ha 6 semester koncernregnskab l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HA 6. semester koncernregnskab PowerPoint Presentation
Download Presentation
HA 6. semester koncernregnskab

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

HA 6. semester koncernregnskab - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

HA 6. semester koncernregnskab. Morten Jarlund, Deloitte Aalborg. Lektion 13-15 tirsdag den 10/3-2009. Opsummering fra sidste gang. Konsolideringsprocessen Klargøring af materiale til konsolidering Elimineringer af interne transaktioner (handel / lån / udbytte / etc.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HA 6. semester koncernregnskab' - geona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ha 6 semester koncernregnskab

HA 6. semester koncernregnskab

 • Morten Jarlund, Deloitte Aalborg

Lektion 13-15 tirsdag den 10/3-2009

opsummering fra sidste gang
Opsummering fra sidste gang
 • Konsolideringsprocessen
  • Klargøring af materiale til konsolidering
  • Elimineringer af interne transaktioner (handel / lån / udbytte / etc.)
  • Reguleringer af regnskabspraksis / købsomvurdering
  • Følgeregulering af udskudt skat
  • Udskillelse af minoriteter
  • Indregning af koncerngoodwill
  • Øvelse: ”Moder A/S og Datter A/S”
 • Udskudt skat (repetition)
  • Balanceorienteret gældsmetode
  • Forskelsværdi = Regnskabsmæssig værdi – skattemæssig værdi
  • HR: Fuld indregning af udskudt skat af alle forskelsværdier
  • U: Der afsættes bl.a. ikke udskudt skat af koncerngoodwill
  • U: Udskudte skatteaktiver indregnes kun under visse betingelser
  • Øvelse/Selvstudium: ”Case Skat i årsregnskabet”
undervisningsm l i dag
Undervisningsmål i dag
 • I skal forstå hvad equity-metoden er, hvordan den virker og hvornår den
 • anvendes
 • I skal kunne opstille et equity-regnskab efter hensyntagen til omvurderinger,
 • koncern-elimineringer, udbytter, direkte egenkapitalposteringer, netto-
 • opskrivning efter indre værdis metode
equity metoden overordnet
Equity-metoden- overordnet

Equity-metoden er en regnskabsmæssig metode til indregning og måling af investeringer i dattervirksomheder og associerede virksomheder samt indtægter/omkostninger fra investeringerne.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til ejervirksomhedens forholdsmæssige andel af den aktuelle egenkapital i dattervirksomheden eller den associerede virksomhed.

Antagelse: Når dattervirksomheden eller den associerede virksomhed indtjener et overskud og dermed forøger sin egenkapital – så forøges også værdien af ejervirksomhedens kapitalandel i dattervirksomheden eller den associerede virksomhed.

Modsvarende gælder i forbindelse med underskud.

Metoden er desuden relativt verificerbar (kravet om pålidelig måling)

equity metoden forholdsm ssig ejerandel
Equity-metoden- forholdsmæssig ejerandel
 • Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til ejervirksomhedens forholdsmæssige andel af den aktuelle egenkapital i dattervirksomheden eller den associerede virksomhed.
 • Forholdsmæssig andel = ejervirksomhedens andel af virksomhedskapitalen
 • Ejerandel af antal aktier, anparter el.lign. er afgørende.
 • Stemmeandel er i denne henseende uden betydning (er dog afgørende for, om der er tale om en dattervirksomhed eller en associeret virksomhed)
equity metoden forholdsm ssig ejerandel7
Equity-metoden- forholdsmæssig ejerandel

Case:

Virksomheden DRIFT A/S har følgende aktionærer:

A-HOLDING A/S 45,5%

B-HOLDING A/S 44,5%

DRIFT A/S (Egne aktier) 10,0%

Der foreligger ingen aktionæroverenskomst mellem aktionærerne.

--o0o--

Hvor stor er A-HOLDING A/S’ forholdsmæssige ejerandel ?

Er DRIFT A/S en dattervirksomhed eller en associeret virksomhed for A-HOLDING A/S ?

equity metoden opg relse af indre v rdi
Equity-metoden- opgørelse af indre værdi
 • Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til ejervirksomhedens forholdsmæssige andel af den aktuelle egenkapital i dattervirksomheden eller den associerede virksomhed.
 • Aktuel egenkapital = indre værdi
 • Equity-metoden kaldes derfor også indre værdis metode.
 • For en dattervirksomhed der konsolideres i koncernregnskabet gælder:
 • Den indre værdi = Dattervirksomhedens regulerede bidrag til
 • koncernens egenkapital ved fuld konsolidering
 • (der er dog enkelte undtagelser)
 • For andre dattervirksomheder og associerede virksomheder gælder:
 • Den indre værdi = må opgøres særskilt ud fra en tilnærmet konsolideringsproces. En slags equity-proces.
equity processen opg relse af indre v rdi
Equity-processen - opgørelse af indre værdi

Klargøring af materiale til equity-beregning

Eliminering af internt udbytte (hvis bogført som gæld i D/A)

Regulering for oprindelig købsomvurdering og følger heraf i D/A

Regulering for forskellig anvendt regnskabspraksis (kun i D/A)

Eliminering af avancer på omsætningsvarer, anlægsaktiver og ydelser solgt internt fra D/A (D/A’s avance)

Regulering af udskudt skat (følgevirkning af eliminering af avancer mv. i D/A)

Opgørelse af ejervirksomhedens ejerandel

Indarbejdelse af koncerngoodwill og afskrivninger herpå

Eliminering af avancer på omsætningsvarer, anlægsaktiver og ydelser, som er købt internt hos ejervirksomheden (ejervirksomhedens avancer)

Regulering af udskudt skat (følgevirkning af eliminering af ejervirksomhedens avancer)

klarg ring af materiale til equity metoden
Klargøring af materiale til equity-metoden
 • Overvejelser inden equity-procedure påbegyndes:
 • Sikre sig at D/A’s regnskab er tilstrækkeligt aktuelt
 • D = inden for 3 måneder ellers udarbejdes nyt regnskab
 • A = ingen krav (seneste regnskab anvendes)
 • Undersøge om D/A anvender samme regnskabspraksis som M
 • Så vidt muligt ensartede metoder ellers
    • nyt regnskab for D/A eller
    • regulering for forskellig regnskabspraksis i henhold tilequity-processens trin 3 og 4
 • Afstemme M’s og D/A’s regnskaber
 • F.eks. skal interne tilgodehavender hos én af virksomhederne
 • modsvares af en tilsvarende forpligtelse hos det andet
 • 4) Valutaomregning af regnskaber for D/A i udenlandsk valuta
eliminering af internt udbytte
Eliminering af internt udbytte
 • Ledelsen foreslår fordeling af årets resultat: henlæggelse til
 • EK eller udlodning. Generalforsamlingen beslutter.
 • Der er ingen skyldigt udbytte (forpligtelse) på balancedagen
 • H: ÅRL §31: ledelsens forslag til beslutning om anvendelse

af resultat skal placeres i tilknytning til resultatopgørelsen

og som en særlig post i egenkapitalen under ”overført

overskud eller underskud”

 • U: ÅRL 48: Uanset definitionen på forpligtelser kan virksomheden

indregne ledelsens forslag til udbytte som en forpligtelse

under posten ”forslag til udbytte for regnskabsåret”

 • Der kan optræde en gæld hos D, som ej er opført som tilgode-

havende hos M. Løsning: Tilbageførsel til D’s egenkapital.

 • Samme eliminering som i konsolideringsprocessen
eliminering af interne l n mellem regninger og renter heraf
Eliminering af interne lån/mellem-regninger og renter heraf

I modsætning til konsolideringsprocessen, så foretages ingen eliminering af interne lån/mellemregninger og renter heraf i equity-processen.

Transaktionerne har jo ikke påvirket egenkapital eller resultat i D/A.

regulering for oprindelig k bsomvurdering og f lger heraf
Regulering for oprindelig købsomvurdering og følger heraf

Kun regulering for opkøbte D/A, hvor overtagelsesmetoden har været anvendt.

Købsomvurderingen i forbindelse med opgørelse af koncerngoodwill skal indledningsvist genetableres og der skal reguleres for følgevirkningerne heraf.

D/A’s regnskab skal med andre ord reguleres så, det svarer til, at de købsomvurderede værdier har været anvendt i D/A’s regnskab lige siden.

Samme regulering som ved konsolideringsprocessen

regulering af forskellig anvendt regnskabspraksis
Regulering af forskellig anvendt regnskabspraksis
 • Der skal reguleres for alle forskelle til M’s regnskabspraksis i:
 • - opkøbte D/A, hvor forskellen er opstået efter købet
 • - øvrige D/A
 • I konsolideringsprocessen reguleres for også for eventuelle forskelle mellem moderselskabets og koncernens regnskabspraksis (selvom det er sjældent). Det skal ikke foretages i equity-processen.
 • D/A - eksempler:
  • Goodwill
  • D = Ingen afskrivning
  • K = Afskrivninger
  • Lager
  • D = Uden IPO-tillæg / gennemsnitsprincippet
  • K = Med IPO-tillæg / FIFO-princippet
eliminering af avancer p varer anl g ydelser solgt internt fra d a
Eliminering af avancer på varer, anlæg, ydelser solgt internt fra D/A

Avancerne kan vedrører omsætningsvarer, anlægsaktiver og ydelser.

Elimineringerne omfatter i modsætning til konsolideringsprocessen ikke selve salgstransaktionen kun avancen.

Elimineringerne omfatter i modsætning til konsolideringsprocessen kun avancer vedrørende internt salg fra D/A. Dvs. at det kun er D/A’s egen avance som skal elimineres. Set ud fra M’s synspunkt har D/A ikke realiseret denne avance.

--o0o--

Hvorfor skal øvrige avancer ikke elimineres ?

regulering af udskudt skat f lgevirkning af elimineringer mv
Regulering af udskudt skat (følgevirkning af elimineringer mv.)

Aktuel skat i M (ingen regulering)

Elimineringer af interne avancer, omvurderinger mv. i M’s regnskab påvirker ikke M’s skattepligtige indkomst.

M’s aktuelle skat er derfor upåvirket af elimineringer mv.

Udskudt skat i M (ingen regulering)

Elimineringer af interne avancer, omvurderinger mv. i M’s regnskab påvirker (som udgangspunkt) heller ikke M’s forskelsværdier.

Som følge af aktieavancereglerne er skatteværdien af kapital-interesserne lig den regnskabsmæssige værdi. Avancen er skattefri efter 3 års ejertid.

M’s udskudte skat er derfor også upåvirket af elimineringer mv.

regulering af udskudt skat f lgevirkning af elimineringer mv17
Regulering af udskudt skat (følgevirkning af elimineringer mv.)

Aktuel skat i D/A (ingen regulering)

Elimineringer af interne avancer, omvurderinger mv. i M’s regnskab påvirker ikke D/As skattepligtige indkomst.

D/A’s aktuelle skat er derfor upåvirket af elimineringer mv.

Udskudt skat i D/A (regulering)

Korrektionerne for skat i equity-opgørelsen er rene følgevirkninger af, at vi regulerer årsregnskabets værdier og resultat i D/A uden at dette har nogen indvirkning på skatteregnskabets værdier og resultat.

Den udskudte skat i D/A skal derfor reguleres som følge af alle elimineringer og omvurderinger, bortset fra indarbejdelse af koncerngoodwill (RV 14.29).

opg relse af ejervirksomhedens ejerandel
Opgørelse af ejervirksomhedens ejerandel

Når D/A’s egenkapital og resultat er reguleret for interne avancer, købsomvurderinger mv. samt udskudt skat heraf, så kan ejervirksomhedens forholdsmæssige ejerandel opgøres.

Det svarer til, at minoritetsandele udskilles i konsolideringsprocessen.

indarbejdelse af koncerngoodwill og afskrivninger herp
Indarbejdelse af koncerngoodwill og afskrivninger herpå

Kostprisen for koncerngoodwill er opgjort på overtagelsesdagen. Der sker ingen genberegning på efterfølgende balancedage (dog særlige regler om efterfølgende regulering i visse tilfælde).

Med lineære afskrivninger ligger de årlige afskrivninger også fast på overtagelsesdagen.

Efterfølgende nedskrivninger kan forekomme. Behovet for nedskriv-ninger testes, hvis indikation på værdifald (impairment-test).

I equity-processen øges ejervirksomhedens forholdsmæssige andel af indre værdi i D/A med koncerngoodwill målt til kostpris minus akkumulerede af- og nedskrivninger.

Årets af- og nedskrivninger på koncerngoodwill fratrækkes i M’s forholdsmæssige andel af årets resultat i D/A.

eliminering af avancer p varer anl g ydelser k bt internt hos m
Eliminering af avancer på varer, anlæg, ydelser købt internt hos M

Avancerne kan vedrører omsætningsvarer, anlægsaktiver og ydelser.

Elimineringerne omfatter i modsætning til konsolideringsprocessen ikke selve købstransaktionen kun avancen.

Elimineringerne omfatter kun avancer vedrørende internt køb fra M. Dvs. at det nu er M’s egen avance som skal elimineres. Set ud fra M’s synspunkt har M endnu ikke realiseret denne avance.

Konsekvensen af, at disse interne avancer først elimineres efter, at M’s forholdsmæssige andel af indre værdi i D/A er opgjort, er, at de altid elimineres med 100% uanset ejerandel.

I praksis reguleres disse avancer ofte også kun forholdsmæssigt. Tilsvarende udskilles minoritetsandele i konsolideringsprocessen også med en forholdsmæssig andel af M’s avance. => K betragter denne del af avancen som realiseret.

regulering af udskudt skat f lgevirkning af elimineringer mv21
Regulering af udskudt skat (følgevirkning af elimineringer mv.)

Der reguleres for udskudt skat af de ændrede forskelsværdier vedrørende M’s avancer.

Det sker rent teknisk på kapitalinteresser i D/A, selv om det reelt er M’s egne forskelsværdier, som påvirkes.

equity metoden one line consolidation
Equity-metoden- One-line consolidation

Equity-metoden svarer til at lave en én-linie konsolidering af dattervirksomheden eller den associerede virksomhed.

De samme elimineringer og omvurderinger foretages ved equity-metoden som ved konsolideringen – de indgår blot i én linie i den rapporterende virksomheds resultatopgørelse (indtægter af kapitalinteresser i D/A) og i én linie i den rapporterende virksomheds balance (kapitalinteresser i D/A) fremfor ved en linie-for-linie sammenlægning som i koncernregnskabet

Resultatopgørelse

Equity = Én linie (Indtægter af kapitalinteresser i D/A)

Koncern = Linie-for-linie

Balance

Equity = Én linie (Kapitalinteresser i D/A)

Koncern = Linie-for-linie

equity metoden en konsekvens
Equity-metoden- en konsekvens

Når equity-metoden anvendes til indregning af kapitalandele i dattervirksomheder i modervirksomhedens regnskab, så vil resultat og egenkapital være ens i moderregnskabet og koncernregnskabet.

Dermed kan equity-værdien for dattervirksomheder nemt udledes ved at sammenholde egenkapitalen i koncernregnskabet med moderregnskabet (hvor kapitalinteresser teknisk er nulstillet i forbindelse med klargøring til konsolideringsprosessen). Denne fremgangsmåde er anvendt i figur 30 og 31 i PFMs bog.

NB:

Der findes dog visse undtagelser til ovenstående klassiske læresætning !!!

slide24
CASE

Moder A/S og Datter A/S Øvelse Equity

equity metoden koncerngoodwill
Equity-metoden- Koncerngoodwill

Koncerngoodwill indgår i én-linie konsolideringen og præsenteres i regnskabet som en del af investeringen i D/A.

Resultatopgørelse

Equity = Indtægter af kapitalinteresser i D/A

Koncern = Afskrivninger / Administrationsomkostninger

Balance

Equity = Kapitalinteresser i D/A (Finansielle amlægsaktiver)

Koncern = Koncerngoodwill (Immaterielle anlægsaktiver)

equity metoden nettoopskrivningsreserve
Equity-metoden- Nettoopskrivningsreserve

ÅRL §43a: Bindingspligt for nettoopskrivninger i henhold til indre værdis metode. Dvs. at den del, som investeringen i D/A netto er blevet opskrevet med siden anskaffelsen – dvs. ift. kostprisen - skal bindes på en særlig reserve under egenkapitalen, der ikke kan anvendes til udbytteudlodning eller underskudsdækning.

En del af stigningen i aktivet kapitalinteresser er kommet til, ved at M har indregnet sin andel af D/A’s overskud => reserven dannes/forøges med den del af indtægter fra kapitalinteresser, som ikke udbetales som udbytte.

Dette sker via overskudsdisponeringen.

Nettoopskrivning = den samlede akkumulerede nettoopskrivning for dattervirksomheder og associerede virksomheder set under ét.

Nettoopskrivning måles i forhold til kostprisen, og kan aflæses direkte af anlægsnoten for kapitalinteresser.

equity metoden udbytte
Equity-metoden- Udbytte

Foreslået udbytte i D/A påvirker ikke ejervirksomhedens regnskab.

Uanset om det er afsat som skyldig udbytte (praksis: undtagelsen) eller blot er indregnet som en del af egenkapitalen (praksis: hovedreglen).

Udloddet udbytte i D/A påvirker ikke resultatopgørelsen i ejervirksomheden.

På balancen foretages følgende omposteringer:

fra Kapitalinteresser i D/A

til Tilgodehavende udbytte

fra Reserve fra nettoopskrivning iht. indre værdis metode

til Overført overskud eller underskud

equity metoden tilskud
Equity-metoden- Tilskud

Tilskud fra D/A til M = behandles som udloddet udbytte. Ingen påvirkning af resultatopgørelsen i M, men det modtagne tilskud fragår i kapitalinteresser og modposteres på mellemregningen med D/A eller likvide beholdninger, hvis det er betalt.

Tilskud fra M til D/A = behandles som kapitalforhøjelse. Ingen påvirkning af resultatopgørelsen i M, men det afgivne tilskud tillægges kostprisen for investeringen og modposteres på mellemregningen med D/A eller likvide beholdninger, hvis det er betalt.

equity metoden egenkapitalposteringer i d a
Equity-metoden- Egenkapitalposteringer i D/A
 • Direkte egenkapitalposteringer i D/A påvirker selvfølgelig M’s andel af indre værdi i D/A.
 • Ejervirksomhedens andel af direkte egenkapitalposteringer i D/A indregnes i opgørelsen af indre værdi og posteres derfor på kapitalinteresser.
 • Dette påvirker ikke resultatopgørelsen i M, men (mod-)posteres også som en
 • direkte egenkapitalpostering i M’s regnskab!
 • Eksempler på direkte egenkapitalposteringer i D/A:
   • Opskrivninger på ejendomme
   • Regulering af finansielle instrumenter til dagsværdi
   • Valutakursreguleringer af kapitalinteresser i D/A
   • Udskudt skat heraf
equity metoden negative kapitalandele i d a
Equity-metoden- Negative kapitalandele i D/A

Negative kapitalandele behandles som forpligtelser, og skal indregnes, hvis definitionen på forpligtelser er opfyldt. Indregning som forpligtelse kræver, at M er forpligtet til at dække kreditorernes eventuelle tab i D/A.

Såvel tidspunkt som beløb for forpligtelsen er usikkert, og eventuel indregning vil derfor skulle ske under hensatte forpligtelser.

Såfremt M også har tilgodehavender hos D/A med negativ kapitalandel skal forpligtelsen først modregnes heri.

Hvis M ikke har en forpligtelse til at dække kreditorernes tab i D, så vil der være forskel på egenkapitalen i M og K !!!

En negativ kapitalandel i D/A må ikke reducere nettoopskrivningsreserven.

eksempler
EKSEMPLER

Eksempel på equity-metoden

Offentliggjorte regnskaber

m lemetoder til indregning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder
Målemetoder til indregning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder
 • Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder kan måles til:
 • kostpris,
 • dagsværdi eller
 • indre værdi (equity-metoden).
 • Kostpris indregner kun modtagne udbytter som indtægt
 • - modervirksomheden bestemmer selv udbyttebetalingens størrelse ~ kan
 • derfor bruges til at manipulere med modervirksomhedens eget regnskab
 • Dagsværdi findes ofte kun på tidspunktet for aktiekøbet ved unoterede aktier
 • - skøn over dagsværdien på senere tidspunkter vil ofte være for usikre
 • For kapitalandele i dattervirksomheder giver indre værdi (equity-metoden) ikke regnskabslæser ny viden i forhold til koncernregnskabet.