6501542
Download
1 / 20

???????? ????? ??????? ??? ???? ?? ???? - PowerPoint PPT Presentation


 • 343 Views
 • Uploaded on

موضوع:. ویروسهای گیاهی وبیماری های ناشی از آنها. ارائه دهنده: افسانه اصغری. معرفی :. ویروسهای گیاهی بیشتر از نوع رشته ای هستند. ماده ی ژنتیکی اکثرآنها RNA ست

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????? ????? ??????? ??? ???? ?? ????' - wallace-maynard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6501542

موضوع:

ویروسهای گیاهی وبیماری های ناشی از آنها

ارائه دهنده:

افسانه اصغری


6501542
معرفی :

ویروسهای گیاهی بیشتر از نوع

رشته ای هستند.

ماده ی ژنتیکی اکثرآنها RNAست

ولی بعضی ها مثل ویروس موزاییک گل کلم که ازنوع DNAداراست.اکثر آنها علائمی تقریبا“ همانند ظاهرمیکنند که تشخیص آنها از روی علائم دشوار است.


6501542
تاریخچه :

ویروسهای گیاهی از بسیاری جهات به ویروسهای جانوری وباکتریایی شباهت دارند.مطالعه در مورد این وجه اشتراک خصوصا“ بعد از سال 1925 که بلاک وبراکه ثابت کردند که ویروس غده ی زخمی شبدر نه تنها در گیاه بلکه در زنجره (ناقل) نیز رشد وتکثیر میکند با سرعت بیشتری دنبال شد.


6501542
شناسایی علائم ناشی ازویروسهای گیاهی در میزبان:

 • پس از ورود ویروس در محل ورود به برگ تغییر شکل حاصل میشود.علائم ظاهر شده در روی برگ بیشتر به صورت لکه های سبز کم رنگ ونکروزی به صورت زخم الی موضعی است.

 • ظهور علائم به عوامل مختلفی از قبیل:

 • ویروس

 • میزبان

 • عوامل محیطی

 • غذای گیاه

 • بستگی دارد.


6501542
اثراتی که ویروس به شکل ظاهری گیاه میگذارد:

 • نکروزه شدن

 • اثر برشکل گیاه ونحوه ی رشد

 • اثر بر رنگ

اثرات فیزیولوژیک بر گیاه میزبان:

1-افزایش شدت تنفس گیاه

2-جمع شدن گلوکز،فروکتوز،ساکارزدربرگ


6501542
روش های انتقال ویروس های گیاهی: میگذارد:

 • از راه پیوند

 • از طریق گیاهان رشته ای

 • تلقیح مکانیکی

 • توسط بندپایان

  ضمایم دهانی آلوده

  حفظ ویروس در پیش معده حشراتی مثل سوسک وشته

  انتقال سیستمیک

 • توسط قارچ ونماتد


6501542
حرکت ویروس در گیاه : میگذارد:

 • از راه پلاسمودسماتا

 • از راه آوند آبکشی :در6دقیقه ی اول آلودگی

  15cm است.

  در حرارت بالا حرکت ویروس سریعتر است

  علت آن زیاد شدن حرکت پروتوپلاسمی و

  فعالیتهای سلولی است.


6501542
برهم کنش خاموشی میگذارد:RNA درگیاهان با ویروسهای گیاهی:

خاموشی RNA روند دفاعی قدرتمندی در گیاهان برای مقابله با ویروسهای گیاهی است.

این روند سبب تجزیه RNA ویروس شده ودرنهایت غلظت ویروس کاهش میابدوعلائم درگیاه کم میشود اما بسیاری از ویروسها می توانند آن را مختل کنند.ازاین طریق که پروتئین ایی را بیان میکنند که خاموشی ایجادشده توسط RNA های کوچکmiRNA وsiRNA راسرکوب میکندو غلظت ویروس را افزایش می دهد.

اغلب ویروسهای گیاهی پروتئینهای سرکوب گر خاموشیRNA راکد

میکنند.این پدیده درگیاهان،جانوران،جلبکها،قارچها شناسایی شده است.


6501542

siRNA میگذارد: :

یک دسته از RNA های کوچک که ازRNA ی دورشته ای بلند منشاء میگیرند.ازطریق پلاسمودسماتاازسلولی به سلول دیگر حرکت میکنندوازطریق آوند آبکشی هم منتقل میشوند ومیتوانندخاموشی را به سراسرگیاه منتقل کنند.

21 تا 24 نوکلئوتید دارند.

miRNA :

ازRNA ی تک رشته ای بلند باساختار سنجاق سری منشاء میگیرند

20 تا 24 نوکلئوتید دارند.

پروتئین p19در ویروس کوتولگی بوته گوجه فرنگی وپروتئین2b درویروس موزائیک خیار سرکوبگر خاموشیRNA هستند ودر حرکت ویروس نقش دارند.


6501542
ویروس لوله ای شدن برگ سیب زمینی( میگذارد: (PLRV

Potato Leaf Roll Virus

مهمترین ویروس سیب زمینی که گسترش جهانی

داردوعملکرد محصول راتا50% کاهش

میدهد.یک لوتئوویروس است باژنومRNAتک

رشته ای که دارای5987 نوکلئوتیداست.


6501542

مهمترین ناقل ، شته ی هلو میگذارد:

Myzuspercicae است.

کنترل:

 • استفاده ازغده های عاری از ویروس جهت کشت

 • کشت غده در مناطق ایزوله وحذف بوته های آلوده

 • استفاده از حشره کشهای سیستمیک برای از بین بردن شته ها

 • استفاده از حرترت درمانی باقراردادن غده در دمای37/5درجه به مدت 25 روز


Pvy y
ویروس میگذارد: (PVY)Y

این ویروس ازپوتی ویروسهاست.ژنومRNAتک رشته ای است ودارای 9074 نوکلئوتید است.

علائم

ایجاد ترک درسیب زمینی،بروزحلقه های تیره وروشن در داخل غده یاسطح غده

ناقل شته ی است.

این ویروس سه فرم دارد:

 • PVYO

 • PVYC

 • PCYN


6501542
ویروس نکروز زرد کاهو: میگذارد:

علائم به صورت کاهش رشد کاهو،رنگ قهوه ای حاشیه برگها،لکه های نکروتیک دربرگهاست.

حشره ناقل، شته ی کاهواست

lactucaeHyperomyzus

این ویروس به دما حساس بوده ودردمای52-54 درجه غیرفعال میشود.


6501542
ویروس پیچیدگی برگ چغندر( میگذارد: (CTV

Curiy Top Virus

ابتدا در سال 1920در آمریکا مشاهده شد،سپس درسال1958درترکیه ودر سال1968درایران گزارش شد.این ویروس ازGemini virus هاست که ژنومشDNA ست.

گیاهان خانواده:

 • Chenopodiaceae

 • Solanaceae

 • Leguminaceae

  را مبتلا میکند.


6501542
ویروس موزاییک زرد کدو میگذارد:(ZYMV)

Zucchini Yellow Mosaic Virus

اولین بار در سال1367در ایران در مزارع اطراف تهران گزارش شد.

علایم به صورت کاهش رشد ،ایجاد زردی،تاولی شدن برگ ومیوه است


6501542
ویروس موزاییک میگذارد:هندوانه( (WMV

Watermelon Mosaic Virus

درسال1930 دراروپاوآمریکای شمالی گزارش شده، آلودگی درهمه ی قسمتهای گیاه منتقل میشود. گرمک وخربزه راهم آلوده میکند.اگر این ویروس خیار راآلوده کند، میوه کوتاه وکمانی میشود.

ازآنجاییکه انتقال ویروس ازطریق حشرات است باپاشیدن روغنهای معدنی که برای گیاه سمی نباشد توانستند قدرت انتقال ویروس توسط شته را به حداقل برسانند

یکی ازاین روغن ها jmsstyiet oil است


6501542
ویروس موزاییک خیار( میگذارد: (CMV

Cucumber Mosaic Virus

علائم به صورت کوتولگی بوته ها،زردی برگها وتاولی شدن میوه است.

میوه تلخ میشود واگربه مصرف خیارشور برسد نرم وآبکی میشود.

ناقل شته سبز هلواست.ad