kvalitet i fjernundervisning n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KVALITET I FJERNUNDERVISNING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

KVALITET I FJERNUNDERVISNING - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

KVALITET I FJERNUNDERVISNING. NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING. INNHOLD. NOKUT Rollen i utdannings-Norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KVALITET I FJERNUNDERVISNING' - dewei


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kvalitet i fjernundervisning

KVALITET I FJERNUNDERVISNING

NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE

KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

innhold
INNHOLD
 • NOKUT
  • Rollen i utdannings-Norge
  • Organiseringen
  • Metoden
 • Hva er fagskoleutdanning?
 • Kriteriegrupper
 • De faglige kriteriene for vurdering av fagskoleutdanning med fokus på det som er spesielt i fleksibel utdanning
 • Sammensetting av komiteene
 • Sammendrag og refleksjon

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

nokuts rolle i utdannings norge
NOKUTs rolle i utdannings-Norge
 • NOKUT er et uavhengig, statlig organ som skal kontrollere og bidra til å utvikle kvaliteten på høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge.
 • NOKUT gir også generell godkjenning av høyere utdanning tatt i utlandet.

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

nokuts organisering
NOKUTs organisering
 • NOKUT har tre seksjoner; seksjon for kvalitetssikringssystemer, seksjon for utenlandsk utdanning og seksjon for akkreditering.
 • I seksjon for akkreditering arbeider vi med institusjonsakkreditering og godkjenning av utdannings- og studietilbud. I tillegg har vi ansvar for revidering av allerede godkjente utdannings- og studietilbud.

.

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

nokuts metode
NOKUTs metode
 • Den faglige vurderingen av utdanningstilbud, studietilbud, institusjoner og kvalitetssystemer blir foretatt komiteer av sakkyndige.
 • Høyere utdanning og fagskoleutdanning har ulike kriterier for valg av sakkyndige, men komiteene i begge tertiærutdanningene er satt sammen av sakkyndige med
  • kunnskap om faget som skal evalueres
  • pedagogisk bakgrunn og erfaring
 • Søker får uttale seg om NOKUTs sammensetting av komiteen.
 • Komiteen fremsetter en rapport som søker får gi et tilsvar til.
 • Rapporten fra de sakkyndige og søkers tilsvar danner til sammen beslutningsgrunnlaget for NOKUTs vedtak.

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

hva er fagskoleutdanning
Hva er fagskoleutdanning
 • Fagskoleutdanninger er tertiærutdanninger, det innebærer at de bygger på videregående skole.
 • Fagskoleutdanninger er korte, yrkesrettede utdanninger av et halvt til to års varighet (på heltid).
 • De to tertiærutdanningene (fagskole og høyere utdanning) er atskilt ved at det ene er yrkesrettet, det andre er forskningsbasert.
 • Etter lov om fagskoleutdanning godkjenner NOKUT utdanningstilbud. Fagskoler blir ikke institusjonsakkreditert, dette innebærer at de ikke har lov til å opprette studietilbud uten å søke NOKUT.

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

fagskolen i det norske utdanningssystemet
FAGSKOLEN I DET NORSKE UTDANNINGSSYSTEMET

Ph.D, 3 år

Master, 2 år

Bachelor, 3 år

Fagskole

½ til 2 år

Yrkesfaglig

3 eller 2+2

3-årig allmenn

10-årig grunnskole

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

kriterier
KRITERIER
 • Kriteriene er delt inn i tre hovedområder:
 • Innsatskvalitet (tilbyders organisering, regulering og ressurser som danner grunnlaget for utdanningstilbudets kvalitet)
 • Prosesskvalitet (handler om undervisning og læring, om hvordan lærere og veiledere utfører sitt arbeid og om kvaliteten på samspillet mellom tilbydere, undervisningspersonalet og studentene.)
 • Resultatkvalitet (det helhetlige læringsutbyttet for studentene, den kompetansen de har oppnådd i løpet av studiet.)

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

nokuts syn p stedlig undervisning og fjernundervisning
NOKUTs syn på stedlig undervisning og fjernundervisning
 • Likt og ulikt
 • NOKUT benytter desamme kriteriene for vurdering av utdanningskvalitet for stedlige tilbud og fjernundervisningstilbud. Dette innebærer en påstand om likhet.
 • I NOKUTs kriterier for vurdering av fagskoletilbud har vi under prosesskvalitet et kriteriepunkt som innebærer et spesialkrav for tilbydere av fleksibel læring, nemlig at de skal oppgi hvordan det tilrettelegges for denne læringen.

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

innsatskvalitet
Innsatskvalitet
 • Det skal foreligge et reglement for utdanningstilbudet
 • Organisering og administrering av utdanningstilbudet, herunder tiltak for
  • Kvalitetssikring og –utvikling, gjelder både utdanningstilbud og utdanningspersonalet
  • Tilrettelegging av eventuell praksis
  • Informasjon til studiesøkende, studenter og arbeidsmarkedet
 • Opptakskrav til utdanningstilbudet
  • Ved realkompetansevurdering skal retningslinjer for slik vurdering fremlegges

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

innsatskvalitet forts
Innsatskvalitet (forts)
 • Undervisningspersonalet og sensorer, følgende kriterier inngår i vurderingen:
  • Lærernes, instruktørenes/veiledernes kvalifikasjoner:
  • Utdanningsnivået, spesielt for lærere i teorifag, må minst være på høyde med det nivået det undervises på. Der realkompetanse vurderes, skal retningslinjene for denne vurderingen legges frem
  • Pedagogiske kvalifikasjoner
  • Relevant yrkeserfaring

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

innsatskvalitet forts1
Innsatskvalitet (forts)
 • Sensorenes kvalifikasjoner
  • Sensorene skal minst ha likeverdige kvalifikasjoner som lærerne.
  • Ved sensurering av fagskoleutdanning for sertifisert yrkesutøvelse må også sensor(er) tilfredsstille krav fra sertifiserende myndigheter
 • Forholdstallet studenter/undervisningspersonale må være tilpasset utdanningstilbudet

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

innsatskvalitet forts2
Innsatskvalitet (forts.)
 • Utstyr, infrastruktur og muligheter til informasjonsinnhenting
  • Undervisningsrom inklusive spesialrom (laboratorier, verksted, klinikk og lignende), omfatter også undervisningsrom som ikke er tilbyders egne
  • IKT-tjenester
  • Muligheter for informasjonsinnhenting både via internett og via bibliotektjenester
 • Nettverk eller samarbeidsavtaler som knytter utdanningstilbudet opp mot samfunns- og næringsliv

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

prosesskvalitet
Prosesskvalitet
 • Planen for utdanningstilbudet
  • Navn på utdanningstilbudet
  • Målet for utdanningstilbudet
  • Lærestoff må være tilpasset nivået på utdanningstilbudet
  • Undervisningsmetodene
  • Praksisordningen der praksis inngår
  • Balansen mellom teori og praksis
  • Eksamens- og vurderingsordningen
   • Vurdering for å sikre det faglige nivået
   • Vurdering av studentenes kunnskaper og ferdigheter

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

prosesskvalitet forts
Prosesskvalitet (forts)
 • Faktorer som kan påvirke studentenes læringsprosess og som ikke inngår i planen for utdanningstilbudet (det omliggende læringsmiljøet) beskrevet gjennom tiltak for oppfølging av studenter, velferdstiltak, student­organisasjoner og annet
 • Eventuell tilrettelegging for fleksibel læring

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

tilrettelegging for fleksibel l ring
Tilrettelegging for fleksibel læring
 • Her etterspør vi informasjon om:
  • Læringsplattform
  • Krav til studentenes utstyr dersom arbeidet gjøres hjemmefra
  • Opplæring i bruk av læringsplattformen
  • Bruk av samlinger
  • Oversikt over læringsarenaer (tenkt bruk av læringsplattformens muligheter, samt andre læringsarenaer)
  • Forholdet mellom undervisning og selvstudium
  • Veiledning
  • Individuelt basert/gruppebasert forløp
  • Synkront/asynkront forløp (hva strukturerer eventuelt fellesprogresjonen)
  • Planlagte responstider
  • Start- og slutt-tidspunkt for studiet
  • Organisering av eventuell praksis
  • Tilbudets forventede gjennomføringsflyt

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

resultatkvalitet
Resultatkvalitet
 • Tilbyders oppfatning av utdanningstilbudets yrkesrelevans og samfunnsnytte
  • Målbeskrivelsen vedrørende kompetanse: kunnskaper, ferdigheter og holdninger
  • Forventet yrkesrelevans og muligheter for innpassing i annen tertiær utdanning
 • Tilbakemeldinger fra arbeidsmarkedet

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

resultatkvalitet forts
Resultatkvalitet (forts.)
 • Tilbakemeldinger fra studenter som har fullført utdanningen om utdanningskvaliteten
 • Tilstrekkelig grunnlag for sertifisering, autorisasjon eller godkjenning til yrker som har formelle kompetansekrav forankret i lov- og i nasjonalt eller internasjonalt regelverk
 • Oppfyllelsen av internasjonale standarder, kriterier eller avtaler hvor slike foreligger

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

nokuts sakkyndige komiteer for vurdering av fagskoletilbud
NOKUTs sakkyndige komiteer for vurdering av fagskoletilbud
 • I fagskolesammenheng har vi fastlagte kriterier for utvelgelse av sakkyndige.
 • I tillegg til disse er det i ferd med å feste seg en praksis med at vi bruker en sakkyndig fra høyere utdanning, en fra fagskolenivå (der et slikt nivå finnes) og en fra bransjen som utdanningen skal betjene.
 • I tilfeller der fjernundervisningstilbud skal vurderes, skal en av de sakkyndige ha erfaring fra denne undervisningsformen.

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

oppsummering
Oppsummering
 • God undervisning og tilrettelegging er god uansett distribusjonsform.
 • Fjernundervisning/fleksibel undervisning og stedlig undervisning blir bedømt etter de samme kriteriene, men et tilleggskriterium blir anvendt i forbindelse med fleksibel læring.
 • Det er NOKUTs sakkyndige komiteer som anvender kriteriene for å bedømme om et tilbud holder kvalitativt mål eller ikke.
 • Fjernundervisningstilbudene blir i fagskolesammenheng vurdert av komiteer hvor minst en av de sakkyndige har erfaring med denne type distribusjon, ikke fordi målene er forskjellig, men fordi midlene er det.
 • Det skal være en sammenheng mellom utdanningstilbudets mål og ressurser, organisering, faglige innhold, metoder, læremidler og evalueringsordninger.

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005

slide21
For informasjon om NOKUT og fagskoleutdanning:

www.nokut.no

Det er også mulig å abonnere på NOKUTs nyhetsbrev

| NOKUT - kvalitet i fjernundervisningen 7. desember 2005