Download
projekt szko a wsp pracy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJEKT „SZKOŁA WSPÓŁPRACY” PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJEKT „SZKOŁA WSPÓŁPRACY”

PROJEKT „SZKOŁA WSPÓŁPRACY”

114 Views Download Presentation
Download Presentation

PROJEKT „SZKOŁA WSPÓŁPRACY”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROJEKT „SZKOŁA WSPÓŁPRACY”

 2. „Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy”

 3. O projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 4. „SZKOŁA WSPÓŁPRACY” Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

 5. „SZKOŁA WSPÓŁPRACY” Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

 6. „SZKOŁA WSPÓŁPRACY” Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

 7. „SZKOŁA WSPÓŁPRACY” • Wspólnie wypracowane standardy współpracy przyczynią się w najbliższym czasie do wprowadzenia zmian legislacyjnych oraz funkcjonowania szkół i przedszkoli na zasadzie dobrych praktyk.

 8. DEBATA PODSTAWOWE PYTANIE DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU: Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”?

 9. Pytanie 1 JAKA JEST NASZA SZKOŁA? - Co w niej cenimy? - Co nam przeszkadza? - Jak się w niej czujemy?

 10. Jaka jest nasza szkoła? Co w niej cenimy? - komunikatywność - zainteresowanie dobrem szkoły i ucznia - kameralność w szkole - zaangażowanie kolegów - partnerstwo - osoby zarządzające - otwartość na zmiany - współpracę między przedmiotowcami - możliwość dokształcania - możliwość wypowiadania własnego zdania - spokój i przyjazną atmosferę - bezpieczeństwo - konstruktywne rozwiązywanie konfliktów - życzliwość - chęć niesienia pomocy

 11. Co nam przeszkadza? - konflikty - brak zaangażowania niektórych jednostek - biurokracja - niekompetencja - nieżyczliwość jednostek - brak komputerów w salach - zbyt duża ilość wyjść -brak przepływu informacji - brak własnego miejsca do pracy - brak konsekwencji u niektórych nauczycieli

 12. Jak się w niej czujemy? Bardzo dobrze Dobrze Bezpiecznie Różnie

 13. Co utrudnia nam współpracę? Ze względów osobistych - charakter - zazdrość - niesprawiedliwość - nic - dużo pracy, mało czasu - biurokracja - nadwrażliwość - sympatie, antypatie - przemęczenie - szybkie zniechęcenie - brak zrozumienia ze strony innych osób

 14. Co utrudnia nam współpracę? Z przyczyn niezależnych ode mnie - charakter, zazdrość - brak sprawiedliwości - słaby przepływ informacji - biurokracja - postawa rodziców i uczniów, którzy nie wymagają od siebie nic a od nauczycieli wszystkiego - nadmiar obowiązków - brak czasu - brak funduszy - różne charaktery i podejścia ludzi - część nauczycieli nie stosuje wzmocnień pozytywnych, negatywnie ocenia na forum klasy - brak zaangażowania - postawa roszczeniowa rodziców i nauczycieli - narzucane przez ministerstwo bezsensowne działania (brak stabilności w oświacie)

 15. Pytanie 2 JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA W SZKOLE? (relacje trzech grup: uczniów, rodziców i nauczycieli)

 16. Pytanie 3 W JAKIM STOPNIU CZUJEMY SIĘ WSPÓŁODPOWIEDZIALNI ZA NASZĄ SZKOŁĘ? - wygląd zewnętrzny - wyniki nauczania - zajęcia dodatkowe - bezpieczeństwo - imprezy i działania okazjonalne - wizerunek - aktywność w środowisku lokalnym - stronę internetową

 17. Pytanie 4 JAK MOŻEMY WSPÓŁDZIAŁAĆ, ANGAŻOWAĆ SIĘ W ŻYCIE SZKOŁY? Jakich efektów oczekujemy?

 18. Jak możemy współdziałać? - współpraca przy organizacji imprez, konkursów, wyjazdów - wprowadzanie innowacji - uczestnictwo pracach zespołów - częsty kontakt nauczycieli z rodzicami - wymiana doświadczeń - wspólne ustalanie godzin zajęć dodatkowych - polepszenie współpracy nauczyciel – rodzic (przepływ informacji) - większe zaangażowanie nauczycieli nie wychowawców - zapoznawanie się z wiadomościami umieszczanymi na stronie internetowej i w kronice - dbać o miłą i przyjazną atmosferę - doskonalić umiejętności interpersonalne - motywowanie do podejmowania większych inicjatyw - usprawnić przepływ informacji - dobry podział zadań - współpraca z rodzicami w kwestii bezpieczeństwa

 19. EFEKTY: - integracja - wymiana doświadczeń - łatwość wykonywania działań - zaangażowanie uczniów w życie szkoły - brak sytuacji konfliktowych - umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów - lepsze wyniki nauczania - zmiana postaw (dzięki współpracy z rodzicami) - poczucie uczniów, że są naprawdę ważni - widoczne zaangażowanie w pracę wychowawczą , pomoc uczniom

 20. Pytanie 5 CO MOŻEMY I CHCIELIBYŚMY ZMIENIĆ W NASZEJ SZKOLE – DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE? W jakiej szkole chcielibyśmy uczyć, gdyby nic nie ograniczało naszej wyobraźni?

 21. . Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie? - poprawić kontakty z rodzicami - poprawić przekaz informacji dyrekcja – nauczyciele - rodzice – uczniowie - atrakcyjne koła zainteresowań - zwiększenie odpowiedzialności uczniów i rodziców - zapraszanie specjalistów - przydzielanie wychowawstwa - oddzielny pokój do pracy dla nauczycieli

 22. W jakiej szkole chcielibyśmy uczyć, gdyby nic nie ograniczało naszej wyobraźni? - bezpiecznej, bez przemocy - przyjaznej dla wszystkich - w mało liczebnych klasach - gdzie jest mniej biurokracji a więcej środków finansowych - gdzie uczniowie wybierają przedmioty, które ich interesują - z większą ilością wyjazdów, zielonych szkół - z uczniami, którzy chcą się uczyć - rozwijającej pasje - nacisk na umiejętności - szkole, która daje stabilne miejsce pracy - gdzie dużo się rozmawia, - z pokazami doświadczalnymi - w szkole bez ocen i bez notatek

 23. c.d. - mniej hałasu - z rodzicami i nauczycielami chętnymi do współpracy - lepiej wyposażonej - gdzie wszyscy się angażują - z lepszą komunikacją - bez narzekania - z szafkami na książki - gdzie wykorzystuje się pracę metodą projektu w ramach godzin - gdzie wzmacnia się pozytywnie uczniów - gdzie uczniowie są bardziej zaangażowani w proces dydaktyczny - z innym ustawieniem ławek