Download
kvalitet i kostra rapporteringen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvalitet i KOSTRA-rapporteringen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvalitet i KOSTRA-rapporteringen

Kvalitet i KOSTRA-rapporteringen

163 Views Download Presentation
Download Presentation

Kvalitet i KOSTRA-rapporteringen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kvalitet i KOSTRA-rapporteringen Anne-Britt Svinnset Statistisk sentralbyrå

 2. SSBs kvalitetsarbeid • Kvalitet på sluttproduktet • Prosessen som leder fram til sluttproduktet

 3. Kvalitet på sluttproduktet • Nytteverdi for brukerne • Relevans • Aktualitet • Kvalitet på tallene • Sammenliknbare over tid og mellom kommuner • Konsistente innen den enkelte kommune • Idealer må veies opp mot kostnader • Oppgavebyrden for kommunene • Kostnader i SSB

 4. Hvem er brukerne? • Allmennheten • Media • Næringslivet • Forvaltning og planlegging (sentralt og lokalt) • Forskning og undervisning • Internasjonale organisasjoner

 5. Hva mener brukerne om KOSTRA? • Statskonsult: Undersøkelse blant de 25 første kommunene • (http://www.statskonsult.no/publik/publikasjoner/2001-27/index.htm) • NITO: Spørreundersøkelse med svar fra nesten 100 kommuner

 6. Statskonsultrapporten • 2/3 har brukt KOSTRA ved utarbeiding av styringsdokumenter • 4 kommuner har ikke brukt KOSTRA • Særlig brukt innen helse, sosial og skole • Mest bruk av tall for egen kommune, mindre bruk av sammenlikningstall • 70% i hovedsak positive til KOSTRAs nytteverdi • Usikkerhet om datakvalitet begrenser bruken

 7. NITOs undersøkelse ”Ingeniørene er skeptiske til KOSTRA • Ingeniører i kommunene mener nytteverdien av KOSTRA-rapporteringen er for liten” • Arbeidskrevende rapportering • Halvparten mener at KOSTRA fungerer i forhold til overordnede målsettinger • 70% mener at ”systemet vil være positivt for utviklingen innen kommunesektoren”

 8. Prosessen fram til sluttproduktet

 9. Kommunenes rapportering legger hovedgrunnlaget for tallkvaliteten • Rapportere riktig og fullstendig • Rapportere i tide • Følge opp ev. feil • Mest mulig av kvalitetskontrollen bør skje før innsending til SSB

 10. Forberede rapportering • Teknisk tilrettelegging • Veiledningsmateriell og opplæring

 11. Tilrettelegging for kommunenes kvalitetsarbeid • Informasjonspakke 1. november • Opplæring/veiledning i regi av regional stat • Kontroller/funksjonalitet i elektroniske skjemaer • Kontrollprogrammer for filuttrekk • Veiledning ved innsending • KOSTRA-Support – tekniske spørsmål • Regional statsforvaltning – faglige spørsmål • Overvåkingssidene på Internett

 12. Elektroniske skjemaer • Ser ut som et papirskjema på skjerm • Mye ekstra funksjonalitet, f.eks.: • Forhåndsutfylte felter • Obligatoriske felter • Gitte svaralternativer (spesifikke for den enkelte oppgavegiver - f.eks. institusjonslister) • Automatisk summering av felter • Veiledning kan hentes opp • Logiske kontroller

 13. Filuttrekk fra kommunenes fagsystemer • Gjenbruk av data som finnes elektronisk • Nøyaktig filbeskrivelse • Kontrollprogram - feil rettes før innsending. • Samarbeid med fagsystemleverandører

 14. Kontrollprogram Eks. på absolutte kontroller er: • Feil oppbygning av fila; feil årgang, ugyldige funksjoner, arter • Balanse i regnskapet • Eks. på kontroller som kun gir varsel: • Enheten har ikke avskrivninger • Interne overføringer balanserer ikke

 15. Tallkontroll i SSB før publisering • Regnskapskontroller i mottaket (de samme som i kontrollprogrammet) • Kontroll for grove feil i regnskapet (delvis manuell) That’s all!

 16. Etter publiseringen 15.3. bør kommunene: • Sjekke nøkkeltallene! • Kontakte oss dersom noe er åpenbart feil, og de ikke finner ut av det. • Sende oss opprettede rapporter innen 15. april. Kontakte KOSTRA-support før innsending. • SSB reviderer i perioden 15.4. – 1.6. • Opprettede nøkkeltall publiseres 15.6.

 17. Konklusjon • Kommunenes kvalitetsarbeid knyttet til rapporteringen er helt sentral • Bruk av tallene motiverer til kvalitetsarbeid • SSBs rolle består i å tilrettelegge for kommunenes kvalitetsarbeid • SSB har også et selvstendig ansvar for kvaliteten på publiseringen. • SSBs revisjonsarbeid må supplere kommunenes kvalitetsarbeid