procesn subjekty astn ci n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

- PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Procesní subjekty Účastníci . Účastníci – pojem . Současná koncepce civilně procesního práva neumožňuje vytvoření jednotné definice pojmu „účastník řízení“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - willard


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
astn ci pojem
Účastníci – pojem
 • Současná koncepce civilně procesního práva neumožňuje vytvoření jednotné definice pojmu „účastník řízení“.
 • Demokratické právní státy – pojem „strany řízení“ – řízení sporná a „účastník řízení“ – řízení nesporná. (v ČR strany pouze v rozhodčím řízení)
 • Můžeme pouze vymezit jako „ty procesní subjekty, o jejichž právech je v řízení jednáno.“ - pojem účastenství.
astn ci zen pojem
Účastníci řízení - pojem

Pojem účastenství (v širším slova smyslu) – všechny instituty civilně procesního práva, které souvisí s postavením účastníků:

 • Definice účastníků
 • Způsobilosti účastníků
 • Zastoupení účastníků
 • Věcná legitimace + záměna a přistoupení účastníka
 • Změna účastníků – procesní nástupnictví
 • Vedlejší a hlavní intervence
 • Účastenství pro určitý úsek řízení
astn ci zen pojem1
Účastníci řízení - pojem
 • Jednotné vymezení pojmu v teorii civilně-procesního práva není možné.
 • Existují zákonné definice účastníků řízení:
 • Tři „základní definice“ účastníků řízení – nalézací řízení
 • „Zvláštní definice účastníků řízení“ – pro jiné druhy civilního procesu
astn ci z konn definice z kladn
Účastníci – zákonné definice- základní
 • Tři definice účastníků v nalézacím řízení
 • 1. definice – pro sporné řízení

§ 90 o.s.ř. Účastníky řízení jsou žalobce a žalovaný.

Žalobce – ten, kdo podal žalobu. Žalovaný je ten, koho žalobce za žalovaného v žalobě označil – procesní pojem účastníka řízení.

astn ci z konn definice z kladn1
Účastníci – zákonné definice- základní
 • 2. a 3. definice pro nesporná řízení:
 • Materiální pojetí účastníků – jejich postavení je dáno jejich postavením v hmotněprávní sféře.
 • Nelze je kombinovat na jeden druh řízení – přednost má druhá, teprve není-li, použije se třetí.

§ 94 odst. 2 o.s.ř. (druhá) Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, které zákon za účastníky označuje. – pro řízení, která je možno zahájit jen na návrh (výjimkou je dědictví).

astn ci z konn definice z kladn2
Účastníci – zákonné definice- základní

Definice, která odkazuje na další ustanovení zákona – pro stanovení okruhu účastníků konkrétního řízení je nutné aplikovat příslušnou normu pro dané řízení (např. § 194 o.s.ř. – pro řízení o povolení uzavřít manželství)

Zjistí-li soud, že jedná s někým, kdo není účastníkem – jednat s ním přestane.

astn ci z konn definice z kladn3
Účastníci – zákonné definice-základní
 • § 94/1 (třetí) – V řízeních, která je možno zahájit i bez návrhu jsou účastníky řízení navrhovatel a ti, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno. V řízení o neplatnost nebo existenci manželství jen manželé.
 • Zjistí-li soud, že jedná s někým, o jehož právech se v řízení nejedná – usnesením jeho účast ukončí.
astn ci z konn definice zvl tn
Účastníci – zákonné definice-zvláštní
 • § 74 odst. 2 o.s.ř. – předběžná opatření a zajištění důkazu:

Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu. + zvláštní definice pro předběžné opatření dle § 76b o.s.ř.

 • § 250a o.s.ř. – pro řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem: Účastníky řízení jsou žalobce a ti, kdo byli účastníky v řízení před správním orgánem.
astn ci z konn definice zvl tn1
Účastníci – zákonné definice-zvláštní
 • § 255 odst. 1 o.s.ř. – vykonávací řízení:

Účastníky řízení jsou oprávněný a povinný.

 • § 36 EŘ pro exekuční řízení:

Účastníky řízení jsou oprávněný a povinný.

 • § 14 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení:

Účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.

z konn definice astn k nejednotnost pr vn pravy
Zákonné definice účastníků – nejednotnost právní úpravy
 • Aktuální právní úprava nedodržuje sama svá pravidla terminologického odlišení sporného a nesporného řízení:
 • § 200f o.s.ř. – Řízení ve věcech kapitálového trhu:

„ Účastníky řízení jsou Komise jako žalobce a ti, koho Česká národní banka v návrhu označí jako žalované.“

 • § 193a o.s.ř. – Řízení o navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí:

Účastníky řízení jsou:

 • ten, jehož právo na péči o dítě, vykonávané podle právního řádu státu, v němž dítě mělo svůj obvyklý pobyt bezprostředně před přemístěním nebo zadržením, bylo porušeno (žalobce),
 • b) ten, kdo právo na péči o dítě, vykonávané podle právního řádu státu, v němž dítě mělo svůj obvyklý pobyt bezprostředně před přemístěním nebo zadržením, porušuje (žalovaný),
 • dítě.
astn ci zp sobilosti
Účastníci - způsobilosti
 • Můžeme chápat jako předpoklady účastenství.
 • Rozeznáváme:
 • Způsobilost být účastníkem řízení (procesněprávní subjektivita) – určuje obecně, kdo může být účastníkem řízení
 • Procesní způsobilost (způsobilost samostatně jednat před soudem) – určuje obecně, kdo může před soudem jednat sám a kdo prostřednictvím zástupce
astn ci zp sobilosti1
Účastníci - způsobilosti

Způsobilost být účastníkem řízení

 • o.s.ř. odkazuje do hmotného práva.
 • §19 o.s.ř. Má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnost, a dále ten, komu ji zákon přiznává.
 • Mají:
 • fyzické osoby – narozením, nasciturus, pozbývají smrtí
 • Právnické osoby – vznikem, pozbývají zánikem
 • Stát
astn ci zp sobilosti2
Účastníci - způsobilosti

+ „zvláštní subjekty“, které nemají hmotněprávní subjektivitu, ale o kterých tak stanoví zákon – např. státní zastupitelství, orgán policie dle § 200p o.s.ř., volební komise dle § 200x o.s.ř.- procesněprávní subjektivita je širší

 • Způsobilost být účastníkem je procesní podmínkou – je-li při zahájení řízení dán její nedostatek – je neodstranitelný a vede k zastavení řízení.
astn ci zp sobilosti3
Účastníci - způsobilosti

Procesní způsobilost

 • o.s.ř. odkazuje do hmotného práva.
 • Má každý v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (§ 20).
 • Fyzické osoby – v plném rozsahu zletilostí nebo uzavřením manželství

- nezletilí – rozumová a volní vyspělost odpovídající věku – pojistka v § 23 rozhodnutí předsedy senátu

astn ci zp sobilosti4
Účastníci - způsobilosti
 • Právnické osoby – vznikem, osoby oprávněné jednat jménem : § 21 o.s.ř.:
 • Statutární orgán (tvoří-li více osob – předseda nebo jím pověřený člen),
 • Zaměstnanec (člen) – pověřený statutárním orgánem,
 • Vedoucí odštěpného závodu nebo organizační složky zapisované do OR – ve věci týkající se závodu nebo složky,
 • Prokurista, může-li dle prokury jednat samostatně.
 • Stát – jeho jménem jednají subjekty v § 21a o.s.ř.
 • Obce a vyšší územně samosprávné celky – osoby oprávněné jednat § 21b o.s.ř.
 • Procesní podmínka, nedostatek vždy odstranitelný.
astn ci zastoupen
Účastníci - zastoupení
 • Na základě zákona:

Procesně nezpůsobilý účastník – nezletilé děti (zákon o rodině – rodiče), osoba zbavená nebo omezená způsobilosti k právním úkonům – opatrovník ustavený soudem (opatrovnické řízení)

x

§ 23 ZASTOUPENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY SENÁTU

astn ci zastoupen1
Účastníci - zastoupení

2. Na základě rozhodnutí:

 • Procesně nezpůsobilé osoby – fyzická, je-li zde nebezpečí z prodlení, právnická – nemá-li osobu oprávněnou jednat jejím jménem a je zde nebezpečí z prodlení
 • Procesně způsobilé – brání překážka účasti, např. pobyt není znám, nepodařilo se doručit na známou adresu v cizině, nemá postulační způsobilost, neznámý dědic zůstavitele, nebyl-li dosud stanoven okruh dědiců apod.
 • Osoby, které nemohou svá práva bránit – např. vyšetřovanému, nezvolí-li si zástupce sám.
astn ci zastoupen2
Účastníci - zastoupení
 • Opatrovníkem lze ustanovit advokáta, jinou osobu jen s jejím souhlasem.
 • Zákon může stanovit okruh osob, ze kterých soud opatrovníka primárně vybírá – např. § 187 – řízení o způsobilosti k právním úkonům.

X

 • Ustanovení zástupce z řad advokátů, jestliže je to třeba k ochraně zájmů účastníka, který splňuje předpoklady pro osvobození od SP. – na žádost účastníka.

Soudem ustanovený opatrovník má stejné postavení jako zástupce na základě procesní plném moci.

astn ci zastoupen3
Účastníci - zastoupení

3. Na základě plné moci:

Plná moc – prostá – pro určité úkony nebo procesní – pro celé řízení

Plnou moc lze udělit písemně nebo ústně do protokolu.

S výjimkou § 26 a § 26a o.s.ř. může být zástupcem jen fyzická osoba.

V téže věci může mít účastník jen jednoho zástupce. Zvolením jiného zástupce se má za to, že vypověděl plnou moc dosavadnímu zástupci.

Podpisy na plné moci musí být úředně ověřeny, jen stanoví-li tak zákon nebo rozhodl-li tak předseda senátu.

Plná moc zaniká, nevyplývá-li z ní něco jiného, právní mocí rozhodnutí, kterým bylo skončeno řízení, pro něž byla udělena.

astn ci zastoupen4
Účastníci – zastoupení
 • Advokát

Lze udělit jen procesní plnou moc.

Může se dát zastupovat jiným advokátem, advokátním koncipientem nebo svým zaměstnancem.

 • Notář

Lze udělit jen procesní plnou moc.

V rozsahu svého oprávnění dle NŘ.

Může se dát zastupovat jiným notářem, notářským kandidátem nebo notářským koncipientem.

 • Patentový zástupce

V rozsahu oprávnění dle zákona o patentových zástupcích.

Nelze pro dovolací řízení.

astn ci zastoupen5
Účastníci - zastoupení
 • Obecný zmocněnec

Fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům.

Soud nepřipustí, je-li nezpůsobilý k řádnému zastupovaní nebo vystupuje-li v různých věcech opětovně.

 • Odborová organizace

Může svého člena, s výjimkou věcí obchodních.

 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Pro zákonem vymezená řízení, jde-li o věci se v vztahem k cizině.

astn ci zastoupen6
Účastníci zastoupení
 • Stát – za něž jedná ÚZSVM

Zastupuje obec v případech stanovených zvláštním právním předpisem.

Lze udělit pouze procesní plnou moc.

 • Právnická osoba, k jejímž činnostem patří ochrana před diskriminací

Řízení ve věcech ochrany před diskriminací

 • Právnická osoba, k jejímuž předmětu podnikání patří ochran práv dle autorského zákona

Např. pro spory o nárocích vycházejících z autorského zákona

astn ci v cn legitimace
Účastníci – věcná legitimace
 • Věcná legitimace – hmotněprávní vztah účastníka k projednávané věci.
 • S ohledem na pojetí účastenství – má význam ve sporném řízení (v nesporném jen u navrhovatele)
 • Není procesní podmínkou, ale vlastním předmětem řízení - nedostatek vede k zamítnutí žaloby.
astn ci z m na a p istoupen
Účastníci – záměna a přistoupení
 • Řešení nedostatku věcné legitimace (existujícího na počátku řízení):

a) Přistoupení (§ 92 odst. 1 o.s.ř.) - účastník není legitimován sám –na návrh žalobce, souhlas toho, kdo má přistoupit jako žalobce

b) Záměna (§ 92 odst. 2 o.s.ř.)- účastník není legitimován vůbec, je legitimovaná jiná osoba – na návrh žalobce, se souhlasem žalovaného, souhlas toho, kdo má nastoupit jako nový žalobce.

Pouze sporná řízení.

Pro nového účastníka začíná řízení „znovu“.

astn ci procesn legitimace
Účastníci – procesní legitimace
 • Je třeba odlišovat od hmotněprávní – dvojí pojetí:
 • Procesní postavení účastníka – má-li účastník v řízení nějaké procesní postavení, je legitimován takto v řízení vystupovat – činit úkony z tohoto postavení vyplývající – např. označením v žalobě žalobce žalovaného „procesně legitimuje“ mít v řízení postavení tohoto účastníka a činit úkony bez ohledu na jeho věcnou legitimaci
 • Zákonem přiznaná možnost v řízení se s úspěchem domáhat práva, jehož není účastník nositelem v hmotněprávní sféře – např. nejvyšší státní zástupce – popření otcovství
astn ci procesn spole enstv
Účastníci – procesní společenství
 • Tzv. subjektivní kumulace
 • Pouze sporná řízení.
 • Na straně žalované nebo žalující více osob.
 • Různá třídění:
 • aktivní (žalující) x pasivní (žalovaná)
 • dobrovolné x nucené.
 • Zákonné třídění - § 91 – odst. 1
astn ci procesn spole enstv1
Účastníci – procesní společenství
 • Samostatné společenství:
 • každý v řízení jedná sám za sebe
 • o každém účastníku rozhoduje soud samostatným výrokem
 • nerozlučné :
 • hmotněprávní povahou – musí žalovat nebo být žalováni všichni
 • úkon jednoho platí i pro ostatní
 • změna, zpětvzetí žaloby, smír a uznání nároku jen se souhlasem všech
 • odvolání může podat jen jeden z nich
 • soud rozhoduje jedním výrokem
 • např. účastníci řízení o dědictví při žalobě uplatňující nárok k věci spadající do pozůstalosti
astn ci hlavn a vedlej intervence
Účastníci – hlavní a vedlejší intervence
 • Intervenire – „vstoupit do řízení“.
 • Pouze sporná řízení

1. Hlavní intervence:

 • třetí osoba napadne žalobou účastníky probíhajícího sporu
 • uplatní své právo k předmětu sporu – zahájení nového řízení,
 • účastníky – na jedné straně hlavní intervenient, na druhé straně (žalované) účastníci původního řízení
astn ci hlavn a vedlej intervence1
Účastníci – hlavní a vedlejší intervence

2. Vedlejší intervence (vedlejší účastenství):

 • třetí osoba, mající právní zájem na výsledku sporu, vstoupí do probíhajícího řízení
 • Právní zájem = výsledek v řízení se projeví v právní sféře –tj. ovlivní jeho práva a povinnosti.

Právní zájem = majetkový zájem.

 • Stejná práva a povinnosti jako účastník, jedná ale toliko za sebe.
 • Do řízení vstoupí z vlastního podnětu nebo na výzvu účastníka učiněnou prostřednictvím soudu (opověď rozepře – denuntiatio litis)
 • O přípustnosti jeho vstupu rozhoduje soud pouze na návrh.
 • Nelze v řízení o rozvod, neplatnost, neexistenci manželství.
astn ci zen procesn n stupnictv
Účastníci řízení – procesní nástupnictví
 • Tzv. změna účastníků – nutné odlišovat od záměny.
 • Záměna – Byl žalován účastník, který nebyl nositelem věcné legitimace – „bylo nutné ho vyměnit za toho správného.“
 • Změna – v průběhu řízení došlo k přechodu práva a povinnosti, o něž v řízení jde – bylo žalováno „dobře“, ale nositel se změnil.
 • Procesní nástupci jsou povinni přijmout stav řízení, jaký je v době jeho nástupu.
 • V návaznosti na to, zda k přechodu nebo převodu práva došlo univerzální nebo singulární sukcesí.
astn ci zen procesn n stupnictv1
Účastníci řízení – procesní nástupnictví
 • Univerzální sukcese - § 107 o.s.ř.:
 • ztráta způsobilosti být účastníkem řízení po zahájení – fyzická osoba zemře, právnická zanikne
 • v řízení nastane překážka postupu – vznik nedostatku způsobilosti být účastníkem řízení - kterou musí soud řešit ex officio
 • je nutné odlišit od situace, kdy je nedostatek způsobilosti být účastníkem řízení dán již v okamžiku zahájení řízení
 • za zákonem stanovených podmínek možné jednat s procesním nástupcem
 • k nástupnictví dochází ze zákona – sporná i nesporná řízení
 • pokud není možné pokračovat s nástupcem, soud řízení zastaví - není možné rozhodnout ve věci samé.
astn ci zen procesn n stupnictv2
Účastníci řízení – procesní nástupnictví

2. Singulární sukcese – pouze sporná § 107a o.s.ř.:

 • přechod nebo převod práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde, např. žalobce postoupí pohledávku
 • v řízení nenastane nedostatek procesní podmínky ani překážka postupu řízení, ale vznikne nedostatek věcné legitimace (až po zahájení řízení),
 • je možné rozhodnout meritorně.
 • k nástupnictví dochází jen na návrh žalobce.
astn ci astenstv pro ur it sek zen
Účastníci – účastenství pro určitý úsek řízení
 • Osoba zúčastněná na řízení, jedná-li se o jejím dílčím právu – např. svědek – nárok na svědečné, znalec – nárok na znalečné apod.
 • Jinak pouze osoba zúčastněná na řízení – účastní se řízení, ale nemá v řízení práva, jen povinnosti – není procesním subjektem!
e en jednotliv ch situac
Řešení jednotlivých situací

1.4.2008 řízení proti Karlovi zahájeno

28.3.2008 – Pan Karel zemřel

Soud zjistil, že pan Karel zemřel, řízení zastaví – nedostatek způsobilosti být účastníkem řízení, který je dán od počátku

e en jednotliv ch situac1
Řešení jednotlivých situací

Řízení proti Karlovi zahájeno 1.4.2008

Nastala překážka postupu řízení – nedostatek způsobilosti být účastníkem řízení po zahájení - soud postupuje dle § 107 o.s.ř.

Pokračuje s nástupcem

Pan Karel zemřel 8.4.2008

Nepokračuje s nástupcem - zastaví

e en jednotliv ch situac2
Řešení jednotlivých situací

Soud rozhodne o záměně – řízení končí pro pana Karla a „začíná“ pro pana Luďka

1.4.2008 žalován pan Karel

Žalobce zjistí, že měl být žalován pan Luděk

NEDOSTATEK VĚCNÉ LEGITAMCE OD POČÁTKU

Navrhne záměnu dle 92 o.s.ř.

e en jednotliv ch situac3
Řešení jednotlivých situací

Soud připustí změnu dle § 107a o.s.ř. a pokračuje v řízení s panem Luďkem

1.4.2008 žalován pan Karel

10.4.2008 dluh pana Karla v souladu s hmotněprávní úpravou převezme Luděk – ZANIKÁ VĚCNÁ LEGITIMACE KARLA

Žalobce navrhne změnu dle § 107a o.s.ř.