Download
8 6 het moderne imperialisme n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
8.6 Het moderne imperialisme PowerPoint Presentation
Download Presentation
8.6 Het moderne imperialisme

8.6 Het moderne imperialisme

774 Views Download Presentation
Download Presentation

8.6 Het moderne imperialisme

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 8.6 Het moderne imperialisme Industrialisatie en imperialisme in de 19e eeuw

  2. Imperialisme • [def.] Imperialisme = het overheersen van andere volken en gebieden / het vormen van een groot wereldrijk (= imperium, Lat.)

  3. Ontwikkeling modern imperialisme Europese kolonialisme van de 16e en 17e eeuw ‘modern imperialisme’ in de 19e eeuw • Overzeese handel werd gedreven in kustgebieden vanuit versterkte plaatsen (factorijen, forten). • De binnenlanden lieten de Europeanen meestal ongemoeid (verovering dient geen economisch doel). • De opkomende industrie schiep een vraag naar grondstoffen en afzetmarkten • De koloniale mogendheden veroverden gebieden die ze gingen exploiteren en besturen

  4. Groot-Brittannië en de koloniale wedloop • In de 19e eeuw is Groot – Brittannië een wereldmacht op zee • G.B is als eiland voor zijn veiligheid en economische belangen altijd afhankelijk geweest van zijn vloot. • Voorheen ging het handelimperialisme vooral om het stichten van handelsposten (langs de kust) • Nu probeerden de grote mogendheden een groot wereldrijk te stichten • Kolonisatie wordt Europese machtsstrijd: koloniën zorgen aanzien / status (deling van Afrika)

  5. Nieuwe kolonies Afrika werd verdeeld tussen Groot – Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, België en Portugal

  6. Spotprent Cecil Rhodes  Titel: ‘The Rhodes Collossus’ (1892) Prent afkomstig uit het Engelse satirische tijdschrift Punch.

  7. Opdeling van Azië • Frankrijk kreeg Indo- China = Vietnam, Laos en Cambodja • Groot-Brittannië had al eerder het enorme Brits India veroverd) • Nederland breidt zijn gezag uit in Nederlands–Indië

  8. Nederlands - Indië VOOR 1870 NA 1870 weinig Nederlandse invloed: • Nederlanders zaten alleen op Java en de Molukken • handel verliep via de plaatselijke vorsten (handelswaar = vooral specerijen) modern imperialisme: • alle eilanden van Indië werden ‘gepacificeerd’. • handelswaar = tabak, rubber, aardolie – producten die nodig waren voor de industrialisatie in Nederland.

  9. De ‘tweede industriële revolutie’ Gevolgen van het modern imperialisme • De industriële ontwikkeling kwam in een stroomversnelling • er kwamen grote concerns + nieuwe industrieën, zoals elektrotechnische, chemische, staal- en olie – industrie. • Er ontstond hierdoor een wereldwijde arbeidsverdeling • koloniën werden leveranciers van agrarische producten en delfstoffen en Europa leverde de koloniën industrieproducten en kapitaal en verzorgde het transport (kolonie gebruikt als afzetmarkt)