Usmeritve za prostorski razvoj Goriška razvojna regija - PowerPoint PPT Presentation

usmeritve za prostorski razvoj gori ka razvojna regija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Usmeritve za prostorski razvoj Goriška razvojna regija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Usmeritve za prostorski razvoj Goriška razvojna regija

play fullscreen
1 / 13
Usmeritve za prostorski razvoj Goriška razvojna regija
113 Views
Download Presentation
whitley
Download Presentation

Usmeritve za prostorski razvoj Goriška razvojna regija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Usmeritve za prostorski razvoj Goriška razvojna regija 31. maj 2013

 2. Prostorske smernice za RRP • Izhodišče Strategija prostorskega razvoja Slovenije • Priložnost za vključevanje prostorskih vidikov v razvojno vizijo regije in priprava podlag za integralne prostorske investicije • Upoštevanje endogenih potencialov regij, urbanih in podeželskih območij, in tudi omejitev • Specifični poudarek na urbanih območjih v novi kohezijski politiki (5% ERDF sredstev namenjeno mestom oziroma funkcionalnih urbanim območjem) • Urbana območja – oblikovanje integralnih projektov (usklajene ekonomske, socialne in okoljske potrebe v konkretnem prostoru) in njihovo izvajanje v obliki celotne/celovite teritorialne naložbe

 3. Funkcionalna (urbana) območja kot priložnost za učinkovitejši razvoj • Na osnovi trendov in dostopnosti do delovnih mest • Povezovanje za doseganje ekonomije obsega • Sodelovanje več urbanih središč • Komplementarnost povezav med njimi

 4. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Katera središča? Nova Gorica – središče nacionalnega pomena, zaradi izpostavljene lege na zahodni meji ob sodelovanju z Gorico razvoj kot gospodarsko in kulturno središče; kot pomembno regionalno prometno vozliščeUrbano območje Nove Gorice: učinkovitejše povezovanje s sosednjimi naselji – delitev funkcij, javni prometSredišča regionalnega pomena : Ajdovščina, Idrija in TolminMedobčinska središča: Bovec in Cerkno • Razvoj in krepitev središč (zaposlitvena, gospodarska središča): Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin, Bovec, Cerkno in Idrija 4

 5. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Vsebine na urbanih območjih • Prenova stavbnega fonda in degradiranih urbanih območij s ciljem povečanja kakovosti življenja in privlačnosti za gospodarstvo • Javna stanovanja za ranljivejše skupine prebivalstva - na podlagi potreb v širšem funkcionalnem območju določiti stanovanjska območja, območja energetske in funkcionalne prenove stanovanj ali degradiranih urbanih območij • Gospodarske cone - vzpostavljanje večjih gospodarskih con z upoštevanjem prostorskih in drugih kriterijev (1 / razvojna regija), krepitev gospodarskih dejavnosti • Oskrba urbanih območij - storitve javnega pomena /skupne komunalne naprave in omrežja / javni promet / energija /hrana • Razvoj regionalnih središč v prometna vozlišča (potniški terminali in postajališča) – zagotavljanje dobre povezanost vseh prometnih podsistemov, zlasti izboljšanje dostopnosti z javnim potniškim prometom 5

 6. Povezave urbano - ruralno • Oskrba regij z energijo – nadgradnja lokalnih energetskih konceptov v regionalni energetski koncept: OVE in URE, energetska učinkovitost (stavbni fond v mestih in na podeželju, učinkovitejši in čistejši promet) • podpora ohranjanju regionalne identitete - razvoj delovnih mest (potencial za turistične in prostočasne dejavnosti, zmanjševanje pritiskov na turistično preobremenjene dele, prilagajanje turističnih programov in človeških virov posledicam demografskih sprememb): • Območje Idrije, Kras, Trenta, območje vasi pod Čavnom, Vipavska Brda in spodnji del Goriških Brd • Reševanje prostorskih problemov, ki lahko zavirajo gospodarske aktivnosti ali vplivajo na kvalitetno življenja • Vododeficitarnost - kvalitetna vodooskrba prebivalstva in gospodarstva • Podnebne spremembe: prilagajanje na spremenjene razmere (zadrževanje vode na območju) • naravne nesreče (požarna ogroženost)

 7. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Informacija o DPN na območju regije • Državni prostorski načrti na območju Goriške – Pomembno za povezovanje projektov države in regije v partnerski pogodbi (dogovor za razvoj regije) • Najpomembnejši projekti (sklep Vlade RS, september 2012): • DPN za rekonstrukcijo odseka Bača–Dolenja Trebuša • DPN za rekonstrukcijo daljnovoda 2 × 110 kV na delu DV Gorica–Divača (na območju Renč) • DPN za prenosni plinovod Ajdovščina–Šempeter pri Gorici • DPN za prenosni plinovod Kalce–Ajdovščina • DPN za rekonstrukcijo obstoječega prenosnega plinovoda M3 s pripadajočimi priključki: M3B, R31, R32, R34 • nadaljuje se priprava DPNza glavno cesto Robič–Kalce–Logatec na odsekih Hotedršica, Godovič in Spodnja Idrija • sprejeta 2 DPN: • DPN za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina–Lucija (Ur.l. RS, št. 88/12 dne 23. 11. 2012 ) • DPN za obvoznico Tolmin (4. razvojna os) (Ur.l. RS, št. 44/13 dne 24. 5. 2013) 7

 8. Informacija o OPN na območju regije • Občinski prostorski načrti na območju Goriške razvojne regije - pomembno zaradi oblikovanja skupnih (medobčinskih / regionalnih) projektov ter pravočasno prostorsko umestitev projektov (kot podlaga za investicije) • Stanje: Veljaven novi OPN: občine Bovec, Brda, Idrija,Kanal ob Soči, Mestna občina Nova Gorica in Občina Tolmin Zaključna faza priprave OPN (predlog): občine Cerkno, Kobarid, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba in Vipava Druge faze priprave OPN (osnutek): Občina Ajdovščina

 9. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Priporočila – priprava RPN • Oblika prostorskega dela RRP: • Vključenost prostorskih vsebin v strateški del RRP (v celoti ali večji razvojni projekti oziroma prostorske ureditve) • Strateški del pripraviti analogno vsebini strateškega dela OPN • Opredeliti skupna razvojna izhodišča za RPN • Medobčinski projekti - regionalni prostorski načrti (RPN): • Skupne prostorske ureditve na območjih več občin ali na območju ene občine in razvojni vpliv na območja več občin • Področja: gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena in drugi projekti (razvoj naselij, turistični razvoj, cestne povezave, energetska oskrba) • RPN nadomesti OPN in je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja 9

 10. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Migracije in sprememba prebivalcev v naseljih v obdobju 2002 – 2010: vpliv AC / krepitev središč • izboljšanje dostopnosti (prometno povezovanje znotraj regije, krepitev javnega potniškega prometa) • Nova Gorica – pomembno regionalno prometno vozlišče • Izboljšanje prometnih povezav s sosednjimi območji

 11. Dostopnost z osebnim motornim prometom (stanje in potencial)

 12. Hvala za pozornost! tanja.bogataj@gov.si mzip.prostor@gov.si

 13. Hvala za pozornost! valentina.lavrencic@gov.si mzip.prostor@gov.si