eu fondovi u umarstvu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EU FONDOVI U ŠUMARSTVU PowerPoint Presentation
Download Presentation
EU FONDOVI U ŠUMARSTVU

play fullscreen
1 / 69

EU FONDOVI U ŠUMARSTVU

468 Views Download Presentation
Download Presentation

EU FONDOVI U ŠUMARSTVU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HKIŠDT - Program stručnog usavršavanja 2014. EU FONDOVI U ŠUMARSTVU Domagoj Troha, EU project manager Hrvatske šume d.o.o.

 2. Kohezijska politika • Investicijska je politika EU kojom se promiče i podržava ukupan ravnomjeran razvoj država članica i njihovih regija. • Već neko vrijeme predstavlja drugu financijski najznačajniju politiku EU. • Podupire nastajanje novih radnih mjesta, konkurentnost, gospodarski rast, unaprjeđenje kvalitete života te održivi razvoj u regijama EU. • Kohezijska politika smatra se sinonimom regionalnoj politici EU.

 3. KOHEZIJA„prostorno ujednačen razvoj” ZAŠTO? • Smanjivanje razlika u razvijenosti • Promoviranje stabilnog i održivog razvoja EU KAKO? • Usmjeravanje dodatnih sredstava onima koji ih najviše trebaju - pomoću niza mjera/financijskih instrumenata pokušava smanjiti razlike u razini razvoja između europskih regija • Financiranje višegodišnjih razvojnih programa • Razvoj partnerstva između socio-ekonomskih aktera

 4. Ciljevi kohezijske politike • Osnovni cilj: ujednačeni razvoj unutar EU te jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije • Catching up: stope rasta slabije razvijenih regija trebale bi dostići stope rasta nadprosječno razvijenih regija, ali pri tome se ne smije ograničavati rast vodećih regija (konvergencija)

 5. ….Pozadina KP - posljedica razlika u razvijenosti • Najrazvijenija područja: uži London, Luxemburg, Bruxelles i Hamburg • Najslabije razvijena područja:sjeverozapadna Bugarska, Moldavija u Rumunjskoj, Potkarpatsko i Lublinsko vojvodstvo u Poljskoj.

 6. ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA • (Common Agricultural Policy - CAP) jedna je od najstarijih i najsloženijih politika EU kojom se uređuje jedinstveno tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, osigurava dohodak poljoprivrednih proizvođača te se rješavaju strukturna pitanja u poljoprivredi i ruralnim područjima. • Djeluje kroz dva stupa: I. STUP - Europski poljoprivredni garancijski fond (izravna plaćanja i tržišne intervencije) II. STUP - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj • Financijski najizdašnija politika EU na koju otpada gotovo 50% ukupnog proračuna.

 7. INSTRUMENTI KOHEZIJSKE POLITIKE KOHEZIJSKI FOND STRUKTURNI FONDOVI EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA EUROPSKI SOCIJALNI FOND EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

 8. IPA - Instrument pretpristupne pomoći • IPA I - podrška tranziciji i izgradnji institucija • IPA II - prekogranična suradnja između zemalja kandidatkinja, potencijalnih kandidatkinja ili članica EU te unutar okvira interregionalnih programa • IPA III - regionalni razvoj, priprema zemlje za provedbu Kohezijske politike, pogotovo za korištenje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda • IPA IV - ljudski potencijali, priprema zemlje za provođenje Kohezijske politike u okviru Europskog socijalnog fonda • IPA V - ruralni razvoj (IPARD), priprema zemlje za provođenje Zajedničke poljoprivredne politike te za upotrebu sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

 9. IPA projekti Hrvatskih šuma • IPA CBC HUN-CRO Nature No. 1 (552.028 EUR) • IPA CBC SI-HR BioHeatLocal (235.779 EUR) DRVARNICA (231.189 EUR)

 10. Programi Unije • LIFE- Program namijenjen aktivnostima u području zaštite okoliša i zaštite prirode. Cilj LIFE-a je doprinijeti razvoju i provedbi politike zaštite okoliša EU (Natura 2000, šumski požari, očuvanje ugroženih vrsta i dr.) • HORIZON 2020 - novi Program EU za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014.-2020. („Znanost u i za društvo”) Prioritet „Društveni izazovi“ sastoji se od sedam društvenih izazova, odnosno, strateških prioriteta: • Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života • Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorja i unutarnjih voda i bioekonomija • Sigurna, čista i učinkovita energija • Pametni, zeleni i integrirani promet • Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine • Uključiva inovativna i promišljena društva • Sigurna društva

 11. Načelo programiranja • Podrazumijeva da sve intervencije koje se financiraju u okviru Kohezijske politike moraju biti: 1) strateški osmišljene 2) utemeljene na nacionalnim razvojnim prioritetima i zajedničkim europskim strategijama za određena područja • Zemlje članice EU dužne su izraditi “krovni” strateški dokument i posebne operativne programe kojima se utvrđuju područja ulaganja

 12. PROGRAMIRANJE„preduvjet za povlačenje sredstava” Proces pripreme programskih dokumenata kojim se država članica priprema te stvara preduvjete za korištenje sredstava iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda za sedmogodišnje razdoblje. Proces kojim se definiraju: - vizija razvoja i prioriteti - razvojni ciljevi - područja ulaganja - strateški dokumenti - koncentracija sredstava

 13. Strategija Europa 2020 GLAVNI CILJEVI • Zapošljavanje- 75% populacije u dobi između 20 i 64 godine trebalo bi biti zaposleno. • Inovacije- 3% BDP-a EU treba investirati u istraživanje i razvoj. • Klimatske promjene - treba ispuniti klimatsko-energetske ciljeve „20/20/20“ (20% smanjenje emisije CO2 u odnosu na razine iz 1990. godine, 20% udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj potrošnji, 20% povećanje energetske učinkovitosti). • Obrazovanje - postotak osoba koje rano napuste školovanje trebao bi biti ispod 10%, a najmanje 40% mlađe generacije trebalo bi završiti tercijarni (ili njemu odgovarajući) stupanj obrazovanja • Siromaštvo - 20 milijuna manje ljudi u opasnosti od siromaštva.

 14. Tematski ciljevi EU 2020 • Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija • Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija • Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture • Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima • Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima • Očuvanje i zaštita okoliša te promicanje učinkovitosti resursa • Promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi • Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja te podrška mobilnosti radne snage • Promicanje socijalnog uključivanja, borba protiv siromaštva i svih oblika diskriminacije • Ulaganje u obrazovanje, obuku i strukovno obrazovanje za vještine i cjeloživotno učenje • Jačanje institucionalnih kapaciteta javne uprave i dionika te učinkovita javna uprava

 15. NACIONALNI STRATEŠKI REFERENTNI OKVIR - NSRO • strateški dokument kojim se utvrđuje strategija ulaganja iz fondova koji su na raspolaganju RH • krovni programski dokument kojim se utvrđuju prioriteti korištenja sredstava iz strukturnih i investicijskih instrumenata • Europskakomisijaslužbeno je odobrilaNacionalni strateškireferentniokvir26. kolovoza 2013. godine. • svi OP-ovi temelje se na NSRO-u

 16. Ključni dokumenti 1) PARTNERSKI SPORAZUM • krovni plansko-programski dokument u kojem države članice obrazlažu svoje strategije i opravdanje za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020. godine za postizanje ciljeva strategije Europa 2020 i nacionalne prioritete 2) OPERATIVNI PROGRAMI • plansko-programski dokumenti u kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova. • detaljnija razrada područja ulaganja i potencijalnih korisnika • operativnim programima određuju se prioriteti za sufinanciranje iz fondova EU Područja koja nisu navedena u strateškim dokumentima neće se moći sufinancirati sredstvima EU !!!

 17. FINANCIJSKA PERSPEKTIVA 1) Razdoblje 2007.-2013. (439,3 mil EUR): • OP Promet • OP Okoliš • OP Regionalna konkurentnost • OP Razvoj ljudskih potencijala 2) Razdoblje 2014.-2020. (8 mlrd EUR): • OP Konkurentnost i kohezija • OP Učinkoviti ljudski resursi 3) Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. (2,4 mlrd EUR)

 18. EUSTRATEŠKI OKVIR Nacionalni programi reformi EUROPA 2020 Nacionalne razvojne strategije 5 GLAVNIH CILJEVA 11TEMATSKIH CILJEVA ZAJEDNIČKI STRATEŠKI OKVIR • DRUGE EU INICIJATIVE I PROGRAMI • LIFE • HORIZON 2020 KOHEZIJSKI FOND EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO • EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ • EUROPSKI SOCIJALNI FOND PARTNERSKI SPORAZUM Operativni programi Operativni programi Operativni programi Operativni programi Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti

 19. Nacrt OP-a „Konkurentnost i kohezija” • Prioritetna os: Zaštita okoliša, prilagodba klimatskim promjenama i održivost resursa • Europski fond za regionalni razvojiKohezijski fond,cca 25% ukupne alokacije • Tematski cilj 6: Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa • Investicijski prioritet 6.4. Zaštita i obnova bioraznolikosti, zaštita tla, obnova i promicanje ekosustavnih usluga, uključujući Natura 2000 i „zelenu infrastrukturu”

 20. Ključne akcije • Očuvanje ekološke mreže Natura 2000 kroz uspostavu cjelovitog okvira za upravljanje, praćenje stanja očuvanosti prirode (monitoring), uspostavu informacijskog sustava. • Mapiranje, očuvanje i unaprjeđenje stanja vrijednih ekosustava i usluga koje pružaju kao i obnovu staništa (prvenstveno šumskih staništa), uključujući i razminiranje. • Zaštita i obnova bioraznolikosti - koja uključuje inventarizaciju, razvoj akcijskih planova i mjera za očuvanje i zaštitu vrsta i staništa, rješavanje problematike stranih invazivnih vrsta itd. • Investicije u posjetiteljsku infrastrukturu u cilju unaprjeđenja razvoja sustava zaštićenih područja i kvalitetne interpretacije važnosti očuvanja zaštićenih područja, uključujući Natura 2000 područja, koja osiguravaju daljnji potencijal za regionalni razvoj • Obrazovanje, podizanje svijesti, informiranje o vrijednosti bioraznolikosti, uslugama ekosustava te o negativnim utjecajima i prijetnjama za bioraznolikost

 21. Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. • II. STUP Zajedničke poljoprivredne politike • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj • Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj • Usvojena u prosincu 2013. godine • Sektorska analiza • SWOT analiza

 22. Nacrt PRR RH 2014.-2020. sadrži ukupno 16 mjera, od kojih 8 mjera obuhvaća šumarski sektor: • M01 - Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja • M02 - Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima • M04 - Ulaganja u fizičku imovinu • M06 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja • M08-Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma • M09 - Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača • M16 - Suradnja • M17 - Upravljanje rizicima

 23. KLJUČNE AKTIVNOSTI • izgradnja i rekonstrukcija šumske infrastrukture (ceste i vlake) • konverzije degradiranih šuma • ulaganja u šumsku mehanizaciju • ulaganja u drvo-prerađivačku industriju (primarna prerada) OSTALO • pilot projekti, edukacije, savjetodavne usluge, promotivne aktivnosti, tradicijski obrti i dr.

 24. M08 - Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma Podmjera M08.5 Ulaganja u svrhu poboljšanja otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustavaPodmjera M08.6 Ulaganja u šumarske tehnologije te u proizvodnju, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda • UMARSKI SEKTOR

 25. SPECIFIČNI CILJEVI MJERE 1)Prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika 2)Modernizacija postojećih te uvođenje učinkovitih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva i opreme te povećanje sigurnosti radnih procesa u radovima pridobivanja drva, šumsko-uzgojnim radovima i primarnoj preradi drva 3) Promocija drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda 4) Povećanje konkurentnosti šumarskog sektora 5) Otvaranje novih radnih mjesta u šumarskom sektoru

 26. Podmjera M08.5 Ulaganja u svrhu poboljšanja otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava Operacija 8.5.1. Prevođenje degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika Operacija 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje odgovarajuće infrastrukture za rekreaciju u javne svrhe u šumama

 27. Operacija 8.5.1.Prevođenje degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika Usmjerena je prvenstveno prevođenju/konverziji panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u sastojine visokog uzgojnog oblika te mješovite sastojine s povoljnim udjelom i strukturom glavnih vrsta drveća uključujući prevođenje šumskih monokultura u mješovite šume. KORISNICI • Privatni šumoposjednici, udruge šumoposjednika te pravni subjekti koji prema Zakonu o šumama gospodare državnim šumama i šumskim zemljištima.

 28. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI • Troškovi pripreme šumskog zemljišta za sjetvu i/ili sadnju šumskog reprodukcijskog materijala (npr. uklanjanje nepoželjne vegetacije, čišćenje tla od korova, obrada tla, odvodnja, troškovi uspostave uzgojnih stazica, troškovi postavljanja zaštitnih ograda u svrhu zaštite šumskog reprodukcijskog materijala od divljači i dr.) • Troškovi nabave šumskog reprodukcijskog materijala (sjeme, sadnice i dr.) uključujući skladištenje, transport, troškove rada, štitnike za sadnice, kolci za postavljanje štitnika i dr. • Troškovi usluge radova sjetve i/ili sadnje šumskog reprodukcijskog materijala • Troškovi izrade studija i analiza (npr. izvedivosti, utjecaja na okoliš i druge studije i analize potrebne za pripremu i provedbu projekata) • Usluge arhitekata, inženjera, konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekata

 29. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI • za šume u državnom vlasništvu kojima prema Zakonu o šumama gospodari Trgovačko društvo ulaganje mora biti u skladu s Osnovamagospodarenjagospodarskimjedinicama, odnosno Programimazagospodarenjegospodarskimjedinicamanakršu; • za šume u državnom vlasništvu kojima gospodare druga tijela državne uprave i pravne osobe čiji je osnivač RH ulaganje mora biti u skladu s Programimazagospodarenješumamaposebnenamjene; • za privatne šume ulaganja moraju biti u skladu s Programimazagospodarenješumamašumoposjednika. • privatni šumoposjednici moraju biti upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika Ministarstva poljoprivrede. • udruge šumoposjednika moraju biti registrirane sukladno nacionalnim propisima. 

 30. VISINA I INTENZITET POTPORE • Intenzitet potpore za ulaganja iznosido 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. • Maksimalna vrijednost potpore po projektu iznosi 700.000 €.

 31. Operacija 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje odgovarajuće infrastrukture za rekreaciju u javne svrhe u šumama Usmjerena je povećanju rekreativnih, turističkih i zdravstvenih koristi šuma kroz realizaciju projekata uspostave poučnih staza, vidikovaca i sličnih objekata koji također mogu služiti školskim ustanovama za provođenje edukativnih aktivnosti. KORISNICI • Privatni šumoposjednici, udruge šumoposjednika, pravni subjekti koji prema Zakonu o šumama gospodare državnim šumama i šumskim zemljištima

 32. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI • Troškovi nabave materijala, opreme, usluga i radova te druge manje odgovarajuće infrastrukture u svrhu uspostave poučnih staza, vidikovaca i manjih objekata za rekreaciju u javne svrhe (npr. uređenje staza, poučne table, panoi, nadstrešnice, drveni namještaj, multimedijalni vodiči, aplikacije i dr.) • Troškovi izrade studija i analiza (npr. izvedivosti, utjecaja na okoliš i druge studije i analize potrebne za pripremu i provedbu projekata) • Usluge arhitekata, inženjera, konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekata

 33. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI Korisnici potpore u sklopu ove operacije moraju prethodno dobiti suglasnost pravnih ili fizičkih osoba koje gospodare šumama i šumskim zemljištem u kojem je planiran projekt. VISINA I INTENZITET POTPORE • Intenzitet potpore za ulaganja iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. • Maksimalna vrijednost potpore po projektu iznosi 100.000 €.

 34. Podmjera M08.6 Ulaganja u šumarske tehnologije te u proizvodnju, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda Operacije: 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima 8.6.2.Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u primarnoj preradi drva 8.6.3. Promocija drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

 35. Operacija 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima Usmjerena je povećanju učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomičnosti i sigurnosti radnih procesa u radovima pridobivanja drva i šumsko-uzgojnim radovima kroz modernizaciju postojećih te uvođenje učinkovitih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme. KORISNICI • Privatni šumoposjednici • Udruge šumoposjednika • Obrti, trgovačka društva, mikro, mala i srednja poduzeća

 36. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI • Troškovi nabave strojeva, alata, uređaja i opreme za: a) sječu i izradu drva (harvesteri, motorne pile i dr.) b) privlačenje, izvoženje i iznošenje drva (forvarderi, skideri, žičare, traktorske ekipaže i dr.) c) proizvodnju šumske biomase (iverači, cjepači i dr.) d) izvođenje šumsko-uzgojnih radova pripreme šumskog zemljišta za sadnju i sjetvu (malčeri i dr.) • Troškovi izgradnje objekata i nabave opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, spremišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri i dr.) • Troškovi izrade studija i analiza (npr. izvedivosti, utjecaja na okoliš i druge studije i analize potrebne za pripremu i provedbu projekata) • Usluge arhitekata, inženjera, konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekata 

 37. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI • Privatni šumoposjednici moraju biti upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika Ministarstva poljoprivrede. • Udruge šumoposjednika moraju biti registrirane sukladno nacionalnim propisima. • Obrti, trgovačka društva, mikro, mala i srednja poduzeća moraju biti licencirani izvođači radova u šumarstvu. VISINA I INTENZITET POTPORE • Intenzitet potpore za ulaganja iznosi do 50%od ukupnih prihvatljivih troškova. • Maksimalna vrijednost potpore po projektu iznosi 700.000 €.

 38. Operacija 8.6.2.Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u primarnoj preradi drva Usmjerena je modernizaciji postojećih te uvođenju učinkovitih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme u primarnoj preradi drva. KORISNICI • Obrti, trgovačka društva, mikro, mala i srednja poduzeća.

 39. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI • Troškovi nabave strojeva, alata, uređaja i opreme za primarnu preradu drva (blanjalice, pile, strojevi za furnir i dr.) • Troškovi nabave strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa (briketirka, peletirka i dr.) • Troškovi uvođenja i/ili nabave informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u pridobivanju drva i primarnoj preradi drva (software za optimizaciju iskorištenja drvnih sortimenata i dr.) • Troškovi izgradnje objekata i nabave opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda (sušare, parionice, silosi, spremišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, i dr.) • Troškovi izrade studija i analiza (npr. izvedivosti, utjecaja na okoliš i druge studije i analize potrebne za pripremu i provedbu projekata) • Usluge arhitekata, inženjera, konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekata

 40. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI Obrti, trgovačka društva, mikro, mala i srednja poduzeća moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti prerade drva. VISINA I INTENZITET POTPORE • Intenzitet potpore za ulaganja iznosi do 50%od ukupnih prihvatljivih troškova. • Maksimalna vrijednost potpore po projektu iznosi 2,5 mil €. 

 41. Operacija 8.6.3. Promocija drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda Usmjerena je promotivnim aktivnostima za podizanje svijesti javnosti o prednostima korištenja šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda (drva i drvne biomase, šumskih plodova, ljekovitog bilja i dr.). KORISNICI • Privatni šumoposjednici • Udruge šumoposjednika • Obrti, trgovačka društva, mikro, mala i srednja poduzeća • Jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave

 42. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI • Troškovi promocije drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda (npr. promotivni materijali, radionice, multimedija, sajmovi i dr.) • Troškovi izrade studija i analiza (npr. troškovi istraživanja tržišta, studije i analize potrebne za pripremu i provedbu projekata i dr.) • Usluge arhitekata, inženjera, konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekata. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI • Privatni šumoposjednici moraju biti upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika Ministarstva poljoprivrede; • Udruge šumoposjednika moraju biti registrirane sukladno nacionalnim propisima. VISINA I INTENZITET POTPORE • Intenzitet potpore za ulaganja iznosi do 65% od ukupnih prihvatljivih troškova. • Maksimalna vrijednost potpore po projektu iznosi 50.000 €. 

 43. M04 - Ulaganja u fizičku imovinu • Usmjerena je na ulaganja u izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, restrukturiranje, okrupnjavanje, infrastrukturu i modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava, preradu, razvoj i trženje poljoprivrednih proizvoda kao i razvoj i unaprjeđenje infrastrukture u funkciji razvoja i prilagodbe poljoprivrede i šumarstva (pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu, opskrba energijom, gospodarenje vodama), izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, te neproizvodna ulaganja vezana uz učinkovito korištenje resursa i očuvanje okoliša.

 44. Podmjera M04.3 Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstvaOperacija 4.3.3. Uređenje šumske infrastrukture U okviru operacije dodjeljuju se bespovratna sredstva za potporu ulaganjima u izgradnju i rekonstrukciju infrastrukture u šumama i šumskom zemljištu (izgradnja i rekonstrukcija šumskih cesta i vlaka).

 45. KORISNICI Privatni šumoposjednici i njihove udruge, pravni subjekti koji prema Zakonu o šumama gospodare državnim šumama i šumskim zemljištima PRIHVATLJIVI TROŠKOVI Materijalni: • trošak projektiranja šumske infrastrukture (ceste i vlake) • troškovi izgradnje šumske infrastrukture (ceste i vlake) • troškovi rekonstrukcije šumske infrastrukture (ceste i vlake) • troškovi nadzora • trošak kupovine zemljišta za potrebe provedbe projekta u iznosu do 10% ukupnih prihvatljivih troškova Opći troškovi: Troškovi konzultanta i ostali opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta (npr. troškovi studije izvodljivosti, CBA analize, poslovni planovi, ostala projektna i tehnička dokumentacija, studije utjecaja na okoliš, itd.) u iznosu do 15% ukupnih prihvatljivih troškova prije podnošenja prijave na natječaj, ali ne prije 01. siječnja 2014.

 46. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI Uređenje šumske infrastrukture (šumske ceste i vlake) • Ulaganje mora biti u skladu sa šumskogospodarskim planovima i odredbama Zakona o šumama i odgovarajućim podzakonskim aktima. • Šumski posjed korisnika na kojem se provodi ulaganje ne smije biti manji od 0,5 ha.

 47. VISINA I INTENZITET POTPORE • Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova • Minimalna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 3.500 €, a maksimalna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 5 mil €.

 48. M16 - Suradnja Podmjera M16.2. Pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija u poljoprivredno-prehrambenom i šumarskom sektoru

 49. Podmjera M16.2.Pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija u poljoprivredno-prehrambenom i šumarskom sektoru Operacija je usmjerena na pilot-projekte za istraživanje različitih mogućnosti uporabe i razvoja novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija u područjima poljoprivrede i šumarstva. KORISNICI • U šumarskom sektoru prihvatljivi korisnici su pravne osobe. • Da bi suradnja bila prihvatljiva mora se udružiti najmanje 2 dionika. Prihvatljiva je i suradnja koja uključuje dionike iz različitih regija ili iz različitih EU država članica. U slučaju suradnje s dionicima koji nisu registrirani u Republici Hrvatskoj ugovorom treba definirati da ulaganje ostaje u Republici Hrvatskoj.

 50. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI • Troškovi istraživanja • Tekući troškovi suradnje • Materijalni troškovi • Trošak verificiranja inovacije UVJETI PRIHVATLJIVOSTI • Suradnja se mora odnositi na: - pilot projekte - razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija u poljoprivredno-prehrambenom i šumarskom sektoru. • Projekt ne smije trajati duže od tri godine. • Nakon provedbe projekta rezultat projekta je potrebno verificirati. VISINA I INTENZITET POTPORE • Intenzitet potpore iznosi do 100% prihvatljivih troškova.