczas egzaminu

zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Przebieg egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu (jego części) – godzina ustalona przez dyrektora CKE

członkowie ZN rozdają materiały egzaminacyjne zdającym, którzy sprawdzają kompletność arkusza i kodują arkusz


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Przebieg egzaminu

Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym

(zgodny z rozporządzeniem MEN)

liczy się od momentu zakończenia czynności organizacyjnych i zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym

w przypadku języków obcych nowożytnych i wiedzy o tańcu odtworzenie nagrania z płyty CD/DVD następuje bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Przebieg egzaminu

Podczas egzaminu w sali przebywają tylko osoby upoważnione

Członkowie ZN czuwają nad prawidłowym przebiegiem egzaminu

Przewodniczący ZN dwukrotnie przypomina o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają taki obowiązek):

po raz pierwszy przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań

po raz drugi – na 10 minut przed zakończeniem czasu


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Przebieg egzaminu

Zakończenie pracy przed upływem przeznaczonego czasu (wcześniej niż 10 minut):

zdający zgłasza ten fakt przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki i zamyka arkusz

przewodniczący ZN (lub wyznaczony przez niego członek ZN) – odbiera pracę i sprawdza, czy zdający zaznaczył odpowiedzi na karcie – w przypadku, gdy tego nie dokonał – poleca je przenieść (jeśli nie minął jeszcze czas przeznaczony na egzamin)


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Czynności ZN po przeprowadzonym egzaminie

Wszystkie czynności związane z pakowaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego wraz z członkami tego zespołu wykonują w obecności co najmniej jednego przedstawiciela zdających.

Do bezpiecznych kopert należy zapakować wyłącznie arkusze egzaminacyjne wypełnione przez zdających*


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Czynności ZN po przeprowadzonym egzaminie

*W przypadku, gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje jego odpowiedzi – do bezpiecznej koperty należy zapakować:

arkusz zdającego

arkusz nauczyciela wspomagającego (zakodowany i opisany: arkusz nauczyciela wspomagającego);

nagranie przebiegu egzaminu utrwalone na nośniku zapisu elektronicznego.


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Czynności ZN po przeprowadzonym egzaminie

Członkowie ZN:

odbierają prace od zdających, sprawdzają poprawność kodowania

porządkują prace zdających (układają zgodnie z listą OKE) i pakują je do bezpiecznych kopert:

w przypadku egzaminu z informatyki i egzaminu z języków obcych nowożytnych (PR) pakują arkusze egzaminacyjne do bezpiecznych kopert po każdej części egzaminu

oddzielnie pakują arkusze egzaminacyjne zdających z każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu

oddzielnie pakują prace zdających, którzy pisali arkusze niestandardowe lub korzystali z komputera lub pomocy nauczyciela wspomagającego


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Czynności ZN po przeprowadzonym egzaminie

opisują kopertę zwrotną umieszczając w odpowiednich polach informacje:

2013

nazwa przedmiotu z podaniem poziomu

i części egzaminu

(j. angielski PR cz. II)

MATEMATYKA PP

A 1

25

oddzielnie na każdy poziom/część egzaminu

2 z 3


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Czynności ZN po przeprowadzonym egzaminie

umieszczają na kopercie dodatkowy napis w przypadku, gdy:

zdający pisał pracę na komputerze – praca pisana na komputerze

zdający korzystał z pomocy nauczyciela wspomagającego –praca przy pomocy nauczyciela wspomagającego

podpisują listy zdających egzamin

porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne

wypełniają i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Czynności ZN po przeprowadzonym egzaminie

Przewodniczący zespołu nadzorującego:

zakleja koperty zwrotne

uzupełnia listę zdających, wpisując symbol potwierdzenia oddania arkusza (√), informacje o nieobecnych (nie ukończył szkoły, nie zgłosił się, laureat, przerwano egzamin)

sporządza protokół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej

przekazuje PZE zapakowane arkusze egzaminacyjne i dokumentację egzaminacyjną


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Czynności PZE po przeprowadzonym egzaminie

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:

sporządza w wersji elektronicznej protokół zbiorczy z danego przedmiotu i przesyła go do OKE

przygotowuje dokumentację egzaminacyjną do przekazania do POP


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części ustnej zastępców PZE

Przekazanie wyników do OKE

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:

wprowadza wyniki zdających do aplikacji Hermes i niezwłocznie przesyła je do OKE

OKE umieszcza serwisie ISA listy z wynikami indywidualnymi zdających wraz z załączonym do nich Protokołem zbiorczym części ustnej egzaminu maturalnego

protokół stanowi spójny dokument wraz z listami wyników indywidualnych zdających i zastępuje zał. nr 8 do Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części ustnej zastępców PZE

Przekazanie wyników do OKE


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części ustnej zastępców PZE

Przekazanie wyników do OKE


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części ustnej zastępców PZE

Przekazanie wyników do OKE

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:

drukuje listy indywidualnych wyników wraz z Protokołem zbiorczym

sprawdza wprowadzone wyniki (muszą być zgodne z protokołami indywidualnymi części ustnej egzaminu maturalnego

wydrukowany i podpisany dokument przekazuje nie później niż 2 dni po zakończeniu części ustnej egzaminu w szkole


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części ustnej zastępców PZE

Przekazanie wyników absolwenta skierowanego na egzamin

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:

przekazuje dyrektorowi szkoły macierzystej potwierdzoną kopię protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego absolwenta skierowanego na egzamin

Dyrektor szkoły macierzystej

wprowadza wyniki do aplikacji Hermes

dalej postępuje jak dyrektor szkoły, który przyjął absolwenta


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części ustnej zastępców PZE

Przekazanie zestawów zadań po egzaminie

PZE przesyła do OKE (nie później niż 2 dni po zakończeniu części ustnej egzaminu w szkole), razem z Protokołem zbiorczym i kopią Protokołu przekazania zestawów, wszystkie zestawy zadań do części ustnej przekazane przez OKE.

W przypadku, gdy w szkole będą absolwenci, którzy otrzymają zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym lub/i absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu w terminie poprawkowym – PZE zachowuje zestawy do czasu przeprowadzenia ww. egzaminów i przesyła je wraz z dokumentacją egzaminacyjną po ich przeprowadzeniu.


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej zastępców PZE

Wykaz materiałów przekazywanych do OKE


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej i ustnej zastępców PZE

Dokumentacja pozostająca w szkole


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej i ustnej zastępców PZE

Dokumentacja pozostająca w szkole


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin w części pisemnej i ustnej zastępców PZE

Przekazywanie materiałów egzaminacyjnych

Przekazanie materiałów egzaminacyjnych (prac zdających i dokumentacji egzaminacyjnej) po przeprowadzonych egzaminach nastąpi w punktach odbioru prac zgodnie z ustalonym harmonogramem (szczegóły w Biuletynie informacyjnym)

Arkusze egzaminacyjne, ze względu na zachowanie tajemnicy egzaminacyjnej, należy przekazywać do punktów odbioru prac zgodnie z ustalonym harmonogramem – nie wcześniej!


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny zastępców PZE

termin dodatkowy

Kto ma prawo przystąpić?

Zdający, który z powodu szczególnych przypadków zdrowotnychlub losowych nie przystąpił do części ustnej lub pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

Kto składa wniosek i do kogo?

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie); do dyrektora szkoły macierzystej, najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, dyrektor przekazuje go najpóźniej następnego dnia do OKE

Kto wyraża zgodę?

Dyrektor OKE w Łomży po rozpatrzeniu udokumentowanego wniosku (dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem)


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny zastępców PZE

termin dodatkowy

Kto informuje absolwenta o decyzji dyrektora OKE?

dyrektor szkoły macierzystej (informacja dotycząca złożonego przez niego wniosku oraz o miejscu i terminie przeprowadzenia egzaminu zarówno w części ustnej, jak i pisemnej

Jeżeli zdający zdaje egzamin maturalny w warunkach i formie dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych, dyrektor szkoły dołącza do wniosku informację o przysługujących mu warunkach i formie dostosowania.


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny zastępców PZE

termin dodatkowy – przekazanie wyników po egzaminie w części ustnej

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:

sporządza protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego (zał. 8 do Procedur)

kopiuje i potwierdza za zgodność z oryginałem protokoły indywidualne przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego

przesyła drogą pocztową do OKE w Łomży protokół zbiorczy wraz z załączonymi kopiami protokołów indywidualnych przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny zastępców PZE

termin poprawkowy

Kto może przystąpić?

absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i nie zdał wyłącznie jednego z nich w części ustnej lub w części pisemnej, ponadto żaden z jego egzaminów nie został unieważniony

Kiedy i jak zgłasza wolę przystąpienia?

7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż do 5 lipca 2013 r.) składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenieo ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny zastępców PZE

termin poprawkowy

Zgłaszanie absolwentów

W serwisie ISA nie później niż do 3 lipca 2013 r. zostaną wystawione listy absolwentów uprawnionych do zdawania egzaminu w sesji poprawkowej w poszczególnych szkołach

PZE wykreśla z listy uprawnionych osoby, które nie złożyły oświadczenia o woli ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym i przesyła ją do OKE w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników (nie później niż do 8 lipca 2013 r.)


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny zastępców PZE

termin poprawkowy – przekazanie wyników po egzaminie w części ustnej

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:

sporządza protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego (zał. 8 do Procedur)

przesyła drogą pocztową do OKE w Łomży protokół zbiorczy wraz z Listą indywidualnych wyników egzaminu maturalnego w części ustnej pobraną z serwisu ISA


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny zastępców PZE

Ważne informacje

Egzamin w jednej sali (nie dotyczy przedmiotów, w których wykorzystywany jest sprzęt audiowizualny)

decyzja PZE (sposób przeprowadzenia opisany w instrukcji wewnątrzszkolnej)

ZN wypełnia jeden protokół przebiegu egzaminu – prace z pp i pr – pakowane oddzielnie

Zdający, którzy uzyskali zgodę na dostosowanie warunków i formy egzaminu powinni pisać egzamin w oddzielnej sali


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny zastępców PZE

Ważne informacje – dostosowania

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Konsultacje w zakresie dostosowań – Dorota Mościcka

86/47 37 120-122 w. 26


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny zastępców PZE

Ważne informacje – dostosowania

Zgłaszanie zdających, u których zdiagnozowano dyskalkulię

zgłoszenia na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej należy kierować do wicedyrektora OKE Grażyny Klimuszko na adres wicedyrektor@oke.lomza.pl

w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zdającego oraz numer PESEL


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny zastępców PZE

Ważne informacje

Zwolnienia laureatów i finalistów olimpiad

olimpiada znajduje się w wykazie na rok 2013 (ogłoszonym przez dyrektora CKE)

absolwent zgłosił chęć zdawania danego przedmiotu w deklaracji maturalnej

w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy uzyskali tytuł laureata/finalisty olimpiady z przedmiotu nauczanego w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, zwolnienie z egzaminu z danego przedmiotu nie obejmuje dodatkowych zadań zdawanych w części pisemnej w danym języku


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny zastępców PZE

Ważne informacje – unieważnienia

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnia egzamin w przypadku:

stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego

wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego

zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę innym zdającym


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny zastępców PZE

Ważne informacje – unieważnienia

Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE unieważnia egzamin w przypadku:

stwierdzenia podczas sprawdzania niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdających

stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu

zastrzeżeń zgłoszonych przez zdających dotyczących naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny zastępców PZE

Ważne informacje

W przypadku niezdania egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów można przystąpić ponownie do egzaminu w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w terminie jego przeprowadzania.

W celu podwyższenia wyniku lub zdania przedmiotu dodatkowego można przystąpić do egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny zastępców PZE

Ważne informacje

Udostępnianie arkuszy do wglądu

Prawo wglądu do sprawdzonego i ocenionego arkusza egzaminacyjnego ma wyłącznie zdający na pisemny wniosek skierowany do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży (wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej komisji: www.oke.lomza.pl


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny zastępców PZE

Ważne informacje

Przekazanie świadectw

Świadectwa dojrzałości zostaną dostarczone przez OKE do punktów odbioru zaświadczeń, których wykaz znajduje się w Biuletynie informacyjnym

odbiór świadectw z punktów odbioru nastąpi w dniu 28 czerwca 2013 r. w godzinach od 9.00 do 12.00

świadectwa odbieraPZE lub upoważniona przez niego osoba (upoważnienie, pieczęć szkoły)


Szkolenie przewodnicz cych zespo w egzaminacyjnych i zast pc w pze

Egzamin maturalny 2013 zastępców PZE

Powodzenia na egzaminach !