Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Moderator ………….. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Moderator …………..

Moderator …………..

252 Views Download Presentation
Download Presentation

Moderator …………..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Moderator …………..

 2. Gmina Grodzisko Dolne Podsumowanie z badania

 3. Cele i metodologia badania Cele badania • Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania. Metoda • Badanie ankietowe przeprowadzone z mieszkańcami i pracownikami administracji samorządowej • Przeprowadzono n= 18 ankiet dotyczących jakości zarządzania w urzędach • Przeprowadzono n= 200 ankiet dotyczących jakości życia Osoby badane • W badaniu wzięli udział mieszkańcy gminy oraz pracownicy i kadra kierownicza Urzędu Gminy Grodzisko Dolne Czas realizacji • Badania przeprowadzone w okresie: kwiecień – maj 2014 r.

 4. Część IJAKOŚĆ ŻYCIA

 5. Charakterystyka próby Wiek Płeć

 6. Charakterystyka próby Miejsce zamieszkania Wykształcenie

 7. Charakterystyka próby Dzieci Status związku

 8. Charakterystyka próby Miejsce zatrudnienia

 9. Charakterystyka próby Ocena sytuacji materialnej

 10. Obszary badań • Obszar oceny – WOLNY RYNEK • Obszar oceny – PRACA • Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • Obszar oceny – ZDROWIE • Obszar oceny – KULTURA • Obszar oceny – ŚRODOWISKO • Obszar oceny – DEMOKRACJA • Obszar oceny – EDUKACJA • Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ • Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ • Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE • Obszar oceny – DOBROBYT • Obszar oceny – MIESZKALNICTWO • Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

 11. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK W ramach badania obszaru „wolny rynek” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości firmy rozwijają się dzięki dotacjom unijnym. W mojej miejscowości istnieje łatwy dostęp do usług prawnych, rachunkowych i innych wspierających działalność firm. W mojej miejscowości założenie firmy jest łatwe. W mojej miejscowości nowe firmy mają szanse na rozwój. W mojej miejscowości samorząd jest przyjazny przedsiębiorcom.

 12. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK • ……… • …..

 13. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA W ramach badania obszaru „praca” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom z kwalifikacjami. W mojej miejscowości ososby pracujące spełniają się zawodowo i odczuwają satysfakcję z pracy. W mojej miejscowości urząd pracy pomaga w przekwalifikowaniu zawodowym. W mojej miejscowości możliwa jest zmiana kwalifikacji w oparciu o edukację / kształcenie ustawiczne. W mojej miesjcowości uczniowie nie mają problemów z odbyciem stażów i praktyk zawodowych. W mojej miejscowości istnieje możliwość zmiany miejsca zatrudnienia. W mojej miejscowości pracodawcy są oceniani jako rzetelni i profesjonalni. W mojej miejscowości pracownicy i poszukujący pracy są osobami o wysokich kwalifikacjach. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom niepełnosprawnym. W mojej miejscowości moim dzieciom byłoby łatwo znaleźć pracę. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom młodszym. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę kobietom. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom bez kwalifikacji. W moim miejscu zamieszkania nie ma problemu bezrobocia. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom starszym.

 14. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA • ……… • …………..

 15. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA • ……… • …………..

 16. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA • ……… • …………..

 17. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO W ramach badania obszaru „bezpieczeństwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne bawiąc się na placu zabaw. Miejsce, w którym mieszkam jest bezpieczne. Osobom przyjeżdżającym do mojej miejscowości mogę rekomendować to miejsce jako bezpieczne. Zwiększenie patroli policyjnych lub straży miejskiej poprawiłoby stan bezpieczeństwa w mojej miejscowości. W mojej miejscowości jest bezpiecznie pod względem wypadków drogowych. Wracając w nocy do domu nie obawiam się, że spotka mnie coś złego. W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne idąc do szkoły. Istotne dla poprawy bezpieczeństwa w mojej miejscowości jest skuteczne egzekwowanie prawa przez policję i straż miejską. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa w mojej miejscowości miałoby ograniczenie prędkości pojazdów. W mojej miejscowości ważnym dla bezpieczeństwa byłoby założenie kamer/monitoringu. Jestem przekonany, że na moje wezwania Policja/Straż Pożarna/Pogotowie zareaguje szybko i skutecznie. Wyjeżdżając z mojej miejscowości czuję, że pozostawione przeze mnie mienie jest bezpieczne. W mojej miejscowości nie występuje problem chuligaństwa. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo w mojej miejscowości poprawiło się. W mojej miejscowości nie ma miejsc obok których boje się przejść.

 18. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • ………

 19. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • ……

 20. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • …….

 21. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE W ramach badania obszaru „zdrowie” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W przedszkolach, szkołach w mojej miejscowości dużo mówi się o profilaktyce zdrowotnej i zagrożeniach. Posiadam wystarczająco dużo informacji na temat zdrowotnych programów profilaktycznych, realizowanych w mojej miejscowości. W mojej miejscowości mieszkańcy mają dostęp do ośrodków opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz żłobków. W mojej miejscowości dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej jest zadawalający.

 22. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE • ……. • ……..

 23. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA W ramach badania obszaru „kultura” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych w mojej okolicy. W mojej miejscowości są miejsca gdzie mogę spotykać się ze znajomymi. W miejscu mojego zamieszkania mam wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Dom kultury w mojej okolicy organizuje dużo atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie. W moim miejscu zamieszkania mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

 24. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA • ……………… • ……………….

 25. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO W ramach badania obszaru „środowisko” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo zieleni. Na terenie mojego miejsca zamieszkania wdrażane są projekty mające na celu ochronę środowiska np.budowa kanalizacji sanitarnej, selektywna zbiórka śmieci. W mojej miejscowości jest kanalizacja wodno – ściekowa. W mojej miejscowości pojemniki na odpady komunalne są opróżniane regularnie i na czas. W mojej miejscowości organizowane są zbiórki elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. W mojeje okolicy na placach i terenach otwartych jest czysto. W mojej okolicy nie ma problemu z uciążliwym hałasem/zanieczyszczonym powietrzem. W mojej miejscowości mam możliwość segregacji odpadów. W mojeje okolicy na ulicach, chodnikach i przystankach jest czysto. Wiem do kogo zgłosić skargę w sprawie nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd należycie dba o zieleń publiczną. W mojej miejscowości nie ma problemu bezdomnych zwierząt. W mojej miejscowości samorząd prowadzi akcje promocyjno-informacyjne w zakresie ochrony środowiska. W mojej okolicy nie ma problemu dzikich wysypisk lub „podrzucania” śmieci. W mojej miejscowości samorząd konsultuje z mieszkańcami zmiany dotyczące środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego.

 26. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO • ………….. • …………..

 27. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO • ……. • …….

 28. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO • ……………….. • ………………

 29. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA W ramach badania obszaru „demokracja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Jeżeli mam jakiś problem wiem gdzie, z kim i w jaki sposób się skontaktować, aby go rozwiązać. Gdybym chciał wyrazić swoją opinię w sprawie decyzji władz lokalnych, wiedziałbym gdzie się zwrócić aby dotarła do adresata. Mam łatwy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach w mojej okolicy. W moim miejscu zamieszkania istnieje dużo organizacji pozarządowych. W mojej miejscowości wszystkie kluczowe decyzje władze samorządowe podejmują po konsultacjach społecznych.

 30. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA • …….. • …………..

 31. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA W ramach badania obszaru „edukacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej okolicy są szkoły publiczne. Niedaleko mojego miejsca zamieszkania znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum. Mam dostęp do Internetu. W mojej okolicy rodzice maja łatwy kontakt z władzami szkoły i nauczycielami. W mojej okolicy dzieci mają dostęp do infrastruktury szkolnej (boisko, sala gimnastyczna, sale komputerowe, biblioteka) w dni wolne od zajęć. W mojej okolicy rodzice i dzieci mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego. Dzieci pochodzące z rodzin o niskich dochodach mogą korzystać ze wsparcia mojej gminy.W mojej okolicy po zakończeniu kształcenia podstawowego uczniowie mogą kontynuować naukę w szkołach ogólnokształcących lub zawodowych. W szkole (szkołach) w mojej miejscowości dzieci są bezpieczne. W mojej okolicy osoby niepełnosprawne mają łatwy dostęp do nauki i rozwoju. W mojej okolicy szkoła prowadzi zajęcia wyrównujące dla uczniów osiągających gorsze wyniki. W szkole w mojej okolicy odbywają się zajęcia pozaszkolne dla uczniów o różnych zainteresowaniach. Aby móc się kształcić w celu uzyskania dobrego zawodu, nie muszę wyjeżdżać do innego regionu kraju. W mojej okolicy są szkoły prowadzone przez stowarzyszenia. W mojej okolicy są szkoły niepubliczne.

 32. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA • ………….. • ……………

 33. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA • ………….. • ……………

 34. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA • ………….. • ……………

 35. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA W ramach badania obszaru „transport i komunikacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości jest komunikacja publiczna. W mojej miejscowości są chodniki dla pieszych. Wybierając się w dalsze podróże mogę skorzystać z komunikacji publicznej. W mojej miejscowości drogi są oświetlone w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Mam łatwy dojazd do pracy. Przystanki komunikacji publicznej są dobrze oznakowane i zawierają informacje o rozkładzie jazdy. Droga którą jeżdżę jest bezpieczna. Komunikacja publiczna w mojej miejscowości jest dobrze zorganizowana. Nibezpieczne miejsca w mojej okolicy sa dobrze oznaczone. Przystanki w mojej okolicy są czyste i zadaszone. Nie mam problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego w mojej miejscowości. Przez ostatnie lata stan dróg w mojej miejscowości uległ poprawie Zimą drogi w mojej miejscowości są właściwie utrzymywane. Stan dróg w mojej miejscowości jest właściwy. W mojej miejscowości dla rowerzystów wytyczono ścieżki rowerowe.

 36. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • ……………… • ……………….

 37. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • ……….. • ………….

 38. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • ……………. • ……………

 39. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ W ramach badania obszaru „dostęp do usług i sieci handlowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej okolicy jest wystarczająco dużo sklepów. W sklepach w mojej miejscowości wybór towarów jest duży. Personel w sklepach w mojej miejscowości jest kompetentny i uprzejmy. W mojej okolicy mogę korzystać z wszelkich potrzebnych mi usług (fryzjer, szewc itp.). Sprzedawcy przestrzegają zasad higieny, wywieszają ceny, uwzględniają reklamacje.

 40. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ • ……….. • ………..

 41. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W ramach badania obszaru „dostęp do infrastruktury sportowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Samorząd pozyskuje środki m.in. z UE na rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej. Czas wolny spędzam poza domem, uprawiając sport. Publiczne obiekty sportowe są dla mnie dostępne. Stać mnie na korzystanie z publicznych obiektów sportowych. W mojej okolicy znajdują się dobrze wyposażone obiekty sportowe (boiska, basen, itp.)

 42. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ • ………….. • ………………

 43. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE W ramach badania obszaru „wsparcie społeczne” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości infrastruktura dla osób niepełnosprawnych ułatwia im funkcjonowanie. W mojej miejscowości problemy społeczne są rozwiązywane w sposób prawidłowy. Posiadam dostateczne informacje dotyczące instytucji wsparcia społecznego (GOPR, PCPR, itp.), które funkcjonują w mojej miejscowości. Instytucje samorządowe w mojej miejscowości efektywnie pracują na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego. W mojej miejscowości jest wystarczająca liczba świetlic dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym (z rodzin patologicznych, itp.).

 44. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE • ……………….. • ………………..

 45. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT W ramach badania obszaru „dobrobyt” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Korzystam z prywatnej służby zdrowia. W ciągu ostatnich dwóch lat nabyłam/łem dobra materialne trwałego użytku (np. nowy samochód, działkę, telewizor, kino domowe). Sytuacja materialna i zawodowa (moja/mojej rodziny) zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich dwóch lat moja sytuacja materialna poprawiła się. Co roku wyjeżdżam na wakacje.

 46. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT • ……………… • ………………..

 47. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO W ramach badania obszaru „mieszkalnictwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Mieszkam w przyjaznym otoczeniu(niekonfliktowi sąsiedzi, dużo zieleni, dobry stan techniczny budynków, itp.). W mojej okolicy istnieją dobre rozwiązania komunikacyjne. W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo obiektów infrastruktury użytkowej, np. przedszkoli, sklepów, zakładów usługowych, itp. Budynki i infrastruktura w mojej miejscowości są w dobrym stanie technicznym, są stale konserwowane i odnawiane. W ostatnim czasie moja spółdzielnia/administracja udowodniły, że troszczą się o utrzymanie, a nawet poprawę warunków mieszkaniowych.

 48. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO • ……………… • ……………..

 49. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI W ramach badania obszaru „jakość administracji” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Urzędnicy nie uważają, że dzięki temu, że podejmują decyzje administracyjne mają władze. Wiem jak i gdzie załatwić sprawy, które mam do urzędu gminy. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędnicy w mojej gminie są kompetentni i profesjonalni w kontaktach. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędy dotrzymują terminów. Urzędnicy w mojej gminie podejmują decyzje administracyjne obiektywnie.

 50. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI • ……………. • …………….