Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Moderator ………….. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Moderator …………..

Moderator …………..

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Moderator …………..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Moderator …………..

 2. Lublin Ponikwoda Podsumowanie z badania

 3. Cele i metodologia badania Cele badania • Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania. Metoda • Badanie ankietowe przeprowadzone z mieszkańcami i pracownikami administracji samorządowej • Przeprowadzono n= 50 ankiet dotyczących jakości życia Osoby badane • W badaniu wzięli udział mieszkańcy Lublina, dzielnica Ponikwoda Czas realizacji • Badania przeprowadzone w okresie kwiecień-maj 2014

 4. Część IJAKOŚĆ ŻYCIA

 5. Charakterystyka próby Wiek Płeć

 6. Charakterystyka próby Miejsce zamieszkania Wykształcenie

 7. Charakterystyka próby Dzieci Status związku

 8. Charakterystyka próby Miejsce zatrudnienia

 9. Charakterystyka próby Ocena sytuacji materialnej

 10. Obszary badań • Obszar oceny – WOLNY RYNEK • Obszar oceny – PRACA • Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • Obszar oceny – ZDROWIE • Obszar oceny – KULTURA • Obszar oceny – ŚRODOWISKO • Obszar oceny – DEMOKRACJA • Obszar oceny – EDUKACJA • Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ • Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ • Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE • Obszar oceny – DOBROBYT • Obszar oceny – MIESZKALNICTWO • Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

 11. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK W ramach badania obszaru „wolny rynek” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości nowe firmy mają szanse na rozwój. W mojej miejscowości założenie firmy jest łatwe. W mojej miejscowości firmy rozwijają się dzięki dotacjom unijnym. W mojej miejscowości samorząd jest przyjazny przedsiębiorcom. W mojej miejscowości istnieje łatwy dostęp do usług prawnych, rachunkowych i innych wspierających działalność firm.

 12. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK • ……… • …..

 13. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA W ramach badania obszaru „praca” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości urząd pracy pomaga w przekwalifikowaniu zawodowym. W moim miejscu zamieszkania nie ma problemu bezrobocia. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom z kwalifikacjami. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom bez kwalifikacji. W mojej miejscowości moim dzieciom byłoby łatwo znaleźć pracę.

 14. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA • ……… • …………..

 15. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO W ramach badania obszaru „bezpieczeństwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Istotne dla poprawy bezpieczeństwa w mojej miejscowości jest skuteczne egzekwowanie prawa przez policję i straż miejską. Zwiększenie patroli policyjnych lub straży miejskiej poprawiłoby stan bezpieczeństwa w mojej miejscowości. W mojej miejscowości ważnym dla bezpieczeństwa byłoby założenie kamer/monitoringu. Miejsce, w którym mieszkam jest bezpieczne. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa w mojej miejscowości miałoby ograniczenie prędkości pojazdów. Osobom przyjeżdżającym do mojej miejscowości mogę rekomendować to miejsce jako bezpieczne. W mojej miejscowości jest bezpiecznie pod względem wypadków drogowych. W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne idąc do szkoły. Jestem przekonany, że na moje wezwania Policja/Straż Pożarna/Pogotowie zareaguje szybko i skutecznie. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo w mojej miejscowości poprawiło się. W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne bawiąc się na placu zabaw. Wyjeżdżając z mojej miejscowości czuję, że pozostawione przeze mnie mienie jest bezpieczne. Wracając w nocy do domu nie obawiam się, że spotka mnie coś złego. W mojej miejscowości nie ma miejsc, obok których boje się przejść. W mojej miejscowości nie występuje problem chuligaństwa.

 16. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • ………

 17. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • ……

 18. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • …….

 19. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE W ramach badania obszaru „zdrowie” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W mojej miejscowości dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej jest zadawalający. Posiadam wystarczająco dużo informacji na temat zdrowotnych programów profilaktycznych, realizowanych w mojej miejscowości. W przedszkolach, szkołach w mojej miejscowości dużo mówi się o profilaktyce zdrowotnej i zagrożeniach. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość placówek opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz żłobków.

 20. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE • ……. • ……..

 21. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA W ramach badania obszaru „kultura” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości są miejsca gdzie mogę spotykać się ze znajomymi. Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych w mojej okolicy. W miejscu mojego zamieszkania mam wiele możliwości spędzania wolnego czasu. W moim miejscu zamieszkania mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Dom kultury w mojej okolicy organizuje dużo atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie.

 22. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA • ……………… • ……………….

 23. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO W ramach badania obszaru „środowisko” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości jest kanalizacja wodno – ściekowej. W mojej miejscowości nie ma problemu bezdomnych zwierząt. W mojeje okolicy na ulicach, chodnikach i przystankach jest czysto. W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo zieleni. W mojej miejscowości zbiorniki na odpady komunalne są opróżniane regularnie i na czas. W mojej okolicy nie ma problemu z uciążliwym hałasem/zanieczyszczonym powietrzem. W mojeje okolicy na placach i terenach otwartych jest czysto. W mojej okolicy nie ma problemu dzikich wysypisk lub „podrzucania” śmieci. W mojej miejscowości mam możliwość segregacji odpadów. W mojej miejscowości organizowane są zbiórki elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. W mojej miejscowości samorząd należycie dba o zieleń publiczną. Na terenie mojego miejsca zamieszkania wdrażane są projekty służące ochronie środowiska np. ekrany chroniące przed hałasem, selektywna zbiórka śmieci. Wiem do kogo zgłosić skargę w sprawie nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd prowadzi akcje promocyjno-informacyjne w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd konsultuje z mieszkańcami zmiany dotyczące środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego.

 24. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO • ………….. • …………..

 25. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO • ……. • …….

 26. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO • ……………….. • ………………

 27. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA W ramach badania obszaru „demokracja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej okolicy funkcjonują lokalne media. Wiem kto jest wójtem/burmistrzem/prezydentem w mojej miejscowości. Mam łatwy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach w mojej okolicy. W mojej miejscowości mieszkańcy otwarcie mówią o jej problemach. W moim miejscu zamieszkania istnieje dużo organizacji pozarządowych. Znam radnych wybranych z mojego okręgu wyborczego. Na stronie internetowej Samorządu znajduję wszystkie potrzebne mieszkańcom informacje. Wiem jak umówić się na spotkanie z wójtem/burmistrzem/prezydentem mojej miejscowości. Jeżeli mam jakiś problem wiem gdzie, z kim i w jaki sposób się skontaktować, aby go rozwiązać. Gdybym chciał wyrazić swoją opinię w sprawie decyzji władz lokalnych, wiedziałbym gdzie się zwrócić aby dotarła do adresata. W mojej miejscowości wszystkie kluczowe decyzje podejmują urzędnicy po konsultacjach społecznych. W mojej miejscowości władze organizują spotkania z mieszkańcami. Radny/radni wybrani z mojego okręgu organizują spotkania z mieszkańcami. W mojej miejscowości informacje o pracach rady są łatwo dostępne. Władze w mojej miejscowości organizują akcje zachęcające do angażowania się w życie społeczne.

 28. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA • …….. • …………..

 29. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA • …….. • …………..

 30. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA • …….. • …………..

 31. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA W ramach badania obszaru „edukacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Niedaleko mojego miejsca zamieszkania znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum. Mam dostęp do Internetu. Uczelnie wyższe zapewniają uzyskanie dobrego zawodu. Aby móc się kształcić w celu uzyskania dobrego zawodu, nie muszę wyjeżdżać do innego regionu kraju. W mojej okolicy osoby niepełnosprawne mają łatwy dostęp do nauki i rozwoju.

 32. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA • ………….. • ……………

 33. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA W ramach badania obszaru „transport i komunikacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wybierając się w dalsze podróże mogę skorzystać z komunikacji publicznej. W mojej miejscowości jest komunikacja publiczna. W mojej miejscowości są chodniki dla pieszych. Przystanki komunikacji publicznej są dobrze oznakowane i zawierają informacje o rozkładzie jazdy. W niebezpiecznych miejscach w mojej miejscowości jest sygnalizacja świetlna. Droga którą jeżdżę jest bezpieczna. W mojej miejscowości drogi są oświetlone w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Przystanki w mojej okolicy są czyste i zadaszone. Komunikacja publiczna w mojej miejscowości jest dobrze zorganizowana. W mojej miejscowości dla rowerzystów wytyczono ścieżki rowerowe. Mam łatwy dojazd do pracy. Nie mam problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego w mojej miejscowości. Stan dróg w mojej miejscowości jest właściwy. Przez ostatnie lata stan dróg w mojej miejscowości uległ poprawie Zimą drogi w mojej miejscowości są właściwie utrzymywane.

 34. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • ……………… • ……………….

 35. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • ……….. • ………….

 36. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • ……………. • ……………

 37. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ W ramach badania obszaru „dostęp do usług i sieci handlowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W sklepach w mojej miejscowości wybór towarów jest duży. W mojej okolicy jest wystarczająco dużo sklepów, centrów handlowych. W mojej okolicy mogę korzystać z wszelkich potrzebnych mi usług (fryzjer, szewc itp.). Sprzedawcy przestrzegają zasad higieny, wywieszają ceny, uwzględniają reklamacje. Personel w sklepach w mojej miejscowości jest kompetentny i uprzejmy.

 38. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ • ……….. • ………..

 39. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W ramach badania obszaru „dostęp do infrastruktury sportowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Czas wolny spędzam poza domem, uprawiając sport. W mojej okolicy znajdują się dobrze wyposażone obiekty sportowe (boiska, basen, itp.). Publiczne obiekty sportowe są dla mnie dostępne. Stać mnie na korzystanie z publicznych obiektów sportowych. Samorząd pozyskuje środki m.in. z UE na rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej.

 40. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ • ………….. • ………………

 41. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE W ramach badania obszaru „wsparcie społeczne” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Posiadam dostateczne informacje dotyczące instytucji wsparcia społecznego (MOPR, OPS, itp.), które funkcjonują w mojej miejscowości. W mojej miejscowości infrastruktura dla osób niepełnosprawnych ułatwia im funkcjonowanie. W mojej miejscowości jest wystarczająca liczba świetlic dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym (z rodzin patologicznych, itp.). Instytucje samorządowe w mojej miejscowości efektywnie pracują na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego. W mojej miejscowości problemy społeczne są rozwiązywane w sposób prawidłowy.

 42. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE • ……………….. • ………………..

 43. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT W ramach badania obszaru „dobrobyt” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Korzystam z prywatnej służby zdrowia. W ciągu ostatnich dwóch lat nabyłam/łem dobra materialne trwałego użytku (np. nowy samochód, działkę, telewizor, kino domowe). Co roku wyjeżdżam na wakacje. Sytuacja materialna i zawodowa (moja/mojej rodziny) zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich dwóch lat moja sytuacja materialna poprawiła się.

 44. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT • ……………… • ………………..

 45. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO W ramach badania obszaru „mieszkalnictwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej okolicy istnieją tereny inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe. W mojej miejscowości łatwo jest wynająć mieszkanie. W mojej miejscowości łatwo jest wynająć lokal na biuro lub placówkę handlową. Samorząd dba o rozwój placów zabaw dla dzieci. W mojej miejscowości łatwo jest zbudować dom. Samorząd realizuje program budownictwa społecznego (TBS-y). Samorząd w mojej miejscowości opracowuje plany zmierzające do zapewnienia racjonalnego wykorzystania przestrzeni publicznej dla funkcjonowania obiektów użytkowych (przedszkola, sklepy, zakłady usługowe, itp.). Samorząd podejmuje działania na rzecz rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Samorząd racjonalnie wykorzystuje mieszkalne obiekty komunalne, dba o ich stan techniczny. W mojej miejscowości ceny mieszkań są niskie. Koszty wynajmu mieszkań w mojej miejscowości są niższe niż średnia w regionie. Uważam, że moje dzieci nie będą miały problemów z zakupem mieszkania. Procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę są przeprowadzane sprawnie. W mojej miejscowości łatwo jest kupić mieszkanie. W mojej miejscowości łatwo jest sprzedać mieszkanie.

 46. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO • ……………… • ……………..

 47. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO • ……………… • ……………..

 48. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO • ……………… • ……………..

 49. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI W ramach badania obszaru „jakość administracji” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Urzędnicy nie uważają, że dzięki temu, że podejmują decyzje administracyjne mają władze. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędnicy w mojej gminie są kompetentni i profesjonalni w kontaktach. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędy dotrzymują terminów. Wiem jak i gdzie załatwić sprawy, które mam do urzędu gminy. Urzędnicy w mojej gminie podejmują decyzje administracyjne obiektywnie.

 50. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI • ……………. • …………….