1 / 15

Terénní výměnné programy ve Zlínském kraji

Terénní výměnné programy ve Zlínském kraji. Mgr. Petr Netočný. Terénní program (TP). TP v rámci terciální drogové prevence (zejména „harm reduction“) Nízkoprahová služba Přirozené prostředí uživatelů služby U nás vazba na činnost kontaktních center.

washi
Download Presentation

Terénní výměnné programy ve Zlínském kraji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Terénní výměnné programy ve Zlínském kraji Mgr. Petr Netočný

 2. Terénní program (TP) • TP v rámci terciální drogové prevence (zejména „harm reduction“) • Nízkoprahová služba • Přirozené prostředí uživatelů služby • U nás vazba na činnost kontaktních center

 3. Cílová skupina TP • Uživatelé nealkoholových drog • především závislí a problémoví uživatelé • dále experimentátoři a rekreační uživatelé • Osoby blízké (rodič, partner, …) • Veřejnost (obyvatelé dané lokality)

 4. Nabízené služby v TP • výměnný servis • sociální práce (příp. asistence) • krizová intervence • informační servis • poradenství • zprostředkování léčby / dalších návazností • základní zdravotní ošetření aj.

 5. TP ve Zlínském kraji Zajišťují celkem 4 subjekty: • Kroměříž - Oblastní charita Kroměříž • Uherské hradiště - Podané ruce, o. s. • Vsetín - Agarta o. s. • Zlín - O. s. ONYX

 6. TP ve Zlínském kraji (pokr.) • počet měst a obcí: 14 • přijatých / vyd. jehel: 22.858 / 23.887 • počet pracov. / úvazků: 6 / 2,7 úv. Souhrnné údaje za rok 2006:

 7. TP – Kroměřížsko Zajišťuje Oblastní Charita od roku 1999 • Lokality: Kroměříž, Hulín, Holešov, Morkovice, Bystřice p/Hostýnem, Chropyně, (Kojetín) • Počet pracovníků / úvazků: 2 prac. / 1 úvazek • Výměnný program: 17.023 ks / 17.220 ks • Jiné: nejvíce výměn v kraji (auto) a „pasivní“ forma TP v Kroměříži

 8. TP – Uhersko Hradišťsko Zajišťuje Podané ruce, o. s. od roku 2001 • Lokality: Uherské Hradiště, Uherský Brod, Staré Město, Kunovice • Počet pracovníků / úvazků: 2 prac. / 0,5 úvazku • Výměnný program: 3.818 ks / 4.185 ks • Jiné: komunitní plánování Uh. Brod a Uh. Hradiště

 9. TP – Vsetínsko Zajišťuje o. s. Agarta od roku 2004 • Lokality – Vsetín, Valašské Meziříčí • Počet pracovníků / úvazků: 1 prac. / 0,5 úvazek • Výměnný program: 1.896 ks / 2.356 ks • Jiné: od r. 2007 samostatný program, rozšíření služby, nově i Rožnov (posílení na 1,7 úvazku)

 10. TP – Zlínsko Zajišťuje o. s. ONYX od června 2006* • Lokality: Zlín, Otrokovice • Počet pracovníků / úvazků: 1 prac. / 0,7 úvazku • Výměnný program: 121 ks / 126 ks • Jiné: plán na rozšíření služeb TP (Slavičínsko, Vizovice, Napajedla, …), jsme na začátku *) Navazujeme na činnost o. s. Daimonion (od r. 1999)

 11. Příklad dobré spolupráce s obcí • Mapování drogové scény v dané lokalitě (Otrokovice) • Prezentace činnosti na MÚ (soc. odbor a setkání s místostarostkou) • Příprava a podání projektu • Realizace TP, průběžná spolupráce s MÚ, monitoring terénu • Výhled: zapojení do komunitního plánování, spolupráce s policií (sběr inf. materiálu)

 12. Dobrá spolupráce s obcí (pokr.) Východiska obce / města: • Nepopírá drogový problém. • Chápe, že TP je služba pro občany (z hlediska ochrany veřejného zdraví). • Uvědomuje si výhody nízkoprahovosti TP. • Chápe TP jako odbornou činnost, která řeší drogový problém. • Ví, že prevence se vyplácí (finance i PR).

 13. Jak vidí EU drogovou politiku v ČR SLABINY: • Právní systém (pomalost, neukládání alter. trestů) • Primární prevence (ověřitelnost efektivity) • Vysoká tolerance a dostupnost k legálním NL SILNÉ STRÁNKY: • Harm reduction (dostupnost služeb, relativně nízký výskyt HIV, VHB a VHC) • Systém léčebné péče • Meziresortní přístup (RVKPP)

 14. Poděkování za spolupráci: • Pracovníkům TP a KC Uherské Hradiště • (o. s. Podané ruce) • Pracovníkům TP a KC Kroměříž • (Oblastní Charita Kroměříž) • Pracovníkům TP a KC Vsetín • (o. s. Agarta)

 15. Děkuji za pozornost, hezký den! Petr Netočný Občanské sdružení ONYX Gahurova 1563/5 ZLÍN 760 01 info@os-onyx.cz www.os-onyx.cz

More Related