zdravotnictv terapie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zdravotnictví - terapie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zdravotnictví - terapie

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 70
Download Presentation

Zdravotnictví - terapie - PowerPoint PPT Presentation

wilton
166 Views
Download Presentation

Zdravotnictví - terapie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zdravotnictví - terapie • chorobně se dělící buňky se častěji dělí a měly by proto být na záření citlivější než buňky zdravé - nemusí to být ale zcela pravda (není v nich obecně tolik kyslíku) • pravděpodobnost buněčné inaktivace vzrůstá s energií předávanou jednotlivým buňkám - pro různé druhy buněk může být tato pravděpodobnost značně rozdílná lze použít: • elektromagnetické záření (g, RTG) Þradioterapie • těžké nabité částice Þhadronová terapie • elektrony - nepoužívá se • (radioaktivní lázně - zvýšená přirozená aktivita pomáhá léčit zejména nemoci pohybového ústrojí - Jáchymov,...)

 2. Výskyt nádorů a úspěšnost léčby • Nádorová onemocnění jsou 2. nejčastější příčinou úmrtí (Evropa, ČR) • lze očekávat, že v nejbližších letech bude ve vyspělých zemích postižen tímto onemocněním během svého života každý třetí občan. • v 58% případů je nádorový proces v době jeho diagnostikování v lokalizovaném stadiu a při léčbě se uplatňují především chirurgické a radioterapeutické postupy ČR: • odhaleno téměř 60.000 případů/rok • umírá 28.000 osob/rok (asi 25% všech úmrtí) • Celkem žije téměř 285 tisíc osob, u kterých byl novotvar zjištěn • Evropa - daří se vyléčit 45% pacientů • vyléčením se rozumí pětileté přežití bez příznaků této choroby.

 3. Radioterapie nádorových onemocnění • používá se při kurativní léčbě (vede k úplnému vyléčení pacienta) nádorových onemocnění v lokalizovaném stadiu • u pokročilejších stadií se využívá(někdy v kombinaci s chemoterapií) jako paliativní prostředek (jen léčba následků) • Podíl na léčbě (dnes 40% vyléčených případů) se v blízké budoucnosti zvýší • nové radioterapeutické metody • při zavádění nových diagnostických procedur a skríningových metod bude více nádorových onemocnění odhaleno již v iniciálním stadiu (radioterapie velmi účinná) • Cílem je likvidace nádorového ložiska při co nejmenším současném poškození okolních zdravých tkání - nesmí se překročit toleranční dávka zdravých tkání • Poškození zdravých tkání lze významně snížit • ozařováním z více směrů. • frakcionované ozařování, - celková dávka se rozdělí do většího počtu frakčních dávek, které se aplikují přibližně v denních intervalech zpravidla po dobu tří až pěti týdnů - využívá příznivého poměru tzv. kumulativního biologického účinku na nádorovou tkáň a na tkáň zdravou, která má větší regenerační schopnost

 4. využívá se ozařování pomocí g (60Co) nebo RTG (brzdné) záření (z LINACu) místa ležící před cílovou oblastí jsou jednotlivými svazky ozářena zpravidla více než vlastní ložisko. Pro mnohé nádory ležící v těsné blízkosti kritických orgánů vede radioterapie konvenčními svazky k vysokému riziku nepřípustného poškození těchto struktur Evropa: 20 000 pacientů na 10 000 000 obyvatel ročně ozařováno radioterapií Typy ozáření: zdroj záření mimo tělo (externí svazek, g nůž, IMRT) zdroj záření uvnitř těla (brachyterapie) Externí svazek radioizotopy - aplikujíse tam, kde je vhodné použít jejich přesně danou energii záření přirozená spolehlivost a malé nároky na údržbu Lineární urychlovač -zdroj RTG záření správná činnost se musí kontrolovat denně paprsek lze přesněji zaměřit a měnit jeho energii přístroj mimo dobu používání nezáří Radioterapie, Externí svazek Současný stav (2002) u nás a v EU

 5. e- produkované LINACem interagují s terčíkem z těžkého kovu a produkují RTG (brzdné) záření - to je kolimováno a ozařuje nádor svazek e- lze pomocí EM pole různě vychylovat Þozáření RTG zářením úzkým svazkem z mnoha stran Þdovoluje ozáření nádoru větší dávkou typicky 6-10 svazků Použitelné na: rakovina prostaty mozkové nádory (glioblastomas, gliomas,...) i metastatické nádory slinivky nádory jater (metastases, hepatocellular carcinoma) rakovina hlavy a krku (hrtan, jazyk, dutiny, ústa,...) rakovina plic Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT)

 6. ČR Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) – CyberKnife (2010)

 7. Cena za CyberKnife

 8. Leksellův gama nůž • 1. v roce 1967 ve Stockholmu (idea od Larse Leksella - stereotactic radiosurgery) • používá se k léčení mozkových nádorů • skládá se z pohyblivého operačního stolu a z velké ocelové ozařovací hlavice, která obsahuje 201 zářičů 60Co ve formě proutků • systém clon zajistí kolimaci záření do jednoho místa s přesností 0.1 mm • dávka záření g zničí v krátkém okamžiku přesně vymezený a ostře ohraničený kousek tkáně • terapie trvá 5 až 30 minut (celá procedura včetně předchozího zobrazení tkání a cév v mozku a radiofyzikálních výpočtů asi 3 až 5 hodin) • díky peněžní sbírce má ČR v nemocnici Na Homolce • použití pro zhoubné i nezhoubné nádory Omezení: • není vhodný pro velké terčíky (3-4 cm) • ztrácí schopnost šetřit okolní tkáň pro velké množství terčíků • není používán mimo hlavu (symetrie)

 9. Leksellův gamma-nůž v ČR • pracoviště Leksellova gama nože v Nemocnici Na Homolce funguje od r. 1992 • Na světě je asi 260 (v 70 nemocnicích?) na světě – většinou v USA a v Japonsku. V Evropě jich je zatím méně než deset. • v roce 2002 a poté i 2006 prošel nůž kompletní modernizací za 20 mil. Kč (a 50 mil. Kč) • v letech 1992 – 2002 zde bylo léčeno 4 263 pacientů, u nichž bylo provedeno 4 683 ozařovacích výkonů • v posledních letech kolem 800 zákroků ročně • léčebný zákrok g nožem je v ČR hrazen zdravotním pojištěním- platba činí zhruba 44 000 Kč za výkon (?) • Od r. 2010 nahrazen zcela novým nožem (cena 150 mil. Kč)

 10. Brachyradioterapie (ozařování zblízka) • brachy= řecky „malá vzdálenost“ • je to typ radioterapie • je používáno u relativně malých a dobře přístupných nádorových ložisek • zdroj záření se zavádí do bezprostřední blízkosti nádoru • např. do pochvy při ozařování nádorů děložního hrdla nebo do průdušek při nádorech, které zužují průdušku a znesnadňují dýchání) nebo ve formě jehel či drátů přímo do nádorového ložiska • např. do nádoru prsu nebo konečníku  • zdokonalení představuje tzv. afterloading: do cílové oblasti či tělesné dutiny se nejprve zavede hadička, která se přesně nastaví; do ní se pak na stanovenou dobu zavádí vlastní zářič • používají se zářiče: 60Co, 137Cs, 192Ir(dříve i 226Ra - nevýhoda - vzniká Rn) • zářiče mají tvar jehel, nebo tub • u nás např. Masarykův onkologický ustav v Brně

 11. RBE a OER relativně vůči fotonům Důležitými veličinami pro popis účinků zážení na tkáň jsou i Relative Biological Effectiveness (RBE) • podíl dávky referenčního typu záření (obvykle 250 keV g) vůči dávce záření, jež nás zajímá, při stejném bilogickém účinku • pro stejné použité záření je RBE funkcí vyšetřovaného biologického systému a referenčního záření • RBE pro g i p velice podobné Oxygen enhancement ratio (OER) • poměr dávek v tkáni bez O2vůči tkáni s O2vedoucí ke stejnému biologickém účinku • asi 10% nádorů je hipoxidních

 12. RBE a OER (větší obrázek)

 13. RBE Data for CHO-K1 cell line irradiated by photons (blue curve) and carbon ions (red curve).

 14. Vztah RBE a jakostního faktoru Q Ta samá veličina (jen v jiných jednotkách) (jedna se používá pro dozimetrii a druhá v lékařství) RBE - čím je větší hustota ionizace tím je větší hustota poškození DNA a reparační mechanizmy nejsou schopny fungovat v dostatečné míře(je to ve skutečnosti trošku složitější) LET by a charged particle in water ? vztah mezi a Q

 15. OER Přítomnost molekulárního kyslíku silně ovlivňuje biologický efekt některých typů záření • kyslík musí být přítomen během expozice, nebo nejméně během života volných radikálů (10-5 s) • kyslík fixuje (vytváří trvalé) poškození způsobené radikály - při absenci kyslíku mohou být tato poškození opravena (nemá vliv na přímé účinky záření) • už malé množství kyslíku má velký vliv - 0.5% kyslíku způsobuje poloviční citlivost mezi hypoxickou oblastí a plně okysličenou tkání • v nádorech jsou místa s nedostatkem kyslíku - je to dáno nedostatečně prokrvenou tkání • OER (RTG)  3 při velkých dávkách a zřejmě méně ( 2) při dávce 0.5 to 2 Gy • OER klesá s rostoucími ionizačními ztrátami (LET) • OER se přibližuje k jedničce (žádný efekt) pro LET  160 keV/mm • OER pro n je  1.6

 16. Hadronová terapie • Most patients are treated by X-rays. World-wide there are 10,000 linacs and 4 million patients a year treated. • Hadron therapy (Bragg peak) suggested by Bob Wilson in Radiology47, 487 (1946) • Pioneered in Berkeley and Harvard.

 17. p a lehké ionty odevzdají největší část energie v úzké oblasti tzv. Braggova vrcholu Poloha Braggova maxima dána energií částic. jeho šířka často menší než rozměr nádoru lze rozšířit použitím speciálních filtrů, nebo ozářením „meandrovitým“ způsobem navíc minimální boční rozptyl hadronová terapie je lepší než IMRT asi 1% pacientů ozařovaných radioterapií (200 pacientů/10 mil. obyvatel) pro dalších 10% lepší kontrola ozařování Hadronová terapie (II)

 18. Hadronová terapie (III) • pro doběh 25 cm: Ep = 200 MeV, E12C = 4500 MeV • největší výhoda -lze použít v blízkosti citlivých orgánů • p a g interagují s DNA dominantně nepřímo pomocí radikálů x pro 12C už je důležitá i přímá interakce s DNA (větší LET) • C zanechá 23x více energie než p se stejným doběhem • přímá interakce s DNA je významná pro LET > 20 keV/mm • C má tuto ionizaci na posledních 5 cm dráhy (He na posledním 1 mm) • čím větší ionizační ztráty, tím horší reparace DNA • lze sledovat ozáření pomocí PET(dopadající kladné ionty dávajívzniknout b+ radioaktivním jádrům)

 19. Hadronová radioterapie vs. IMRT výhodou hadronové terapie je, že nedochází k ozáření „za objektem“ a tím k menší zátěži zdravé tkáně

 20. Hadronová terapie Svět • As of August 2013, there were 43 particle therapy facilities in the world, representing a total of 121 treatment rooms available to patients on a regular basis. • They are located in Canada, China, Czech Republic, France, Germany, Italy, Japan, South Korea, Poland, Russia, South Africa, Sweden, Switzerland, the UK and the US. • 28% of the proton therapy facilities are located in the US and 23% are located in Japan and more than 96,537 patients had been treated ČR • Protonové centrum Na Bulovce (www.ptc.cz) je vybaveno špičkovou technologií belgické společnosti IBA (Ion BeamApplication) • Pracoviště má k dispozici cyklotron(230 MeV protony) a 5 ozařoven, tři z nich pracují s pohyblivým svazkem (tzv. gantry), jedna se svazkem pevným a jedna místnost je určena pro ozařování nádorů oka. • K dispozici je CT, NMR, PET/CT

 21. Protonové centrum Praha (podle wikipedie) Protonové centrum Praha (www.ptc.cz) • Vlastníkem centra je společnost IMMORENT PTC, s.r.o. ze skupiny Erste Group Immorent • Projekt za 4,2 miliardy Kč financovala Erste Group Immorent, která do něj vstoupila poté, co se bratrům Laštovkovým v roce 2006 podařilo získat smlouvu o smlouvě budoucí s nuceným správcem VZP • V dubnu 2006 uzavřel tehdejší nucený správce VZP Antonín Pečenka za pojišťovnu smlouvu o smlouvě budoucí, která VZP zavazuje po dobu 15 let hradit Protonovému centru léčbu 1650 jejích klientů ročně při ceně 26 tisíc Kč za jedno ozáření. Uvážíme-li, že každý pacient potřebuje průměrně 22–25 ozáření, jedná se o kontrakt v celkové výši až 16 miliard Kč. • Nucenou správu, která trvala od listopadu 2005do května 2006, na VZP uvalil tehdejší ministr zdravotnictví David Rath a do funkce nuceného správce dosadil svého náměstka Pečenku, který měl prověřit a zlepšit hospodaření pojišťovny. Pečenka později v Protonovém centru několik let působil. Nakonec se však s majiteli centra rozešel a v roce 2012 založil konkurenční firmu Proton centrum Praha s.r.o., jejímž cílem by mohlo být centrum převzít, když se k tomu naskytne příležitost.

 22. Použití 12C • výhody použití 12C • lepší kyslíkový poměr než u p • při ozařování lze snížit počet frakcí, do kterých je celková aplikovaná dávka rozdělena(20-30 sezení pro g, pro 12C stačí méně než 10)Þsnižují se ekonomické náklady Þzvyšuje kapacita příslušného centra Þsnižuje se celková léčebná náročnost z pohledu pacienta (menší celková aplikovaná dávka) • to give 12 Gy in a single stage (three entry points) and so treat a patient in simply one visit (as is done at HIMAC). This should be contrasted with X-rays where the dose delivered in one location, and in one visit, is only 1/3 Gy. • nevýhody 12C • větší magnetická rigidita • vyšší cena

 23. Ionizační ztráty těžkých nabitých částic (12C) v závislosti na energii SOBP = Spread Out Bragg Peak celý nádor by měl dostat dostatečnou dávku, aby se předešlo redicivě Ionizační ztráty v závisosti na energii částice - popsány Bethe-Blochovou formulí

 24. zařízení pro léčbu očních nádorů (Villigen - project OPTIS) více než 3000 pacientů Zařízení na hadronovou terapii - foto

 25. schéma gantry Zařízení na hadronovou terapii - foto (II)

 26. http://ptcog.web.psi.ch/patient_statistics.html http://www.klinikum.uni-heidelberg.de Total numbers of patients for facilities in and out of operation:

 27. p-mají výrazné Braggovomaximum kromě obvyklého mechanismu jsou p--mezony na konci dráhy zachyceny v jádrech atomů (v tkáni např. v 12C, 16O, 14N) při záchytu p- jádrem dojde k reakci s p(p- + p+® n + 140MeV) a uvolní se energie  140MeV (vyšší než BN) excitované jádro se rozštěpí zpravidla na a-částice, d, n a p (u těžších jader se mezi fragmenty vyskytují i 6Li nebo 12C) např. u C dochází k reakci p- + 12C ® 2a + 3n + p, přičemž částice a odnášejí kinetickou energii cca 30MeV a neutrony cca 70MeV (zbylých 40MeV se spotřebuje na překonání vazbové energie jádra). zabrzděním těchto fragmentů se v daném místě předá značná ionizační energie p- vznikají při ostřelování jader terčíku (např. C, Be) p urychlenými na energievětší než asi 500MeV dosah p- o energiích 50-100MeV v tkáni činí cca 10-25cm. zařízení v Los Alamos, Vancouveru, Villigenu - celkem asi 1200 pacientů nedosáhlo se lepších výsledků než u „konvenční terapie“  zastaveno Radioterapie mezony p

 28. Cena Leksellův gamma nůž • pořizovací cena  3-7x106 USD • cena vyšetření  7 500 - 9 500 USD (na jednoho pacienta) IMRT • pořizovací cena  3-10x106 USD za CyberKnife (USA,Anglie,Indie) • cena vyšetření  10 000-30 000 USD (na jednoho pacienta) Hadronová terapie • pořizovací cena 3 - 5 mld Kč (protony) – viz dříve • roční provoz  200 mil Kč  jeden pacient je asi 500 000 Kč • u nás předpoklad 1200 pacientů/rok • HIMAC (12C) - pořizovací cena 350 mil. USD (10 mld. Kč) • A p facility costs $100M to $200M to construct, and costs of treatment range up to $100,000 per patient, twice as much as contemporary radiation therapy, and up to four times as much as surgery, brachytherapy, and other options. (wikipedia) – comparison probably depends on the type of tumor

 29. Cena • Na zdravotnictví ročně padne přes 200 miliard korun. • Právě o posouzení nákladů přitom především jde. Výdaje na zdravotnictví narostly od roku 1990 o 190 miliard korun, příjmy přitom budou v souvislosti se stárnutím populace spíše klesat. Podle propočtů Komerční banky má v roce 2025 na účtech zdravotních pojišťoven oproti nynějšku chybět 56 miliard korun. Nadstandard, který to měl řešit, se přitom nerozjel. • Stát musí stanovit, jakou cenu je za lidský život možné platit. Podobně to ostatně udělala už řada jiných států, a Světová zdravotnická organizace k tomu dokonce vydává i návod: medicínská technologie by výměnou za rok kvalitního života neměla stát více než trojnásobek HDP na hlavu příslušné země. To je v kontextu české ekonomiky něco přes milion korun.

 30. kvalitativní obrázek závislosti některých procesů v závislosti na aplikované dávce množství přeživších buněk v závislosti na aplikované dávce

 31. izotop 10B má oproti ostatním (přirozeným) izotopům vyskytujícím se v těle výrazně větší průřez pro záchyt tepelných neutronů navíc při záchytu tepelného n v 10B dochází k reakci (n,a), zatímco v ostatních izotopech k reakci (n,g) účinné průřezy některých izotopů pro záchyt tepelných neutronů Boron Neutron Capture Therapy (BNCT)

 32. Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) • do nádorového ložiska se pomocí vhodné sloučeniny, která se přednostně vychytává a akumuluje v nádorové tkáni, naváží vhodné atomy, jejichž jádra mají vysoký s pro záchyt n • používá se 10B - velký s pro tepelné n, resp. jeho sloučeniny BSH (merkaptododekarborát sodný), či BPA (dihydroxyboralfenylalanin) • připravené nádorové ložisko se ozáří svazkem epitermálních n ( 1 eV - 1 keV), které se při průchodu tkání zpomalují a jsou zachycovány v jádrech 10B při reakci n + 10B ®7Li (0.84 MeV) + 4He (1.45 Me7) + g (0.48 MeV) • vzniklé ionty mají v tkáni velmi malý doběh - Li  5 mm a He 9 mm, takže ionizační energie je předávána prakticky pouze příslušným nádorovým buňkám • metoda je zatím zkoušena u mozkových nádorů glioblastomů, s poměrně slibnými výsledky • Japonsko, USA, Petten, Studsvik, Finsko, ČR

 33. Sloučeniny 10B 4-Borono-L-fenylalanin (BPA) 10B merkaptododekaborát sodný (BSH)

 34. BNCT - foto schéma zařízení na měření množství 10B v látce - PGNAA

 35. Stav metody BNCT ve světě • zatím (s výjimkou Japonska) ve fázi klinických testů (Švédsko a Finsko - jsou po formální (legislativní) stránce jsou dále) •  Společný projekt EU (Petten) :  asi 30 pacientů a Finsko:  asi 50 pacientů • jediná pracoviště v provozu • Japonsko: asi 100 pacientů (pracoviště zavřena) •  USA: asi 80 pacientů • byla 2 pracoviste MIT a BNL (obě uzavřena) • ČR - Řež ozařováno 5 pacientů (+ na 5 studována farmakokinetika) • všechno nádory na mozku (gliblastoma multiforme - nejmalignejší nádorové onemocnění s malou dobou prežití), u kterých nelze použít jiné metody • ve světě se zkoušela i pro nádory kůže • z fyzikalního hlediska jsou vhodnější pro tuto metodu než mozkové nádory • ale zde existují víceméně úspěšné alternativní možnosti • potřeba nových sloučenin

 36. rychlé n s energií 20-50 MeV mohou být kolimovány přesně na terčík během zpomalování je 5 - 10 %rychlých n zpomaleno natolik, že mohou být zachyceny 10B vliv na zdravou tkáň? rakovina prostaty a plic University of Washington Medical Center Karmanos Cancer Center/Wayne State University (KCC/WSU) in Detroit BNCT s rychlými n

 37. Radioizotopová terapie • aplikujeme-li do organismu RA látku, vstoupí do metabolického procesu způsobem, který je dán chemickou formou látky - její farmakokinetikou; podaří-li se označit vhodným radionuklidem látku, která se selektivně vychytává a akumuluje v nádorové tkáni, můžeme dostat velmi efektivní způsob radiační likvidace tumoru "zevnitř". • pro většinu nádorových procesů bohužel takovou vhodnou látku nemáme • významnou výjimkou je karcinom štítné žlázy - thyroidální nádorové buňky si zpravidla zachovávají schopnost vychytávat a akumulovat jód • aplikujeme-li tedy radioaktivní jód 131I (perorálně ve formě jodidu sodného), vychytává se tento radionuklid v nádorových buňkách štítné žlázy (stejně jako neaktivní jód), a to i ve vzdálených metastázách. • záření beta 131I (t1/2 = 8d), má v tkáni dolet 3-4 mm, a likviduje nádorovou tkáň "zevnitř", a tedy selektivně, při minimální radiační zátěži okolních zdravých tkání • pro terapii karcinomu štítné žlázy se aplikuje aktivita cca 7 GBq radiojódu

 38. Celková dávka For curative (radical) cases, the typical dose for a solid epithelial tumor ranges from 60 to 80 Gy, while lymphoma tumors are treated with 20 to 40 Gy. Preventative (adjuvant) doses are typically around 45 - 60 Gy in 1.8 - 2 Gy fractions (for Breast, Head and Neck cancers respectively.) Rozdělování dávky The total dose is fractionated (spread out over time) in order to give normal cells time to recover. In the USA and Europe, the typical fractionation schedule for adults is 1.8 to 2 Gy per day, five days a week. (In the northern United Kingdom, fractions are more commonly 2.67 to 2.75 Gy per day, which eases the burden on thinly spread resources.) For children, a typical fraction is 1.5 to 1.7 Gy per day, reducing the chance and severity of late-onset side effects. Aplikace - dávka

 39. Lázně Jáchymov :-) • Lázně Jáchymov jsou první radonové lázně na světě. I dnes mezi ostatními vynikají svým vysokým obsahem radonu ve vodě. Podle oficiálních údajů lázní je tato koncentrace dokonce největší na světe. Tím pádem je na veškeré ozdravné procedury pohybového ústrojí potřeba mnohem menší množství vody a kratší čas. • Radonová voda blahodárně působí především na nemoci pohybového ústrojí, revmatické bolesti, Bechtěrevovu chorobu (tuhnutí páteře) a poúrazové stavy. Radon je ve zdejší vodě ve vysokém množství, skvěle proniká kůží a ozařuje klouby a všechna problematická místa, čímž startuje léčebné procesy.

 40. Trocha historie radiační terapie • The concept of therapeutic radiation was invented by Wilhelm Conrad Rontgen when he discovered that the x-ray (discovered 1895) was a powerful and effective tool with which to treat cancer. • The field of radiation therapy began to grow in the early 1900s largely due to the work of Marie Curie, who discovered the radioactive elements Po and Ra. This began a new era in medical treatment and research. Ra was used in various forms until the mid-1900s when Co and Cs units came into use. • Medical linear accelerators have been developed since the late 1940s. • With Godfrey Hounsfield’s discovery of computed tomography (CT), three-dimensional planning became a possibility and created a shift from 2-D to 3-D radiation delivery; CT-based planning allowed physicians to directly measure the dose delivered to the patient's anatomy based on axial tomographical images. • In the last few decades, the advent of new imaging technologies, e.g., magnetic resonance imaging (MRI) in the 1970s and PET in the 1980s, as well as new radiation delivery and visualization productshas moved radiation therapy from 3-D conformal to IMRT and eventually to IGRT (4-D) - Image-guided radiation therapy = the process of frequent imaging, during a course of radiation treatment - in the near future. These advances have resulted in better treatment outcomes and less side effects.

 41. THE END

 42. Výskyt zhoubných nádorů (na 100 000 obyvatel) Úmrtnost na zhoubné nádory (na 100 000 obyvatel)

 43. Prices for Conventional, Natural, Alternative or Holistic Tumour / Tumor / Cancer Therapy / Treatment in Germany The following prices are presented to give you a clear and (almost) definite idea of the costs you would be facing if you decide to have an operation or other medical treatment done in Germany. They are based on the assumption that there will be no serious complications and that there are no serious risk factors involved (e.g. extreme obesity, underlying other diseases, very old age etc.) that might create additional potentially costly challenges for the German doctors and hospitals. Prices do include our organisational fees, but they do not cover travel expenses, costs for hotels, costs for hiring translators etc. Please note that not all of our German partners will be able to offer these prices, which is why all price quotations should be regarded as "starting from". If you decide to go to one particular hospital, we will have to confirm for you if that prticulr hospital is able to perform the required procedure at the quoted price or if it might charge a slightly higher price. This price list is currently under preparation. Quotes will be available shortly. BRAIN TUMOUR SURGERY Gamma Knife Surgery: 11500 EUR or USD (? 7360) Open Skull Tumour Surgery: from 15000 EUR or USD (? 9600) CYCLE OF CHEMOTHERAPY In hospital: 8000-10000 Euros In outpatients facility: price to be made available shortly HYPERTHERMIA TREATMENT CYCLE In hospital: from 15.000 EUR (including hospital stay of 3 weeks, usually 3 -4 cycles are required) In outpatient facility: price to be made available shortly

 44. Cost studies have shown that when compared to conventional neurosurgery, the Gamma Knife is much less expensive. It eliminates lengthy post-surgical hospital stays and expensive medication. In addition, there are virtually no post-surgical disability and convalescent costs with this procedure. At present, IMRT is applied primarily to prostate, head and neck, breast, and esophageal cancers and to those brain tumors close to sensitive structures such as the eye. Its availability is expanding rapidly: whereas in 1998, only 4% of radiation oncology facilities provided IMRT, in 2003, 38% did. 15 Also, considerable work is being devoted to make IMRT usable in other cancers such as those in the lung and abdomen, where motion is a problem.

 45. Hadronová terapie ve světě www.particle.cz/medicine

 46. Modulace svazku:Pasivní rozptyl www.particle.cz/medicine

 47. Modulace svazku:Aktivní skenování www.particle.cz/medicine

 48. Technické požadavky • dosah ve tkáni • nádory očí 2-3,5 cm • oblast hlavy a krku 2-10 cm • uvnitř těla 2-25 cm • potřebná maximální energie • protony 220-250 MeV • ionty až 400 MeV/u • posun Braggova maxima (1-3 mm) → kroky změny energie (0,5-1 MeV) • velikost ozařovacího pole • dávková rychlost → tok částic • urychlovače • cyklotron (IBA, Accel) • synchrotron (PIMMS, PRAMES, Optivus) • gantry • aktivní skenování www.particle.cz/medicine