Rapportering i KOSTRA for 2001 - PowerPoint PPT Presentation

rapportering i kostra for 2001 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rapportering i KOSTRA for 2001 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rapportering i KOSTRA for 2001

play fullscreen
1 / 13
Rapportering i KOSTRA for 2001
152 Views
Download Presentation
nituna
Download Presentation

Rapportering i KOSTRA for 2001

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rapportering i KOSTRA for 2001 Informasjonsmøte for regional statsforvalting 6.11.01

 2. Innledning • KOSTRA går fullskala... • Hovedfokus for de øvrige innlegg: • nye områder • områder med større omlegginger og problemer med datakvaliteten • Fokus for dette innlegget

 3. De ulike aktørene og oppgavene • Regional statsforvaltning • Kommunene • SSB • KRD

 4. Informasjonsbrevet 1.11 • Brevet med vedlegg • skal gi fullstendig informasjon om rapportering for 2001 • alle bør ha mottatt brevet? • Dessverre gjorde vi noen små feil... • Mindre feil i det trykte veiledningen • Ny oppdatert versjon finnes på veven • ELS installasjonspakke klar ila uke 45

 5. Innrapporteringen • All rapportering skal skje elektronisk (nesten) • Sensitive data skal krypteres • To frister: • 15.1 Barnhager, barnevern og sosialhjelp • 15.2 resterende områder og regnskap

 6. Innrapporteringen forts. • Kommunene skal: • benytte kontrollprogrammene • følge med at all rapportering er ok (status innrapportering) • Bergen og Oslo skal også rapportere for bydelene • 22 kommuner skal delta i ny pilot (XML)

 7. Nytt for 2001 • Pilotprosjektet med XML • sikrere • billigere • enklere • Informasjon • SSB står for opplæring • Skjemamaler sendes ut på CD (www.ssb.no/kostra) • Alle som deltar vil få egen informasjon ila november • Omfang • 22 kommuner og alle familievernkontorer deltar • Påvirker også fylkesmennene

 8. Nytt for 2001 forts. • Familievern (fylkeskommunene) • skjema 55 og 56 skal rapporteres fra Fylkesmannen • skjemaene skal fylles ut elektronisk vha. XML • ingen ny rapportering, tidligere på papir • skjemaene sendes til fylkeskommunen, ikke SSB

 9. Barnehagerapporteringen • Barnehagene må rapportere • elektronisk til KOSTRA • på papir til FM • Fylkesmennene kan glede seg over... • Aggregeringsverktøy for skjema 16

 10. Pleie og omsorg og sosialhjelp • Pleie og omsorg – skjema 5 • institusjonsopplysninger er fylt ut på forhånd • viktig at opplysningene kontrolleres • Sosialhjelp – skjema 7 • forsøk med å legge veiledning på de enkelte celler i skjemaet • fint med tilbakemeldinger på hvordan det fungerer • videreføres på andre felt hvis...

 11. Resultatet - nøkkeltallene • Dataene publiseres på www.ssb.no/kostra • Publisering 15.3 og 15.6 • Mulig KRD avholder eget seminar bl a om innholdet i publiseringen • nærmere presentasjon da

 12. Avslutning • KRD vil sende brev i desember ang rapporteringen • Kontaktpersoner for de enkelte skjemaene • Lykke til med veiledningen!