kemahiran menulis l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEMAHIRAN MENULIS PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEMAHIRAN MENULIS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

KEMAHIRAN MENULIS - PowerPoint PPT Presentation


 • 351 Views
 • Uploaded on

KEMAHIRAN MENULIS. KONSEP KEMAHIRAN MENULIS. Don Bryne (1979) menyatakan bahawa simbol grafik semasa menulis ialah penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi yang kita buat semasa kita bercakap . Hal ini meliputi beberapa aspek , iaitu ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KEMAHIRAN MENULIS' - walt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konsep kemahiran menulis
KONSEPKEMAHIRANMENULIS
 • Don Bryne (1979) menyatakanbahawasimbolgrafiksemasamenulisialahpenggunaanhuruf-hurufataugabunganhuruf-huruf yang berkaitandenganlambangbunyi yang kitabuatsemasakitabercakap.
 • Hal inimeliputibeberapaaspek, iaitu;

(a) menggunakanpelbagaijenisayat

(b) mencatatdanmenyusunmaklumat

(c) menghasilkanpenulisankreatifdanbukankreatif

(d) membuatulasantentangbahan yang didengar, ditonton dan dibaca.

konsep kemahiran menulis3
KONSEPKEMAHIRANMENULIS
 • Kemahiranmenulismerujukkepadakeupayaanmurid menulis perkataan dan ayat, dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitandenganilmupengetahuandanpengalamanperibadi yang dilalui.
 • Penekanan dalam kemahiran menulis ialah terhadappenggunaanayat yang gramatis, tanda
 • bacadanejaan yang betul, disampingtulisanyang jelas, cantikdankemas.
konsep kemahiran menulis4
KONSEPKEMAHIRANMENULIS
 • Menulismelibatkanmurid-muridsupayaberfikir, menaakul, menyusun dan mengolah idea sebelumdilahirkandalambentukwacana

yang lengkap.

 • Murid-murid juga perlumenguasaistruktur

karangan seperti tahu menulis panduan,

pemerengganandanmenuliskesimpulan.

rumusan kemahiran menulis
RUMUSANKEMAHIRANMENULIS
 • Merupakankeupayaanmuridmenulisperkataandanayatdan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitandenganilmupengetahuandanpengalamanperibadi yang telahdilaluidenganmenggunakanayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik dan kemas.
 • Murid juga digalakkanmenggunakankreativitimerekauntukmenghasilkanpenulisanbahanberunsurpengetahuandanpenulisanimaginatif.
matlamat kemahiran menulis
MATLAMATKEMAHIRANMENULIS
 • Supayasesuatu idea, maklumat, pendapatdanilmupengetahuandapatdisampaikandengantepat, jelasdanberkesan.
 • Meluaskanpengetahuan, pengalamandanperhubungan.
 • Memberikankepuasanjiwadalampemikiran, pengalamandanperasaan.
tujuan menulis
TUJUANMENULIS
 • Tujuanmengarangbagiperingkatsekolahrendahsecaraamnyaadalahuntukmelahirkanmurid-murid yang dapatmengolahidea ataupendapatberdasarkansituasiatautajuktentangsesuatukedalamsesuatubentukkarangantertentu.

• Melatihmurid-muridmelahirkanidea.

• Melatihmuridmenghujahdanmengembangkan idea

• Melatihmurid-muridmengembangkankarangan

dalambentukpemerenggananyang betul

• Melatihmuridmenggunakanbentukpenggunaanbahasa yang betulberdasarkanjeniskarangantertentu.

tujuan menulis8
TUJUANMENULIS
 • Melatihmurid-muridmenggunakan format karangan yang betul

• Menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenarsehari-hari

• Menyiapkanmuridmenghadapipeperiksaan.

• Menyuburkanminat

• Meluaskankosakata

• Memberikankepuasanjiwa.

peringkat kemahiran menulis
PERINGKATKEMAHIRANMENULIS
 • Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataandanayatdanmengeluarkanidea melaluipelbagaijenispenulisan yang berkaitandenganilmupengetahuandanpengalamanperibadi yang telahdilaluidenganmenggunakanayat yang gramatis, tandabacadanejaanyang betul, sertatulisan yang jelas, cantikdankemas.
 • Muridjugadigalakkanmenggunakankreativitimerekauntukmenghasilkanpenulisanimaginatif.
 • Peringkat- peringkatkemahiranmenulisterdiridaripada :
peringkat kemahiran menulis10
PERINGKATKEMAHIRANMENULIS
 • PeringkatPramenulis
 • PeringkatMekanis
 • PeringkatPelahiran
peringkat menulis
PERINGKATMENULIS

1. PeringkatPramenulis

 • Muriddisediakandenganaktivitimenulissebelummerekadapatmenulishurufdengankemasdanbetul.
 • Latihanotottangandanjarisertakordinasitangandanmatadiberikankepadamurid.
 • Berikutialahcontohaktivitipramenulis:

• Menulis dari kiri ke kanan

• Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan.

• Latihanmembentukbulatandiudara, diatas

meja, pasir, lantai tanpa menggunakan alat tulis.

peringkat menulis12
PERINGKATMENULIS

1. PeringkatPramenulis

 • Menyambungtitik

• Latihanmembentukcorakcampuranbulatandan

garisanlurus yang dilakukansecarabebas.

• Latihanmembentukgarisanlurus

• Latihanmelukisgambar yang mengandungigaris

lurusdanbulat.

• Membuatpelbagaijenisgarisanataubentuk

• Melukisgambar

peringkat menulis13
PERINGKATMENULIS

1. PeringkatPramenulis

 • StrategiPengajaranPratulisan

a. Latihanpergerakantangan

b. Latihanpergerakanmata

c. Latihankordinasitangandanmata

peringkat menulis14
PERINGKATMENULIS
 • 2. PeringkatMekanis
 • Selepasmurid-muridmelaluiperingkatpramenulis, merekaakanmelangkahkeperingkatmekanis.
 • Padaperingkatini, muriddiajarmenguasaikemahiranmembentukhurufbesardankecildalamabjad. Seterusnyamenguasaikemahiranmenulishuruf, sukukata, perkataandanayat.
 • Untukmembolehkanmurid-muridmenguasaikemahiranini, andabolehmenjalankanaktiviti-aktiviti yang berikut:

• Latihanmenulisbentuk-bentuk yang miripkepadahuruf

mengikutteknikmenulis.

• Latihanmenulishurufberdasarkangambar-gambar yang

miripkepadabentuk-bentukhuruftertentu.

peringkat menulis15
PERINGKATMENULIS

2. PeringkatMekanis

 • Latihanmenekaphurufmengikutacuanhuruf yang diperbuatdaripadakad yang berlubang.

• Latihanmenekaphurufatauperkataan yang ditulisdalambentukgarisputus-putus.

• Latihan menulis huruf dalam suku kata.

• Latihan melengkapkan huruf pada perkataan

bergambar.

• Latihanmenamakangambar-gambar.

• Latihanmenyalinfrasaatauayat.

• Latihanmenyalinayatdaripadabuku

peringkat menulis16
PERINGKATMENULIS
 • 2. PeringkatMekanis
 • StrategiPengajaran
 • a. Mengajartulisantangan
 • b. Mengajarejaan
peringkat menulis17
PERINGKATMENULIS

3. PeringkatPelahiran (Mengarang)

 • Padaperingkatinimurid-muridsudahmenguasaipelbagaikemahiransepertikemahiranmendengar, bertuturmembacadanmengeja.
 • Merekasudahbolehmenulispelbagaijeniskarangan.
 • Andabolehmemulakanpengajaranmenulispadaperingkatinidenganjenis-jenispenulisanterkawal, berpandu, separaterkawal,danseparaberpandu.
 • Kemudianmerekabolehdidedahkandenganpenulisanbebasdankreatif.
peringkat menulis18
PERINGKATMENULIS

3. PeringkatPelahiran (Mengarang)

 • Padaperingkatini, murid-muriddapatmelahirkan idea danpendapattentangpengetahuansertapengalaman yang telahdilalui.
 • Dalammasa yang samamerekaakanmenggunakankemahirantatabahasadanejaan yang telahmerekakuasai.
 • Mereka juga akan merancang penulisan mereka dengan menggunakanbentuk-bentukgrafik yang sudahdipelajari.
contoh aktiviti menulis
CONTOHAKTIVITIMENULIS
 • Ejaan

Imlak / Rencana

• Menulisjawapanpemahaman

• Menuliskarangan

• Menulisayatberdasarkangambar

• Membinaayat

• Memanjangkanayat

• Menulisrencana

• Mengisisilangkata

• Melengkapkanayat

ejaan
EJAAN
 • Melibatkanprosesperkembangan mental danpembinaankonsep
 • Tujuanejaanuntukmelatihmuridmendengardanmenulisdengantepat, meningkatkanpemahamanmaknaperkataandanperbendaharaankatamurid
 • Aktivitiejaan; menulisperkataan, rangkaikata, ayatdarisebutan, gambar, pita rakaman; membetulkankesalahanejaandankenalpastiejaan yang salahdaripetikan
cara pengajaran ejaan
CARA PENGAJARANEJAAN
 • Pilihperkataan yang sesuaidengankemampuanmurid
 • Perkataanitupernahdipelajari
 • Jumlahejaantidakterlalubanyak
 • Dijalankanselepasaktivitibacaan
 • Guru menyebutmuridmengeja
 • Disemakbersama
imlak
IMLAK
 • Aktivitimenulissemulasesuatupetikan yang dibacaataudiperdengarkan
 • Muridperlukuasaikemahiranmembentukhuruf, mengeja, menggunakantandabacaandanperbendaharaankata
 • Petikanperlusesuaidarisegipanjangpetikan, bahasa, kandungan, dankosakata
 • Pastikantempathentianbacaan
 • Petikanperludibacadenganjelas
cara pengajaran imlak
CARA PENGAJARANIMLAK
 • Berikanpetikanteksdanmintamuridbaca
 • Guru memilihbahagiandalamteksuntukdiimlakkan
 • Guru menyebutperkataansecaralisanataurakamandanmuridmenulis
 • Aspek yang dinilaisepertiketepatanejaan, penggunaanperkataan, bentukhurufdantandabaca
 • Dilaksanakanselepasaktivitilisanataumembaca
jenis jenis penulisan
JENIS-JENISPENULISAN
 • Penulisanbolehdibahagikepada lima kategori, iaitu

a. karangan,

b. penulisan ringkas,

c. penulisan untuk majlis rasmi,

d. surat dan

e. penulisan untuk papan kenyataan.

jenis penulisan karangan
JENISPENULISANKARANGAN
 • Terkawal
 • Karangan yang disediakanoleh guru. Penggunaanbahasadanisi
 • yang terdapatdalamKaranganTerkawalditentukanoleh guru,
 • bertujuanuntukmengurangkankesilapandalampenulisan.
 • Karanganinidapatmembantumuridmengeluarkan idea tanpa
 • diganggu oleh kesilapan penggunaan bahasa.
 • • Contoh :
 • (vii)Mengisitempatkosongdenganperkataan yang sesuaidalam
 • karangan yang disediakan.
 • (ii) Menyusunayat-ayat yang disediakanmengikuturutansupaya
 • menjadisebuahkaranganlengkap.
jenis penulisan karangan26
JENISPENULISANKARANGAN
 • SeparaTerkawal
 • KaranganSeparaTerkawalialahkarangan yang
 • disediakanoleh guru, tetapimuriddiberipeluanguntuk
 • menggunakan daya pemikiran mereka bagi membuat
 • pemilihanperkataansesuaidengantajuk yang disediakan.
 • • Contoh :
 • (viii)Menggantikan beberapa perkataan yang telah
 • dipadamkandenganperkataanperkataan lain yang telah
 • disediakan.
jenis penulisan karangan27
JENISPENULISANKARANGAN

1. Berpandu

 • Karanganberpanduialahsatupenulisankarangan

berdasarkanpanduan guru.

• Contoh:

(ii) Menulissemulacerita/petikan yang dibaca.

(iii) Menuliskaranagnberdasarkansoalan-soalan

berurutanmengenaisesuatutajuk.

(iv) Menulis karangan dengan memindahkan bentuk

daripadadialog kepadakaranganpenceritaanatau

sebaliknya.

jenis penulisan karangan28
JENISPENULISANKARANGAN

2. SeparaBerpandu

 • Karanganinimerupakansatupenulisankarangan yang mendapatsedikit maklumat atau panduan guru.

• Contoh :

(i)Menulissemulacerita yang diperdengarkan.

(ii) Menyudahkancerita.

(iii) Menuliskaranganberdasarkangambarbersiriatautunggal.

(iv) Menuliskarangandaripadaperengganatauisi-isi yang disediakan.

(v) Menuliskaranganberdasarkanayatataufrasa yang diberikan.

jenis penulisan karangan29
JENISPENULISANKARANGAN

3. Bebas

 • Jeniskaranganinimemberikebebasankepadamuriduntukmelahirkanidea tentangsesuatutajuk yang disediakandenganmenggunakanperkataansendiri. Bentukkaranganbebassepertiberikut :

• Naratif: cerita, berita, laporan, rencana, ulasan.

• Argumentatif: bahas, perbincangan, kritikan.

• Deskriptif: gambaran, peristiwa, benda, perwatakan.

• Kreatif: puisi, cerpen, drama

• Imaginatif: pengalaman.

perancangan pengajaran mengarang
PERANCANGANPENGAJARANMENGARANG
 • Pengajaranmengarangmemerlukanperancanganberdasarkanobjektif yang ditentukanoleh guru.
 • Selainitu, pengajaranmengarangjugamengambilkiraaspekaktiviti peringkat pra mengarang, semasa mengarang dan pascamengarang.
 • Muridperludiberikanpendedahan yang secukupnyasebelummerekabenar-benarterlibatdalamaktivitimengarangyang serius.
objektif mengarang
OBJEKTIFMENGARANG
 • Objektifmengarangbagisekolahrendahadalahseperti yang terdapatdidalamSukatanPelajaranBahasaMelayuSekolahRendah.
 • Objektifinidisesuaikandengankemahiran-kemahiran yang hendakdikuasaiolehmurid-muridpadasesuatutahaptertentu.
 • Namunbegitu, objektifmengarangpadaumumnyaadalahuntuk:

•Melatihmurid-muridmelahirkan idea

• Melatihmurid-muridmenghujahdanmengembangkan idea

•Melatihmurid-muridmengembangkankarangandalambentukpemerenggananyang betul

• Melatihmurid-muridmenggunakanbentukpenggunaanbahasa yang betulberdasarkansesuatujeniskarangantertentu.

• Melatihmurid-muridmenggunakan format karangan yang betul

• Menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-

hari

peringkat pengajaran mengarang
PERINGKATPENGAJARANMENGARANG
 • Melibatkanaktivit-aktivitipramengarang, semasa mengarang dan pasca mengarang.
 • 1. Pramengarang
 • (i) Berbincanguntukmenentukan format
 • (ii) Berbincanguntukmenentukanisi
 • (iii) Mendapat bahan daripada sumber bahan bercetak, internet dan bahanelektronik yang lain
 • (iv) Membuat peta minda atau carta alaira cerita
 • (v) Menentukanwatak
 • (vi) Menyaringbahan
 • (vii) Menulisdraf
peringkat pengajaran mengarang33
PERINGKATPENGAJARANMENGARANG

2. Semasamengarang

 • (iii)Mentransformasikanperancangankepadabentukkarangan
 • (ii) Menentukan format
 • (iii) Mengambilkiraaspekpenghuraian yang melibatkankosakata,
 • sistembahasa, gayabahasa, tandabaca, ejaan (termasukbentuk
 • huruf) danwacana.
 • (iv) Mengambilkiraaspekkohesidankoherens
 • 3. Pascamengarang
 • (i) Menyemakkarangan
 • (ii) Melakukanpembetulan
 • (iii) Membuatpenambahansekiranyaperlu
 • (iv) Menghantarkarangan
peringkat pengajaran mengarang34
PERINGKATPENGAJARANMENGARANG

3. PascaMengarang

 • (i) Menyemakkarangan
 • (ii) Melakukanpembetulan
 • (iii) Membuatpenambahansekiranyaperlu
 • (iv) Menghantarkarangan
membina bahan sumber pengajaran menulis
MEMBINA BAHAN SUMBER PENGAJARAN MENULIS
 • • Bahansumberdaripada internet
 • Guru memuatturunbahan-bahan yang berkaitandaripada internet. Bahanbahan
 • berkenaandisimpandalam folder. Bahan-bahanberkenaanboleh
 • dipancartayangdenganmenggunakanprojektor LCD semasadidalambilik
 • darjah. Murid-muridberbincangdanberinteraksidenganbahan yang
 • berkenaansebagaipersediaanmendapatkan idea untukmenuliskarangan.
 • • Bahansumber digital
 • Guru menyediakan bahan yang disediakan sendiri, bahan yang diimbas
 • denganmesinpengimbas, ataubahanterpilih yang diturunmuatdaripada
 • cakra digital untukdibakar. Cakrapadat CD romberinformasiitukemudian
 • boleh digunakan oleh guru dalam pengajaran karangan mereka.
 • • Bahan audio dan audio visual
 • Di ambildaripadasumber media elektronik. Dirakamdandiedituntuk
 • digunakanolehmurid-muridsebagaibahanrangsangan.
membina bahan sumber pengajaran menulis36
MEMBINA BAHAN SUMBER PENGAJARAN MENULIS

• Bahan audio dan audio visual

 • Di ambildaripadasumber media elektronik. Dirakamdandiedituntukdigunakanolehmurid-muridsebagaibahanrangsangan
 • Gambar-gambar
 • Dalam bentuk gambar tuggal, gambar bersiri,

atau gambar foto yang diambil dengan menggunakankamera

• Filem

Filemjalurataufilemslaid.

ciri bahan sumber yang baik
CIRIBAHANSUMBER YANG BAIK
 • • Sesuaidenganbilanganmurid-muriddidalamkelasdancara pengelolaan kelas guru semasa mengajar.
 • • Sesuaidenganwangperuntukan yang adaterutamayang melibatkanpralatanICT.
 • • Mengambilkirakebolehupayaanmurid-murid

menggunakanbahanberkenaanterutamasekiranya

melibatkanbahan-bahanberteknologi digital danelektronik.

ciri bahan sumber yang baik38
CIRIBAHANSUMBER YANG BAIK
 • Mengambilkirakebolehupayaan guru untukmengendalikan
 • bahan yang disediakansendiri.
 • • Sesuaidenganperingkatumurmurid-muriddanperlujuga
 • diambilfaktorkeselamatanmurid-murid.
 • • Sesuaidenganlatarbelakang agama dankepercayaan
 • murid-murid yang berbilangbangsa
 • • Sesuaidenganobjektifpengajaran yang telahditetapkan
 • terlebihdahuluoleh guru
 • • Hendaklah digunakan sekurang-kurangnya 70 peratus dalam langkah pengajaran, terutama sekiranya bahan berkenaanmengambilmasadanmenggunakankosyang tinggidalammengadakannya.
pendekatan pengajaran mengarang
PENDEKATANPENGAJARANMENGARANG
 • Kemahiranmengarangbolehdiajarkansecaraberperingkat-peringkat.
 • Untukmencapaiobjektifkemahiranyang hendakdicapai, pengajarankaranganbolehdiajarkandenganmenggunakanpendekatantertentuseperti:
 • 1. Terkawal
 • 2. Berpandu
 • 3. Bebas
 • 4. Proses
 • 5. Komunikatif
 • 6. PengalamanBahasa
pendekatan pengajaran mengarang40
PENDEKATANPENGAJARANMENGARANG
 • 1. PendekatanTerkawal
 • Pendekatanterkawalmerupakansatupendekatan yang digunakanbagimembantumurid-muridmenimbapengalamanmengarangsupayamerekabiasadenganstrukturkarangan.
 • Selainitu, pendekataninidapatmengelakkanmurid-muriddaripadamelakukankesalahanbaikdarisegibahasamahu pun darisegiisi.
 • Murid-muridmenuliskarangandenganberpandukansepenuhnyakepadabahan yang disediakanoleh guru.

• Contohaktiviti:

1. mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan-perkataan yang telahdisediakanterlebihdahulu..

2.menuliskaranganberdasarkangambarbersiri, menyusunayatsehinggamembentuk sebuah karangan yang lengkap…

3.menyusunbahagianpendahuluan, bahagianisidanbahagianpenutupuntukmembentuksebuahkarangan yang lengkapbersturuktur…

pendekatan pengajaran mengarang41
PENDEKATANPENGAJARANMENGARANG

2. PendekatanBerpandu

• Isi karangan telah diberikan oleh guru

• Muridmembinaayatberdasarkanperkataanataurangkaikatayang telahdiberikanoleh guru.

• Murid-muridmengisitempatkosongdenganmenggunakanperkataanmerekasendiribagimelengkapkanperenggan.

• Kadimbasandankadperkataandigunakanbagimembantumurid-murid.

• Muridmengolahisiberdasarkanpendahuluanataupengakhiran cerita yang telahdiberikanoleh guru

• Kesalahan yang minima dapatdielakkandaripadadilakukanolehmurid

• Latihanmemadankanayatbolehdiberikanterlebihdahulukepadamurid

 • Murid-murid yang pandaidiberikanaraslatihan yang lebihmencabar.

• Penulisankaranganbolehdilakukandalambentukgrafiksebelumditulisdalambentukwacana yang lengkap.

pendekatan pengajaran mengarang42
PENDEKATANPENGAJARANMENGARANG

3. PendekatanBebas

• Sesuaiuntukkumpulanmurid yang sudahmenguasaiaspekpenulisandenganbaik.

• Muridmenuliskaranganberdasarkantajuk yang diberikan

oleh guru

• Murid-muridmencariisikarangansendiri

• Murid-muridmenyusunisidanmembuatrangkakarangan

• Guru memberikanbeberapaperkataanatauarangkaikata

 • tertentubagimembantumuridmemantapkanlagipengolahan.

• Penggunaanperibahasadigalakkan.

pendekatan pengajaran mengarang43
PENDEKATANPENGAJARANMENGARANG

4. PendekatanProses

• Tidakmemberatkanhasiltetapimelibatkanproses yang dilaluiolehmurid-murid.

• Murid-muridmengumpulbahanberdasarkantajuk yang diberikanolehguru

• Bolehdilakukansecaraberkumpulanatauindividu

• Bahan-bahan yang telahdikumpuldisimpandidalam folio

• Bahandaripadafolio disaringuntukmenentukankesesuaiandengantajukkarangan yang diberikan

• PenggunaansumberbahanberasaskanICTadalahsangatdigalakkan.

pendekatan pengajaran mengarang44
PENDEKATANPENGAJARANMENGARANG
 • 4. Pendekatan Proses
 • •Bahan yang tidak digunakan disimpan semula ke dalam folio untuk digunakan kepada tajuk karangan yang lain.
 • AktivitiPengajaran:

• Murid-muridmenyusunisi

• Dalamperingkatmenyusunisi, muridberbincangdengan guru.

• Isi yang telahdisusun, ditulisdalambentukrangkakarangan

• Rangka karangan yang telah mantap, ditulis dalam bentuk penulisan yang lengkap.

 • • Murid-muridmengeditkarangan yang telahdisiapkandanmelakukanpembetulan.
 • • Setelahsiapdanlengkap, karangandihantarkepada guru untukdinilai.
pendekatan pengajaran mengarang45
PENDEKATANPENGAJARANMENGARANG
 • 4. Pendekatan Proses
 • PeringkatPengajaran
 • a. Penentuantajukdanpengumpulanmaklumat
 • b. Penulisandraf
 • c. Penyemakanpertama
 • d. Penyemakankedua
 • e. Penulisandrafakhir
 • f. Persembahan
pendekatan pengajaran mengarang46
PENDEKATANPENGAJARANMENGARANG
 • 5. PendekatanKomunikatif
 • • Penulisankaranganberdasarkanfungsibahasasebagaialat
 • perhubungan
 • • Penekanandiberikankepadapenggunaanbahasa yang berkesan
 • dalammengungkapkanisiceritadankurangkepadaaspekpenstrukturankarangan
 • • Murid-muriddiberikanlatihanmengemukakanpendapatmereka
 • tentangsesuatu idea.
 • • Murid-muriddimintaberceritatentangsesuatudalamkonteks
 • perbincangan yang autentik
 • • Bentuk penulisan murid-murid lebih mirip kepada melaporkan
 • sesuatukejadiandalamkonteksdansuasanakejadiansebenar.
 • • Penggunaanbahanrangsangansepertibahan multi media dapat
 • membantumurid-muriddalammengemukakanpenceritaan.
pendekatan pengajaran mengarang47
PENDEKATANPENGAJARANMENGARANG
 • 6. PendekatanPengalamanBahasa
 • • Guru meransang perbincangan berkaitan dengan tajuk
 • yang dipilih
 • • Murid-muriddigalakkanmemberisumbanganuntuk
 • membinacerita
 • • Perkataan-perkataan tertentu yang akan digunakan
 • dalampetikandisebutdalamperbincanganoleh guru
 • • Murid-muriddimintamembinaayatberdasarkan
 • berdasarkan idea yang merekaberikan
 • • Setelahselesai, guru membimbingmuridmemberitajuk
 • cerita
pendekatan pengajaran mengarang48
PENDEKATANPENGAJARANMENGARANG

6. PendekatanPengalamanBahasa

• Guru menulisayat-ayatuntukmembinaceritabertulis

 • Setelahceritaselesai…

• Guru membacasecaranyaring, muridmendengar

• Muridmenyalinteks yang telahditulisoleh guru

• Muridmenggariskanperkataan yang merekatahu

• Guru meminta murid-murid menggunakan perkataan

yang merekatahudalamsituasi

masalah pengajaran mengarang
MASALAHPENGAJARANMENGARANG
 • Terdapatbanyakmasalah yang berhubungkaitdengan
 • pengajaran menulis di sekolah di negara ini.
 • Antaranyapengaruhkesebatianpenggunaanbahasa
 • dialekBahasaMelayu Brunei (BMB), daerah /tempatandan
 • inilahfaktorutamamenyumbangkepadaberlakunya
 • kesalahanpenggunaantatabahasaBahasaMelayu
 • Standard (BMS) denganbetul.
penilaian kemahiran mengarang
PENILAIANKEMAHIRANMENGARANG
 • 1. PeringkatPramenulis
 • Penilaiansecaratidak formal
 • Melaluipemerhatianterhadapgerakbalasmuriddalamaktivitipramenulis
 • Contohaktiviti; geraktangan, kordinasitangandanmatasamaataskertasatauudara, pasirmembentukbulatan, garisan, awanlarat, huruf.
penilaian kemahiran menulis
PENILAIANKEMAHIRANMENULIS
 • 2. PeringkatPenulisanMekanis
 • Teknik yang bolehdigunakanialah;
 • Menekandanmenyambunggaris
 • Memadankan
 • Menyalin
 • Mengisiruangataupetakkosong
 • Melabeldanmenamakangambar
 • Membetukperkataandaripadasukukata
penilaian kemahiran menulis52
PENILAIANKEMAHIRANMENULIS
 • 3. PeringkatMengarang (AspekTeknikal)
 • Teknik yang bolehdilakukanialah;
 • Menyalin
 • UjianImlak
 • Menulissemulapetikan
penilaian kemahiran mengarang53
PENILAIANKEMAHIRANMENGARANG
 • Menyambungkanbeberapaayatuntukmembentuksatuayatkompleks
 • Meluaskanayatdenganmenambahketerangan
 • Melengkapkanayat
 • Membinaayatdaripadaperkataan
 • Menyusunsemulaperkataanuntukmembentukayat
 • Menuliscerita
penilaian umum karangan
PENILAIANUMUMKARANGAN

Aspekyang dinilai:

• Isi

• Ejaan

• Bahasa

• Kosakata

• Kelancaran

• Pengolahanisi

• Ketepatandengantajuk

• Format (sekiranyakaranganberformat)

penilaian karangan
PENILAIANKARANGAN

1. Penilaian Secara Holistikatau Global

• Karangandibacadenganmenandakesalahan-kesalahanejaan, tandabaca, ayat, fakta, kelancarandankepesongan

• Berikan kedudukan markah berdasarkan gred secara keseluruhan

• Tolak sejumlah markah yang dibenarkan bagi kesalahan format

• Berikanmarkahakhir.

penilaian karangan56
PENILAIANKARANGAN

2. PenilaianSecaraAnalitikal

 • Menilaimengikutaspek/ bidang yang ditetapkandalampemarkahan
 • Contohaspekejaan, bahasa, isi, gayapenyampaian, tandabacaan
 • Markahkeseluruhanberdasarkancampurankeseluruhanaspek yang dinilai