konomistyring planl gning af fremtiden ha 4 semester for r 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Økonomistyring - Planlægning af fremtiden HA 4. semester forår 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Økonomistyring - Planlægning af fremtiden HA 4. semester forår 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Økonomistyring - Planlægning af fremtiden HA 4. semester forår 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Økonomistyring - Planlægning af fremtiden HA 4. semester forår 2009. v/ Jens Godik Højen,. Forelæsning 27. april 2009 kl. 8.00-9.45. Agenda – AKMY kapitel 10. Learning points fra sidst Budgetprocessen Master budgettet og dets bestanddele Budgetproces – eksempel Budgetopfølgning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Økonomistyring - Planlægning af fremtiden HA 4. semester forår 2009


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konomistyring planl gning af fremtiden ha 4 semester for r 2009

Økonomistyring - Planlægning af fremtidenHA 4. semester forår 2009

v/ Jens Godik Højen,

Forelæsning

27. april 2009 kl. 8.00-9.45

agenda akmy kapitel 10
Agenda – AKMY kapitel 10
 • Learning points fra sidst
 • Budgetprocessen
 • Master budgettet og dets bestanddele
 • Budgetproces – eksempel
 • Budgetopfølgning
 • Variansanalyse
 • Adfærdsmæssige implikationer
budgetprocessen definition
Budgetprocessen - definition
 • Budget:
 • “a quantitative expression of the money inflows and outflows that reveal whether the current operating or business plan will meet the organization’s financial objectives”
 • ”Budgettet indeholder et skøn over virksomhedens totale fremtidige indtægts- og udgiftsstrøm samt de økonomiske og ledelsesmæssige betragtninger, som dette skøn kan danne basis for.”
 •  Budgettering, Vagn Madsen, 1970; side 36
 • Budgeting:
 • “the process of preparing budgets”
budgetprocessen
Budgetprocessen
 • Der er i litteraturen angivet mange forskellige formål med
 • budgettering – AKMY angiver f.eks.:
  • Kommunikation af mål
 • (og opfølgning herpå)
  • Koordination
  • Planlægning
  • Ressource allokering
budgetteringens kontekst iflg lars ole wiese
Budgetteringens kontekst – Iflg. Lars Ole Wiese

Pas på med definitionerne – i praksis ofte ”kontekst-afhængigt”

budgettets centrale rolle
Budgettets centrale rolle

Identify objectives

Develop strategy

Master budget

Planning

Operational budgets

Financial budgets

Measure and assess

Control

Reevaluate

forecaste eftersp rgsel efter ressourcer
Forecaste efterspørgsel efter ressourcer
 • Budgettering indebærer forecasting af efterspørgslen efter fire slags ressourcer – forskellige tidshorisonter:
  • Fleksible/Variable ressourcer der skaber variable omkostninger
  • Kapacitetsressourcer (mellemlang sigt) der skaber kapacitetsomkostninger
  • Ressourcer som på mellemlang og lang sigt øger virksomhedens strategiske potentiale
  • Lang-sigtede kapacitets ressourcer der skaber kapacitetsomkostninger
forecasting vagn madsen
Forecasting – Vagn Madsen

Vagn Madsen beskriver et forecast således:

Forecastet giver sig udtryk i en konkretisering af de forventninger, ledelsen kan stille til udviklingen. Ligeledes må anføres søgning efter handlemuligheder og disses vurdering i alternativkalkuler. Også planlægning af produktion og salg er væsentligt med henblik på rationel udnyttelse af virksomhedens midler og endeligt må samarbejdet mellem de beskæftigede tilrettelægges ud fra organisationsplaner.

 Budgettering, Vagn Madsen, 1970; side 29-30

master budget
Master Budget
 • Master budgettet består af to overordnede typer af budget:
  • Operating budgets – Summerer aktivitetsniveuaet indenfor f.eks. salg, indkøb og produktion
  • Financial budgets – Viser de forventede finansielle konsekvenser af aktiviteterne i driftsbudgetterne
operating budgets operationelle budget1
Operating Budgets – operationelle budget
 • Salgsplan – indeholder det planlagte salgsniveau for hvert produkt
 • Investeringsplanen – specificerer de langsigtede anlægsinvesteringer der skal afholdes i den nuværende budgetperiode
 • Produktions plan – specificerer hvad der skal produceres i budgetperioden
 • Indkøbsplan – specificerer de nødvendige indkøbsaktiviteter
 • Ansættelses- og uddannelsesplan – specificerer hvilke ansættelser eller afskedigelser der skal foretages samt uddannelse/oplæring af nye medarbejdere m.v.
 • Administrative og andre diskretionært forbrug – indeholder administration, R&D, marketing m.v.
financial budgets
Financial Budgets
 • Financial budgets udarbejdes for at evaluere de finansielle konsekvenser af
 • investerings-, produktions- og salgsplaner m.v.
 • Financial budgets indeholder:
  • Planlagt/budgetteret resultatopgørelse
  • Planlagt/budgetteret balance
  • Planlagt/budgetteret cash flow/pengestrøm
 • Den planlagte/budgetterede pengestrømsopgørelse bruges til to ting:
  • Til at planlægge hvornår overskudslikviditet skabes
  • Til at planlægge hvordan eventuel likviditetsbehov kan efterkommes
forecasted salg som udgangspunkt for produktionsplan
Forecasted salg som udgangspunkt for produktionsplan
 • Detaljeringsgraden skal være tilstrækkelig detaljeret til at den kan bruges til produktionsplanlægning, indkøbsplan m.v.
 • men skal omvendt heller ikke være ekstremt detaljeret og derfor arbejdskrævende – balance!
 • Man grupperer derfor produkter med omtrentligt identisk træk på organisationens ressourcer
  • produktlinier
vrige planer
Øvrige planer
 • Produktionsplanen er så udgangspunkt for ”ressource commitments”
  • Hvor meget skal der købes ind – indkøbsplanlægning
  • Hvor mange folk skal ansættes/fyres og med hvilke kvalifikationer
  • Diskretionære omkostninger (ej drevet af aktuelt produktions- og salgsniveau!?):
   • Administration, R&D m.v. (hvad med marketing?).
 • Valg af anlægsinvesteringer er i højere grad baseret på en langsigtet planlægningsprocess.
udarbejdelse af produktionsplanen
Udarbejdelse af produktionsplanen
 • Match af salgsplanen med kapacitet og ”lagerpolitik”
third level varianser pris og m ngde varians
Third-level varianser - Pris og mængde varians
 • Fleksibel budgetvarians kan dekomponeres i pris- og mængdevarians

Mængdevarians = (AQ-SQ) x SP, hvor

AQ = actual quantity of materials used

SQ = standard (estimated) quantity of materials required

SP = standard (estimated) price of materials

(1.100.000 – 1.100.000) units * 25 pr. enhed = 0

Price variance= (AP-SP) x AQ, hvor

AP = actual price of materials

SP = standard (estimated) price of materials

AQ = actual quantity of materials used

 • (27-25) pr. enhed * 1.100.000
direkte l n varians
Direkte løn varians
 • Efficiency variance = (AH-SH) x SR
 • Rate variance = (AR-SR) x AH, hvor
 • AH = actual number of direct labor hours

AR = actual wage rate & SR = standard rate

SH = standard (estimated) number of direct labor hours

variansanalyse recap
Variansanalyse - recap
 • First-level varians = Forskellen mellem Master budget og Realiseret
 • First-level varians = Planning varians plus fleksibel budget varians
 • Planning varians = Forskellen mellem Master budget og fleksibelt budget
 • Fleksibel budget varians = Forskellen mellem fleksibelt budget og realiseret
 • Fleksibel budget varians = Prisvarians plus mængdevarians
budgettering i service og non profit organisationer
Budgettering i service og non-profit organisationer
 • I non-profit organisationer er det essentielt at balancere indtægter og udgifter f.eks. på et museum eller i en kommune
 • I den offentlige sektor fungerer budgettet som ”bevillingsværktøj”
 • Planlægningen er vigtigt f.eks. i konsulentvirksomheder, da det tager lang tid at uddanne medarbejderne
periodisk vs kontinuert budgettering
Periodisk vs. kontinuert budgettering
 • Budgetprocessen kan enten være periodisk eller kontinuert:
 • Periodisk:
   • Der udarbejdes budget 1 gang årligt og for et år ad gangen (typisk månedsopdelt).
   • evt. revideres budgettet i løbet af året
 • Kontinuert:
   • Når januar 2008 er gået laves budget for januar 2009. Sammen med feb-dec 2008 udgør de en ny 12 mdr. periode.
   • Kaldes også rullende budgettering.
   • Kritiseres ofte for at være for tidskrævende
styring af diskretion re omkostninger
Styring af diskretionære omkostninger
 • Grundlæggende 3 måder:
  • Incremental budgeting
   • Sidste år plus x% (ikke nødvendigvis jævnt fordelt på arter)
   • kritiseres for ikke at eliminere omk. der ikke længere er nødvendige
  • Zero-Based Budgeting (nulbase-budgettering)
   • Bygge budgettet op fra nul – retfærdiggøre hver omk. på ny
   • Kritiseres for at være for besværligt/dyrt
  • Project funding
   • mellemform
adf rdsm ssige implikationer design af budgetproces
Adfærdsmæssige implikationer – design af budgetproces
 • Authoritative budgeting (top-down):
  • Den overordnede giver blot den underordnede besked om hvordan dennes budget skal være uden at drøfte det med denne
 • Participative budgeting:
  • Høj grad af involvering i fastlæggelsen af budgettet
   • gavner motivationen hos den underordnede
   • giver mulighed for informationsudveksling
 • Consultative budgeting
  • Diskussion af budgettet, men den overordnede fastlægger
adf rdsm ssige implikationer p virkning af budgetproces
Adfærdsmæssige implikationer – påvirkning af budgetproces
 • Budgeting games
  • Skabe slack:
   • Forsøge at skrabe unødvendige ressourcer til sig
   • Forsøge at mindske præstationsforventningerne og dermed få budgetmål der er lettere at leve op til
  • Dysfunktionel adfærd i bestræbelserne på at leve op til budgettet:
   • Dysfunktionel (men lovlig) adfærd
   • Decideret snyd og svindel
activity based budgeting og beyond budgeting
Activity based budgeting og Beyond Budgeting
 • ABB:
 • bruger viden om sammenhængen mellem aktivitetsniveau og omkostninger til at budgettere omkostningsniveauet
 • Beyond Budgeting:
 • Afskaffer budgettet
  • Bruger f.eks. relative præstationsmål (benchmarking) i stedet for faste årlige budgetmål
  • Planlægger bl.a. vha. forecasts
n ste forel sning
Næste forelæsning
 • Mandag d. 27. april kl. 10.00-11.45