html5-img
1 / 11

Werkvorm: Appreciative inquiry: Analyse met hoop

Werkvorm: Appreciative inquiry: Analyse met hoop. Appreciative Inquiry Wat is het?.

Download Presentation

Werkvorm: Appreciative inquiry: Analyse met hoop

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Werkvorm: Appreciative inquiry: Analyse met hoop

 2. Appreciative Inquiry Wat is het? In het dagdagelijkse professionele leven wordt nog al te vaak uitgegaan van het idee dat de mogelijkheden van mensen en organisaties beperkt zijn en dat we realistisch moeten blijven en leren uit onze fouten. Dit is zonder twijfel één van de grootste belemmeringen voor het creatieve vermogen van mensen. De ‘Appreciative Inquiry’ daarentegen wil hier uitbreken en vertrekken van wat succesvol was.

 3. Appreciative Inquiry Hoe werkt het? Ontdek Droom Ons team en onze successen Realiseer Ontwerp

 4. Appreciative Inquiry Hoe werkt het? • Stap 1: Ontdek: De groep zoekt naar projecten uit het verleden die uiterst succesvol waren. Ze analyseren de redenen/factoren/krachten die ervoor zorgden dat deze projecten zo succesvol waren. • Stap 2: Droom: De groep brainstormt over de toekomst. Welke mogelijkheden kunnen deze redenen/factoren/krachten in de toekomst genereren. Hoe zou het project er dan uit zien.

 5. Appreciative Inquiry Hoe werkt het? • Stap 3: Ontwerp: De groep concentreert zicht op de realisatie van dit gewenste toekomstbeeld. Hoe kunnen we de krachten en factoren die ons succesvol maakten in het verleden verder stimuleren. • Stap 4: Realiseer: Prioriteiten en suggesties worden vertaald in een concreet actieplan.

 6. 1. Discoveryfase “verhalen naar boven halen over piekmomenten van mensen en hun organisatie over het kernthema” • Wanneer was u op uw best? • Wanneer was de organisatie/uw team op zijn best? • Wanneer was de organisatie/uw team het meest vitaal? • Wanneer voelde u zich het meest fier deel uit te maken van de VO? “als mensen hun collectieve organisatieverleden op waarde weten te schatten, groeit de hoop voor de toekomst en de potentie om stappen richting die toekomst te zetten”

 7. Interview-ronde: • Vanuit een waarderende benadering • Toon oprechte interesse • Stel veel concretiserende vragen: vertel eens hoe dat verlopen is? Geef eens een voorbeeld van...? • Start bij de anektodiek

 8. Reflectie ronde: • Wat was voor jou de meest waarderende quote in het interview? • Wat was het meest pakkende? • Wat was het meest vitale moment? • Welke drie thema’s zijn jou het meest bijgebleven? • Welke (kleine) ideeën zijn er naar boven gekomen?

 9. 2. Opzet en verloop van de Dreamfase • Stel het is 2013, je wordt wakker, waar wenste je dat … staat? Wat zie je dan? Wat gebeurt er? Door wie? Met welk resultaat? Wat is het meest opvallend veranderd? • Zoek voorbeelden, maak het visueel...

 10. 3. Opzet en verloop van de Designfase “wat is er nodig om deze toekomstvisie te verwezenlijken?” • Bv. Wat hebben we nodig? Hoe gaan we dat doen?

 11. 4. Opzet en verloop van Destinyfase • Actieplan: Eerst brainstormen Juiste acties kiezen uitwerken

More Related