Tato prezentace byla vytvořena
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Orbis pictus 21. století. ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO. 2. část. Subjekty oprávněné provozovat živnost. Živnostenský zákon používá pro označení osob oprávněných provozovat živnost pojmu podnikatel .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - esma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Orbis pictus 21 stolet

Tato prezentace byla vytvořena

v rámci projektu

Orbis pictus

21. stoletíSubjekty opr vn n provozovat ivnost
Subjekty oprávněné provozovat živnost

 • Živnostenský zákon používá pro označení osob oprávněných provozovat živnost pojmu podnikatel .

 • Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba.

 • Podnikatel může být jen jedna osoba, která splňuje všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti.


Orbis pictus 21 stolet

Všeobecné podmínky pro provozování živnosti fyzických osob :

 • dosažení věku 18-ti let

 • plná způsobilost k právním úkonům

 • bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)

 • předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky (doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad)


Orbis pictus 21 stolet

Zvláštní podmínky osob :

 • odborná a jiná způsobilost, pokud je živnostenským zákonem požadována.

  Pokud podnikatel nesplňuje zvláštní podmínky k provozu živnosti, může tento nedostatek nahradit ustanovením odpovědného zástupce.

 • Jeden podnikatel může provozovat více živností,

  má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění.

 • U právnických osob musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce.


Ohl en ivnosti
Ohlášení živnosti osob

 • Ohlásit řemeslnou, vázanou nebo volnou živnost může fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky (trvalý pobyt).

 • Ohlášení je možno podat osobně u jakéhokoliv

 • obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).


Pod n dosti o koncesi
Podání žádosti o koncesi osob

 • Podat žádost o koncesi je oprávněna fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky (trvalý pobyt).

 • Žádost je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).


P ek ky provozov n ivnosti
Překážky provozování živnosti : osob

 • živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno

 • fyzické nebo právnické osoby nemohou provozovat živnost po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. A dále po dobu 3 let, co soud zrušil konkurz proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů

 • fyzická nebo právnická osoba nemůže též po dobu 3 let provozovat živnost, pokud byl vůči ní zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.


Ivnostensk opr vn n
Živnostenské oprávnění osob

 • Živnostenské oprávnění (oprávnění provozovat živnost) vzniká fyzickým a právnickým osobám, pokud splňují požadavky stanovené živnostenským zákonem:

 • u ohlašovacích živností dnem ohlášení nebo pokud je v ohlášení uveden pozdější den, tak tímto dnem

 • u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

 • Průkazem živnostenského oprávnění je živnostenský list, resp. koncesní listina.


Orbis pictus 21 stolet

Ty vystavují živnostenské úřady, které rovněž vedou živnostenské rejstříky, do nichž zapisují podnikatele, kteří

mají živnost v okruhu působnosti příslušného živnostenského úřadu.


Orbis pictus 21 stolet

 • u živnostenské rejstříky, do nichž zapisují podnikatele, kteříohlašovacích živností /pokud jsou splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem/ živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis

 • u koncesovaných živností /pokud jsou splněny všechny náležitosti stanovené živnostenským zákonem/ živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.


Orbis pictus 21 stolet


Orbis pictus 21 stolet

V živnostenském rejstříku jsou zapsány tyto údaje : dnů ode dne podání žádosti a koncesní listinu vydá do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

 • jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, resp. obchodní jméno právnické osoby a její sídlo, IČO

 • předmět podnikání

 • druh živnosti

 • podmínky pro provoz živnosti (pokud byly stanoveny)

 • provozovna a vedlejší provozovny (pokud byly zřízeny)


Orbis pictus 21 stolet


Orbis pictus 21 stolet

 • údaj o tom, zda jsou v provozované živnosti zaměstnáváni zaměstnanci

 • rozhodnutí o úpadku a zrušení úpadku, prohlášení a zrušení konkurzu

 • vstup právnické osoby do likvidace

 • překážky provozování živnosti

 • přehled o uložených pokutách


Orbis pictus 21 stolet

 • Do živnostenského rejstříku může nahlížet každý, kdo osvědčí právní zájem.

 • Živnostenské oprávnění může být vykonáváno na celém území republiky.

 • U živností koncesovaných může živnostenský úřad omezit územní rozsah oprávnění.

 • Podnikatel může provozovat více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění.


Pokra ov n ivnosti po mrt podnikatele
Pokračování živnosti po úmrtí podnikatele kdo osvědčí právní zájem.

 • Zemře-li podnikatel, mohou v živnosti pokračovat až do skončení řízení o projednání dědictví dědicové.

 • Musí však tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu do 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele.

 • Po skončení dědického řízení musí do 1 měsíce oznámit živnostenskému úřadu, že nabyli majetková práva vztahující se k provozování živnosti.

 • Průkaz živnostenského oprávnění jim vydá příslušný živnostenský úřad.


Ivnostensk provozovna
Živnostenská provozovna kdo osvědčí právní zájem.

 • provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována (i stánek, pojízdná prodejna, automat apod.)

 • provozovna musí být způsobilá k provozu příslušné živnosti.

  To posuzují kromě živnostenského úřadu další státní orgány, např. po stránce stavební, bezpečnostní a hygienické


Orbis pictus 21 stolet

 • provozovna musí být viditelně označena kdo osvědčí právní zájem. obchodním jménem (firmou)nebo názvem anebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem (IČO) a popř. také uvedením předmětu podnikání

 • pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny

 • provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí mít vyznačenou prodejní nebo provozní dobu

 • jde-li o prodejnu, u zboží nabízeného k prodeji musí být uvedeny ceny


Orbis pictus 21 stolet

Podnikatelé jsou povinni dodržovat živnostenskoprávní a jiné předpisy, které jim mimo jiné ukládají :

 • dodržovat hygienické zásady a chránit životní prostředí,

 • umožnit zákazníkům, aby si ověřili správnost účtovaných cen a správnost vážení a měření zboží,

 • vydávat zákazníkům na požádání doklady o zakoupení zboží nebo o poskytnutí služby,


Orbis pictus 21 stolet

 • prokazovat kontrolorům původ a způsob nabytí zboží, živnostenskoprávní a jiné předpisy, které jim mimo jiné ukládají :

 • mít v provozovně inspekční knihu, kam kontrolní orgány zapisují výsledky kontrol a uložená opatření k nápravě zjištěných závad,

 • vést řádně účetnictví a plnit povinnosti vůči státu (daně),

 • uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, vzniklou zaměstnancům při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním.


Orbis pictus 21 stolet

Živnostenské oprávnění zaniká : živnostenskoprávní a jiné předpisy, které jim mimo jiné ukládají :

 • smrtí podnikatele (pokud v živnosti nepokračují)

 • zánikem PO

 • uplynutím doby, na kterou byl živnostenský list nebo koncesní listina vydána

 • z podnětu podnikatele (jestliže o to požádá)

 • rozhodnutím živnostenského úřadu (např. podnikatel nesplňuje podmínky provozování živnosti)