Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Risico Inventarisatie en Evaluatie RIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Risico Inventarisatie en Evaluatie RIE

Risico Inventarisatie en Evaluatie RIE

355 Views Download Presentation
Download Presentation

Risico Inventarisatie en Evaluatie RIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Waarom (nu)? Wat wordt er genventariseerd? Methode, modulen en vragen Wie doet welke module? Stappenplan Knelpunten Organisatie Tijdpad Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

  2. Wettelijke verplichting: Arbowet artikel 5 Na veranderingen in risicos (nieuwbouw, renovatie). Advies TU/e: 1 keer per 4 jaar Actualisatie verplicht (RIE-TN 2000) Aanvullende onderzoeken (reeds uitgevoerd) beeldschermwerkplekken PAGO klimaatonderzoek N-laag

  3. Arbo-risicos voor mensen binnen onze organisatie Het betreft: personeel (vast en tijdelijk) studenten extern (inleen, aannemers) gasten bijzondere risicogroepen: anderstaligen, zwangeren . Kortom: iedereen die in onze gebouwen aanwezig is. Verantwoordelijk voor de Arbowet: Directeur Bedrijfsvoering

  4. Methode IMA : Inspectie Methode Arbeidsomstandigheden universeel en arbobreed: omvat alle arborisicos ontwikkeld door TNO-arbeid vragen en antwoorden m.b.v. PC + netwerk Vragen zijn concreet met per vraag: toelichting referenties (wettelijk kader) Toelichting en referenties kunnen tijdens het invullen van elke vraag worden geraadpleegd.

  5. Modulen (IMA) Arbozorg Verzuimbeleid Algemene voorzieningen Geluid Verlichting en daglicht Klimaat en ventilatie Gassen, dampen en stof Lichamelijke belasting Werkplekinrichting

  6. Wie doet welke module?

  7. Stappenplan Voorbereiden uitvoering Inventariseren en evalueren: arbo-beleid (faculteitsniveau) arbo-knelpunten (per capaciteitsgroep) Prioriteiten stellen en opstellen Plan van Aanpak (PvA) Eindrapportage en overleg met medezeggenschap Externe toetsing door de Arbodienst Uitvoeren van PvA PvA jaarlijks actualiseren (medezeggenschap)

  8. Knelpunten Inventarisatie knelpunten door de capaciteitsgroep geschatte tijdsbesteding beantwoording van de eerste vragenronde ca. 2 uur (door CG) Overleg met de CG over knelpunten door de Arbo-adviseur Knelpunten evalueren en opstellen Plan van Aanpak projectteam in overleg met VC-N en faculteitsraad Plan van Aanpak wordt door het projectteam in overleg met de groep gemaakt met alle contactpersonen gezamenlijk besproken

  9. Organisatie Projectteam cordinator bedrijfsvoering adviseur arbeidsomstandigheden (praktische begeleiding) lid medezeggenschap Contactpersoon per groep: vertegenwoordiger in de VC-N

  10. Tijdpad (2 6 maanden) Oktober - November OBG informeren projectorganisatie + automatisering Voorlichting, vragenlijsten uitzetten en beantwoorden Daarna bespreken gevonden knelpunten (per groep) aanvullende deskundigheid inschakelen (indien nodig) PvA opstellen en bespreken met medezeggenschap toetsing door Arbodienst (extern)