Programy a granty EU - PowerPoint PPT Presentation

programy a granty eu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programy a granty EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programy a granty EU

play fullscreen
1 / 66
Programy a granty EU
133 Views
Download Presentation
dutch
Download Presentation

Programy a granty EU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Programy a granty EU Oblast životního prostředí

 2. Odkud je možno získat dotaci pro projekt v oblasti životního prostředí? • FONDY (SF, FS) • PROGRAMY (6.RP) • INICIATIVY (INTERREG) • TENDRY, VŘ (Evropská pomoc)

 3. Fondy EK: • Strukturální fond • Fond soudržnosti

 4. Podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů OP se vztahují na celé území ČR s výjimkou Prahy! • Operační programy: • Infrastruktura • Průmysl a podnikání • Rozvoj lidských zdrojů • Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – OP Zemědělství

 5. OP INFRASTRUKTURA Priority programu: • modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury státního významu • snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí • zlepšení dílčích složek ŽP, budování environmentální infrastruktury • technická asistence Gesce M. Dopravy (1,2,4) + MŽP (3,4)

 6. Priorita č. 3 Opatření: • 3.1: Obnova environmentálních funkcí území (operační cíle: prevence a snížení ničivých následků povodní, zvýšení retenční schopnosti krajiny, zvýšení biodiverzity říčních toků a jejich okolí) • 3.2: Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství (zlepšení čistoty vodních toků, úrovně kalového hospodářství a zásobování pitnou vodou, zvýšení počtu ekv. obyvatel napojených na vyhovující ČOV) • 3.3: Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší (šetrné technologie, snižování emisí, obnovitelné zdroje energie) • 3.4: Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží (recyklace odpadů, integrované systémy sběru odpadů, rekultivace a sanace starých skládek a ekologických zátěží).

 7. OP Zemědělství Priority: • Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesní hospodářství (1.1. Investice do zemědělských podniků, 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing, 1.3. Lesní hospodářství) • Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání (2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, 2.2. Odborné vzdělávání, 2.3. Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství) • Technická pomoc (výdaje spojené řízením programu a s jednáním monitorovacího výboru, zpracování studií, organizace seminářů).

 8. Podíl opatření na finančním plánu 1.1. Investice do zemědělských podniků 1.2. Zpracování zemědělských výrobků marketing 1.3. Lesní hospodářství 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 2.2. Odborné vzdělávání 2.3. Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství 3.1. Technická pomoc OP ZEMĚDĚLSTVÍ

 9. ROK 2006 • LEDEN: Očekává se otevření priority 2.1: • Podopatření 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů • Podopatření je zaměřeno zlepšení technického stavu rybničního fondu a jeho vodohospodářských funkcí. Protipovodňový a krajinotvorný význam.Hráze, meliorace. • Jde o projekty nevytvářející významný čistý zisk, podpory bude poskytována ve výši 100 % přijatelných nákladů, z toho bude příspěvek EU 75 % a 25 % z národních zdrojů. • V případě odbahnění se poskytne maximální částka do výše 6,67 € (cca 212 Kč) na 1 m3 vytěženého sedimentu.

 10. Popis podopatření • Podporu lze poskytnout na: A obnovu a rekonstrukci rybníků a zemědělských vodních nádrží, B rekonstrukci bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení včetně příslušenství těchto objektů, C pořízení a obnovu staveb k vodohospodářským melioracím pozemků (stavby k závlaze a odvodnění pozemků).

 11. Specifické cíle podpory / očekávané účinky • obnova funkčnosti rybníků a rybničních systémů, • obnova a rekonstrukce těles hrází a funkčních objektů vodních děl, • zapojení rybníků, rybničních soustav a malých zemědělských vodních nádrží do biocenter a biokoridorů, • zajištění odpovídající akumulace vody v krajině a kvality povrchových vod, • zvýšení mobilního objemu vody pro závlahy a energetiku, • zlepšení podmínek k rekreaci, • pořízení a obnova závlahových zařízení, odvodňovacích zařízení, • zlepšení vodního režimu půdy.

 12. Kriteria přijatelnosti projektu předpoklady pro dotaci • projekt je v souladu s relevantní legislativou, • pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie, • projekt musí být realizován na území České republiky, • pro celkové odbahnění rybníků a zemědělských vodních nádrží platí podmínka - vrstva sedimentu je vyšší než 40 cm, • akumulační funkce rybníků a zemědělských vodních nádrží musí být silně narušena či zcela zrušena (pro podporu uvedenou v bodě A) a B), • projekt je odsouhlasen správcem toku pod vodním dílem – body A,B • projekt je odsouhlasen správcem toku nad a pod vodním dílem (pro podporu uvedenou v bodě C).

 13. Na MZe: i národní program výzkumu a výzkumný program MZe v oblasti ŽP • NPV: • TÉMATICKÝ PROGRAM 1 - KVALITA ŽIVOTA (TP1) • Dílčí program KRAJINA A SÍDLA BUDOUCNOSTI • TÉMATICKÝ PROGRAM 3 - KONKURENCESCHOPNOST PŘI UDRŽITELNÉM ROZVOJI (TP3) • Dílčí program VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ • VP (2005 – 2009): I. PODPROGRAM – Zemědělský výzkum II. PODPROGRAM – Ostatní výzkum v agrárním sektoru • http://www.nazv.cz/

 14. Ostatní Operační Programy podporující ochranu ŽP • OP Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ): environmentální vzdělávání … horizontální priority • OP Průmysl a podnikání (OPPP): opatření na zvýšení energetické účinnosti a úspory energie … viz. programy MPO

 15. Ministerstvo průmyslu a obchoduOblast ŽP • Programy pro výzkum a vývoj (IMPULS, TANDEM) (vyhlášení cca duben – květen) • OPP (Operační Program Průmysl a Podnikání) - SF

 16. TANDEM Program výzkumu a vývoje „TANDEM“ je zaměřen na podporu programových projektů orientovaného a průmyslového výzkumu a vývoje, jehož výsledky budou prostřednictvím dalšího navazujícího průmyslového výzkumu a vývoje využity v nových výrobcích, technologiích a službách. Cílem programu je: • zlepšení spolupráce průmyslových organizací a výzkumných pracovišť • teoretická a technologická podpora SMEs • zlepšení konkurenceschopnosti budoucích produktů a technologií   • podstatné zlepšení transferu výsledků základního výzkumu směrem k průmyslovým aplikacím a následně ke zmenšení rozdílů mezi hospodářskou úrovní České republiky a států Evropské unie.

 17. IMPULS je zaměřen na podporu výzkumu a vývoje a je realizovaný: • A) jednotlivými organizacemi, • B)účelovými seskupeními, tj. projektovými týmy sestavenými ze skupin pracovníků (řešitelů) průmyslových organizací a pracovníků výzkumných pracovišť (akademických, vysokoškolských a dalších), přičemž všechny složky musí mít trvalé sídlo v České republice. IMPULS je určen k vyřešení jednoho konkrétního programového projektu výzkumu a vývoje zpravidla až na úroveň ověřeného vzorku, funkčního vzoru, prototypu, poloprovozního, pilotního, nebo ověřovacího zařízení. Cílem programu je: zvýšení výkonnosti výrobních organizací, podpora SMEs, zlepšení konkurenceschopnosti produktů a modernizace technologií, vedoucí ke zmenšení rozdílů mezi hospodářskou úrovní České republiky a států Evropské unie.

 18. SF: Operační Program Průmysl a Podnikání Cíle programu: • zvyšování hospodářské výkonnosti • zachování a rozvoj konkurenceschopného a efektivně vyrábějícího průmyslového potenciálu • podpora strukturálních změn průmyslu • rozvoj malých a středních podniků, podpora inovačních aktivit v průmyslu • výrobní, technická, ekonomická a organizační restrukturalizace podniků, oborů a odvětví • odstraňování starých zátěží • trvalé snižování nákladů • zvyšování efektivnosti využití energií.

 19. Podprogramy OPPP • START – podpora začínajících podnikatelů • KREDIT – zvýhodněné úvěry • MARKETING – podpora marketingových aktivit a exportu • INOVACE – vývoj a zavádění nových technologií a výrobků - POZASTAVENO • ROZVOJ – rozvoj prům podniků (založeno na kvalitním záměru) - POZASTAVENO

 20. Podprogramy OPPP • PROSPERITA – podpora výzkumu a vývoje a jeho propojení s průmyslem (infrastruktura, vědeckotechnologické parky, podnikatelské inkubátory) • ÚSPORY ENERGIE – podpora zavádění technologií s nižší energetickou náročností (nutné snížení emisí CO2) • OBNOVITELNÉ ZDROJE – podpora zavádění obnovitelných zdrojů energie (nutné snížení emisí CO2) • KLASTRY – tvorba podnikatelských uskupení - klastrů • ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA – rozvoj lidských zdrojů – podpora vzdělávacích kapacit v regionech • REALITY – nákup a rekonstrukce nemovitostí.

 21. Životní prostředí v OP PP • Opatření 1.2 (program REALITY) klade důraz na podporu a revitalizaci zdevastovaných ploch a starých průmyslových komplexů, jejichž regenerací dochází k odstranění starých ekologických zátěží a rizik. Projekty v programu Reality jsou z tohoto pohledu šetrné k životnímu prostředí. • Pokud se týče opatření2.2 (program INOVACE) - sekundární pozitivní vliv na ochranu ŽP (možnost podpory při pořizování nové a moderní technologie). Program musí mít neutrální nebo pozitivní vliv na ŽP. • program ROZVOJ– podpora snížení emisí a produkce odpadu v rámci hodnotících kritérií • Všechny projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie a úspory energie mají jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí.

 22. www.mpo.cz

 23. Při MPO: Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Programy podpory MSP, využitelné i v oblasti ŽP; 2005-2006: • Aliance • Zastoupení

 24. ALIANCE • Podpora konkurenceschopnosti českých podniků na zahraničních trzích prostřednictvím aktivit aliance • Prosazování myšlenky posilování spolupráce SME v zahraničí • Aliancí se rozumíseskupení nejméně 3 a nejvýše 25 malých a středních podnikatelů(právnická ososba), jejichž výrobní program se vzájemně doplňuje a kteří mají uzavřenu Dohodu o spolupráci v rámci programu této Aliance.

 25. Aliance- Forma a výše podpory • Podpory budou poskytovány ve formě dotací na úhradu uznatelných nákladů projektu. • Maximální míra dotace uznatelných nákladů je 50%. • Maximální výše dotace: 1,0 mil Kč.

 26. ZASTOUPENÍ • Cíl: Zvýšení přímých aktivit podnikatelských subjektů v zahraničí podporou zřizování jejich zahraničních obchodních zastoupení pro zvýšení HDP v regionech ČR s nízkým HDP na obyvatele • Aktivity příjemce podpory spojené s vývozní činností musí být realizovány mimo region Praha. • Zastoupením se rozumí reprezentační kancelář v nečlenské zemi EU vytvořená alespoň třemi malými a středními podnikatelskými subjekty.(Smlouva o pravidlech zastupování v daném teritoriu).

 27. Zastoupení- Forma a výše podpory • Podpory budou poskytovány ve formě dotací na úhradu uznatelných nákladů projektu. • Maximální míra dotace uznatelných nákladů je 50%. • Maximální výše dotace: 2,0 mil Kč/rok. • Podpora je poskytována po dobu maximálně 2 let.

 28. Fond soudržnosti • Podporuje velké investiční projekty v oblasti ŽP a dopravy • minimální náklady - 10 milionu Kč • financuje80% celkových nákladů projektu • má návaznost na předvstupní nástroj - ISPA • vytvořena Celková strategie FS (systém přípravy, organizace a realizace projektů).

 29. Strategie v oblasti ŽP Priority: • dodávka pitné vody (soulad s WFD 2000/60/ES, zajištění dodávky pitné vody ve velkých, hustě osídlených městech, zvyšování kvality vody) • kanalizace a čištění odpadních vod (soulad se směrnicí 91/271/ES; sub-priorita pro rok 2005 jsou malé aglomerace s počtem obyvatel mezi 2 000 a 10 000) • hospodaření s pevným komunálním, průmyslovým a nebezpečným odpadem.

 30. PROGRAMY Oblast Životního prostředí

 31. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy • EUREKA • COST (základní výzkum) • KONTAKT (bilaterální výměny) • VÝZKUMNÁ CENTRA (základní i aplikovaný výzkum) – Národní program výzkumu • INGO (jaderný výzkum) • EUPRO (podpora národní informační infrastruktury)

 32. EUREKA Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje Cíl: • podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami • vytvářet podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurence schopnosti evropského průmyslu. Doba řešení projektu: 1 – 4 roky

 33. EUREKA v ČR: • Cílem programuje trvale posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky a zvyšovat její technologický potenciál podporou evropské spolupráce podniků a výzkumných organizací v oblasti progresivních technologií. • Výstupem řešení projektůjsou nové špičkové výrobky, technologie a služby s vysokým stupněm inovace, schopné prosadit se na světovém trhu.

 34. Prioritní oblasti: • Informační technologie • Nové materiály • Životní prostředí • Biotechnologie a medicínské technologie • Robotika a automatizace • Komunikační technologie • Energetika • Doprava • Lasery

 35. www.msmt.cz

 36. Finanční mechanismus EHP/Norska

 37. Co to je Finanční mechanismus EHP/Norska • příspěvek chudším státům EHP poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech – Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví a Norské království • FM Norska – přidružený bilaterální program se stejným zaměřením.

 38. Obecné informace • Dohodnuto pro období 2004-2009 • Částka určená pro ČRcelkem:110,91 mil. Euro:48,54 miliónů EUR v rámci Dohody o účasti v EHP a 62,37 miliónů EUR podle Dohody o NFM • Minimální spoluúčast 15% (grant až 85%) • Příjemce: všechny instituce veřejného nebo soukromého sektoru a nevládní organizace zřízené jako právnické osoby v ČR. • Národní kontaktní místo pro ČR – Ministerstvo financí – Centrum pro zahraniční pomoc (CR1, CR2) • Projektynesmí nahrazovat stávající aktivity, které jsou podporované z finančních zdrojůES a dalších finančních zdrojů (SF,…).

 39. Typy projektů • Individuální projekt • Blokový grant • Program (skupina projektů)

 40. individuální projekt • Individuální projekt je ekonomicky nedělitelnou řadou prací, plnících přesnou technickou funkci s jasně identifikovatelnými cíli. Může zahrnovat jeden nebo více sub- projektů. • Obecně řeší jedinou problematiku v rámci některé z prioritních oblastí. • Obvyklá min. částka podpory 250.000 EUR • Doba trvání 2 – 4 roky

 41. blokový grant • fond pro menší projekty – pomoc jednotlivcům, organizacím nebo institucím • zprostředkovatel BG vybírá sub-projekty a rozhoduje o jejich financování • mohou být navrženy na úrovni kraje, oblasti nebo na místní úrovni, nebo cíleně na specifické strategické okruhy • zprostředkovatel blokového grantu poskytne zdroje na spolufinancování malých grantů, ze kterých mají užitek koneční příjemci a/nebo • koneční příjemci mající užitek z pomoci poskytují své vlastní spolufinancování zprostředkovateli blokového grantu.

 42. program • je koordinovaným portfoliem jednotlivých projektů, který je připraven a předložen oprávněným zástupcem partnerství a je zaměřen na společně (prostorově – odvětvově - tématicky) definované cíle. • programy určenypro usnadnění implementace nákladných strategií. • skládá se z jednotlivých dílčích projektů, které spojuje společné téma nebo společný cíl navržený na národní, regionální, sub-regionální nebo místní úrovni. • zpracován v rámci partnerství, zaměřen na vědu a výzkum

 43. Priority FM EHP a Norska • Uchovávání evropského kulturního dědictví • Ochrana životního prostředí • Rozvoj lidských zdrojů • Zdravotnictví a péče o dítě • Podpora udržitelného rozvoje • Vědecký výzkum a vývoj Pouze FM Norska • Implementace Schengenského acquis, posilování justice • Technická pomoc

 44. Sub-priority Priorita 2. Ochrana životního prostředí: 2.1 Posouzení vlivů implementace mezinárodní legislativy na podmínky v oblasti ovzduší, vod a půd 2.2 Monitorovací systémy v regionech a následné využívání výsledků monitorování 2.3 Environmentální vzdělávání pro všechny úrovně státní a veřejné administrativy 2.4 Odpadové hospodářství - zajištění a řízení na místní úrovni 2.5 Podpora využití biopaliv a alternativních zdrojů energie jako druhotného zdroje energie na místní úrovni 2.6 Redukce skleníkových plynů v České republice 2.7 Snížení poklesu biodiverzity a ochrana nedotčených biotopů 2.8 Podpora technologií pro snížení zplodin a spotřebu paliv, zvýšení bezpečnosti zejména ve veřejné dopravě.

 45. Další důležité programy EU orientované do oblasti ŽP: • 6.Rámcový program EU • eContent + • LIFE (ochrana ohrožených druhů, implementace NATURA 2000, ochrana ŽP: zavádění evropských politik a legislativy v obl. ŽP, technická pomoc třetím zemím).

 46. Rámcové Programy 6. RP: Podpora EU V oblasti vědy a výzkumu v různých tématických oblastech

 47. 6 RP EU (2002 – 2006): • 3 hlavní bloky aktivitIntegrace Evropského výzkumu/ERA Strukturování ERA Posilování základů ERA, jsou • seskupeny do 2 specifických programů (Integrace a posilování ERA, Strukturování ERA)plus zvláštní program pro nukleární výzkum – EURATOM • 7 prioritních tématických programů • Horizontální aktivity

 48. Základní struktura 6RP

 49. Oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 50. Téma 1. Vědy o živé přírodě, genomika a biotechnologie pro zdraví • Integrace postgenomického výzkumu – farmakogenomika, diagnostika, genové terapie, etické problémy • Porozumění základním biologickým procesům prostřednictvím funkční genomiky – eliminace testů na zvířatech • Genomické přístupy k diagnostice a léčbě hlavních chorob, boj s rakovinou, s nemocemi působenými chudobou • Pokročilá genomika a její aplikace pro zdraví • Boj s hlavními chorobami Ing. Věra JENČOVÁ, PhD.