Download
usmeritve za prostorski razvoj gori ka razvojna regija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Usmeritve za prostorski razvoj Goriška razvojna regija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Usmeritve za prostorski razvoj Goriška razvojna regija

Usmeritve za prostorski razvoj Goriška razvojna regija

113 Views Download Presentation
Download Presentation

Usmeritve za prostorski razvoj Goriška razvojna regija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Usmeritve za prostorski razvoj Goriška razvojna regija 31. maj 2013

 2. Prostorske smernice za RRP • Izhodišče Strategija prostorskega razvoja Slovenije • Priložnost za vključevanje prostorskih vidikov v razvojno vizijo regije in priprava podlag za integralne prostorske investicije • Upoštevanje endogenih potencialov regij, urbanih in podeželskih območij, in tudi omejitev • Specifični poudarek na urbanih območjih v novi kohezijski politiki (5% ERDF sredstev namenjeno mestom oziroma funkcionalnih urbanim območjem) • Urbana območja – oblikovanje integralnih projektov (usklajene ekonomske, socialne in okoljske potrebe v konkretnem prostoru) in njihovo izvajanje v obliki celotne/celovite teritorialne naložbe

 3. Funkcionalna (urbana) območja kot priložnost za učinkovitejši razvoj • Na osnovi trendov in dostopnosti do delovnih mest • Povezovanje za doseganje ekonomije obsega • Sodelovanje več urbanih središč • Komplementarnost povezav med njimi

 4. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Katera središča? Nova Gorica – središče nacionalnega pomena, zaradi izpostavljene lege na zahodni meji ob sodelovanju z Gorico razvoj kot gospodarsko in kulturno središče; kot pomembno regionalno prometno vozliščeUrbano območje Nove Gorice: učinkovitejše povezovanje s sosednjimi naselji – delitev funkcij, javni prometSredišča regionalnega pomena : Ajdovščina, Idrija in TolminMedobčinska središča: Bovec in Cerkno • Razvoj in krepitev središč (zaposlitvena, gospodarska središča): Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin, Bovec, Cerkno in Idrija 4

 5. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Vsebine na urbanih območjih • Prenova stavbnega fonda in degradiranih urbanih območij s ciljem povečanja kakovosti življenja in privlačnosti za gospodarstvo • Javna stanovanja za ranljivejše skupine prebivalstva - na podlagi potreb v širšem funkcionalnem območju določiti stanovanjska območja, območja energetske in funkcionalne prenove stanovanj ali degradiranih urbanih območij • Gospodarske cone - vzpostavljanje večjih gospodarskih con z upoštevanjem prostorskih in drugih kriterijev (1 / razvojna regija), krepitev gospodarskih dejavnosti • Oskrba urbanih območij - storitve javnega pomena /skupne komunalne naprave in omrežja / javni promet / energija /hrana • Razvoj regionalnih središč v prometna vozlišča (potniški terminali in postajališča) – zagotavljanje dobre povezanost vseh prometnih podsistemov, zlasti izboljšanje dostopnosti z javnim potniškim prometom 5

 6. Povezave urbano - ruralno • Oskrba regij z energijo – nadgradnja lokalnih energetskih konceptov v regionalni energetski koncept: OVE in URE, energetska učinkovitost (stavbni fond v mestih in na podeželju, učinkovitejši in čistejši promet) • podpora ohranjanju regionalne identitete - razvoj delovnih mest (potencial za turistične in prostočasne dejavnosti, zmanjševanje pritiskov na turistično preobremenjene dele, prilagajanje turističnih programov in človeških virov posledicam demografskih sprememb): • Območje Idrije, Kras, Trenta, območje vasi pod Čavnom, Vipavska Brda in spodnji del Goriških Brd • Reševanje prostorskih problemov, ki lahko zavirajo gospodarske aktivnosti ali vplivajo na kvalitetno življenja • Vododeficitarnost - kvalitetna vodooskrba prebivalstva in gospodarstva • Podnebne spremembe: prilagajanje na spremenjene razmere (zadrževanje vode na območju) • naravne nesreče (požarna ogroženost)

 7. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Informacija o DPN na območju regije • Državni prostorski načrti na območju Goriške – Pomembno za povezovanje projektov države in regije v partnerski pogodbi (dogovor za razvoj regije) • Najpomembnejši projekti (sklep Vlade RS, september 2012): • DPN za rekonstrukcijo odseka Bača–Dolenja Trebuša • DPN za rekonstrukcijo daljnovoda 2 × 110 kV na delu DV Gorica–Divača (na območju Renč) • DPN za prenosni plinovod Ajdovščina–Šempeter pri Gorici • DPN za prenosni plinovod Kalce–Ajdovščina • DPN za rekonstrukcijo obstoječega prenosnega plinovoda M3 s pripadajočimi priključki: M3B, R31, R32, R34 • nadaljuje se priprava DPNza glavno cesto Robič–Kalce–Logatec na odsekih Hotedršica, Godovič in Spodnja Idrija • sprejeta 2 DPN: • DPN za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina–Lucija (Ur.l. RS, št. 88/12 dne 23. 11. 2012 ) • DPN za obvoznico Tolmin (4. razvojna os) (Ur.l. RS, št. 44/13 dne 24. 5. 2013) 7

 8. Informacija o OPN na območju regije • Občinski prostorski načrti na območju Goriške razvojne regije - pomembno zaradi oblikovanja skupnih (medobčinskih / regionalnih) projektov ter pravočasno prostorsko umestitev projektov (kot podlaga za investicije) • Stanje: Veljaven novi OPN: občine Bovec, Brda, Idrija,Kanal ob Soči, Mestna občina Nova Gorica in Občina Tolmin Zaključna faza priprave OPN (predlog): občine Cerkno, Kobarid, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba in Vipava Druge faze priprave OPN (osnutek): Občina Ajdovščina

 9. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Priporočila – priprava RPN • Oblika prostorskega dela RRP: • Vključenost prostorskih vsebin v strateški del RRP (v celoti ali večji razvojni projekti oziroma prostorske ureditve) • Strateški del pripraviti analogno vsebini strateškega dela OPN • Opredeliti skupna razvojna izhodišča za RPN • Medobčinski projekti - regionalni prostorski načrti (RPN): • Skupne prostorske ureditve na območjih več občin ali na območju ene občine in razvojni vpliv na območja več občin • Področja: gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena in drugi projekti (razvoj naselij, turistični razvoj, cestne povezave, energetska oskrba) • RPN nadomesti OPN in je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja 9

 10. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Migracije in sprememba prebivalcev v naseljih v obdobju 2002 – 2010: vpliv AC / krepitev središč • izboljšanje dostopnosti (prometno povezovanje znotraj regije, krepitev javnega potniškega prometa) • Nova Gorica – pomembno regionalno prometno vozlišče • Izboljšanje prometnih povezav s sosednjimi območji

 11. Dostopnost z osebnim motornim prometom (stanje in potencial)

 12. Hvala za pozornost! tanja.bogataj@gov.si mzip.prostor@gov.si

 13. Hvala za pozornost! valentina.lavrencic@gov.si mzip.prostor@gov.si