1 / 27

PROJEKT „SZKOŁA WSPÓŁPRACY”

PROJEKT „SZKOŁA WSPÓŁPRACY”. „Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy”. O projekcie.

woods
Download Presentation

PROJEKT „SZKOŁA WSPÓŁPRACY”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PROJEKT „SZKOŁA WSPÓŁPRACY”

 2. „Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy”

 3. O projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 4. „SZKOŁA WSPÓŁPRACY” Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

 5. „SZKOŁA WSPÓŁPRACY” Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

 6. „SZKOŁA WSPÓŁPRACY” Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

 7. „SZKOŁA WSPÓŁPRACY” • Wspólnie wypracowane standardy współpracy przyczynią się w najbliższym czasie do wprowadzenia zmian legislacyjnych oraz funkcjonowania szkół i przedszkoli na zasadzie dobrych praktyk.

 8. DEBATA PODSTAWOWE PYTANIE DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU: Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”?

 9. Pytanie 1 JAKA JEST NASZA SZKOŁA? - Co w niej cenimy? - Co nam przeszkadza? - Jak się w niej czujemy?

 10. Jaka jest nasza szkoła? Co w niej cenimy? - komunikatywność - zainteresowanie dobrem szkoły i ucznia - kameralność w szkole - zaangażowanie kolegów - partnerstwo - osoby zarządzające - otwartość na zmiany - współpracę między przedmiotowcami - możliwość dokształcania - możliwość wypowiadania własnego zdania - spokój i przyjazną atmosferę - bezpieczeństwo - konstruktywne rozwiązywanie konfliktów - życzliwość - chęć niesienia pomocy

 11. Co nam przeszkadza? - konflikty - brak zaangażowania niektórych jednostek - biurokracja - niekompetencja - nieżyczliwość jednostek - brak komputerów w salach - zbyt duża ilość wyjść -brak przepływu informacji - brak własnego miejsca do pracy - brak konsekwencji u niektórych nauczycieli

 12. Jak się w niej czujemy? Bardzo dobrze Dobrze Bezpiecznie Różnie

 13. Co utrudnia nam współpracę? Ze względów osobistych - charakter - zazdrość - niesprawiedliwość - nic - dużo pracy, mało czasu - biurokracja - nadwrażliwość - sympatie, antypatie - przemęczenie - szybkie zniechęcenie - brak zrozumienia ze strony innych osób

 14. Co utrudnia nam współpracę? Z przyczyn niezależnych ode mnie - charakter, zazdrość - brak sprawiedliwości - słaby przepływ informacji - biurokracja - postawa rodziców i uczniów, którzy nie wymagają od siebie nic a od nauczycieli wszystkiego - nadmiar obowiązków - brak czasu - brak funduszy - różne charaktery i podejścia ludzi - część nauczycieli nie stosuje wzmocnień pozytywnych, negatywnie ocenia na forum klasy - brak zaangażowania - postawa roszczeniowa rodziców i nauczycieli - narzucane przez ministerstwo bezsensowne działania (brak stabilności w oświacie)

 15. Pytanie 2 JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA W SZKOLE? (relacje trzech grup: uczniów, rodziców i nauczycieli)

 16. Pytanie 3 W JAKIM STOPNIU CZUJEMY SIĘ WSPÓŁODPOWIEDZIALNI ZA NASZĄ SZKOŁĘ? - wygląd zewnętrzny - wyniki nauczania - zajęcia dodatkowe - bezpieczeństwo - imprezy i działania okazjonalne - wizerunek - aktywność w środowisku lokalnym - stronę internetową

 17. Pytanie 4 JAK MOŻEMY WSPÓŁDZIAŁAĆ, ANGAŻOWAĆ SIĘ W ŻYCIE SZKOŁY? Jakich efektów oczekujemy?

 18. Jak możemy współdziałać? - współpraca przy organizacji imprez, konkursów, wyjazdów - wprowadzanie innowacji - uczestnictwo pracach zespołów - częsty kontakt nauczycieli z rodzicami - wymiana doświadczeń - wspólne ustalanie godzin zajęć dodatkowych - polepszenie współpracy nauczyciel – rodzic (przepływ informacji) - większe zaangażowanie nauczycieli nie wychowawców - zapoznawanie się z wiadomościami umieszczanymi na stronie internetowej i w kronice - dbać o miłą i przyjazną atmosferę - doskonalić umiejętności interpersonalne - motywowanie do podejmowania większych inicjatyw - usprawnić przepływ informacji - dobry podział zadań - współpraca z rodzicami w kwestii bezpieczeństwa

 19. EFEKTY: - integracja - wymiana doświadczeń - łatwość wykonywania działań - zaangażowanie uczniów w życie szkoły - brak sytuacji konfliktowych - umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów - lepsze wyniki nauczania - zmiana postaw (dzięki współpracy z rodzicami) - poczucie uczniów, że są naprawdę ważni - widoczne zaangażowanie w pracę wychowawczą , pomoc uczniom

 20. Pytanie 5 CO MOŻEMY I CHCIELIBYŚMY ZMIENIĆ W NASZEJ SZKOLE – DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE? W jakiej szkole chcielibyśmy uczyć, gdyby nic nie ograniczało naszej wyobraźni?

 21. . Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie? - poprawić kontakty z rodzicami - poprawić przekaz informacji dyrekcja – nauczyciele - rodzice – uczniowie - atrakcyjne koła zainteresowań - zwiększenie odpowiedzialności uczniów i rodziców - zapraszanie specjalistów - przydzielanie wychowawstwa - oddzielny pokój do pracy dla nauczycieli

 22. W jakiej szkole chcielibyśmy uczyć, gdyby nic nie ograniczało naszej wyobraźni? - bezpiecznej, bez przemocy - przyjaznej dla wszystkich - w mało liczebnych klasach - gdzie jest mniej biurokracji a więcej środków finansowych - gdzie uczniowie wybierają przedmioty, które ich interesują - z większą ilością wyjazdów, zielonych szkół - z uczniami, którzy chcą się uczyć - rozwijającej pasje - nacisk na umiejętności - szkole, która daje stabilne miejsce pracy - gdzie dużo się rozmawia, - z pokazami doświadczalnymi - w szkole bez ocen i bez notatek

 23. c.d. - mniej hałasu - z rodzicami i nauczycielami chętnymi do współpracy - lepiej wyposażonej - gdzie wszyscy się angażują - z lepszą komunikacją - bez narzekania - z szafkami na książki - gdzie wykorzystuje się pracę metodą projektu w ramach godzin - gdzie wzmacnia się pozytywnie uczniów - gdzie uczniowie są bardziej zaangażowani w proces dydaktyczny - z innym ustawieniem ławek

More Related