risico samenleving en verkeersveiligheid n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Risico-samenleving en verkeersveiligheid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Risico-samenleving en verkeersveiligheid

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Risico-samenleving en verkeersveiligheid - PowerPoint PPT Presentation

walker
116 Views
Download Presentation

Risico-samenleving en verkeersveiligheid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Risico-samenleving en verkeersveiligheid Symposium 27 november 2013 door roel in ‘t veld Email: roelintveld@hotmail.com

 2. Risico-samenleving • Nieuwe risico’s of nieuwe percepties? • Creatie van burgers of van overheden? • Dynamiek is in ieder geval zelfversterkend • Toegenomen complexiteit is niet uitsluitend technologisch van aard maar tevens het gevolg van toegenomen reflexiviteit

 3. bestaanszekerheid • Risicosamenleving= onwil tot aanvaarding van risico’s of beter van ellende (terwijl “oude”risico’szichtbaarkleinerworden) • Besef van onbeheersbaarheidrisico’s,want inherent aanbestaan, is volkswijsheidnummer 1 • Politiekoverschreeuwtzichzelfalsveiligheidsbezorger, en faaltdussystemisch • Zekerheid is somsgewenst,langnietaltijd

 4. Verantwoordelijkheid voor veiligheid • Valt toe aan de staat • Heeft andere instellingen t.a.v. creatie van bestaanszekerheid goeddeels verdrongen • Misschien nu op de terugtocht in participatiesamenleving • Veiligheid is steeds weer goed voor hypes

 5. Risicobeleid • Overheid voert beleid ten aanzien van risico’s onder tal van namen: van wao tot dijkbewaking • Geen samenhangende denkbeelden over aanvaardbaarheid van risico’s • Daarom is de politieke dialoog ook niet erg bevredigend

 6. Risico’s • Traditioneel: risico is kans maal nadelig effect, oftewel kans maal gevaar • Beter: risico is een kans van p op gevaar plus een kans van (1-p) op iets moois • Avontuur is een welbewust aanvaard risico, omdat het mooie zo mooi is en het gevaar overzienbaar en draaglijk

 7. Misleiding • Kenschets van risico als kans maal gevaar voedt de misleiding dat risico’s zijn uit te bannen • Past bij misleidend idee over veiligheid

 8. Bestaand beleid • Veel paternalisme in beleid geïnvesteerd (overheid beschermt de burger, of hij dat nu wil of niet) • Veel uniformiteit als gevolg • Veel diep en blijvend wantrouwen aan de zijde van politici en ambtenaren jegens rationaliteit burgers • Begrijpelijk gevolg: verantwoordelijkheidsbesef burgers erodeert • Daardoor veel reserveringen nodig; schaarste aan fysieke ruimte bijvoorbeeld intenser

 9. Verwaarloosd • Aandacht voor vrijwilligheid van risico-aanvaarding • Aandacht voor vermijdbaarheid van risico’s • Vormgeving van arrangementen met behulp waarvan risico-allocatie mogelijk is

 10. Onzekerheid zout in de pap • onzekerheid=vrijheid • kansen EN gevaren • gevaren te ontlopen, dan anticipatie etc. • gevaren niet te ontlopen, dan veerkracht vergroten

 11. Risico-neutraliteit • voorafgaand beeld risiconeutraal, dus nooit naar casino • en ook nooit verzekeren, als je rijk genoeg bent • mensen hebben een spcifieke risico-attitude per domein, dus en naar casino en verzekeren

 12. Veiligheid, ook in verkeer • Afhankelijk van architectuur infra • Afhankelijk van technologie • Hoe voller, hoe veiliger?

 13. Verkeersveiligheid • Gebaseerd op empathie, dus die versterken • Niet streven naar gevaar nul • Zwakken beschermen ( door scheiding?) • Repressie matigen